Wetenschappelijk Bureau

Deze pijler houdt zich met name bezig met (wetenschappelijk) onderzoek en onderbouwing ten aanzien van de verschillende maatschappelijke thema’s die belangrijk zijn voor BBB.

In de kern vormt deze pijler het wetenschappelijke platform van BBB of het wetenschappelijke bureau van de partij. Bijvoorbeeld: Als BBB spreekt over “gezonde burgers”: wat bedoelt BBB daarmee? Wat is “gezond” en wie zijn “burgers”? Welke waarden, maatschappijbeeld en mensbeeld liggen daaraan ten grondslag? Of een ander voorbeeld: In hoeverre draagt noaberschap bij aan de gezondheid van mensen in een dorp of wijk, en hoe kun je noaberschap goed organiseren? Zijn daar voorbeelden van? Wat zijn succesfactoren?

Deze pijler is weliswaar direct dienstbaar aan BBB, maar dient ook een “kritische distantie” te houden. Vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen standpunten op bepaalde thema’s niet alleen onderbouwd worden, maar ook kritisch bevraagd of zelfs weerlegd. Op deze manier draagt deze pijler bij aan een voortdurend intern debat in de partij ten aanzien van bepaalde standpunten en programma’s.

Heb je vraag aan het wetenschappelijk bureau?
[email protected]

ANBI

De Stichting Wetenschappelijk Bureau van BoerBurgerBeweging heeft een aanvraag ingediend voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een gift en/of contributie wordt daarmee aftrekbaar van de belasting. Zoals de ANBI-regels vragen, zetten we een aantal gegevens en kenmerken over de Stichting Wetenschappelijk Bureau BoerBurgerBeweging op een rij.

Stichting Wetenschappelijk Bureau BoerBurgerBeweging
Contactgegevens:
Adres: Smeenkhof 12 D ; 7429 AX Colmschate
Telefoon 0570 – 54.63.95
Email [email protected]
Website www.boerburgerbeweging.nl
RSIN: 86.57.14.757
KvK: 91.620.104

Doelstelling
In de statuten staat het doel van de Stichting Wetenschappelijk Bureau BoerBurgerBeweging als volgt omschreven:
De stichting heeft ten doel:
a. om op wetenschappelijk verantwoorde wijze vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder die van staatkundige, sociale, economische of juridische aard te onderzoeken, dergelijk onderzoek te bevorderen en over zodanige vraagstukken voor te lichten. Dit doel wordt nagestreefd ten behoeve van het algemeen belang en mede ten behoeve van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: BoerBurgerBeweging, statutair gevestigd te Deventer, feitelijk gevestigd Smeenkhof 12 D te 7429 AX Colmschate, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76271072.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Wij doen dat door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het uitbrengen van publicaties, het organiseren van congressen, discussies en lezingen en door een bijdrage te leveren aan publiek debat en partijdebat. Zo willen wij de samenleving en de leden(vereniging) en politieke fracties van BoerBurgerBeweging van dienst zijn. Verder dragen wij bij aan het ontwikkelen en verdiepen van en het reflecteren op het gedachtegoed van BoerBurgerBeweging.

Beleidsplan
Onze doelstelling brengen we in de praktijk door middel van:

- De uitgifte van publicaties, nieuwsbrieven, rapporten en (opinie)artikelen;
- Het organiseren van en deelnemen aan bijeenkomsten, zoals lezingen, gesprekken en minisymposia;
- Het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeksprogramma’s;
- Communicatie via nieuwsbrieven (papier en digitaal), de website, en andere (social) media.

Wij werken als “platte organisatie” met een klein team -in opbouw- onder eindverantwoordelijkheid van en in samenwerking met het bestuur van het wetenschappelijk bureau.
Het wetenschappelijk bureau zit nu in de startfase. Het jaar 2024 is het eerste volledige werkjaar waarover een jaarverslag volgt. Prioriteit ligt nu in het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s en de opbouw van een redactie voor de uitgifte van publicaties. Met betrekking tot onderzoek en verdieping zijn op dit moment de volgende programma’s in ontwikkeling:
1. Noaberschap, community care en (ouderen)zorg in lokale gemeenschappen.
2. Nederland in Europa, met aandacht voor vragen als soevereiniteit en identiteit, veiligheid en subsidiariteit en samenwerking.
3. Een toekomstbestendig, overzichtelijk en rechtvaardig belastingstelsel.
4. Een duurzaam waterbeheer met het oog op de Kaderrichtlijn Water.

Inkomsten, beheer en besteding vermogen
Het Wetenschappelijk Bureau heeft nu als belangrijkste inkomstenbron de rijkssubsidie in het kader van de Wet Financiering Politieke Partijen.
Als ANBI-instelling beogen wij om tevens inkomsten van donateurs te kunnen gaan werven ten behoeve van het behalen van onze doelstellingen.
De beschikbare financiële middelen worden beheerd door de penningmeester van het wetenschappelijk bureau. Het beheer van vermogen is gericht op continuïteit van de organisatie. Het wetenschappelijk bureau heeft geen winstoogmerk.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing
Het stichtingsbestuur van het wetenschappelijk bureau is eindverantwoordelijk en ziet toe op het uitvoerend functioneren van de medewerkers. De bestuursvergaderingen worden ook bijgewoond door bestuursondersteuners.
Het bestuur kent nu de volgende samenstelling:
De heer Jan Brok: Voorzitter
Mevrouw Annemieke Tromp: Secretaris/penningmeester

Uitvoerende bestuursondersteunende en coördinerende taken:
De heer Alfons Reméry
De heer Stephan Nuij

Beloningsbeleid
Leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en het bijwonen van vergaderingen en andere bijeenkomsten. Hierbij worden de richtlijnen voor de beloning van bestuurders van ANBI-instellingen gevolgd.
Medewerkers die werkzaam zijn bij of voor het wetenschappelijk bureau vallen niet onder een CAO. De beloning is gebaseerd op bij de taak passende salarisniveaus van medewerkers bij vergelijkbare ANBI-instellingen.