Het Kieskompas bevat ontzettend veel goede en nuttige vragen om jou als kiezer te helpen de beste keuze voor jouw regio en Nederland te maken. Om het jou makkelijker te maken geven we op een aantal stellingen nog een extra toelichting.

Veel kiezers willen natuurlijk weten welke standpunten we op allerlei terreinen innemen. Uit alle hoeken en gaten van onze maatschappij hebben we inbreng gekregen en de vraag om onze mening te geven over honderden vraagstukken.

Het verkiezingsprogramma is de leidraad voor de toekomstige fractie van BBB voor de komende jaren. De fractieleden brengen de standpunten uit het programma zo goed mogelijk naar voren in de Tweede Kamer. Sommige zaken worden uitgevoerd door provincies en gemeenten, maar BBB vindt het belangrijk dat kiezers weten waar we voor staan én vooral wat we willen bereiken voor Nederland.

Download het verkiezingsprogramma

 

Stellingen Kieskompas die niet in het verkiezingsprogramma 1 op 1 vermeld zijn:

 

Het aantal arbeidsmigranten moet worden verminderd, ook als tekorten op de arbeidsmarkt dan toenemen

Mee eens
We beperken het aantal arbeidsmigranten, en voorkomen dat gewone burgerwoningen voor deze doelgroep worden opgekocht. De realisatie van nieuwe arbeidsmigranten huisvesting bij werklocaties vereenvoudigen we.

 

De uitkeringen moeten altijd blijven meestijgen met het minimumloon

Mee eens

Om te garanderen dat niemand buiten eigen schuld onder het bestaansminimum valt. Hierbij maken we expliciet de keuze om deze twee componenten aan elkaar te koppelen. Dit betekent dat wanneer het minimumloon stijgt, de sociale uitkeringen evenredig mee stijgen.

Deze koppeling is cruciaal omdat het zorgt voor een evenwichtige groei en voorkomt dat de meest kwetsbare groepen achterblijven. We erkennen dat zowel mensen met een laag inkomen als mensen die afhankelijk zijn van sociale uitkeringen het hardst worden geraakt door inflatie en de stijgende kosten van levensonderhoud. Door deze koppeling waarborgen we dat beide groepen op een gelijke manier worden ondersteund.

We zorgen ervoor dat niemand buiten zijn schuld onder het bestaansminimum terechtkomt en verhogen, op lange termijn, de sociale uitkeringen en het minimumloon. We houden daarbij rekening met de inflatie en de gestegen kosten van levensonderhoud. Zo zorgen we voor bestaanszekerheid.

We verhogen de bijstandsuitkering en het minimumloon zodat in voldoende mate rekening wordt gehouden met de inflatie en de gestegen kosten van levensonderhoud.

 

Om scholieren op de middelbare school gelijkere kansen te geven, moet de selectie voor vmbo, havo of vwo pas plaatsvinden na een aantal jaren gezamenlijke onderbouw

Niet mee eens
Het is belangrijk om leerlingen uit te dagen op hun eigen niveau. In plaats van een gezamenlijk aantal jaren in de onderbouw pleiten wij voor intensievere begeleiding en ondersteuning om zo gelijke kansen te bevorderen en talent optimaal te benutten.

 

Het eigen risico moet worden afgeschaft, ook als hierdoor voor iedereen de zorgpremie stijgt

Mee eens
Het eigen risico wordt sterk verlaagd en indien mogelijk de komende jaren afgeschaft. Het idee is dat eigen betalingen ervoor zorgen dat onnodig zorggebruik wordt tegengegaan. Maar in de praktijk is het eigen risico een straf op (chronisch) ziek zijn. Eigen betalingen remmen vaak zorggebruik bij mensen die dit het hardst nodig hebben. Dit heeft later vaak juist hoge zorgkosten als gevolg.

 

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen moet omhoog, zodat meer mensen in aanmerking komen

Mee eens
BBB heeft oog voor jongeren die tegenwoordig tot ver na hun 30e thuis moeten blijven wonen en hun kansen op een eigen start in het leven steeds verder zien opschuiven. De doorstroming van de gehele markt zit muurvast.

Sociale huurwoningen zijn nauwelijks beschikbaar en er zijn wachtlijsten van meer dan tien jaar. Ook huurwoningen in de vrije sector worden, ondanks alle mooie ambities, steeds schaarser en de koopmarkt is voor de gemiddelde starter inmiddels onbereikbaar geworden.

Corporaties gaan ook investeren in middenhuurwoningen, waarbij de garantstelling voor leningen ook voor deze woningen geldt. Ook moet de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog omdat dit olang het toeslagenstelsel nog actief is, de enige mogelijkheid is om de koopkracht op peil te behouden.

 

Het Rijk moet gemeenten kunnen dwingen om meer huizen te bouwen

Niet mee eens
BBB wil dat beleid zo dicht mogelijk bij de mensen gemaakt wordt. BBB pleit ervoor om dat wat lokaal of regionaal geregeld kan worden, aan gemeenten en provincies over te laten en daarvoor ook de middelen beschikbaar te stellen. BBB vindt dat wetgeving te veel uitgaat van te veel maakbaarheid en tegelijkertijd allerlei regels oplegt aan gemeenten hoe taken moeten worden uitgevoerd.

Bij gemeenten ligt het primaat om te bepalen waar we bouwen. Pas als de gemeente onvoldoende realiseert komt provinciaal en rijksbeleid in stelling, bijvoorbeeld door inzet van provinciale en rijksinpassingsplannen.

 

Als er een goed alternatief is, mag de overheid gehele wijken dwingen om van het aardgas af te gaan

Helemaal niet mee eens
Wij geloven sterk in keuzevrijheid en zijn van mening dat beslissingen over energiebronnen bij de burgers zelf moeten liggen.  We pleiten voor het informeren en ondersteunen van burgers in energietransitie, maar zijn stellig tegen elke vorm van dwang. Elk huishouden moet zijn eigen keuzes kunnen maken.

 

De overheid moet de ontwikkeling van energie via waterstof aan de markt overlaten

Neutraal
De ontwikkeling van waterstofenergie bevindt zich op het snijvlak van publieke en private belangen. Enerzijds kan marktgedreven innovatie leiden tot efficiënte en kosteneffectieve oplossingen. Anderzijds is er een rol voor de overheid om te zorgen voor een betrouwbare en duurzame energievoorziening. Bovendien kan overheidssteun helpen om de nodige infrastructuur te ontwikkelen en risico's te mitigeren die met nieuwe technologieën gepaard gaan.

 

Er moet strengere klimaatwetgeving komen, zelfs als dit de economische groei afremt

Niet mee eens
BBB is heel duidelijk tegen het idee van strengere klimaatwetgeving als dit ten koste gaat van de economische groei. Wij vinden het belangrijk dat er een goede balans is. Strengere regels kunnen namelijk slecht uitpakken voor de groei van onze economie en dat heeft weer effect op de banen en de welvaart in ons land. We moeten slimme en haalbare manieren vinden om beter om te gaan met het klimaat, zonder dat we onze eigen economie schade toebrengen.

 

Zorginstellingen mogen geen winst maken, ook als dat innovatie vermindert

Neutraal
De BoerBurgerBeweging erkent dat winst een drijfveer kan zijn voor innovatie en verbetering binnen de zorg. Hoewel het essentieel is dat de zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit blijft, kan een redelijk winstmodel zorginstellingen aanmoedigen om efficiënter te werken, te investeren in nieuwe technologieën en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het is echter van cruciaal belang dat winst nooit ten koste gaat van patiëntenzorg. Balans, transparantie en regelgeving zijn nodig om ervoor te zorgen dat winstgevendheid en zorgkwaliteit hand in hand gaan.

 

Artsen in het ziekenhuis mogen als zelfstandig ondernemer blijven werken en hoeven niet verplicht in loondienst

Mee eens
Artsen in het ziekenhuis mogen als zelfstandig ondernemer blijven werken en hoeven niet verplicht in loondienst. Ondernemerschap moet voor artsen een vrije keuze zijn, zeker als zij al fors hebben moeten investeren in het inkopen in de onderneming en in hun opleiding.

 

Dure medicijnen die mensen slechts een korte tijd langer laten leven moeten ook vergoed worden

Mee eens
We versnellen de toegang tot innovatieve geneesmiddelen, essentieel voor patiënten zonder andere opties. We volgen hierin het voorbeeld van landen als Frankrijk en Denemarken met kortere wachttijden.

We zetten ons in voor snellere toegang tot innovatieve en soms dure geneesmiddelen, vooral als er geen alternatieven zijn. We vinden dat het leven van elke patiënt waardevol is en dat kosten geen belemmering mogen vormen voor toegang tot levensverlengende medicatie. Dit is een kwestie van solidariteit en medemenselijkheid, en we kijken naar voorbeelden in andere landen (Denemarken en Frankrijk) om dit te bereiken

 

In de buurt van Bodegraven moet een verbinding komen tussen de autoweg N11 en de snelweg A12 (Bodegravenboog) 

Helemaal mee eens
De BoerBurgerBeweging ziet het belang van een efficiënte en vlotte verkeersdoorstroming, vooral op knelpunten die al langer als problematisch worden ervaren. De verbinding tussen de N11 en de A12, de zogenaamde Bodegravenboog, zal bijdragen aan het verminderen van vertragingen en het verbeteren van de verkeerssituatie in de regio Bodegraven. Daarnaast onderkennen we de noodzaak om te focussen op het oplossen van knelpunten op belangrijke wegen zoals de A1, A2, N50, N35, N11 en A67. Door deze knelpunten aan te pakken, bevorderen we de mobiliteit, vermindert de overlast voor omwonenden en dragen we bij aan een betere bereikbaarheid van de regio's die deze wegen verbinden.

 

Snelweg A2 tussen Deil en Vught moet worden verbreed met extra rijstroken, ook al verdwijnt er hierdoor natuur

Helemaal mee eens
BBB ziet de urgente noodzaak in van een verbeterde verkeersdoorstroming op de A2 tussen Deil en Vught, een van de drukste snelwegen van Nederland. We erkennen dat er natuur kan verdwijnen door de verbreding, maar de economische en maatschappelijke voordelen van het verminderen van verkeersopstoppingen en vertragingen wegen zwaar. We zijn van mening dat een evenwichtige aanpak, waarbij zowel de verkeersbehoeften als compensatiemaatregelen voor de natuur worden overwogen, essentieel is.

Bovendien staat deze verbreding in lijn met onze inzet om breed erkende verkeersknelpunten op andere belangrijke wegen, zoals de A1, N50, N35, N11 en A67, aan te pakken. Door deze knelpunten op te lossen, bevorderen we de algehele mobiliteit in Nederland en verbeteren we de leefbaarheid in de betreffende regio's.

 

Tata Steel moet gedwongen worden om te verduurzamen, ook als ze dan mogelijk vertrekken uit Nederland

Neutraal
Het vinden van een balans tussen duurzaamheid en economische stabiliteit is essentieel bij de kwestie rondom Tata Steel. In plaats van dwang kan een aanpak gericht op dialoog en samenwerking effectiever zijn, waarbij de overheid en Tata Steel gezamenlijk werken aan haalbare verduurzamingsdoelen. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf zijn economische bijdrage en werkgelegenheid behoudt, terwijl er gestreefd wordt naar verbeteringen.

 

Ondanks de onzekerheid op de energiemarkt, moeten de gasvelden in Groningen per direct definitief dicht

Helemaal mee eens
Het uitgangspunt is daarbij simpel: elke woning in het aardbevingsgebied moet schadevrij, veilig en verduurzaamd uit deze donkere periode in de Groningse geschiedenis komen. De economische en sociale agenda voor Groningen moet de toekomst van Groningen verder borgen. Niet van bovenaf geregisseerd, maar ten dienste van de Groningers. Dát is een ereschuld inlossen. Dát is schatplichtig zijn.

De afsluiting van de gasvelden in Groningen is een urgente noodzaak, vooral voor de veiligheid en het welzijn van de Groningers. De voortdurende aardbevingen als gevolg van de gaswinning hebben onaanvaardbare impact op de levenskwaliteit in de regio. We moeten nu handelen om verdere schade te voorkomen.