BBBeste BBB'ers,

Kandidaten gefeliciteerd! Hierbij beloofde de berichtgeving over de definitieve kandidatenlijst voor de eerste kamer namens de BBB. Tevens is het verslag van de vertrouwenscommissie, met profielschets toegevoegd.

 

VERSLAG VERTROUWENSCOMMISSIE EERSTE KAMERVERKIEZINGEN MEI 2023

 

Inleiding

In augustus 2022 heeft het bestuur van BBB een start gemaakt met de procedure rond de werving & selectie van kandidaat senatoren voor de Eerste Kamerverkiezingen van mei 2023. In september is het profiel van senator voor BBB vastgesteld en zijn de leden van de vertrouwenscommissie benoemd, te weten: Anky Griekspoor-Verdurmen (voorzitter), Maurits von Martels (oud-lid Tweede Kamer) en Ellen Gast-Geerdink (eerste lid BBB). De vertrouwenscommissie is ondersteund door Marian Schoneveld-Borkink.

De vertrouwenscommissie heeft het reeds vastgestelde profiel aangevuld met een profiel voor de lijsttrekker en een profiel voor het totale team. De 3 profielen zijn als informatieset toegestuurd aan alle sollicitanten die zich middels een motivatiebrief en CV hiervoor spontaan of gevraagd hebben aangemeld. De voorbereiding De vertrouwenscommissie heeft gesproken met diverse senatoren van verschillende partijen, waaronder ook een oud-fractievoorzitter van de Eerste Kamer. In deze gesprekken zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden van een senator en/of een fractievoorzitter besproken. Ook is besproken wat belangrijke competenties zijn voor zowel de individuele leden van de Eerste Kamer als voor een goed functionerende fractie.

Tot slot heeft de vertrouwenscommissie gesproken met een afvaardiging van het Tweede Kamerteam van BBB. De opdracht Het bestuur van BBB heeft zich als doel gesteld om na de verkiezingen van maart 2023 met een stabiele, betrouwbare en capabele fractie de Eerste Kamer in te gaan die het gedachtegoed van BBB kan uitdragen.

Het profiel voor zowel lijsttrekker, senator als de fractie was hiervan afgeleid, evenals de criteria die gebruikt zijn voor de selectiegesprekken, namelijk: • motivatie om senator te worden in het algemeen en voor BBB in het bijzonder; • kent het gedachtegoed van BBB en kan dit in alle opzichten uitdragen; • de mate waarin de sollicitant zich had voorbereid op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de Eerste Kamer; • de uren die de sollicitant beschikbaar heeft voor de functie; • politieke- en omgevingssensitiviteit en/of ervaring; • partijbelang boven individueel belang; • kennis en ervaring die past bij het werk van een senator.

De vertrouwenscommissie had geen opdracht om te selecteren op man/vrouw, regionale spreiding of een afspiegeling van de bevolking. Ook de politieke voorkeur in het verleden was geen selectiecriterium. Kwaliteit was het belangrijkste uitgangspunt. Tijdens de selectie (vanaf begin november tot eind december) zijn er gesprekken gevoerd met de sollicitanten. De vertrouwenscommissie heeft 49 sollicitanten gesproken.

Wat opviel was de passie en de betrokkenheid voor BBB die we in alle gesprekken hebben gehoord en gezien. Vanuit alle provincies kwamen de BBB’ers door weer en wind naar het partijbureau in Deventer. Voor een gesprek van 45 minuten werd soms 2,5 uur (enkele reis) gereden vanuit Limburg, Zeeland of Groningen. Dat heeft indruk gemaakt op de vertrouwenscommissie. Met een aantal sollicitanten is een tweede gesprek gevoerd voor de functie van lijsttrekker/beoogd fractievoorzitter.

Niet alle sollicitanten zijn door de vertrouwenscommissie aan het bestuur voorgedragen als geschikte kandidaat-leden voor de Eerste Kamer. Daarnaast heeft ook een klein aantal sollicitanten zich na het eerste gesprek teruggetrokken. Soms vanwege persoonlijke redenen, soms omdat door het gesprek duidelijk werd dat de functie niet passend was.

De vertrouwenscommissie is unaniem inzake haar advies aan het bestuur over het aantal kandidaten en de rangorde voor de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

De 2 belangrijkste uitgangspunten voor het uiteindelijke advies aan het bestuur zijn:

1. BBB wil een stabiele, betrouwbare fractie maar wil ook ruimte geven aan vernieuwing en frisse ideeën in de Eerste Kamer. Om dit te realiseren hebben wij voor de eerste 5 kandidaten gekozen voor politieke ervaring en/of juridische expertise, passend bij de werkzaamheden van een senator. Voor de nummers 6 tot en met 15 hebben wij gekozen voor een om en om plaatsing van kandidaten met en zonder politieke ervaring zodat de fractie de mogelijkheid heeft om te kiezen voor een buddy-systeem. Door deze onderliggende keuzes kan de fractie snel op gelijke vlieghoogte komen en wordt de senaat versterkt met een nieuwe, deskundige, betrouwbare en stabiele fractie.

2. bij gelijke geschiktheid hebben we gekeken naar regionale spreiding van de kandidaten. Tot slot De vertrouwenscommissie heeft alle gesprekken ervaren als een groot cadeau. Het gaf haar de mogelijkheid om persoonlijk kennis te maken met veel BBB-leden en inzage te krijgen in hun drijfveren. De onderlinge samenwerking binnen de vertrouwenscommissie was het tweede grote cadeau. Vanuit wederzijds respect voor ieders kennis en ervaring, hebben we kunnen bereiken dat we in de gesprekken van 45 minuten met iedere sollicitant een grote mate van diepgang hebben gerealiseerd. De openheid en transparantie waarmee door kandidaten hierop werd gereageerd, is door ons als vertrouwenscommissie zeer gewaardeerd.

Anky Griekspoor-Verdurmen Maurits von Martels Ellen Gast-Geerdink Marian Schoneveld-Borkink

 

Bijlagen: profielen

De taken van de Eerste Kamer liggen vooral op het gebied van de wetgeving, maar ook bij het controleren van de regering heeft zij een rol. De BBB Eerste Kamerfractie wil vanuit haar positie een bijdrage leveren aan de inrichting van de Nederlandse samenleving met name gericht op het platteland en de agrarische sector volgens BBB-idealen. Het Eerste Kamerlid namens de BBB is daarom een overtuigend, authentiek en dienstbaar mens die midden in de samenleving staat, met een duidelijke affiniteit met het platteland en de agrarische sector.

Een lid van de BBB Eerste Kamerfractie is integer, zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en staat met beide benen stevig in de klei.

 

De Eerste Kamerfractie

● De fractie dient te bestaan uit authentieke, aansprekende personen die, ieder vanuit hun eigen achtergrond, het BBB gedachtegoed gemotiveerd uitdragen.

● De fractie dient uitstekend in staat te zijn het BBB gedachtegoed voor het voetlicht te brengen bij de burger en de gehele (netwerk)samenleving.

● De fractie is zo samengesteld dat onze achterban en de kiezer zich erkend voelen.

● De fractieleden vullen elkaar aan in kennis, ervaring en competenties.

Het Eerste Kamerlid

Beschikt over competenties en persoonlijkheidskenmerken die hieronder worden beschreven. De mate waarin men over deze competenties beschikt, kan en mag per individu verschillen. Daarnaast voldoet het Eerste Kamerlid aan de statutaire vereisten zoals onder meer opgenomen in het huishoudelijke reglement en aanvullende voorwaarden zoals beschreven in het integriteitskader. Gelet op de aard van de werkzaamheden dient het Eerste Kamerlid aantoonbaar te beschikken over deskundigheid op tenminste één beleidssector of kennisgebied, relevant voor het Eerste Kamerwerk, maar bij voorkeur twee of meer. Daarnaast is het Eerste Kamerlid niet alleen in staat tot een degelijke en waar nodig snelle beoordeling van (inter)sectoraal samenhangende wetsvoorstellen in juridische (internationale) context, maar ook voor wat betreft de bestuurlijke uitvoerbaarheid en maatschappelijke impact. Het Eerste Kamerlid is scherp in analyse en snel in oordeelsvorming, heeft gezag en is zorgvuldig.

► Competenties

1. Authenticiteit ‘Handelt vanuit zijn eigen overtuiging en inschatting, rekening houdend met de geldende kaders’.

● Durft kritisch en oprecht te zijn.

● Laat gedrag zien dat in overeenstemming is met zijn boodschap.

● Is vasthoudend en betrouwbaar in het nakomen van afspraken.

● Handelt naar eigen inzicht, waarbij hij het belang van de samenleving en de partij voorop stelt.

● Handelt integer conform de geldende richtlijnen en de BBB-integriteitscode.

● Is bereid en beschikbaar om zich in te zetten voor partijpolitieke activiteiten.

 

2. Omgevingsgericht ‘Kent de omgeving waarin hij functioneert en maakt actief contact met anderen.’

● Heeft een brede maatschappelijke, bestuurlijke en/of politieke ervaring, is geworteld in de samenlevingen en beschikt over voldoende kennis van het platteland en de agrarische sector.

● Ontwikkelt en onderhoudt contacten met organisaties en personen.

● Heeft overzicht over zijn omgeving en relevante ontwikkelingen.

● Toont betrokkenheid bij het platteland en specifieke groepen of personen op het platteland.

● Schat belangen van anderen goed in.

 

3. Houding

‘Draagt de boodschap van de BBB uit en laat zien wat de partij bereikt heeft.’

● Kent het BBB-gedachtegoed en draagt dit aansprekend uit.

● Laat actuele onderwerpen en de politieke actualiteit terugkomen in zijn boodschap.

 

4. Communiceren

‘Drukt zich in verschillende situaties en op alle niveaus op een begrijpelijke manier uit.’

● Luistert, vraagt door en toont begrip door samen te vatten op inhoud en gevoel.

● Vertaalt wat gezegd is in korte beelden tot een herkenbaar statement voor kiezer en achterban.

● Drukt zich mondeling goed uit en spreekt vrij en effectief.

 

5. Politieke sensitiviteit ‘Doorgrondt het politieke besluitvormingsproces en beweegt zich daar effectief in.’

● Brengt maatschappelijke BBB-thema’s op de politieke agenda en zoekt actief input, dialoog en debat binnen en buiten de partij.

● Maakt het verschil in het debat door te prikkelen, kritische vragen te stellen en met aansprekende voorstellen te komen.

 

► Persoonlijkheidskenmerken

● Integer en Rationeel

 

► Aanvullende voorwaarden

● Heeft de intentie het Eerste Kamerlidmaatschap voor de volledige periode te vervullen.

● Voldoet aan het BBB-kandidaatstelling reglement.

 

AANVULLINGEN OP PROFIELSCHETS EERSTE KAMERLID

BBB Algemeen

Essentieel voor de functie van de Eerste Kamer is de toetsing achteraf, dus na de behandeling in de Tweede Kamer. Het politiek primaat ligt bij de direct gekozen Tweede Kamer. Dat houdt in dat Eerste Kamerleden een terughoudende rol hebben in het wetgevingsproces. Immers, de taak van de Eerste Kamer is te beoordelen of de Tweede Kamer(fractie) in redelijkheid tot de gemaakte keuze is gekomen, waarbij bijvoorbeeld een kwalitatieve afweging wordt gemaakt in de rechtmatigheid, rechtstatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. In de regel zullen Eerste Kamerleden genoegen moeten nemen met een bescheiden rol in de beperkte ruimte die het debat met de bewindslieden toelaat. De fractie van BBB in de Eerste Kamer zal daarom continu het evenwicht moeten vinden tussen inhoudelijke scherpte enerzijds en de politieke opstelling en ruimte anderzijds.

 

Profielschets lijsttrekker BBB Eerste Kamer

Uiteraard dient de lijsttrekker voor de Eerste Kamer zo maximaal mogelijk te beschikken over de in de profielschets omschreven ervaringen, kwaliteiten en vaardigheden. Daarnaast worden een aantal aanvullende eisen gesteld.

• De lijsttrekker is het gezicht van de BBB in de Eerste Kamer, heeft overtuigingskracht en beschikt over aantoonbare ervaring in het publieke debat en met de media.

• De lijsttrekker weet de waarden en idealen van de BBB te vertalen in politieke standpunten en concrete voorstellen in de Eerste Kamer.

• Geniet waar mogelijk bekendheid binnen de partij maar ook daarbuiten en heeft een duidelijke visie over de rol van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

• Is een strateeg, teamplayer en leider tegelijk en heeft laten zien te beschikken over politieke sensitiviteit.

• Overlegt regelmatig met de fractievoorzitter van de BBB in de Tweede Kamer.

 

Profielschets fractie BBB Eerste Kamer

• De fractie is een team. Dat veronderstelt flexibiliteit, weinig opspelend ego, geen territoriumdrift en een collegiale instelling.

• De fractie is uitstekend in staat om het BBB-gedachtegoed over het voetlicht te brengen in de Eerste Kamer en de gehele samenleving.

• De fractie bestaat uit een combinatie van generalisten en specialisten met een brede inzetbaarheid en is zo samengesteld dat onze achterban zich herkend voelt.

• Waar mogelijk heeft de fractie een evenwichtige verhouding van man / vrouw, stad en platteland.

• De fractie speelt een bindende en betrouwbare rol in de Eerste Kamer door te investeren in onderliggende relaties en samenwerking binnen de Eerste Kamer.

• De fractie investeert in afstemming en samenwerking met de BBB-fractie in de Tweede Kamer.