Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Drenthe

Hieronder vindt u het verkiezingsprogramma van BBB Drenthe. Wij zijn dé nieuwe partij in Drenthe die vol energie, plannen en ideeën de Provinciale Staten verkiezingen 2023 in Drenthe ingegaan is.
Net als de landelijke BBB willen wij ons in gaan zetten voor een leefbaar, gezond en vitaal platteland, waarin iedereen gehoord en gezien wordt. Tevens willen we samen met u de unieke kenmerken,
tradities, levenswijzen en het cultuurlandschap in stand houden. Drenthe behoort tot 1 van de mooiste provincies (zo niet de mooiste) van Nederland en dat willen wij natuurlijk graag zo houden.

Vragen?

Voor vragen mail naar [email protected].

Inhoudsopgave

bbb_logo_2022

Speerpunten BBB Drenthe

 • Voor elke Drent een (T)huis
 • Dementie vriendelijk Drenthe
 • Overal goed OV in Drenthe
 • Een beter vestigingsklimaat voor MKB in Drenthe
 • Voor behoud van dorpshuizen in Drenthe
 • Geen wolven in Drenthe
 • Innovatie in plaats van gedwongen uitkoop in Drenthe
 • Alleen asielopvang bij draagvlak in Drenthe

Pijler 1: Gezonde bodem

Voor BBB Drenthe is het van belang dat de bodem gezond is voor zowel mens als dier. Het is een basis voor een gezonde natuur waar flora en fauna van floreert en voor het verbouwen van ons voedsel. Alle burgers in Drenthe moeten hiervan kunnen en mogen genieten. Een gezonde bodem is noodzakelijk voor het verbouwen van veilig en gezond voedsel. Maar een gezonde bodem heeft ook schoon en voldoende water nodig. Daarnaast is het de basis voor een gezonde natuur. Flora en fauna hebben een gezonde bodem nodig om te kunnen floreren. Ook willen we dat iedereen kan genieten van onze omgeving en ervaren dat we veilig en gezond kunnen leven.

Standpunten van BBB Drenthe

 1. Bodem moet schoon en veilig zijn voor het verbouwen van voedsel, drinkwater, flora en
  fauna en recreatie.
 2. Geborgde zetels bij de waterschappen (natuurorganisaties, bedrijfsleven en boeren) blijven behouden. Het is onwenselijk om alleen politieke agenda’s te laten beslissen over voedselproductie en waterbeheer. Inhoudelijke (hydrologische) kennis en verstand van zaken is van
  groot belang. Burgers moeten op de kennis van eigenaren van gronden kunnen vertrouwen.
  Zij begrijpen namelijk de volledige omvang van het watersysteem in Nederland en kunnen daarop vanuit kennis sturen.
 3. Om de waarde van Drenthe te behouden willen we geen zonneparken meer op landbouwgrond. Hiervoor zijn andere alternatieven beschikbaar zonder landbouwgrond grond op te
  offeren.
 4. Het behoud van de biodiversiteit in Drenthe. Een goede balans tussen landschap en natuur.
 5. Inzetten voor goede biodiversiteit in de provincie.
 6. Stimuleren van alternatieven en inzetten op innovaties voor verbetering van de bodem.
 7. Inzetten voor een schoon Drenthe zonder zwerfafval, in de bebouwde gebieden en natuur.
 8. De verbinding tussen burger en boer om de samenwerking aan te gaan voor bescherming van de biodiversiteit.

Stikstof

De stikstofproblematiek in Nederland maakt onderdeel uit van de gezonde bodem. BBB Drenthe deelt de standpunten van BBB landelijk en is van mening dat het Programma Stikstof terug moet naar de tekentafel om een juridisch kloppende regelgeving te krijgen die duidelijkheid biedt voor zowel de agrarische sector als voor de natuur.

De visie van BBB Drenthe is helder. We staan voor Gezonde natuur, Gezonde bodem en Gezonde boer. We staan voor een sterke en vitale agrarische sector met toekomstperspectief

Standpunten van BBB Drenthe

 1. Geen gedwongen uitkoop van boeren.
 2. Meetmomenten in 2025 en 2028 om te kijken of 2035 haalbaar is.
 3. KDW uit de wet.
 4. PAS melders moeten een passende oplossing geboden worden.
 5. Meten en monitoren status natuur, ook na opkoop boeren (geen verplichte uitkoop boeren)
 6. AERIUS checken op volledigheid.
 7. Reductie veestapel is niet nodig om te voldoen in stikstof doelen.
 8. Inzetten op innovatie.
 9. Provinciaal en gebiedsgericht de koers bepalen.
 10. Behoud landbouwgrond voor de landbouw en leg dit vast

Disclaimer

Op het moment van schrijven van het programma is dit dossier nog volop in beweging en bestaat de mogelijkheid dat het landelijke beleid gewijzigd gaat worden. Mochten zich er wijzigingen voordoen, dan zal dat in een addendum worden toegevoegd en toegelicht. Download het verkiezingsprogramma

Pijler 2: Gezonde planten

Gezonde planten betekent gezonde natuur. Gezonde natuur betekent gezonde burgers. BBB Drenthe wil zich inzetten voor meer groen in de stad in plaats van bestrating. Het koelen van stedelijke gebieden door middel van meer groen zal een positief effect hebben op de mens, de biodiversiteit en de gezondheid van de burgers. Door bevordering van groen, ook buiten de bebouwde gebieden, kunnen we het cultuurlandschap behouden. Het platteland blijft gewaarborgd en hierdoor ook de daarbij horende natuur en landbouwgebieden.

Standpunten van BBB Drenthe

 1. Het huidige mooie landschap op het platteland wordt behouden, zodat de teelt van veilig
  lokaal voedsel gegarandeerd is.
 2. In onze bebouwde ruimte komt meer aandacht voor waterregulering , planten als temperatuurregelaar, producent van zuurstof en vestigingsplaats voor vogels en dieren.
 3. Voor gewasbescherming volgen we de richtlijnen die gesteld zijn en volgen de wetenschappelijke onderbouwing van college voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en
  biociden (CTGB).
 4. We zetten groenstroken en akkerranden in om de insecten- en bijenpopulaties te beschermen.
  Boeren die hierin investeren worden gestimuleerd.
 5. Invasieve probleem planten, zoals japanse duizendknoop of jacobskruiskruid en berenklauwen moeten goed en doeltreffend worden aangepakt. Liefst door het creëren van een (biologisch) evenwicht zonder deze planten.
 6. We stimuleren d.m.v. provinciale subsidies het plaatsen van insectenhotels, zodat insecten weer terug komen in de stad. Dit bevordert ook de vestiging van vogels.
 7. Bermen en groenstroken in beheer van de provincie worden op een natuurlijke wijze beheerd, mits dit niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid en een goede afwatering.
 8. Stimuleren van het gebruik van innovatieve technieken en precisielandbouw. Dit is zowel voordelig voor de boer als de natuur.

Pijler 3: Gezonde dieren

Het uitgangspunt voor BBB Drenthe is een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Onze visie is om regio’s te definiëren en hierin keuzes te maken waar we met welke dieren willen samenleven. Door bijvoorbeeld in een bepaald gebied meer ruimte te geven aan weidevogels middels een gerichte aanpak. Door een gerichte aanpak van bescherming geef je de vogels een optimale kans om hun jongen groot te brengen en om op deze manier de verschillende soorten te beschermen. Het is belangrijk om keuzes te maken voor een gezonde biodiversiteit en behoud van de verschillende dieren in onze provincie.

Standpunten van BBB Drenthe

 1. De overheid moet streng controleren en handhaven bij dierenmishandeling.
 2. Schademeldingen (als gevolg van bijv. ganzen, wolven en wilde zwijnen) bij het Faunafonds zijn gratis i.p.v. honderden euro’s en worden volgens landelijke uniforme regels afgewikkeld.
 3. Behoud en verbetering van de dierenambulance en vervolgopvang met steun van de provincie.
 4. We handhaven de nulstand van wilde zwijnen en wolven in Drenthe. Hiervoor worden voldoende middelen vrijgemaakt, zodat er geen gevaar is voor de openbare veiligheid.
 5. We zijn begaan met het welzijn van (landbouw)huisdieren, dus ook die van paarden, gezelschapsdieren en (wilde) dieren in de natuur. Binnen dit thema is er samenwerking tussen wetenschap, ethiek, religie en cultuur.

Pijler 4: Gezonde boeren

Boeren zijn een wezenlijk onderdeel van Drenthe en deze ondernemers moeten ook in Drenthe blijven. De akkers en boerderijen vormen een groot deel van de aantrekkelijkheid van Drenthe. Boerencampings, kraampjes langs de weg, boerderijwinkels, landschapsbeheer, enzovoort.

Het is belangrijk om deze kostbare waarden te behouden. Boeren zijn nuttig en ook noodzakelijk. Boeren produceren niet alleen voedsel, maar vormen ook een verbinding met de natuur.

Boeren onderhouden kleine groenstroken en houtwallen die rond of tussen hun landerijen aanwezig zijn. Drenthe is deels platteland en voor dit platteland zijn de boeren onmisbaar.

Standpunten van BBB Drenthe

 1. Vruchtbare landbouwgronden op het platteland blijven beschikbaar voor voedselproductie, zodat voedsel voor burgers in de stad en op het platteland lokaal geproduceerd kan worden.
 2. Zonnepanelen op de daken en niet op landbouwgrond.
 3. Een gezonde balans tussen natuur en landbouw. Agrarisch gebied inleveren voor natuur mag niet resulteren in problemen voor andere boeren, omdat de natuur naar hun toe groeit.
 4. Een stabiel betrouwbaar plattelandsbeleid, waarin de jonge agrariër een toekomstperspectief krijgt en bestaande boeren ondersteund worden.

Pijler 5: Gezonde burgers

Als BBB Drenthe streven we naar een vitale en leefbare provincie. De gezondheid van onze inwoners is heel belangrijk en gaat ons aan het hart. Om dit te stimuleren willen we inzetten op de verschillende aspecten die belangrijk zijn voor gezonde burgers. Het leven op het platteland is anders dan in de stad. Het brengt ook andere uitdagingen met zich
mee. We moeten de leefbaarheid van Drenthe behouden. De leefbaarheid van de burgers staat
voorop.

In Drenthe streven we naar gezond voedsel en locale producten. Stimulatie van de boerderijwinkel die past binnen onze provincie. Voedsel van boer tot bord. Hiermee wordt ook de verbinding tussen boer en burger versterkt. BBB Drenthe ondersteunt de gedachte van de regionale zorgtafel. Voorkomen is beter dan genezen. Het zorglandschap moet hiervoor op peil gehouden worden. Zorg moet bereikbaar en beschikbaar zijn in de buurt. Ook de kwetsbaren in onze maatschappij zien wij staan. Hier willen we laagdrempelige voorzieningen voor treffen, zodat ook zij kunnen blijven meedoen.

Standpunten van BBB Drenthe

 1. Stimuleringsfonds voor gezond eten bij de agrariër/boerderijwinkel.
 2. Provinciale deal op gebied van zorg preventie.
 3. Het Drentse zorglandschap behouden.
 4. Veiligheid voor kwetsbare burgers.
 5. Verbetering van luchtkwaliteit in en rondom de steden.
 6. De groeiende armoede in beeld brengen en zoeken naar passende maatregelen.
 7. Sport en beweging is van groot belang voor de burgers. BBB Drenthe wil zich inzetten
  voor een beweegvriendelijke leefomgeving.
 8. Dement vriendelijke provincie zijn en blijven.

Pijler 6: Gezonde economie

Een gezonde economische basis voor de provincie is ontzettend belangrijk. Goed gekeken moet worden op welke aspecten ingezet gaat worden om de economie van Drenthe te laten floreren. Hierbij willen we inzetten op de verschillende soorten van toerisme, maar ook op infrastructuur en bedrijven.

Als BBB Drenthe willen we een goede balans tussen behoud van de waarden van Drenthe en het exploiteren van al wat Drenthe te bieden heeft. Dit betekent ook dat we als BBB Drenthe een provincie willen zijn waar bedrijven zich willen vestigen. Om dit aantrekkelijker te maken is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de provincie. Het investeren in de infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de Nedersaksenlijn (conform landelijk). Maar ook in het investeren in goede fietspaden, de bereikbaarheid van dorpen en natuurgebieden, zodat zowel de inwoner, de ondernemer als de toerist in Drenthe zich veilig voelt, alles goed bereikbaar is en iedereen kan genieten van al het moois wat onze provincie te bieden heeft.

Standpunten van BBB Drenthe

 1. De recreatie mogelijkheden optimaal benutten.
 2. Lokaal opgewekte energie wordt lokaal gebruikt. Daarmee houden we ook het energienetwerk voor lokale opwekking centraal.
 3. De Nedersaksenlijn heeft een positief effect op de provincie. Arbeid, bereikbaarheid en
  modernisering zijn daar drie voorbeelden van.
 4. Lokale economie/bedrijven stimuleren en bevorderen.
 5. Het aantrekkelijker maken voor bedrijven om zich hier te vestigen.
 6. Banden met Duitsland verder stimuleren, onder andere met grensoverschrijdende industrie.
 7. Goede fiets en wandelpaden in de natuur om zo goed te kunnen recreëren met behoud van het natuurbelang.
 8. Het goed inrichten van de vele zwemplassen en de juiste faciliteiten hiervoor leveren voor een optimale balans tussen recreatie en natuur.
 9. Bescherming van de cultuurwaarde, zoals het onderhouden en behouden van grafheuvels, hunebedden en moerassen voor behoud van de recreatiewaarde.
 10. Het stimuleren van evenementen en (culturele)festivals die de drentse identiteit dragen.
 11. Stimulatie van het luchtvaartgebied bij Groningen Airport Eelde als duurzame luchthaven. Groningen Airport Eelde is op dit moment van groot belang voor de noordelijke economie, bedrijven en burgers. De kansrijkheid van Eelde, ook als luchthaven voor vracht en drones, dient door het bedrijfsleven te worden  onderkend, zodat de komende jaren landelijke overheid en bedrijfsleven gezamenlijk in het vliegveld zullen investeren. Dit dient een voorwaarde te zijn om ook als provincie financieel bij te dragen. Eelde is verder van belang als enig noordelijk vliegveld van het land en kan in deze hoedanigheid ook Schiphol ontlasten.
  Verder is GAE van groot belang als 24 uur opengestelde luchthaven i.v.m. (inter)nationale
  donor vluchten met het UMCG en als uitvalshaven voor de traumaheli die vele malen per dag uitrukt bij o.a. ernstige ongevallen. BBB streeft naar opneming van het vliegveld in de Schiphol Group. Vakantievluchten moeten overgeplaatst kunnen worden van Schiphol naar regionale vliegvelden, zoals Groninger Airport Eelde. Busdiensten tussen het vliegveld en de stations van Groningen en Assen moeten zoveel mogelijk aansluiten op de vluchttijden.

Pijler 7: Gezonde kunst en cultuur

De provincie heeft een rijke cultuurhistorie met vele tastbare overblijfselen uit de geschiedenis, zoals hunebedden, grafheuvels, kerken en ruïnes. Er zijn vele musea met oude kunststukken en moderne kunst. Oude veengebieden, statige bossen en natuurgebieden met cultureel erfgoed.

BBB Drenthe wil een partner zijn voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn een onderdeel van het educatieve systeem van de provincie. Zowel cultuureducatie als cultuurparticipatie zijn onderdelen die de BBB Drenthe van harte ondersteunt.

Standpunten van BBB Drenthe

 1. Een gezonde diversiteit aan theater, jeugdprogramma’s en voorstellingen zijn een belangrijke pijler voor BBB Drenthe. Poppodia zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugd. Muziekscholen behoren voor eenieder toegankelijk te zijn.
 2. Kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen.
 3. Als BBB Drenthe zijn we voor het behoud van schaapskooien.
 4. Drenthe heeft een aantal belangrijke musea. Het is van groot belang dat de musea onderdeel zijn van de educatieve doeleinden van het onderwijs.
 5. Bibliotheken in (kleine)dorpen moeten behouden blijven. Bibliotheken moeten doorontwikkelen in aanbod en (meer) digitaal aanbieden zodat kleine dorpen gebruik kunnen blijven maken van de diensten.
 6. Educatieve programma’s die de kunst en cultuur vertegenwoordigen zijn van groot belang om de authentieke cultuur van Drenthe te behouden.
 7. De Drentse taal is een onderdeel van de authentieke cultuur van Drenthe.

Pijler 8: Gezonde maatschappij

BBB Drenthe is er voor alle inwoners van Drenthe, de gehele maatschappij. Iedereen doet mee, iedereen krijgt de kans ongeacht afkomst, leeftijd, geaardheid of beperking. Drenthe staat bekend om zijn noaberschap, dit moet zo blijven. Blijf dus naar elkaar omkijken en zie elkaar staan!

Standpunten van BBB Drenthe

 1. Slechts de niet-economische vluchtelingen die écht in nood zijn moeten worden opgevangen. Ook moet dit proces versneld worden. De provincie kan helpen met het aanwijzen van locaties.
 2. Wij willen een aangepast protocol voor dekkingsgraad van de politie in Drenthe.
 3. We willen de inwoners van Drenthe meer laten participeren in het provinciale beleid.
 4. Openbaar vervoer tussen het platteland en de stad moet verbeterd worden.
 5. Drenthe staat bekend om zijn noaberschap, dit moet zo blijven in de toekomst. Blijf dus naar elkaar omkijken en zie elkaar staan!
 6. Het goed onderhouden en verlichten van fietspaden. Het komt meer dan eens voor dat leerlingen van zowel basis als middelbare scholen een stuk moeten fietsen om op school te komen. Fietsen op donkere fietspaden is onveilig. Onze fietsers moeten zich veilig voelen.

Pijler 9: Gezonde regio’s

We beschikken in Drenthe over diverse regio’s. Al deze regio’s hebben hun eigen identiteit en uitstraling. Ook hebben deze regio’s elk hun eigen problematiek en uitdagingen. Als BBB Drenthe willen wij ons inzetten om op deze regionale vragen antwoorden te geven en duurzame oplossingen te bieden voor de lokale uitdagingen.

De provincie is opgedeeld in 4 grote regio’s, die in hun eigen regio ook weer hun eigen problematiek hebben. De 4 regio’s zijn als volgt ingedeeld:

 • Noord Drenthe
 • Midden Drenthe
 • Zuid-Oost Drenthe
 • Zuid-West Drenthe

In alle regio’s spelen 2 gemeenschappelijke delers. Dit zijn:

 1. Woningnood
 2. De bereikbaarheid
  van stad en platteland.

Als BBB Drenthe zien we voor beide punten de knelpunten, maar ook kansen. Voor beide punten willen we aangeven hoe we dit voor ons zien in onze provincie.

Woningnood

Voor dit punt is BBB Drenthe van plan om naar een alternatieve oplossing te zoeken, voorbeelden kunnen zijn tijdelijke woonunits plaatsen en die laten bewonen met een flinke premie.We zijn ons
bewust dat er leegloop plaats vindt in onze dorpen. Hierdoor wordt de leefbaarheid in onze dorpen minder. Jongeren krijgen geen kans om een betaalbare woning te kopen of te huren in hun geboortedorp en zijn genoodzaakt om te verhuizen naar de steden of grotere dorpen. Dit is in onze beleving een slechte ontwikkeling. BBB Drenthe wil zich in dit punt inzetten en zorgen voor een betaalbare woningbouw van 45.000 woningen in de dorpen en in de steden zodat inwoners met een laag of middeninkomen in staat zijn om een woning te kunnen krijgen in eigen regio.

Bereikbaarheid van platteland en steden

Bereikbaarheid van de dorpen met de steden maar ook steden onderling wordt steeds verder afgeschaald, minder geld, minder buslijnen. Het verlies van deze verbindingen hebben gevolgen
voor de leefbaarheid van onze dorpen en steden.

Doordat men steeds afhankelijker wordt van de auto en jongeren niet meer veilig naar school kunnen, trekken de dorpen leeg en verdwijnen nieuwe generaties. Maar ook de verbinding tussen de steden is niet optimaal. Dit zorgt ervoor dat mensen minder goed kunnen forensen en hierdoor verhuizen naar het werk of afhankelijk worden van de auto. Om ervoor te zorgen dat er goede verbindingen zijn en blijven tussen de steden onderling en het platteland wil BBB Drenthe zich inzetten voor behoud en verbetering van het openbaar vervoer en infrastructuur. Dit doen we door bijvoorbeeld snelfietsroutes aan te leggen of te investeren in betere en veilige verlichte fietspaden. Ook willen we inzetten op verbetering van B-wegen en plattelandswegen, zodat men hier veilig kan rijden en fietsen.

Een ander punt waar we in willen investeren is het openbaar vervoer. Door de inzet van streekvervoer aan te passen op de behoefte van de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat op piekuren de frequentie verhoogd wordt met groter vervoer en in daluren over te gaan op klein vervoer en een lagere frequentie om zo lege bussen te voorkomen. Ook willen we inzetten op een betere bereikbaarheid tussen oost en west Drenthe. Deze verbindingen zijn beperkt en worden minder. Hier willen we een kentering bewerkstelligen om zo de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze provincie te bevorderen en te laten floreren.

Noord Drenthe

 • Steun voor het behoud van de kazerne in Assen. Naast een defensie, economische en sociale functie is de JWF kazerne een symbool van de hoofdstad.
 • Doorontwikkeling van de Unesco status van Veenhuizen. Dit geeft een boost voor de leefbaarheid en ontwikkeling van het gebied.
 • TT hallen inzetten voor waar ze voor bedoeld zijn en niet als opvanglocatie voor asielzoekers.

Midden Drenthe

 • Ontwikkelingen ETP terrein (bv geuroverlast). Onderhoud toegangsweg naar ETP vanaf Spier tot aan ETP industrieterrein (De Steegde, Oosterveldsweg).
 • Alternatieven en meer inzet voor duurzame energie rond de VAM in Wijster.
 • Verdubbeling N381 van Emmen naar Oosterwolde.
 • Extra afslag N381 Witteveen, extra afslag N381 ter hoogte van Lieving ( ten behoeve van doortrekken rondweg (Domoweg) vanuit Beilen naar N381 om vrachtverkeer uit centrum van Beilen te weren en ontsluiting voor mogelijke nieuwbouwplannen Oostzijde Beilen

Zuid-Oost Drenthe

 • Inzetten op betere samenwerking met waterschappen om de negatieve effecten van bodemdaling en verdroging tegen te gaan.
 • Verbreding, verdubbeling van de N34, of een vangrail er tussen op plekken waar dit echt niet kan. Hiermee ontstaat een betere veilige verbinding tussen Drenthe, Groningen en Overijssel en het bevorderd de doorstroming van het verkeer op de N34.
 • Het openbaar vervoer in de woonwijken van Emmen optimaliseren in plaats van versoberen. Zoals de verbinding tussen Angelslo en Emmerhout.
 • Aanpak overlast asielzoekers in en rond Emmen en richting Ter Apel.

Zuid-West Drenthe

 •  In Koekange is er begonnen met een test met biogasnetwerk. Dit is een interessante ontwikkeling die wordt gesteund i.v.m. de energietransitie.
 • Aanpak gevaarlijke kruising op de provinciale weg N371 nabij Havelte.
 • Langs de provinciale wegen bij de parkeerplaatsen weer prullenbakken plaatsen. Bijvoorbeeld de weg van Pesse naar Meppel, veel zwerfafval.

Pijler 10: De wolf

Er heerst angst in de dorpen in de Provincie Drenthe! Sinds de komst van de wolf zijn vanzelfsprekende dingen, zoals wandelen in het bos, mountainbiken, met de hond uit en te paard het bos in niet meer zo vanzelfsprekend voor sommige mensen als voorheen.

Wolven laten zich in roedels zien en we zien ook steeds meer slachtingen onder onze dieren. BBB Drenthe vindt dat provincies (IPO) een helder afschotbeleid moeten opstellen voor wolven die zich herhaaldelijk vergrijpen aan (huis)dieren. Met herhaaldelijk wordt bedoeld, twee aanvallen binnen een maand. Vanwege de grote slachtingen die wolven aanrichten onder (huis)dieren van boeren en plattelanders vragen wij om directe actie van de landelijke en provinciale overheid.

De analyses van de schade en het zo koppelen van de juiste wolf aan een aanval kan zomaar 3 maanden duren. De dader is dan vaak al lang gevlogen en heeft ondertussen nog veel meer schade en verdriet aangericht. BBB Drenthe vraagt daarom om een snellere DNA Analyse.

BBB Drenthe wil dat dierenartsen/veeartsen DNA af mogen nemen bij gewonde (huis)dieren. Een dierenarts werkt in het gebied en is snel ter plaatse. Daarnaast is een dierenarts onafhankelijk en staat niet in dienst van de overheid. De DNA uitslag laat op deze manier geen maanden op zich wachten. En de gewonde (huis)dieren, kunnen sneller uit hun lijden verlost worden.

Gewonde (huis)dieren, die binnen 4 weken na een aanval alsnog overlijden. Of tijdens hun gehele dracht hun vrucht verwerpen zouden meegenomen moeten worden in het taxatierapport. Bij12 werkt op dit moment met een financiële vergoeding gebaseerd op tarieven van 2019. Wij willen dat er gewerkt wordt met cijfers van het desbetreffende jaar.

Alle eigenaren van (huis)dieren hebben recht op subsidie om hun dieren te beschermen. Op dit moment is er alleen een subsidieregeling voor schapen- en geitenhouders met een UBN nummer. Paarden en koeien vallen buiten de subsidieregeling, terwijl er ook aanvallen op koeien en paarden bekend zijn.

BBB Drenthe stelt daarnaast voor om het belemmerende beleid ten aanzien van afschot dusdanig te herzien, c.q. aan te vullen, zodat roedels en/of een individu/zwerver, die zich binnen een maand twee keer vergrijpt(en) aan (huis)dieren afgeschoten kunnen worden om verdere escalatie te voorkomen. Ook wanneer een wolf zich binnen een maand twee keer binnen 30 meter van een persoon laat zien. Op dit moment kost de wolf de provincie Drenthe al miljoenen. Miljoenen steken in wensnatuur is onverkwikkelijk. Wij steken dit geld liever in de burger die last heeft van de te hoge gasprijzen,
de zorg, hulpverlening of het onderwijs. Zij kampen structureel met geldtekort.

Pijler 11: Landelijke thema’s

Stikstofbeleid in de provincie

BBB is van mening dat het beleid dat nu voorligt veel te veel gericht is op de afbraak van de landbouw. Door agrarische bedrijven op te kopen, wil de overheid voldoen aan doelen waar we vanuit Europa aan gehouden zijn en de manier waarop we ons vergunningverlening stelsel hebben ingericht.

In Nederland ligt de (wettelijke) focus daarbij op dit moment vooral op stikstof. Wij meten dat af aan hoeveel stikstofneerslag er door vergunningplichtige activiteiten op natuurgebieden veroorzaakt wordt. Terwijl dat helemaal niet perse op deze manier moet van de EU. BBB wil dan ook dat we in de toekomst ander beleid gaan voeren waarbij stikstof slechts 1 van de parameters is maar geen absoluut beleidsdoel.

Agrarische bedrijven zijn sinds oudsher de stabiele economische motor onder Nederland geweest. Ten eerste kon de Nederlandse economie opgebouwd worden, omdat Nederland dankzij landbouwbeleid gericht op voldoende productie geen hongersnoden meer gekend heeft. Maar ook tijdens de economische recessie heeft menig bouwbedrijf die doorstaan omdat boeren nog stallen bouwden. Het huidige beleid is er echter op gericht de landbouw en agrarische bedrijven af te bouwen. Dit moeten we volgens BBB voorkomen.

BBB is van mening dat de landelijke Wet stikstofreductie en Natuurherstel terug naar de tekentafel moet. Een hele nieuwe wet kost veel tijd, maar om de grootste hiaten uit de bestaande wet te halen heeft BBB in de Tweede Kamer een initiatiefnota gelanceerd met 3 cruciale beslispunten:

 1. Haal de KDW’s uit de wet, waarbij de staat van de natuur weer centraal dient te staan
 2. Het introduceren van een drempelwaarde voor vergunningverlening van 1 mol, gekoppelde aan een neerwaartse depositietrend
 3. Het onderscheid maken tussen NOx en NH3.

Een leefbaar platteland valt en staat met een vitale agrarische sector. Als de huidige energiecrisis één ding leert is het dat het bewaken van je fundamentele voorzieningen, waar voedselproductie met stip bovenaan staat, bovenaan de prioriteitenlijst moet staan. Die moet je als overheden waarborgen en beschermen. Het zijn sectoren zoals de landbouw, maar ook energieproductie en zorg, waar onze mensen écht niet zonder kunnen. Wij willen dat besef meer in de maatschappij laten landen.

De Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het stikstofbeleid via de gebiedsplannen onder het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Provincies moeten voor 1 juli 2023 hun gebiedsplannen indienen, zodat zij middelen kunnen ontvangen uit het ‘stikstof fonds’ of ’transitiefonds’ van 24,3 miljard. Per 2024 kom dat fonds onder een instellingswet beschikbaar en de provincies kunnen daar middelen uit krijgen voor de uitvoering. De gebiedsplannen gaan niet alleen over stikstof, maar omvatten ook de uitwerking van water- en klimaatbeleid.

 1. BBB wil dat de bevindingen uit de sociaal economische analyse een volwaardige afweging krijgen in de gebiedsplannen
 2. BBB wil dat er fors op versterking van de landbouw wordt ingezet met middelen vanuit het transitiefonds, en dat er vanuit de provincie druk wordt opgevoerd om de indicatieve 1 miljard (van de 24,3) voor innovatie fors te verhogen en in plaats van afwaardering veel meer beleid gevoerd wordt gericht op innovatie
 3. BBB is van mening dat alle overheidslagen maximaal dienen te faciliteren inzake bedrijfsverplaatsing, bijvoorbeeld door hier een databank voor op te richten waarbij bedrijven die in een gebied zitten waar de ontwikkelmogelijkheden op korte termijn beperkt zijn gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld bedrijven die geen bedrijfsopvolging hebben, of aan een
  beëindigingsregeling zouden willen meedoen, maar niet in een gebied met beperkingen zitten

Standpunt wolven in Nederland

Vanwege de grote slachting die wolven aanrichten onder de (landbouwhuisdieren van boeren en plattelanders wil BBB zo snel mogelijk actie van de landelijke en provinciale overheid. De analyses van de schade en het zo koppelen van de juiste wolf aan een aanval, kan zo maar 3 maanden duren. De dader is dan vaak al lang gevlogen

BBB wil dat de provincies nadenken over de omgang met de wolf op de langere termijn maar stelt ook een aantal korte termijn maatregelen voor:

 • BBB vraagt daarom om snellere DNA-analyse, maximaal binnen 2 weken;
 • BBB wil dat dierenartsen DNA mogen afnemen bij gewonde paarden & koeien (en niet op provinciale ondersteuningsorganisatie BIJ12 hoeven te wachten);
 • BBB wil dat de provincies ( via het Interprovinciaal Overleg IPO ) een helder afschotbeleid opstellen voor individuele wolven die zich herhaaldelijk aan (landbouwhuisdieren vergrijpen;
 • BBB stelt daarnaast voor om belemmerend beleid ten aanzien van afschot dusdanig te herzien c.q. aan te vullen, dat roedels die zich herhaaldelijk vergrijpen aan (landbouwhuisdieren afgeschoten kunnen worden, om verdere escalatie te voorkomen.

Regionale vliegvelden

Regionale vliegvelden zoals Eelde en Maastricht zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en economie. Het is daarom belangrijk dat wij als BBB achter de lokale vliegvelden staan.

Zo is Groningen Airport Eelde een belangrijke luchthaven waar innovatie wordt aangejaagd en vervult het vliegveld een belangrijke functie in de medische wereld. Maastricht-Aachen is belangrijke aandrijfveer voor zowel de nationale als regionale economie en is het een werkplek van bijna 3000 mensen. Wij zien het belang van deze vliegvelden voor de regio’s en dat moeten wij dan ook beschermen.

Tegelijkertijd moeten de vliegvelden niet de regionale leefbaarheid onderuit halen. Dit is een lastige balans die wat ons betreft heel goed bewaakt moet worden en waarbij de leefbaarheid en gezondheid van boer en burger altijd voor economische belangen moeten komen.

Vluchtelingen en migranten

 • Mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlogen of van wie hun leven en/of dat van hun gezin ernstig wordt bedreigd en dat kunnen aantonen zijn welkom in Nederland voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. Dit maakt het makkelijker om deze mensen, wanneer dat weer mogelijk is, in te zetten bij de wederopbouw van hun land.
 • Immigranten die NIET uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hun en
  hun gezin niet ernstig worden bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen en de Nederlandse taal goed machtig zijn, dan worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning.
 • Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land. Nederland neemt alleen aantoonbare oorlogsslachtoffers of aantoonbaar ernstig bedreigde mensen op.
 • Het Kabinet zet in op minder immigratie. Voedselschaarste leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratiestromen. Dit is onwenselijk. Nederland helpt deze landen met haar landbouwkennis om voedselzekerheid te verkrijgen
 • Mocht het Kabinet de vraag stellen aan de provincie Drenthe om actief mee te denken en locaties te werven voor onderdelen van het asielbeleid, dan zal BBB Drenthe terughoudend zijn en pas bij een meerderheid instemmen met uitbreiding van de huidige capaciteit binnen de provincie Drenthe.

KIESKOMPAS STELLINGEN

1. Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied

Respons: Niet mee eens

Er wordt eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande kernen/steden gebouwd. Zo worden vruchtbare landbouwgrond en het unieke cultuurlandschap op het platteland behouden. Pas als binnen dorps bouwen niet afdoende blijkt, wordt er gebouwd om de kernen heen.

In de steden worden kantoor- en winkelpanden, die langer dan 1 jaar leeg staan, eerst omgebouwd tot woningen/appartementen, voordat landbouwgrond op het platteland wordt afgesnoept voor nieuwbouwwoningen. Om zoveel mogelijk landbouwgrond te sparen, wordt er in de komende jaren meer verticaal dan
horizontaal gebouwd. Dus: meer hoogbouw in de steden, zodat het platteland zijn unieke karakter
en landschap kan behouden. De stadsbewoner kan dan in zijn vrije tijd komen genieten van het
mooie landschap, de frisse lucht en de natuur in zijn directe omgeving.

2. Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen

Respons: Mee eens Sociale woningbouw is in alle gemeenten nodig om te voorkomen dat je rijke en arme gemeenten
krijgt.

3. De provincie moet toestaan dat mensen permanent in een recreatiewoning kunnen wonen

Respons: Helemaal mee eens

We gaan het mogelijk maken dat recreatiewoningen, waar de eigenaren graag permanent willen wonen, een gedoogstatus krijgen. Hierdoor komen woningen vrij voor de markt en kunnen in één klap veel mensen een huis huren/kopen.

4. Drenthe moet zich inzetten voor de bouw van minstens 45.000 woningen, ook al komt er geen spoorverbinding bij (Deltaplan van het Noorden)

Respons: Mee eens Om leegloop te voorkomen en de leefbaarheid van het platteland te vergroten zullen er ook in
Drenthe betaalbare woningen voor jongeren moeten komen en goede alternatieven voor senioren.

Voor een goede bereikbaarheid van het noorden/platteland zal het Deltaplan van het Noorden ook uitvoering moeten krijgen maar dit moet niet ten koste gaan van woningbouw.

5. Drenthe moet zich inzetten voor de bouw van minstens 45.000 woningen, ook als er niet wordt geïnvesteerd in nieuwe spoorverbindingen (Deltaplan van het Noorden)

Respons: Mee eens Om leegloop te voorkomen en de leefbaarheid van het platteland te vergroten zullen er ook in
Drenthe betaalbare woningen voor jongeren moeten komen en goede alternatieven voor senioren.

Voor een goede bereikbaarheid van het noorden/platteland zal het Deltaplan van het Noorden ook uitvoering moeten krijgen maar dit moet niet ten koste gaan van woningbouw.

6. De provincie moet meebetalen zodat alle gemeenten een starterslening kunnen geven aan haar inwoners

Respons: Helemaal mee eens

BBB wil jongeren een kans geven om in het dorp te kunnen wonen. Een starterslening een goed
startpunt. Hierdoor wordt het verschil tussen de prijs van het huis en de (eerste) hypotheek bij
de bank overbrugd. De overwaarde van de woning bij verkoop zal voor de gemeenschap blijven.

De provincie verdeeld deze gelden aan de gemeenten. De gemeenten zorgen voor de uitvoering.

7. In Drenthe moeten gemeenten meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen waar woningen gebouwd mogen worden

Respons: Helemaal mee eens De landelijke overheid moet volgens BBB niet gaan beslissen waar nieuwe woonwijken worden
gebouwd. Dit kunnen gemeenten en provincies zelf het best beslissen. Ze zijn autonoom en kennen de regio’s en hun behoeften beter dan de landelijke overheid.

8. De provinciale wegenbelasting moet worden verlaagd, ook al moet de provincie daardoor
bezuinigen.

Respons: Helemaal mee eens

Drenten betalen veel meer wegenbelasting dan het gemiddelde en krijgen daar minder voor terug!

BBB wil de provinciale wegenbelasting verlagen en is tegen de invoering van rekeningrijden. Automobilisten betalen al naar gebruik via brandstofaccijnzen en energiebelasting. Mobiliteit is al duur genoeg. En daarnaast is een kilometerheffing zeer slecht voor de economie.

9. In Drenthe mogen nieuwe bedrijventerreinen komen, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied

Respons: Niet mee eens

Er wordt eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande kernen/steden gebouwd. Zo worden vruchtbare landbouwgrond en het unieke cultuurlandschap op het platteland behouden. Pas als binnen dorps bouwen niet afdoende blijkt, wordt er gebouwd om de kernen heen.

10. De provincie moet de komst van grote distributiecentra tegenhouden, ook als hierdoor banen verloren gaan

Respons: Helemaal mee eens BBB wil dat er een stop komt op de bouw van mega-zonneparken in de
groene ruimte en de bouw van enorme distributiecentra en energieslurpende datacenters op het platteland. Het landschap en de biodiversiteit op het platteland worden op dit moment in rap tempo vernietigd door de verdozing van het landschap en de aanleg van mega-zonneparken.

11. De provincie moet kleinere gemeenten aanmoedigen om samen als één gemeente verder te gaan

Respons: Helemaal niet mee eens

De overheid stimuleert dat plattelandsgemeenten lokaal en klein kunnen blijven en reikt ze daarvoor actief (financiële) middelen aan. Plattelandsgemeenten worden niet gedwongen om uit financiële overwegingen te fuseren met een stad tot een supergemeente. Het risico na zo’n fusie is groot dat de voormalige kleine gemeenten, die nu autonoom zijn en dicht bij de bevolking staan, worden overschreeuwd of overruled door de ‘grote stadsbroer’. De kloof tussen burger en overheid moet worden verkleind en een ‘supergemeente’ staat te ver af van de bevolking

12. De provincie moet inwoners vaker bij grote besluiten betrekken, ook als besluitvorming hierdoor langer duurt

Respons: Helemaal mee eens De stem van de burger wordt tussen verkiezingen door gehoord bij belangrijke besluitvorming
(bijvoorbeeld) over zijn leefomgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld via (lokale of regionale) referenda
en/of volkspeilingen. Te denken valt aan een volkspeiling bij de aanleg van mega-zonneparken of windmolens in het buitengebied en op de Noordzee en in het IJsselmeer.

13. Er moeten meer windmolens in de provincie Drenthe komen

Respons: Niet mee eens Elke boer wil voedsel- of bloemenboer zijn en geen energieboer. Omdat de overheid met zijn
wurgende wet- en regelgeving ervoor zorgt dat kostprijs steeds verder oploopt, en niets doet
om de opbrengstprijs hoger te laten worden, worden boeren gedwongen andere inkomsten te
krijgen. Wind- en zonneparken worden voor boeren en tuinders dan een goed middel om meer inkomsten te krijgen. BBB is niet tegen kleinschalige initiatieven voor wind- en zonne-energie, maar omwonenden moeten wel kunnen meedoen en meeprofiteren. De Nederlandse energieconsument moet zo kunnen profiteren van Nederlands subsidiegeld.

14. Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, mogen zonnepanelen ook op weilanden worden geplaatst

Respons: Helemaal niet mee eens Om de waarde van Drenthe te behouden willen we geen zonneparken meer op landbouwgrond.
Hiervoor zijn andere alternatieven beschikbaar zonder landbouwgrond grond op te offeren.

15. Alle woningen moeten zo snel mogelijk aardgasvrij zijn, ook als de provincie daaraan moet meebetalen

Respons: Helemaal niet mee eens BBB wil stoppen met het aardgasvrij maken van alle woningen. Het huidige beleid is onrealistisch,
onbetaalbaar en kent geen draagvlak bij burgers. Kernenergie is een betere optie.

16. De provincie moet meebetalen aan plannen van inwoners om duurzame energie op te wekken

Respons: Neutraal

Het is aan de gemeenten om daarbij te helpen waar zij dit nodig vinden.

17. De meest milieuvervuilende bedrijven moeten weg uit Drenthe, ook al gaat dat ten koste van werkgelegenheid

Respons: Niet mee eens

Beleid moet worden gebaseerd op objectieve uitgangspunten en meetmethoden. Waar nodig en waar de situatie erom vraagt, zal het beleid soepeler of strenger moeten zijn. Waar het niet nodig is, gelden de landelijke regels.

18. Om de uitstoot van stikstof te verminderen mag de provincie boeren gedwongen uitkopen

Respons: Helemaal niet mee eens BBB ontvangt vele ongeruste berichten over de piekbelasters die het komende jaar zouden
moeten worden uitgekocht, die aan de hand van de presentatie van Remkes steeds benoemd
worden. Waarbij er soms het idee gewekt wordt dat het boerenbedrijven betreft en dat er onteigening in het spel is. BBB wil eerst graag eens helder hebben wat nou bedoeld wordt met piekbelasters, aan welke criteria voldoen zij, waar hebben we het nu over. Hopelijk geeft de kabinetsreactie daar volgende week antwoord en duidelijkheid over wie onder die criteria valt.
Vooropgesteld: BBB is en blijft tegen onteigening van bedrijven, dus ook tegen onteigening van
boerenbedrijven. Ook zal BBB zich blijven verzetten tegen 2030 in de wet zetten. Het is volgens BBB ook nog maar zeer de vraag of 2030 in de wet komt. Er is nog geen wetsvoorstel en deze zal – naar verwachting ook pas volgend jaar worden ingediend. Dit moet dan eerst nog door de Tweede Kamer moeten en daarna nog naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer zal er pas over
stemmen na de Provinciale Statenverkiezingen en zoals we nu kunnen voorzien zal BBB daar een
aanzienlijk aantal zetels behalen. De Eerste Kamer heeft nu al geen coalitie meerderheid en wij verwachten dat die minderheid na de Provinciale Statenverkiezingen alleen maar nog groter zal zijn.

19. Om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid

Respons: Helemaal mee eens BBB ontvangt vele ongeruste berichten over de piekbelasters die het komende jaar zouden
moeten worden uitgekocht, die aan de hand van de presentatie van Remkes steeds benoemd
worden. Waarbij er soms het idee gewekt wordt dat het boerenbedrijven betreft en dat er onteigening in het spel is. BBB wil eerst graag eens helder hebben wat nou bedoeld wordt met piekbelasters, aan welke criteria voldoen zij, waar hebben we het nu over. Hopelijk geeft de kabinetsreactie daar volgende week antwoord en duidelijkheid over wie onder die criteria valt.
Vooropgesteld: BBB is en blijft tegen onteigening van bedrijven, dus ook tegen onteigening van
boerenbedrijven. Ook zal BBB zich blijven verzetten tegen 2030 in de wet zetten. Het is volgens BBB ook nog maar zeer de vraag of 2030 in de wet komt. Er is nog geen wetsvoorstel en deze zal naar verwachting ook pas volgend jaar worden ingediend. Dit moet dan eerst nog door de Tweede Kamer moeten en daarna nog naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer zal er pas over
stemmen na de Provinciale Statenverkiezingen en zoals we nu kunnen voorzien zal BBB daar een
aanzienlijk aantal zetels behalen. De Eerste Kamer heeft nu al geen coalitie meerderheid en wij verwachten dat die minderheid na de Provinciale Statenverkiezingen alleen maar nog groter zal zijn. Ga dus stemmen op 15 maart 2023 en zorg dat BBB groot wordt in de Eerste Kamer! Piekbelasters: Johan Remkes heeft in zijn rapport aangegeven dat piekbelasters niet per se alleen
maar boerenbedrijven zijn. Dit kunnen ook andere type bedrijven zijn. Ook de industrie wordt
genoemd. Dus er wordt nu breder gekeken. Remkes heeft niet gezegd dat binnen een jaar 500600 boeren verplicht worden uitgekocht. Remkes geeft nadrukkelijk aan dat er eerst naar andere mogelijkheden gekeken moet worden. Hij noemt daarbij technische maatregelen, vrijwillige verplaatsing, innovaties, andere bedrijfsvoering, vrijwillige uitkoop en pas als laatste middel: gedwongen uitkoop.

20. Om nationaal park Dwingelderveld te beschermen, mag recreatie daar worden beperkt

Respons: Helemaal niet mee eens Recreatie en natuur gaan goed samen. Recreatie heeft sterke verbinding met vitaal worden en
preventieve gezondheid. Zodra aantoonbaar wordt gemaakt dat de natuur aangetast wordt door recreatie dient er een gebiedsgerichte aanpak te komen om natuur te herstellen in samenhang met de wens tot recreatie.

21. Om de natuur te beschermen moet het waterpeil omhoog, ook als boeren daar last van hebben

Respons: Niet mee eens

Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak in samenhang tussen wonen, werken, landbouw en natuur. Waterpeil kan nl ook negatief uitpakken voor bijv. woningen. Daarnaast heeft niet elk type natuur een hoog grondwaterpeil nodig.

22. De provincie moet strengere regels opstellen om de bollen- en lelieteelt in Drenthe te beperken

Respons: Neutraal Voor gewasbescherming volgen we de richtlijnen die gesteld zijn en volgen de wetenschappelijke
onderbouwing van college voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB).

23. In Drenthe is geen ruimte voor de wolf

Respons: Helemaal mee eens

Er heerst angst in de dorpen in de Provincie Drenthe! Sinds de komst van de wolf zijn vanzelfsprekende dingen, zoals wandelen in het bos, mountainbiken, met de hond uit en te paard het bos in niet meer zo vanzelfsprekend voor sommige mensen als voorheen. Wolven laten zich in roedels zien en we zien ook steeds meer slachtingen onder onze dieren.
BBB Drenthe vindt dat provincies (IPO) een helder afschotbeleid moeten opstellen voor wolven die zich herhaaldelijk vergrijpen aan (huis)dieren. Met herhaaldelijk wordt bedoeld, twee aanvallen binnen een maand. Vanwege de grote slachtingen die wolven aanrichten onder (huis)dieren van boeren en plattelanders vragen wij om directe actie van de landelijke en provinciale overheid. BBB Drenthe wil dat dierenartsen/veeartsen DNA af mogen nemen bij gewonde (huis)dieren.
Een dierenarts werkt in het gebied en is snel ter plaatse. Daarnaast is een dierenarts onafhankelijk en staat niet in dienst van de overheid. De DNA uitslag laat op deze manier geen maanden op
zich wachten. En de gewonde (huis)dieren, kunnen sneller uit hun lijden verlost worden.
Gewonde (huis)dieren, die binnen 4 weken na een aanval alsnog overlijden. Of tijdens hun gehele dracht hun vrucht verwerpen zouden meegenomen moeten worden in het taxatierapport. Bij12 werkt op dit moment met een financiële vergoeding gebaseerd op tarieven van 2019. Wij willen dat er gewerkt wordt met cijfers van het desbetreffende jaar. Alle eigenaren van (huis)dieren hebben recht op subsidie om hun dieren te beschermen. Op dit moment is er alleen een subsidieregeling voor schapen- en geitenhouders met een UBN nummer.
Paarden en koeien vallen buiten de subsidieregeling, terwijl er ook aanvallen op koeien en paarden bekend zijn. Zie voor de rest van de tekst pijler 10.

24. De provincie Drenthe moet zich verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra

Respons: Mee eens

Mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlogen of van wie hun leven en/of dat van hun gezin ernstig wordt bedreigd en dat kunnen aantonen zijn welkom in Nederland voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. Dit maakt het makkelijker om deze mensen, wanneer dat weer mogelijk is, in te zetten bij de wederopbouw van hun land. Immigranten die NIET uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hun en hun gezin niet ernstig worden bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen en de Nederlandse taal goed machtig zijn, dan worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning. Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land. Nederland neemt alleen aantoonbare oorlogsslachtoffers of aantoonbaar ernstig bedreigde mensen op.Het Kabinet zet in op minder immigratie. Voedselschaarste leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratiestromen. Dit is onwenselijk. Nederland helpt deze landen met haar landbouwkennis om voedselzekerheid te verkrijgen. Mocht het Kabinet de vraag stellen aan de provincie Drenthe om actief mee te denken en locaties te werven voor onderdelen van het asielbeleid, dan zal BBB Drenthe terughoudend zijn en pas bij een meerderheid instemmen met uitbreiding van de huidige capaciteit binnen de provincie Drenthe.

25. De provincie moet meer geld uitgeven om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen

Respons: Helemaal mee eens

Het zorglandschap moet hiervoor op peil gehouden worden. Zorg moet bereikbaar en beschikbaar zijn in de buurt. Ook de kwetsbaren in onze maatschappij zien wij staan. Hier willen we laagdrempelige voorzieningen voor treffen, zodat ook zij kunnen blijven meedoen.

26. Lokale cultuur initiatieven die de Drentse identiteit uitdragen, moeten voorrang krijgen bij subsidies

Respons: Helemaal mee eens

Educatieve programma’s die de kunst en cultuur vertegenwoordigen zijn van groot belang om de authentieke cultuur van Drenthe te behouden. BBB is voorstander van plaatselijke tradities, folklore en cultuur.

27. De provincie moet meer geld uitgeven aan culturele activiteiten die Drentse identiteit uitdragen en minder aan grote culturele instellingen

Respons: Helemaal mee eens

Educatieve programma’s die de kunst en cultuur vertegenwoordigen zijn van groot belang om de authentieke cultuur van Drenthe te behouden.

28. De provincie moet meer investeren in voorzieningen in kleine dorpen, ook als deze weinig gebruikt worden

Respons: Helemaal mee eens

Bibliotheken in (kleine)dorpen moeten behouden blijven. Bibliotheken moeten doorontwikkelen in aanbod en (meer) digitaal aanbieden zodat kleine dorpen gebruik kunnen blijven maken van de diensten.

29. De provincie moet meebetalen aan de bouw van het nieuwe stadion voor FC Emmen

Respons: Mee eens

Sport en beweging is van groot belang voor de burgers. BBB Drenthe wil zich inzetten voor een beweegvriendelijke leefomgeving.

30. De provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto’s dan minder goed kunnen doorrijden

Respons: Niet mee eens

De BBB is erg tevreden over de bereikbaarheid met de fiets in Drenthe, het is voor ons dus niet nodig om dit verder uit te breiden en daarmee het autoverkeer in de weg te zitten.

31. De provincie moet extra geld investeren in het openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het autoverkeer

Respons: Niet mee eens

Het OV en bredere mobiliteit hebben een groot sociaal belang. Dit moet dan ook zwaarder meewegen bij de keuzes waar wordt geïnvesteerd in infrastructuur en hoeveel er geïnvesteerd wordt in infrastructuur. Ook de Randstad heeft goede infrastructuur nodig, maar niet ten koste van de infrastructuur van het platteland.

32. De provincie moet ervoor zorgen dat naar kleine dorpen vaker een bus rijdt, ook al moet de provinciale wegenbelasting daarvoor omhoog

Respons: Niet mee eens

Het MIRT gaat over bereikbaarheid in alle regio’s in Nederland, denk hierbij aan wegen en openbaar vervoer. Ook projecten waarbij de rijksoverheid betrokken is als subsidieverlener aan gemeenten, provincies en waterschappen zijn opgenomen in het MIRT.

Ook hier vist de regio weer hard achter het net. Een aantal provincies blijven berooid achter in vergelijken met andere gebieden in ons land. In het MIRT worden infrastructurele projecten gekoppeld aan grote bouwprojecten. Hoe meer woningen er gebouwd worden, hoe meer er geïnvesteerd wordt in infrastructuur. Veel van deze grootschalige bouwlocaties zitten in de Randstad, waardoor zij miljarden aan extra geld krijgen terwijl het platteland al achterloopt met infrastructuur.

33. De provincie moet investeren in een treinverbinding tussen Groningen en Twente, ook al gaat er dan minder geld naar wegen voor autoverkeer

Respons: Mee eens

BBB is voorstander van het aanleggen van de Nedersaksen Lijn. Deze lijn heeft de potentie om 2 landen, drie provincies, 26 gemeenten en 1.3 miljoen mensen te verbinden. Deze lijn zorgt ervoor dat 4 economische regio´s, 650.000 banen en 8 innovatiehubs verbonden kunnen worden. Het zal zorgen voor nieuwe treinstations en daarmee betere toegang tot het OV.

34. De N34 moet verdubbeld worden, ook als dat ten koste gaat van natuur

Respons: Mee eens

Verbreding/verdubbeling van de N34 of een vangrail op plekken waar verbreding/verdubbeling niet mogelijk is. Hiermee ontstaat een betere, veilige verbinding tussen Drenthe, Groningen en Overijssel en het bevorderd de doorstroming. De aanpak van de N34 en het verkeersplein Gieten heeft impact op het milieu, zoals voor de Natura 2000 gebieden en is daarmee m.e.r. plichtig. Een m.e.r. staat voor milieueffectrapportage. Dit is een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van ruimtelijke plannen op de (leef)omgeving. De m.e.r. is bedoeld om bij de voorbereiding van het projectbesluit de verwachte milieueffecten, die van belang zijn voor de besluitvorming, in beeld te brengen.

35. De maximumsnelheid op de N34 moet worden verlaagd van 100 naar 80 km per uur

Respons: Niet mee eens

Door de verbreding/verdubbeling van de N34, of een vangrail op plekken waar verbreding/verdubbeling niet mogelijk is, ontstaat een betere, veilige verbinding tussen Drenthe, Groningen en Overijssel, waardoor de snelheid van 100 km/u kan blijven gehandhaafd.

36. Groningen Airport Eelde moet worden gesloten

Respons: Helemaal niet mee eens

Dit vliegveld is van groot belang voor de regio, zoals bijvoorbeeld voor de orgaantransporten van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Stimulatie van het luchtvaartgebied bij Groningen Airport Eelde als duurzame luchthaven. Groningen Airport Eelde is op dit moment van groot belang voor de noordelijke economie, bedrijven en burgers. De kansrijkheid van Eelde, ook als luchthaven voor vracht en drones, dient door het bedrijfsleven te worden onderkend, zodat de komende jaren landelijke overheid en bedrijfsleven gezamenlijk in het vliegveld zullen investeren. Dit dient een voorwaarde te zijn om ook als provincie financieel bij te dragen. Eelde is verder van belang als enig noordelijk vliegveld van het land en kan in deze hoedanigheid ook Schiphol ontlasten. Verder is GAE van groot belang als 24 uur opengestelde luchthaven i.v.m. (inter)nationale donor vluchten met het UMCG en als uitvalshaven voor de traumaheli die vele malen per dag uitrukt bij o.a. ernstige ongevallen.