Verkiezingsprogramma Noord-Brabant

Fijn dat u interesse heeft in het gedachtegoed van BBB Noord-Brabant. Niet zomaar een mooi verhaal, maar een visie op basis van gezond verstand, diepgeworteld in de samenleving waaruit Ons Brabant is ontstaan en doorgegroeid. Noaberschap, gulden regel, authentiek en professioneel zijn kernwaarden onder deze visie.

BBB Noord-Brabant wil met dit gedachtegoed meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen in Noord- Brabant om zo ook, via een stevige politieke lijn, te bereiken dat Brabanders zich in de toekomst blijven herkennen in Ons Brabant.

Vragen?

Voor vragen mail naar [email protected].

bbb_logo_2022
bbb_logo_2022

Speerpunten BBB Noord-Brabant

 • Het gezonde verstand en het eerlijke verhaal terug brengen in beleid en uitvoering.

 • Betere bereikbaarheid met openbaar vervoer van steden, dorpen en platteland.

 • Meer (snel)fietspaden in Noord-Brabant.

 • Niet nog meer grote distributiecentra.

 • Betaalbare woningen voor jongeren realiseren. Woningen gaan voor het toevoegen natuur.

 • Verzorgcentra terug laten komen in dorps- en wijkkernen in nieuwe vormen, bijvoorbeeld “Knarrenhofjes”.

 • Gedwongen fusie plattelandsgemeenten tegengaan.

 • Kleine Brabantse culturele evenementen stimuleren.

 • Een keiharde aanpak harddrugs.

 • Politieposten terug op platteland.

 • Géén verloedering van het platteland met zonneparken of windmolens. Liever een kerncentrale.

 • Dat de verplichting voor stalaanpassingen per 1 januari 2024 verdwijnt per direct (geen strengere regels dan landelijk).

Klik op afbeelding voor download.
bbb_logo_2022

VERKIEZINGSPROGRAMMA NOORD-BRABANT

Om u zo snel mogelijk, bij het onderwerp van interesse, van informatie te voorzien, hebben we in het kort onze kernboodschappen voor u neergezet. Uiteraard staat ons gehele Verkiezingsprogramma bomvol goede punten waar we ons hard voor gaan maken.

 

1          GEZONDE MAATSCHAPPIJ

Brede welvaart, veiligheid, openbaar vervoer en (fiets)wegen, energie, wonen en participatie.

Een gezonde maatschappij raakt de kern van BBB Noord-Brabant. Het gaat in essentie over het welzijn van mensen in Noord-Brabant. Daar het leven van mensen zich voor een belangrijk deel op regionaal niveau afspeelt, ligt hier de basis om de welvaart te verbeteren en te verbreden. Een brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Wonen, werken, scholen en ook de kwaliteit van de leefomgeving begint bij een gezonde basis en brede welvaart voor iedereen. Iedereen in Noord-Brabant verdient gelijke kansen. Het huidige beleid is vaak gebaseerd op wantrouwen, BBB Noord-Brabant wil het beleid maken gebaseerd op vertrouwen. Verantwoordelijkheden worden gegeven en dienen ook te worden genomen. Mocht er iets daardoor niet goed gaan, steken wij hand in eigen boezem en nemen wij onze verantwoordelijkheid.

 

2          GEZONDE BURGERS

(Ouderen)zorg, jeugdzorg, zorgmedewerkers, leefbaarheid, (correctief)referenda, cultuur, voeding.

De overheid is er voor de inwoners en niet andersom. Beleid, houding en gedrag van de overheid wordt hierop getoetst. Noord-Brabant laat de burgers niet betuttelen! Burgers bepalen zelf bijvoorbeeld gewoon zelf wat zij willen eten, de taak van de overheid is informeren en voorlichten. Voldoende en goed voedsel dient beschikbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen. We stellen mensen centraal en niet de regels! Het scheiden van partners bij opname in een verpleeghuis is bijvoorbeeld verleden tijd. We stimuleren kleinschalige verzorgingshuizen. Deze functioneren optimaal en zijn belangrijk voor de sociale samenhang, vooral als deze lokaal zijn gesitueerd.

BBB Noord-Brabant investeert ook in een gezonde jeugdzorg. We kijken hierbij meer naar de persoon dan naar het dossier. Maatregelen moeten doeltreffend zijn, doelmatig zijn is niet goed genoeg. Voor het bouwen van woningen kijken we eerst naar de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande kernen/steden. Er dienen voldoende mogelijkheden geboden te worden voor jongeren om op het platteland te (blijven) wonen. Tradities zorgen voor sociale binding tussen burgers dienen daarom te worden behouden. Er komt een eenduidig beleid in Noord-Brabant voor het beschermen van onze tradities, folklore en cultuur. Cultuursubsidies worden evenredig verdeeld over de hele provincie, beter onder de aandacht gebracht en laagdrempeliger.

 

3          GEZONDE BOEREN

Plattelandsbeleid, opvolging, gereedschapskist, boerengrond, wonen.

Nederlandse boeren en tuinders behoren tot de beste van de wereld. De waardering hiervoor staat echter onder druk door de repeterende negatieve framing. De mediakanalen worden structureel gevoed door organisaties die de land- en tuinbouw uit Nederland willen verdrijven en zich hierbij bedienen van verdraaide feiten en misleidende (veelal uit het buitenland afkomstige) beelden. Het gevolg is dat Nederlandse boeren en tuinders zich miskend voelen, waarmee het plezier en de lust om verder te ondernemen en te investeren onder druk staat. Er is sprake van veel verborgen leed op het platteland, wat spijtig genoeg ook tot uitdrukking komt in het relatief hoge percentage zelfdodingen onder boeren en tuinders. BBB Noord-Brabant wil graag zorgen voor een betere samenwerking tussen overheid, boer en burger. Dit zal ervoor zorgen dat innovaties vanuit de praktijk worden aangedragen in plaats van dat het hen wordt opgelegd.

 

4          GEZOND ONDERWIJS

(Plattelands)scholen, verbinding bedrijfsleven, ontwikkeling kinderen, stageplaatsen.

Gezond onderwijs dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Studenten hebben recht op een indexeerbare basisbeurs en scholieren van het voortgezet onderwijs dienen hun opleiding nabij huis te kunnen volgen. Leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte dienen, net als hun leeftijdsgenootjes, naar de plaatselijke school te kunnen gaan. Het belang dat kleinere scholen open kunnen blijven speelt een wezenlijke rol in dit alles. BBB Noord-Brabant staat voor gelijke kansen. BBB Noord-Brabant streeft naar een gezond ontbijt en fruit op iedere school in Noord-Brabant. Betutteling wordt daarbij ook uitgesloten; ouders bepalen zelf wat ze hun eigen kinderen meegeven naar school. De boerderij-tuintjes bij scholen dienen te blijven bestaan. BBB Noord-Brabant stimuleert boerburger–communicatie niet alleen in woorden, maar ook in daden en zal dan ook jaarlijks substantieel financieel bijdragen aan boerderijeducatie, via schooluitjes en stagetrajecten. Nederland is een absolute wereldspeler op het gebied van landbouw- en tuinbouw. De land- en tuinbouw wordt steeds meer hightech, kijk maar naar bijvoorbeeld precisie-landbouw. Ook hier heeft de sector iets nieuws te bieden qua onderzoek en scholing. Er wordt verbinding gezocht; verbinding tussen het voortgezet-, middelbaar-, hoger-, universitair-, agrarisch onderwijs en het bedrijfsleven wordt beter gepromoot. Delen is óók vermenigvuldigen!

 

5          GEZONDE ECONOMIE

Arbeidsplaatsen, brainport/ mainport, ondernemers, innovatie.

Brabantse economie heeft zich de afgelopen decennia meer en meer ontwikkeld tot een van de belangrijkste pijlers onder de Nederlandse economie. De Brabantse combinatie van nuchterheid, ondernemerschap, aanpakken en gezond boerenverstand heeft zijn vruchten afgeworpen. Een krachtig samenspel van hightech, industrie, landbouw en dienstverlening heeft Noord-Brabant gebracht waar ze nu is, we hebben dit samen bereikt! Het is zaak dat we dit samen blijven ontwikkelen, samen en niet ten koste van elkaar. Dit wordt geen gemakkelijke opgave. Het Brabantse succes zorgt voor een sterke aanzuigende werking op bedrijven die graag meeliften, sterke groei van onze bedrijven met de bijbehorende vraag naar personeel en een toenemende druk op de schaarse ruimte die we allemaal nodig hebben om te ondernemen, te leven en te recreëren. De belangrijke constatering dat we ons succes te danken hebben aan een krachtig samenspel geeft ook een zware verantwoording op het provinciaal bestuur om hierop voort te borduren en niemand te slachtofferen in onze drang naar verdere economische groei en ontwikkeling. Het verzwakken van belangrijke pijlers onder onze economie zal vroeg of laat leidden tot disbalans en dan kunnen de economische gevolgen groot zijn en moeilijk te repareren.

Onze nuchterheid en gezond boerenverstand maken het echter ook mogelijk om samen praktische oplossingen te vinden, zonder dat we verzanden in bureaucratische constructies en ambtelijke blokkades, met voor iedereen concrete toekomstperspectieven en duidelijke doelen.

 

6          GEZONDE DIEREN

‘One Welfare’ benadering, landbouw- en huisdieren, wilde dieren.

Gezonde dieren betekent gezonde burgers, gezonde boeren en een gezond inkomen. BBB Noord- Brabant stimuleert de supermarkten en slagers om meer vergoedingen te verwezenlijken voor boeren die extra (bovenwettelijke) dierwelzijns-, diergezondheids- en milieu-inspanningen. Wij streven een ‘One Welfare’ benadering na. Er komt extra aandacht voor de positie van gezelschapsdieren. De overheid moet een goede controle verzorgen en handhaven met strenge straffen bij stelselmatige dierverwaarlozing. Ook wilde dieren hebben recht op een rustige leefomgeving. Wanneer een wild dier in gebieden komt waar het een gevaar voor de omgeving vormt, zal dat dier naast de burger en de boer, ook geen rustige leefomgeving ervaren. Natuur moet samen met de mens leven en moet daardoor ook beheersbaar blijven. Hiervoor worden voldoende middelen vrijgemaakt door provincie Noord-Brabant, zodat er geen overlast is van wilde dieren in percelen van boeren en tuinen van burgers. Voorkomen is beter dan genezen. De gedupeerde dient hierbij volledig financieel gecompenseerd te worden.

 

7          GEZONDE PLANTEN

Planten als temperatuurregelaars, meer groen, gewasbeschermingsmiddelen.

Gewassen kunnen groeien dankzij mest. Gewassen dienen uiteraard ook beschermd te worden. Ziektes en plagen zijn een risico voor de oogst. Gewasbeschermingsmiddelen worden onterecht ‘landbouwgif’ genoemd. Hiermee wordt gesuggereerd dat de boeren de burgers vergiftigen, de grond doodmaken en insecten vernietigen. BBB Noord-Brabant zal zich inzetten voor een goed gewasbeschermingsmiddelen-beleid en zal ervoor zorgen dat het gif-frame wordt bijgesteld. Nergens ter wereld gaan boeren zo zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen als in Nederland. Noordwest-Europa heeft sinds de komst van gewasbeschermingsmiddelen nooit meer een hongersnood gehad. De burger heeft elke dag goed, veilig, betaalbaar en beschikbaar voedsel op tafel. Door burgers op de juiste manier te informeren over het belang van gewasbeschermings- middelen, zal het draagvlak toenemen. Wij stimuleren boeren en tuinders daar waar mogelijk om middelen met natuurlijke oorsprong en natuurlijke bestrijders in te zetten, in plaats van synthetische.

 

8          GEZONDE BODEM

(Zoet) drinkwater, beregening- en mestbeleid.

De beschikbaarheid en het behoud van zoet water heeft voor BBB Noord-Brabant grote prioriteit. Dit water is essentieel voor alles wat leeft; al onze ondernemers, voor de agrarische sector, voor mens, plant en dier. Zoet water is tevens essentieel voor de voedselzekerheid en ook belangrijk als koelvloeistof, wat met zout water onmogelijk is. We bemesten naar behoefte en zorgen er zo voor dat de planten niet ondervoed zijn en de bodem niet uitgeput wordt. Een gezonde bodem houdt ook meer water vast. Boeren en tuinders weten als geen ander dat ze rentmeester zijn van de grond. Een gezonde bodem en een rijk bodemleven is essentieel voor de boer. Het is immers zijn inkomen en hij wil dat de consument veilig en gezond kan eten. Voor een goede balans is het wenselijk om door middel van bemesting de conditie op peil te houden. We voeren een praktisch uitvoerbaar beregenings- en mestbeleid in. In onze bebouwde ruimte komt meer aandacht voor groen als temperatuurregelaar.

 

9          GEZONDE REGIO’S Gezonde gebieden in Noord-Brabant.

Er zijn verschillende bekende gebieden in Noord-Brabant waar BBB Noord-Brabant extra aandacht aan wil besteden. Deze gebieden hebben we benoemd met daarbij de uitdagingen per gebied en wat BBB Noord- Brabant wil betekenen hiervoor.

 

APPENDIX: (ARBEIDS)MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN, STIKSTOF, WOLVEN EN LUCHTHAVENS

Ter verduidelijking van de algemene BBB-standpunten betreffende (arbeids)migranten en vluchtelingen en stikstof, wolven en luchthavens hebben we een appendix toegevoegd.

 

1          GEZONDE MAATSCHAPPIJ

Brede welvaart, veiligheid, openbaar vervoer en (fiets)wegen, energie, wonen en participatie.

Een gezonde maatschappij raakt de kern van BBB Noord-Brabant. Het gaat in essentie over het welzijn van mensen in Noord-Brabant. Daar het leven van mensen zich voor een belangrijk deel op regionaal niveau afspeelt, ligt hier de basis om de welvaart te verbeteren en te verbreden. Een brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Wonen, werken, scholen en ook de kwaliteit van de leefomgeving begint bij een gezonde basis en brede welvaart voor iedereen. Iedereen in Noord-Brabant verdient gelijke kansen. Het huidige beleid is vaak gebaseerd op wantrouwen, BBB Noord-Brabant wil het beleid maken gebaseerd op vertrouwen. Verantwoordelijkheden worden gegeven en dienen ook te worden genomen. Mocht er iets daardoor niet goed gaan, steken wij hand in eigen boezem en nemen wij onze verantwoordelijkheid.

01 Door verloedering is er meer criminaliteit en ondermijning in de kleine kernen, waardoor we graag meer politieposten terug willen laten keren. Kleinere politietaken worden niet zonder meer afgeschoven op BOA’s, zonder dat deze de middelen hebben om zich te beschermen. Er komen meer ogen en oren op het platteland.

02 BBB Noord-Brabant stelt veiligheid voorop. Daarom zetten we in op een Brabant breed werkend veiligheidsnetwerk.

03 Iedere burger dient te allen tijde over informatie te kunnen beschikken. Persvrijheid is een heel groot goed en helpt hieraan mee, door een zo objectief mogelijk beeld van de situatie te omschrijven. Dit wil BBB Noord-Brabant in stand houden.

04 Iedereen in Noord-Brabant verdient gelijke kansen. Daar hoeven we geen hele paragraaf aan te wijden. Racisme en discriminatie zijn ontoelaatbaar en strafbaar. Punt.

05 Binnen de bebouwde kom is de auto te gast. De voet- en fietspaden zijn op orde en de openbare ruimte is veilig ingericht en voor iedereen toegankelijk. Ook met een kinderwagen, rollator of rolstoel, iedereen doet mee. We streven naar “0” verkeersslachtoffers. Rondwegen en bestaande wegen buiten de kom, dienen daar waar nodig (in)gezet worden om zwaar verkeer om de kern heen te leiden.

06 BBB Noord-Brabant wil verkeersroutes fietsvriendelijk inrichten.

07 BBB Noord-Brabant wil meer (snel)fietspaden in Noord-Brabant. De verbinding tussen de steden en ook aansluitingen van dorpen naar de (reeds) aangelegde snelfietspaden dienen te worden verbeterd. Zo bevorderen we de gezondheid van de burger.

08 BBB Noord-Brabant wil het openbaar vervoer in geheel Noord-Brabant optimaliseren. Iedere kern krijgt de mogelijkheid om, tijdens de spits, via openbaar vervoer sneldiensten te reizen naar het dichtstbijzijnde NS-station. Overdag blijft het stadsvervoer op peil en in de kleinere kernen, innovatief openbaar vervoer met behulp van een buurtbus. Voor iedereen goed en zo goedkoop mogelijk openbaar vervoer.

09 BBB Noord-Brabant wil dat de verantwoordelijkheid van de huisvesting van arbeidsmigranten bij de gemeenten komt te liggen. De provincie schept kaders hiervoor.

10 Provincie Noord-Brabant is trots op haar grote landbouwkennis en zal een lans breken door haar praktische kennis te delen met landen waar de voedselzekerheid in het gedrang is. BBB Noord-Brabant wil investeren om de kennis van de boeren te blijven ontwikkelen, zodat de Nederlandse landouwkennis overgebracht kan blijven worden om op die manier de wereld te helpen voeden.

11 BBB Noord-Brabant wil dat lokale partijen naar aantal zetels in gemeenteraden en Provinciale Staten een gelijkwaardige partijsubsidie krijgen, zoals landelijke partijen in de Tweede Kamer nu ook krijgen.

12 Meten = weten. BBB Noord-Brabant wil dat nieuw overheidsbeleid wordt gebaseerd op concrete meetgegevens in plaats van op aannames en modellen.

13 Het landschap is evenveel waard als het klimaat. Er komen geen zonnepanelen op landbouwgrond, zolang er nog lege daken en terreinen zijn.

14 Innovatieve manieren om zonne-energie op te wekken waarderen wij en worden getoetst op haalbaarheid, veiligheid en rentabiliteit. Noord-Brabant telt ruim 23.146 kilometer verharde wegen. BBB Noord-Brabant wil onderzoeken of in vangrails kleine zonnepaneeltjes kunnen worden aangebracht en ook andere alternatieven dienen te worden meegenomen om het boerenlandschap te kunnen behouden. Zo wordt landschapsvervuiling tegengegaan en kan veel groene energie worden opgewekt.

15 BBB Noord-Brabant is vóór kleinschalige initiatieven voor wind- en zonne-energie, maar omwonenden moeten wel kunnen meedoen en meeprofiteren. Door een eigen energie-co- operatie i.s.m. een energieleverancier op te zetten, kan gericht energie worden geleverd aan burgers die een kleine portemonnee hebben. De Brabantse energieconsument moet zo kunnen profiteren van Brabants subsidiegeld. Het stroomnetwerk van de netbeheerders op het platteland moet worden aangepast, zodat boeren en burgers volop de daken kunnen vol leggen met zonnepanelen en ook in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

16 BBB Noord-Brabant wil voor onze totale energiemix van elektriciteit, warmte, waterstof en groengas door onder andere windmolens, zonnepanelen en kerncentrales een goed energienet in Noord-Brabant.

17 BBB Noord-Brabant wil dat groenafval per voorkeur wordt ingezet ter verbetering van de bodem en bevordering van de groei van planten. De samenwerking met gemeenten wordt opgezocht om dit te bewerkstelligen.

18 Boerennatuur is ook natuur en wordt wil dat dit als zodanig door de overheid erkend,

gewaardeerd en gestimuleerd wordt. Natuurorganisaties gesubsidieerd door de overheid, nemen wat betreft het belang van behoud van boerennatuur mee in hun campagnes en dragen actief uit dat boerennatuur ook natuur is.

19 De subsidiestroom naar ‘goede doelen organisaties’ en actiegroepen die politiek bedrijven en zo het democratisch proces beïnvloeden, wil BBB Noord-Brabant stoppen.

20 De uitkoop van boeren om groene economie (landbouw) in te ruilen voor grijze economie (industrie) wil BBB Noord-Brabant stoppen. Boeren maken noodzakelijke producten; voedsel. Dit vormt naast zuurstof en water een eerste levensbehoefte. Voedselmakers koop je niet uit, die wil je behouden voor Noord- Brabant.

21 Beschermde natuurgebieden moeten zo veel als mogelijk beleefd kunnen worden door de mens. BBB Noord-Brabant wil dat In de natuur er betere paden worden gemaakt. De (reeds aanwezige) paden dienen beter verlicht te worden. Er komen op meer plaatsen vuilnisbakken om zo de natuurzuiver te houden. Om de rust in de natuur te behouden kan men eventueel met openingstijden werken. Natuurgebieden worden brandveilig(er) gemaakt.

22 De provincie Noord-Brabant heeft in april 2022 een Interim Omgevingsverordening vast- gesteld. Dit hebben ze vooruitlopend op de Omgevingswet gedaan. Veel betrokkenen zijn hier niet in gekend terwijl het vergaande consequenties heeft. In de gebieden uit deze verordening, worden betrokkenen behoorlijk beperkt in hun doen en laten op hun eigen perceel. BBB Noord-Brabant wil verordeningen in het algemeen opnieuw tegen het licht houden en stakeholders erbij betrekken.

23 BBB Noord-Brabant wil dat regels eenduidig zijn binnen de provincie. Beleid moet worden gebaseerd op objectieve uitgangspunten en meetmethodieken die meebewegen. Meten = weten. Waar nodig en waar de situatie erom vraagt, zal het beleid soepeler of strenger moeten zijn. Waar het niet nodig is, gelden de provinciale of de landelijke regels.

24 Om burgerparticipatie meer zichtbaar te maken, stimuleren we projecten vanuit de dorpen en wijken zelf. Deze dorps- /wijkontwikkelingsplannen, waarbij de provincie Noord-Brabant en de gemeenten samen gelden beschikbaar stellen voor projecten, zorgt voor meer zelfwerkzaamheid van de bewoners en dat hun dorps-, wijk- en kernraden versterkt worden. Het initiatief wordt zo bij de burgers zelf weggelegd.

25 Moeilijke vraagstukken die qua kennis boven de pet van gemeenten gaan, wil BBB Noord- Brabant in integraal overleg met de provincie laten behandeld worden. Gemeenten hoeven niet zelf het wiel uit te vinden.

26 Procedures en regels in de Omgevingswet wil BBB Noord-Brabant dat dit voor iedereen eenvoudig en betaalbaar blijft om uit te voeren.

27 Elk bedrijf dat zich ontwikkelt, is toekomstbestendig. BBB Noord-Brabant wil een integrale benadering voor ontwikkeling.

28 BBB Noord-Brabant wil dat de overheid het stimuleert dat plattelandsgemeenten lokaal en klein kunnen blijven en reikt ze daarvoor actief (financiële) middelen aan.

29 BBB Noord-Brabant wil niet dat plattelandsgemeenten worden gedwongen om uit financiële overwegingen te fuseren met een stad tot een supergemeente. Het risico na zo’n fusie is groot dat de voormalige kleine gemeenten, die nu autonoom zijn en dicht bij de bevolking staan, worden ondergesneeuwd door de ‘grote stadsbroer’. De kloof tussen burger en overheid moet worden verkleind en een ‘supergemeente’ staat te ver af van de bevolking.

30 BBB Noord-Brabant wil dat in steden meer groen wordt aangelegd voor de recreatie en ontspanning van de burgers. Dit is goed voor het klimaat en zorgt voor minder hoge temperaturen in de volle en drukke stad. Ook bevordert dit een gezondere en fijnere leef- omgeving.

31 BBB Noord-Brabant een overheid die transparant te werk gaat en eerlijk is over waar beleid voor ingezet wordt. De overheid hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan. Transparantie voor, na en tijdens het maken van beleid, dat gemaakt wordt met gezond boerenverstand.

32 Het huidige beleid is vaak gebaseerd op wantrouwen, BBB Noord-Brabant wil het beleid maken gebaseerd op vertrouwen. Verantwoordelijkheden worden gegeven en dienen ook te worden genomen. Mocht er iets daardoor niet goed gaan, steken wij hand in eigen boezem en nemen wij onze verantwoordelijkheid.

33 BBB Noord-Brabant wil dat, indien blijkt dat eerder genomen beleid door nieuwe inzichten geen stand meer houdt, de getroffen ondernemer een economisch hersteltijd dient gegund te krijgen en/of voldoende financiële compensatie om het nieuwe beleid te kunnen toepassen.

34 BBB Noord-Brabant wil een Constitutioneel Hof in Nederland, zoals ook al in 2018 door de Commissie Remkes is voorgesteld. Met de oprichting van een Constitutioneel Hof kunnen burgers laten toetsen of een wet in strijd is met de Grondwet.

35 BBB Noord-Brabant zet zich in voor één provinciaal, onafhankelijk meldpunt, waar burgers en medewerkers vrij uit hun gemeente-overstijgende klacht kunnen inbrengen en bespreken. Klokkenluiders dienen te worden beschermd.

36 Vergunningstrajecten tussen provincies en gemeenten lopen niet synchroon, waardoor innovaties tegen worden gehouden terwijl we juist nu innovaties moeten omarmen. Door beter overleg tussen de provincie en gemeenten, kunnen er meerdere initiatieven doorgezet worden, zonder dat deze op de uitvoering vast lopen.

 

2          GEZONDE BURGERS

(Ouderen)zorg, jeugdzorg, zorgmedewerkers, leefbaarheid, (correctief)referenda, cultuur, voeding.

De overheid is er voor de inwoners en niet andersom. Beleid, houding en gedrag van de overheid wordt hierop getoetst. BBB Noord-Brabant laat de burgers niet betuttelen! Burgers bepalen zelf bijvoorbeeld gewoon zelf wat zij willen eten, de taak van de overheid is informeren en voorlichten. Voldoende en goed voedsel dient beschikbaar en betaalbaar te zijn voor iedereen. We stellen mensen centraal en niet de regels! Het scheiden van partners bij opname in een verpleeghuis is bijvoorbeeld verleden tijd. We stimuleren kleinschalige verzorgingshuizen. Deze functioneren optimaal en zijn belangrijk voor de sociale samenhang, vooral als deze lokaal zijn gesitueerd.

BBB Noord-Brabant investeert ook in een gezonde jeugdzorg. We kijken hierbij meer naar de persoon dan naar het dossier. Maatregelen moeten doeltreffend zijn, doelmatig zijn is niet goed genoeg. Voor het bouwen van woningen kijken we eerst naar de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande kernen/steden. Er dienen voldoende mogelijkheden geboden te worden voor jongeren om op het platteland te (blijven) wonen. Tradities zorgen voor sociale binding tussen burgers dienen daarom te worden behouden. Er komt een eenduidig beleid in Noord-Brabant voor het beschermen van onze tradities, folklore en cultuur. Cultuursubsidies worden evenredig verdeeld over de hele provincie, beter onder de aandacht gebracht en laagdrempeliger.

01 We moeten onder ogen zien dat virussen altijd blijven, zoals griep ook onderdeel is geworden van ons leven. Op basis van dit uitgangspunt wil BBB Noord-Brabant dat de overheid en de GGD handelen. Een langetermijnbeleid ontwikkelen die recht doet aan de vrijheid, de gezondheid en de sociale binding tussen mensen in Nederland.

02 BBB Noord-Brabant vindt dat opschaling van de zorg, ten behoeve van onderzoek naar en behandeling tegen virussen, essentieel is om een langjarige visie op de maatschappij te kunnen bewerkstelligen.

03 Veiligheid van personeel in verpleeghuizen, zorgcentra, ziekenhuizen, etc. heeft in het langjarige beleid de hoogste prioriteit voor BBB Noord-Brabant. Dit geldt niet alleen voor zorgpersoneel, maar ook voor schoonmaakpersoneel. Dit betreft ook een goed personeelsbeleid, wat ervoor zorgt dat men weer graag in de zorg wil werken en het werk op een gezonde manier kan voortzetten. Meer handen aan het bed zorgt voor meer sociaal contact tussen verplegers, artsen en patiënten/cliënten. BBB Noord-Brabant wil dat de provincie Noord- Brabant zich in Den Haag inzet om dit beleid ook daar een prioriteit te maken.

04 BBB Noord-Brabant wil dat er meer waardering komt voor de mensen in de zorg op de werkvloer.

05 De overheid is er voor de inwoners en niet andersom. Beleid, houding en gedrag van de overheid wordt hierop getoetst als het aan BBB Noord-Brabant ligt.

06 BBB Noord-Brabant is van mening dat de burger zoveel mogelijk direct betrokken moet worden bij de besluitvorming van ingrijpende beleidsvoorstellen binnen de provincie. Om de transparantie te waarborgen heeft BBB Noord-Brabant, bij maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie, een voorkeur voor (correctief) referenda en raadgevende volkspeilingen.

07 De grote rol van vrijwilligers en mantelzorgers in met name de ouderenzorg wordt erkend en gefaciliteerd. Daarom wil BBB Noord-Brabant dat in de dorpen waar voldoende ruimte is, mensen in de gelegenheid gesteld worden een zogenaamde ‘kangoeroewoning’ gestalte te geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van een ruim tuinhuisje of woonunit. Zo kunnen zij zorg bieden aan hun ouders. Een voorbeeld is “het Knarrenhof”. Vergunningen hiervoor dienen makkelijker verkregen te kunnen worden.

08 BBB Noord-Brabant wil dat het scheiden van partners bij opname in een verpleeghuis verleden tijd is.

09 Voor Brabant zetten wij in op het behoud van de regionale ziekenhuizen die nauw in contact staan met de omliggende academische ziekenhuizen. BBB Noord-Brabant wil zorgen voor voldoende huisartsen door hen te verleiden zich in Brabant te vestigen. Wie een beroep doet op de zorg, vind die passende zorg in de omgeving.

10 Kleinschalige verzorgingstehuizen functioneren optimaal, voorzien in een grote behoefte en zijn belangrijk voor de sociale samenhang op het platteland en in de wijken, vooral als deze lokaal zijn gesitueerd. Huisvesting van ouderen/mensen met dementie en/of een

beperking op vrijkomende agrarische bedrijven stimuleert BBB Noord-Brabant.

11 BBB Noord-Brabant stimuleert preventie voor zorg, zoals de gemeente die inzet op Brede Welvaart, zonder betutteling. Brede welvaart in de gemeenten van Noord-Brabant is het belang van regionale samenhang. We laten de GGD een prominente rol pakken bij de inzet op preventie.

12 BBB Noord-Brabant investeert in een gezonde jeugdzorg. We kijken hierbij meer naar de persoon dan naar het dossier. Er komt gerichte zorg per individu en zijn/haar omgeving. Projecten als het Project Ervarend Leren (PELproject), Heppie Thuis, Yes We Can en soort- gelijke projecten worden (weer terug) ingevoerd. Er komt een nazorgprogramma voor wanneer zij 18 jaar of ouder zijn, indien zij daar behoefte aan hebben. Er dient financiering te komen op beschikbaarheid en niet op bezettingsgraad.

13 BBB Noord-Brabant wil dat kinderen uit de jeugdzorg gemakkelijker terug naar huis dienen te kunnen keren als dat mogelijk is voor hen, zo ook herplaatsing bij ander gezin. Ambulante zorg wil BBB Noord- Brabant beschikbaar maken.

14 Vrijheidsberoving in de jeugdzorg is een zware maatregel met negatieve effecten en de goede effecten zijn beperkt. BBB Noord-Brabant wil dat er meer gekeken te worden naar alternatieve mogelijkheden. Maatregelen moeten doeltreffend zijn, doelmatig zijn is niet goed genoeg.

15 Ervaringsdeskundigen en professionals in de jeugdzorg wil BBB Noord-Brabant laten samen werken. De overheid dient te faciliteren.

16 BBB Noord-Brabant wil dat de provincie zich in Den Haag inzet om de pensioenfondsen collectief te houden en niet individueel. Nederland heeft het beste pensioenstelsel en dit moet ongemoeid blijven.

17 BBB Noord-Brabant dat er geen nieuwe wet- en regelgeving komt, zonder dat er ook be- staande wetten en regels worden afgeschaft.

18 BBB Noord-Brabant is voor het behoud van de agrarische sector en MKB-bedrijven op het platteland. Er komt meer ruimte voor innovatie voor de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). We houden daarmee werkgelegenheid, leefbaarheid en een gezonde economie in stand.

19 BBB Noord-Brabant is voor het behoud en het ontwikkelen van het huidige cultuurland- schap op het platteland, waar mensen uit de stad kunnen recreëren en gezonde lucht kunnen inademen.

20 Vergroening door burgers (tegels eruit, groene balkons, meer planten, tuinen en bomen etc.) wordt door BBB Noord-Brabant gestimuleerd.

21 BBB Noord-Brabant faciliteert het behoud en de terugkeer van buurt- en boerderijwinkels op het platteland. Dit zorgt voor een goede Boer Burger Verbinding.

22 BBB Noord-Brabant laat de burgers niet betuttelen! Burgers bepalen zelf wat zij willen eten, de taak van de overheid is informeren en voorlichten. We geven aan burgers eerlijke informatie over het belang van een uitgebalanceerd voedselpatroon.

23 BBB Noord-Brabant wil dat er voldoende en goed voedsel beschikbaar en betaalbaar is voor iedereen.

24 BBB Noord-Brabant wil dat consumptiegoederen, welke vitaal zijn voor de Brabantse samenleving ook in Nederland moeten geproduceerd worden, nu en in de toekomst.

25 BBB Noord-Brabant onderzoekt en maakt ook gebruik van EU-subsidies om meer geld te kunnen besteden aan initiatieven voor Noord-Brabant.

26 Vernieuwing is belangrijk. BBB Noord-Brabant wil initiatieven door een onafhankelijke partij laten beoordelen. Zij biedt daarbij steun op basis van maatwerk, onderwerp en regelgeving.

27 BBB Noord-Brabant wil dat externe bureaus enkel worden ingeschakeld indien expertise mist.

28 We stellen mensen centraal en niet de regels! We bekijken de regels met gezond boeren- verstand. BBB Noord-Brabant wil dat er een Gezond Boerenverstandfonds hiervoor per gemeente wordt opgesteld. Aanvragen voor bijdrages t.b.v. participatie, welke nu tussen wal en schip vallen, kunnen hiermee toch worden behandeld.

29 Wij zijn een voorstander van de One Health benadering, dus een combinatie van de humane en de diergeneeskundige aanpak voor volks- en diergezondheid. (Landbouw)huisdieren kennen een heel goed monitoringsysteem voor een groot aantal dierziekten via de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). BBB Noord-Brabant wil een match met de systemen van de GGD.

30 Naast het Grote Stedenbeleid, wil BBB Noord-Brabant een Plattelandsbeleid om de leef- baarheid in de regio’s te waarborgen en te bevorderen. Er zijn goede voorzieningen nodig (openbaar vervoer, scholen, geldautomaat, ambulance, politiepost, medische en culturele voorzieningen, snel internet) op het platteland, waardoor oud en jong zich thuis kunnen blijven voelen in hun eigen regio. Dit mag nooit te kosten gaan van de zelfstandigheid van de kleine kernen en regio’s.

31 BBB Noord-Brabant wil dat er eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande kernen/steden wordt gebouwd. Zo worden vruchtbare landbouw- grond en het unieke cultuurlandschap en de biodiversiteit op het platteland behouden. Pas als binnen dorps en binnenstedelijk bouwen niet afdoende blijkt, wordt er gebouwd om de kernen heen.

32 BBB Noord-Brabant wil dat kantoor- en winkelpanden, die langer dan één jaar leeg staan, eerst omgebouwd worden tot woningen/appartementen, voordat landbouwgrond op het platteland wordt afgesnoept voor nieuwbouwwoningen.

33 Om zoveel mogelijk vruchtbare landbouwgrond te sparen, wil BBB Noord-Brabant dat er in de komende jaren meer verticaal dan horizontaal gebouwd; meer hoogbouw in de steden, zodat het platteland zijn unieke karakter en landschap kan behouden. De stadsbewoner kan dan in zijn vrije tijd komen genieten van het mooie landschap, de frisse lucht en de natuur in zijn directe omgeving.

34 BBB Noord-Brabant wil dat er voldoende mogelijkheden geboden worden voor jongeren om op het platteland te (blijven) wonen. Zo wordt de diversiteit van jong en oud op het platteland behouden en leegloop voorkomen.

35 BBB Noord-Brabant wil dat cultuursubsidies evenredig worden verdeeld over de hele provincie, beter onder de aandacht gebracht en laagdrempeliger. Er komt extra aandacht voor culturele instellingen en meer toezicht op de eerlijke verdeling van de subsidies. Platte- landscultuur is ook cultuur.

36 Elke regio in Brabant is uniek en BBB Noord-Brabant wil dat deze regio’s hun eigen tradities, folklore, cultuur en leefwijzen behouden. In Brabant betekent dit bijvoorbeeld carnaval, het plattelandsfestival en de boerenovertrek. Tradities zorgen voor sociale binding tussen burgers dienen daarom te worden behouden.

37 BBB Noord-Brabant wil een eenduidig beleid in Noord-Brabant voor het beschermen van onze tradities, folklore en cultuur. Provinciale regels hieromtrent, krijgen een plattelands- toets. Getoetst wordt of de regelgeving vanuit ‘s-Hertogenbosch wel relevant is voor het platteland en wat de gevolgen zijn voor de onderlinge sociale binding, de cultuur en noaberschap.

38 BBB Noord-Brabant wil niet dat de dorpen bij grote steden worden gevoegd en hun unieke karakter blijven behouden. Wel zal BBB Noord-Brabant stimuleren een goede ambtelijke samenwerking te vinden tussen kleinere gemeenten.

 

3          GEZONDE BOEREN Plattelandsbeleid, opvolging, gereedschapskist, boerengrond, wonen.

Nederlandse boeren en tuinders behoren tot de beste van de wereld. De waardering hiervoor staat echter onder druk door de repeterende negatieve framing. De mediakanalen worden structureel gevoed door organisaties die de land- en tuinbouw uit Nederland willen verdrijven en zich hierbij bedienen van verdraaide feiten en misleidende (veelal uit het buitenland afkomstige) beelden, geschreven vanuit een negatief perspectief. Het gevolg is dat Nederlandse boeren en tuinders zich miskend voelen, waarmee het plezier en de lust om verder te ondernemen en te investeren onder druk staat. Er is sprake van veel verborgen leed op het platteland, wat spijtig genoeg ook tot uitdrukking komt in het relatief hoge percentage zelfdodingen onder boeren en tuinders. BBB Noord-Brabant wil graag zorgen voor een betere samenwerking tussen overheid, boer en burger. Dit zal ervoor zorgen dat innovaties vanuit de praktijk worden aangedragen in plaats van dat het hen wordt opgelegd.

01 BBB Noord-Brabant wil dat er een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid komt met een looptijd van tientallen jaren.

02 Noord-Brabant is koploper op het aanpassen van zogenoemde emissiearme vloeren. Hoewel reeds sinds 2015 is bewezen dat deze vereiste vloeren niet het gewenste resultaat zullen bereiken, wordt het de boer in Noord-Brabant alsnog opgelegd de vloeren aan te passen voor 2024, met alle gevolgen van dien. Vanaf september 2022 is er al een gerechtelijke uitspraak hiertoe. Dit terwijl de andere provincies dit zouden moeten bewerkstelligen voor 2028. BBB Noord-Brabant is een partij die verantwoording durft te nemen, die óók wanneer blijkt dat een beslissing niet juist is genomen, actie zal nemen om tot een oplossing te komen. BBB Noord-Brabant wil niet dat er strenger geacteerd wordt op de stalaanpassingen, betreffende de emissiearme maatregelen, dan het landelijke beleid.

03 BBB Noord-Brabant steunt een wet Recht op Landbouw. Deze wet waarborgt het bestaansrecht van boeren, vissers en tuinders in Nederland. Zo wordt voorkomen dat mensen en organisaties, die geen directe belangen hebben bij uitbreiding of modernisering van wettelijk toegestane agrarische bedrijven, jarenlange procedures gaan voeren tegen boeren, alleen maar omdat ze tegen een bepaalde bedrijfstak zijn.

04 Om voor jonge boeren bedrijfsopvolging mogelijk te maken en zo de toekomstige voedselproductie in Nederland veilig te stellen, wil BBB Noord-Brabant extra gelden en fiscale voordelen beschikbaar stellen. De mogelijkheden dienen zo ingericht te zijn dat jonge boeren gemakkelijk gebruik kunnen maken van en toegang hebben tot de regelingen, in plaats van dat ze tegen een woud van regels en bureaucratie aanlopen. Het toegekend bedrag is volledig van de ondernemer. Mocht het zo zijn dat er een adviseur moet worden ingezet om de juiste weg te kunnen vinden in de regels van de overheid, dient die adviseur betaald te worden door de overheid. Anderzijds kan het beleid ook meer helder en makkelijker toegankelijk gemaakt worden, zodat een adviseur niet nodig is. Het plattelandsbeleid wordt opgesteld samen met de agrarische sector, plattelandsbewoners, bedrijfsleven en wetenschappers.

05 BBB Noord-Brabant wil dat provinciale uitingen en -campagnes over voedselproductie en voedselconsumptie onderbouwd zijn met feiten.

06 BBB Noord-Brabant wil een structurele campagne, gefinancierd door de overheid, om consumenten te stimuleren in Nederland geproduceerd voedsel te kopen. In de winkels moet duidelijk zichtbaar gemaakt worden welke producten uit Nederland komen, zodat burgers een weloverwogen keuze kunnen maken.

07 BBB Noord-Brabant wil niet dat de komst van nieuwe burgerwoningen in het agrarisch buitengebied leidt tot beperkingen voor de bedrijfsvoering van de agrarische sector. Wonen in het buitengebied betekent erkennen en accepteren dat voedselproductie essentieel is en niet beperkt mag worden. Boeren dienen wel rekening te houden met het woongenot van alle inwoners in hun omgeving.

08 Kijkende naar de woningnood, wil BBB Noord-Brabant tijdelijke huisvesting mogelijk maken binnen de aangewezen geur-cirkel, maar wel met het behoud van de bedrijvigheid van boerenbedrijven gedurende die tijdelijke bewoning.

09 BBB Noord-Brabant stimuleert initiatieven om nieuwe plattelanders de mogelijkheid te bieden om een “inboeringscursus” te volgen. Deze cursus kan samen met boeren- en plattelandsorganisaties worden ontwikkeld. De lokale boeren krijgen hiermee dan ook de mogelijkheid om hun bedrijf te laten zien. Boeren en burgers leren zo elkaars levenswijzen te respecteren en gaan direct met elkaar in dialoog, want onbekend maakt onbemind.

10 BBB Noord-Brabant wil dat de provincie er behoort op toe te zien dat de subsidiegelden, die vloeien naar goede doelen organisaties, op een doelmatige en efficiënte manier besteed worden.

11 Wanneer boerengrond wordt opgekocht door de provincie, kunnen Non Gouvermentele Organisaties (NGO’s) deze nu vaak kopen voor een laag bedrag. BBB Noord-Brabant vindt dat deze rijke grond voor een marktconforme prijs dient te worden verkocht. Daarbij dienen ook andere boeren deze rijke grond te kunnen kopen, zodat het platteland bewaard wordt. Wordt landbouwgrond van een boer, bijvoorbeeld in de Peel, door regels van de overheid minder waard, dan dient daar altijd een schadeloosheidsvergoeding tegen over gezet worden.

12 BBB Noord-Brabant wil dat er aandacht is voor het beschikbaar houden van

gewasbeschermingsmiddelen in de gereedschapskist van de ondernemer. Met onderbuikgevoelens kunnen we niets (zie Glyfosaat discussie). We vertrouwen dan ook op de kennis en kunde van gerenommeerde instituten, zoals het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

 

4          GEZOND ONDERWIJS

(Plattelands)scholen, verbinding bedrijfsleven, ontwikkeling kinderen, stageplaatsen.

Gezond onderwijs dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Studenten hebben recht op een indexeerbare basisbeurs en scholieren van het voortgezet onderwijs dienen hun opleiding nabij huis te kunnen volgen. Leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte dienen, net als hun leeftijdsgenootjes, naar de plaatselijke school te kunnen gaan. Het belang dat kleinere scholen open kunnen blijven speelt een wezenlijke rol in dit alles. BBB Noord-Brabant staat voor gelijke kansen. BBB Noord-Brabant streeft naar een gezond ontbijt en fruit op iedere school in Noord-Brabant. Betutteling wordt daarbij ook uitgesloten; ouders bepalen zelf wat ze hun eigen kinderen meegeven naar school. De boerderij-tuintjes bij scholen dienen te blijven bestaan. BBB Noord-Brabant stimuleert boerburger–communicatie niet alleen in woorden, maar ook in daden en zal dan ook jaarlijks substantieel financieel bijdragen aan boerderijeducatie, via schooluitjes en stagetrajecten.

Nederland is een absolute wereldspeler op het gebied van landbouw- en tuinbouw. De land- en tuinbouw wordt steeds meer hightech, kijk maar naar bijvoorbeeld precisie-landbouw. Ook hier heeft de sector iets nieuws te bieden qua onderzoek en scholing. Er wordt verbinding gezocht; verbinding tussen het voortgezet-, middelbaar-, hoger-, universitair-, agrarisch onderwijs en het bedrijfsleven wordt beter gepromoot. Delen is óók vermenigvuldigen!

01 BBB Noord-Brabant wil dat de provincie onderzoekt of zij een stimulans kan geven aan de koopkracht van studenten.

02 Kleinere plattelandsscholen moeten beschermd worden. BBB Noord-Brabant wil dit o.a. bewerkstelligen door in gesprek te blijven met de scholen en door bij nieuw beleid te kijken wat de impact is voor deze kleinere scholen. Kleinere scholen kunnen gebruik maken van een “kleine scholen toeslag”. Deze toeslag is echter maar drie jaar beschikbaar. Als een dorp uitbreidt neemt dit al gauw vijf jaar in beslag. BBB Noord-Brabant wil dan ook dat deze toeslagnorm naar vijf jaar wordt verlengd. Hierin zoekt BBB Noord- Brabant overeenstemming met Den Haag en zal in de tussentijd bijspringen om de scholen open te kunnen houden.

03 BBB Noord-Brabant komt op voor leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte en zal in overleg gaan met de scholen om, mogelijks middels subsidie, aanpassingen hiervoor te maken. Kleinere scholen kunnen hierdoor met een uitzonderingsregel werken om open te blijven ook al is het aantal leerlingen onder de norm.

04 BBB Noord-Brabant stimuleert initiatieven die een gezond ontbijt en fruit (gratis) beschik- baar maken op de basisschool. Er is geen betutteling in wat ouders hun eigen kinderen wel of niet mogen meegeven naar school.

05 BBB Noord-Brabant wil inzetten op het vergroten van de weerbaarheid van leerlingen, zodat zij met gezond boerenverstand kunnen aangeven wanneer hen iets wordt geleerd wat niet overeenkomt met hun eigen gedachten/overtuigingen. Het gevoel dat iets niet pluis is, kunnen zij met hun ouders bespreken en er komt een meldpunt waar leerlingen en ouders dit kunnen melden. Zo werken we toe aan een onderwijs gebaseerd op feiten en niet op overtuigingen.

06 BBB Noord-Brabant stimuleert initiatieven welke het onderwijs in Noord-Brabant kookles- sen aanbiedt met lokale producten.

07 BBB Noord-Brabant wil dat er meer voorlichting en positieve aandacht komt voor de zorg- sector in het onderwijs. Zo blijft ook in de toekomst de zorg voor mensen beschikbaar.

08 BBB Noord-Brabant stimuleert extra themadagen op scholen, bijvoorbeeld een zorgdag, kookdag of ambachtsdag, waarin leerlingen een dag meelopen of dat er gastlessen worden gegeven.

09 Voedselkunde, ingrediëntenkennis, oorsprong en seizoen bewustwording als onderdeel van de educatie wordt door BBB Noord-Brabant gestimuleerd door (burger)initiatieven te ondersteunen.

10 BBB Noord-Brabant wil verbinding zoeken; verbinding tussen het voortgezet-, middelbaar-, hoger-, universitair-, agrarisch onderwijs en het bedrijfsleven wordt beter gepromoot op basisscholen en voortgezet onderwijs. Alleen dan kan Nederland leidend blijven als Agrarisch Kenniscentrum voor de rest van de wereld en zó helpen we mee aan een betere voedselzekerheid voor iedereen.

11 Brainport scholen in Noord-Brabant juicht BBB Noord-Brabant toe en wil dat breder trekken. Ook het boerenleven willen we hierin opnemen om de toekomst van de agrarische sector nieuw leven in te blazen. Delen is óók vermenigvuldigen! Vrijwillige boerderijeducatie wordt daarvoor ook beter gewaardeerd. De overheid stimuleert boerburger– communicatie niet alleen in woorden, maar ook in daden en zal dan ook jaarlijks substantieel financieel bijdragen aan boerderijeducatie.

12 De landbouw wordt steeds meer hightech, kijk maar naar bijvoorbeeld precisie-landbouw. Ook hier heeft de sector iets nieuws te bieden qua onderzoek en scholing. BBB Noord- Brabant wil dat er meer voorlichting komt om jongeren te stimuleren een opleiding in de agrarische sector te volgen.

13 BBB Noord-Brabant wil meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs in de regio’s van dorpen. Bijvoorbeeld middels dependances kunnen leerlingen dichter bij huisonderwijs genieten. Dit zal de leefbaarheid op het platteland stimuleren en de kansen voor de jeugd vergroten.

14 BBB Noord-Brabant vindt dat elke plaats/wijk recht heeft op een buurthuis, waar verschil- lende activiteiten verzorgd worden onder toezicht van cultureel maatschappelijk werkers. Zij kunnen ook een signaleringsfunctie vervullen in de ontwikkeling van de jeugd in deze plaatsen en daar een positieve stimulans aan geven.

15 BBB Noord-Brabant wil dat er niet meer gepraat wordt over hoogopgeleiden of laagopgeleiden. We praten alleen nog over theoretisch opgeleiden en praktisch opgeleiden.

16 Er zijn té weinig stageplaatsen voor Mbo’ers. Ook kampt Noord-Brabant met een groot aantal werkzoekenden, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt. BBB Noord-Brabant wil scholen, lokale ondernemers en de Provinciale Arbeidsmarktregio’s in Noord-Brabant daarvoor de handen in één te laten slaan. Studenten/stagiairs van verschillende mbo-opleidingen zetten samen, zélf (met subsidie) een onderneming op onder begeleiding van werkzoekenden met expertise in dat vakgebied. Het opgezette bedrijf dient winstgevend te worden, waarna een gedeelte van de winst terug naar de kas gaat om nieuwe projecten mede te financieren. De werkzoekende met proefplaatsingen hebben na een half jaar een betaalde baan. Winkelcentra en leegstaande bedrijven worden weer gevuld, leegstand is verleden tijd, er is meer reuring wat goed is voor de leefbaarheid en vergrijzing wordt hiermee tegengegaan. Talentvolle jongeren krijgen de kennis en vaardigheden om een goede start op de arbeidsmarkt te krijgen.

 

5          GEZONDE ECONOMIE Arbeidsplaatsen, brainport/ mainport, ondernemers, innovatie.

De Brabantse economie heeft zich de afgelopen decennia meer en meer ontwikkelt tot een van de belangrijkste pijlers onder de Nederlandse economie. De Brabantse combinatie van nuchterheid, ondernemerschap, aanpakken en gezond boerenverstand heeft zijn vruchten afgeworpen. Een krachtig samenspel van hightech, industrie, landbouw en dienstverlening heeft Noord-Brabant gebracht waar ze nu is, we hebben dit samen bereikt!

Het is zaak dat we dit samen blijven ontwikkelen, samen en niet ten koste van elkaar. Dit wordt geen gemakkelijke opgave. Het Brabantse succes zorgt voor een sterke aanzuigende werking op bedrijven die graag meeliften, sterke groei van onze bedrijven met de bijbehorende vraag naar personeel en een toenemende druk op de schaarse ruimte die we allemaal nodig hebben om te ondernemen, te leven en te recreëren. De belangrijke constatering dat we ons succes te danken hebben aan een krachtig samenspel geeft ook een zware verantwoording op het provinciaal bestuur om hierop voort te borduren en niemand te slachtofferen in onze drang naar verdere economische groei en ontwikkeling. Het verzwakken van belangrijke pijlers onder onze economie zal vroeg of laat leidden tot disbalans en dan kunnen de economische gevolgen groot zijn en moeilijk te repareren.

Onze nuchterheid en gezond boerenverstand maken het echter ook mogelijk om samen praktische oplossingen te vinden, zonder dat we verzanden in bureaucratische constructies en ambtelijke blokkades, met voor iedereen concrete toekomstperspectieven en duidelijke doelen.

01 Brede welvaart is een ruim begrip dat verder gaat dan de directe financieel economische kosten en baten. In de schaalsprong van de regio Eindhoven van Brainport naar Mainport, wil BBB Noord-Brabant juist ook de andere welvaartdimensies die mensen belangrijk vinden, zoals gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, niet vergeten. In de provincie Noord-Brabant streven we er dan ook naar dat er voor armoede geen plaats meer is en gezondheid niet alleen curatief maar juist ook preventief wordt benaderd. Een brede welvaart betekent ook dat iedereen moet kunnen profiteren van een groeiende welvaart. Naast kennismigranten hebben we vooral ook aandacht en zorg voor de arbeidsmigranten en mensen in de participatiewet. Juist door meer te investeren in de middengroep van mensen in de participatiewet verduurzamen we de maatschappelijke kant van onze Brabantse samenleving. De beschikbaarheid van juiste arbeidsplaatsen is essentieel. Een gezonde balans tussen platteland en verstedelijking is hierin noodzakelijk en naast productie ontwikkelt de agrarische sector zich verder door tot kennisintensieve sector en sluit aan bij de Foodvalley.

02 De ontwikkeling van een derde mainport in balans juicht BBB Noord-Brabant toe. De derde mainport behandelen we hierbij gelijkwaardig aan de andere twee mainports in Nederland en laten we in balans door ontwikkelen. Daardoor komen er meer gelden vrij voor onder andere de cultuur in Noord-Brabant en wordt de mobiliteit bevorderd.

03 BBB Noord-Brabant wil dat er voldoende ontwikkelingsruimte komt voor producenten die ervoor kiezen om in Noord-Brabant te blijven. Hiervoor zijn duidelijke, provinciale ontwikkel- kaders nodig.

04 BBB Noord-Brabant wil dat er voldoende ontwikkelingsruimte komt ondernemers, zodat zij hun bedrijf voort kunnen zetten in een gezonde toekomst en kunnen overdragen aan de volgende generatie.

05 BBB Noord-Brabant wil dat er pas nieuw provinciaal beleid komt, als de kosten die de ondernemer moet maken zijn opgenomen in een terugverdienmodel of kunnen worden gesubsidieerd.

06 Nederland is een handelsland. De EU moet echter geen superstaat worden, die alle regels voor alle inwoners van Noord-Brabant gaat bepalen. BBB Noord-Brabant wil dat Den Haag ervoor zorgt dat de EU- regels zorgvuldig worden overgenomen en de autonomie van Noord-Brabant respecteert.

07 Elke regio in Europa is uniek en BBB Noord-Brabant wil dat zij hun eigen tradities en leefwijzen kunnen behouden of dit nou landen, provincies of streken zijn.

08 BBB Noord-Brabant wil een structurele campagne, gefinancierd door de provincie, om consumenten te stimuleren producten te kopen welke lokaal zijn gemaakt.

09 BBB Noord-Brabant wil dat de overheid en het bedrijfsleven waar mogelijk in kantines, bedrijfsrestaurants, ziekenhuizen en foodservices kiezen voor lokale producten en dragen dit ook uit naar de consumenten. Seizoenproducten zorgen voor een afwisselend voedsel- patroon.

10 BBB Noord-Brabant investeert in innovatie- en onderzoek zodat ondernemers en de agrarische sector aan de wereldtop kunnen blijven produceren en precisie- en zero-emissie landbouw worden hiermee gestimuleerd.

11 BBB Noord-Brabant heeft het doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een steun in de rug te bieden om aan het werk te komen en hen te ondersteunen bij het verkrijgen van een duurzame arbeidsplaats.

12 BBB Noord-Brabant wil dat alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans krijgen door enkel bureaus die erkend, gecertificeerd en gelieerd aan de gemeente zijn, in te zetten. We richten ons hierbij niet op output maar op outcome.

 

 

VOOR NOORD-BRABANT

6          GEZONDE DIEREN

One Welfare benadering, landbouw- en huisdieren, wilde dieren.

Gezonde dieren betekent gezonde burgers, gezonde boeren en een gezond inkomen. BBB Noord- Brabant stimuleert de supermarkten en slagers om meer vergoedingen te verwezenlijken voor boeren die extra (bovenwettelijke) dierwelzijns-, diergezondheids- en milieu-inspanningen. Wij streven een One Welfare benadering na. Er komt extra aandacht voor de positie van gezelschapsdieren. De overheid moet een goede controle verzorgen en handhaven met strenge straffen bij stelselmatige dierverwaarlozing. Ook wilde dieren hebben recht op een rustige leefomgeving. Wanneer een wild dier in gebieden komt waar het een gevaar voor de omgeving vormt, zal dat dier naast de burger en de boer, ook geen rustige leefomgeving ervaren. Natuur moet samen met de mens leven en moet daardoor ook beheersbaar blijven. Hiervoor worden voldoende middelen vrijgemaakt door provincie Noord-Brabant, zodat er geen overlast is van wilde dieren in percelen van boeren en tuinen van burgers. Voorkomen is beter dan genezen. De gedupeerde dient hierbij volledig financieel gecompenseerd te worden.

01 Wij zijn begaan met het welzijn van (landbouw)huisdieren, dus ook van paarden, gezelschaps- dieren en (wilde) dieren in de natuur. Net zoals er een relatie bestaat tussen de gezondheid van mens en dier is er ook verband tussen het welzijn van mens en dier, ofwel ‘One Welfare’. BBB Noord-Brabant wil streeft een One Welfare benadering na. Welzijnsregels dienen te allen tijde uitgelegd te kunnen worden aan de burgers. Betere informatievoorzieningen voor het welzijn en over het natuurlijk gedrag van bovengenoemde dieren is hierbij een groot goed.

02 Gezonde (landbouw)huisdieren zijn belangrijk voor gezonde burgers, dus ziektepreventie en hygiëne staan voorop bij het maken en uitvoeren van beleid. BBB Noord-Brabant wil dat er strenger wordt gehandhaafd op broodfokkers.

03 Ook huisdieren in de stad en (wilde) dieren in de natuur kunnen ziek zijn of ziek worden. BBB Noord- Brabant wil dat er een goede communicatie komt over zoönose; wat zijn het en hoeveel risico’s geven ze voor mensen.

04 BBB Noord-Brabant wil extra aandacht voor de positie van gezelschapsdieren. Zo dient er een goede voorlichting te zijn over wat het inhoudt om een (exotisch) gezelschapsdier te houden, vóórdat deze aangeschaft wordt. Wat zijn de kosten, hoe verzorg je het dier en heb je een geschikte leefomgeving voor het dier? Mocht om welke reden dan ook een gezel- schapsdier niet meer te houden zijn in het huishouden waar het dier leeft, dient deze zonder schaamte en andere (financiële) tegenwerkingen afgestaan te kunnen worden, zodat een goed leven van het dier wordt/ blijft gewaarborgd. Zo voorkomen we dierenleed van onze trouwe viervoeters en andere gezelschapsdieren die ons zoveel liefde geven.

05 BBB Noord-Brabant wil dat de overheid een goede controle verzorgt en handhaaft met strenge straffen bij stelselmatige dierverwaarlozing.

06 BBB Noord-Brabant stimuleert de supermarkten en slagers om meer vergoedingen te verwezenlijken voor boeren die extra (bovenwettelijke) dierenwelzijns-, diergezondheids- en milieu-inspanningen. Hoe meer inspanningen, hoe hoger de vergoedingen voor de boer. Meer reclame en zichtbaarheid in folders voor biologische- en beterleven producten wordt bevorderd. Op de websites en in de winkels dient duidelijk zichtbaar gemaakt te worden welke producten er precies verkocht worden, zodat burgers een weloverwogen keuze kunnen maken.

07 Indien boeren extra kosten moeten maken voor het dierenwelzijn en -gezondheid, wil BBB Noord-Brabant dat die kosten in de prijs van de producten opgenomen. Een eerlijk product voor een eerlijke prijs.

08 Er is meer voedsel nodig voor de groeiende wereldbevolking en tegelijkertijd verandert ook ons eetpatroon en ons idee over hoe dierlijke producten, akkerbouwproducten, groen- te, fruit en bloemen duurzaam geproduceerd moeten worden. Via boerderij-educatie, schooluitjes en stagetrajecten komen jonge mensen al in een vroeg stadium in aanraking met de herkomst van hun voedsel. Daardoor zullen zij voedsel als volwassene meer gaan waarderen en mogelijk bereid zijn om er een meer eerlijke prijs voor te betalen.

09 Antibioticareductie is een goed streven, maar de zucht naar steeds minder antibioticagebruik, mag nooit leiden tot verminderd dierenwelzijn. Dieren dienen – indien noodzakelijk – behandeld kunnen blijven worden met antibiotica. BBB Noord-Brabant wil een goede informatievoorziening, zodat het de kennis hiervan in Noord-Brabant ten goede komt.

10 Het voeren van dieren met minder eiwit, om de stikstofuitstoot te verminderen mag nooit leiden tot minder gezonde dieren. BBB Noord-Brabant wil dat agrarische belangenbehartigers de vrijheid krijgen om te komen tot een praktisch werkbaar systeem dat goed is voor dieren. Ook wil BBB Noord-Brabant dat er geen verplichte reductie van eiwit in veevoer komt.

11 BBB Noord-Brabant wil dat schademeldingen (als gevolg van bijv. ganzen, wolven en wilde zwijnen) bij het Faunafonds gratis zijn in plaats van honderden euro’s en worden volgens landelijk uniforme regels afgewikkeld. Meldingen én metingen dienen bij elkaar te worden gevoegd én dient makkelijker te worden gemaakt, niet op verschillende plaatsen maar op één punt.

12 BBB Noord-Brabant wil dat we de nulstand van wilde zwijnen buiten aangewezen natuur- gebieden handhaven. Hiervoor worden voldoende middelen vrijgemaakt door provincie Noord-Brabant, zodat er geen overlast is van zwart wild in percelen van boeren en tuinen van burgers.

13 De persoonlijke voorkeur van natuur mag niet leidend zijn (wensnatuur). Zo ook kijkende naar wilde dieren als de wolf, die zijn terugkeer naar Noord-Brabant heeft gemaakt en niet zonder gevaar. BBB Noord-Brabant steunt de burger en de boer om het samenleven met de wolf beheersbaar te houden en zal daar haar gereedschapskist voor inzetten. Voorkomen is beter dan genezen. Iedere gedupeerde dient hierbij volledig financieel gecompenseerd te worden.

14 Het goede voorbeeld welke de ziekenhuizen in Noord-Brabant reeds uitdragen, om de regels aan te passen aan de huidige kennis van zaken voor mensen die zijn besmet met de veel minder besmettelijke dier-gerelateerde MRSA’s, ten opzichte van humaan gerelateerde MRSA’s (in de volksmond bekend als de ‘ziekenhuisbacterie’), blijft BBB Noord-Brabant stimuleren.

 

7          GEZONDE PLANTEN

Planten als temperatuurregelaars, meer groen, gewasbeschermingsmiddelen.

Gewassen kunnen groeien dankzij mest. Gewassen dienen uiteraard ook beschermd te worden. Ziektes en plagen zijn een risico voor de oogst. Gewasbeschermingsmiddelen worden onterecht ‘landbouwgif’ genoemd. Hiermee wordt gesuggereerd dat de boeren de burgers vergiftigen, de grond doodmaken en insecten vernietigen. BBB Noord-Brabant zal zich inzetten voor een goed gewasbeschermingsmiddelen-beleid en zal ervoor zorgen dat het gif-frame wordt bijgesteld. Nergens ter wereld gaan boeren zo zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen als in Nederland. Noordwest-Europa heeft sinds de komst van gewasbeschermingsmiddelen nooit meer een hongersnood gehad. De burger heeft elke dag goed, veilig, betaalbaar en beschikbaar voedsel op tafel. Door burgers op de juiste manier te informeren over het belang van gewasbeschermings- middelen, zal het draagvlak toenemen. Wij stimuleren boeren en tuinders daar waar mogelijk om middelen met natuurlijke oorsprong en natuurlijke bestrijders in te zetten, in plaats van synthetische.

01 BBB Noord-Brabant wil dat de emissies en vastlegging van broeikasgassen worden verrekend (dus uitstoot minus vastlegging), voor zowel groen als grijs. Meten = weten.

02 Het huidige mooie cultuurlandschap op het platteland wil BBB Noord-Brabant behouden, zodat de teelt van veilig lokaal voedsel gegarandeerd is. Agrarisch natuurbeheer blijft.

03 BBB Noord-Brabant kamerplanten/ groen op alle werkplekken laten komen, voor meer frisse lucht en zuurstof. Dat bevordert gezond verstand.

04 Sinds we planten beschermen tegen ziekten en plagen met gewasbeschermingsmiddelen hebben we in Europa geen hongersnood meer. De wetenschappelijke onderbouwing van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bepaalt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en niet de emotie van de politiek. De politiek wisselt elke vier jaar, dit is geen garantie voor consistent beleid met kennis van zaken.

05 BBB Noord-Brabant stimuleert boeren en tuinders daar waar mogelijk om middelen met natuurlijke oorsprong en natuurlijke bestrijders in te zetten, in plaats van synthetische.

06 BBB Noord-Brabant wil groenstroken en akkerranden inzetten om de insecten- en bijen- populatie te beschermen. Boeren die hier in investeren worden hiervoor beloond via de prijs van hun producten. De boeren trekken samen op met de plaatselijke vogel-weidebescherming en bijenhouders.

07 Bermen en groenstroken in beheer van de overheid, wil BBB Noord-Brabant op een natuurlijke wijze laten beheren. Er wordt alleen gemaaid waar dit strikt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. We zaaien bermen in met bloemrijke inheemse mengsels. Dit wordt in goed overleg met de boeren ingezaaid en bijgehouden, om vergiftiging van vee en akker- landen te voorkomen.

08 BBB Noord-Brabant wil precisietechnieken in de landbouw praktijkrijp maken en stimuleert het gebruik ervan. We stimuleren de ontwikkeling van nieuwe middelen voor gerichte bestrijding van ziekten en plagen.

09 Het gebruik van beschermingsmiddelen voor zaden is noodzakelijk om plagen en misoogsten te voorkomen, maar we blijven steeds op zoek naar gewasbeschermingsmiddelen met minder schadelijke werkzame stoffen. BBB Noord-Brabant wil dat er meer onderzoek komt naar het slim gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, ook op de manier van toepassing. Hierbij wordt ook gekeken naar kennis uit het verleden. Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gelden er regels voor iedereen. Voor gespecialiseerde gewasbeschermingsmiddelen dient er verplicht een certificaat te worden behaald.

10 BBB Noord-Brabant wil dat er een actieve informatiecampagne voor burgers komt, over  het juiste gebruik van zowel gewasbeschermingsmiddel als natuurlijke vijanden in tuinen.

11 BBB Noord-Brabant wil dat er gras komt in plaats van tuintegels en oases in plaats van kale winkelpleinen. Er komen meer planten, tuinen en stiltebossen in de openbare gebouwen.

12 Door informatievoorzieningen makkelijker beschikbaar te maken, stimuleert BBB Noord- Brabant de bewustwording van de burgers over de invloed die zij zelf hebben om bij te dragen aan een goed klimaat. De stimuleringsregeling voor de vergroening voor de tuinen, daken, het planten van bomen, regentonnen en water-passerende verhouding die reeds (2022) beschikbaar is, blijft behouden worden. Grijs wordt ingeruild voor groen. Gras en/of bloemen komen in plaats van tuintegels. Burgers worden via informatiecampagnes gestimuleerd om tuinen te vergroenen en aan hen worden gratis inheemse bloemenmengsels uitgedeeld, in ruil voor een tegel.

13 BBB Noord-Brabant stimuleert het plaatsen van insectenhotels, zodat insecten weer terugkomen in de stad en het dorp, dit bevordert ook de terugkomst van vogels.

14 BBB Noord-Brabant wil een impuls geven aan (fundamenteel) onderzoek naar innovatieve teelt- en dierhouderij-systemen. Deze onderzoeken worden in samenspraak met boeren gedaan. Alvorens hier eisen aan te stellen en vergunningen aan te verlenen, wordt er intensief getest of het gewenste resultaat ook bereikt kan worden.

15 BBB Noord-Brabant wil dan ook dat er een eerlijke prijs kan worden gevraagd voor voedsel wat in NL wordt geproduceerd, met daarbij een goede onderbouwing, waardoor het voor de burger duidelijk is, wat voor een positieve bijdrage zij levert middels het betalen en kopen van deze producten boven eventuele producten uit het buitenland. Programma’s voor eerlijk, heerlijk Nederlands eten, die een beloning geven voor bepaalde eisen, blijven we stimuleren onder de boeren.

 

8          GEZONDE BODEM (Zoet) drinkwater, beregen- en mestbeleid.

De beschikbaarheid en het behoud van zoet water heeft voor BBB Noord-Brabant grote prioriteit. Dit water is essentieel voor alles wat leeft; al onze ondernemers, voor de agrarische sector, voor mens, plant en dier. Zoet water is tevens essentieel voor de voedselzekerheid en ook belangrijk als koelvloeistof, wat met zout water onmogelijk is. We bemesten naar behoefte en zorgen er zo voor dat de planten niet ondervoed zijn en de bodem niet uitgeput wordt. Een gezonde bodem houdt ook meer water vast. Boeren en tuinders weten als geen ander dat ze rentmeester zijn van de grond. Een gezonde bodem en een rijk bodemleven is essentieel voor de boer. Het is immers zijn inkomen en hij wil dat de consument veilig en gezond kan eten. Voor een goede balans is het wenselijk om door middel van bemesting de conditie op peil te houden. We voeren een praktisch uitvoerbaar beregenings- en mestbeleid in. In onze bebouwde ruimte komt meer aandacht voor groen als temperatuurregelaar.

01 BBB Noord-Brabant wil dat gronden die zich voor voedselproductie verlenen, beschikbaar blijven voor dat doel. BBB Noord-Brabant wil water vasthouden in natuurgebieden.

02 BBB Noord-Brabant wil dat we bemesten naar behoefte en er zo voor zorgen dat de planten niet ondervoed zijn en de bodem niet uitgeput wordt. Een gezonde bodem houdt ook meer water vast.

03 BBB Noord-Brabant wil dat er geen beleidswijzigingen komen, zonder voorafgaande praktijk- proeven bij representatieve bedrijven. Meten = weten.

04 De zeggenschap van voedselproducenten bij de waterschappen wil BBB Noord-Brabant blijven behouden om zo de voedselproductie veilig te stellen.

05 De beschikbaarheid en het behoud van zoet water heeft voor BBB Noord-Brabant grote prioriteit. Dit water is essentieel voor alles wat leeft; al onze ondernemers, voor de agrarische sector, voor mens, plant en dier. Zoet water is tevens essentieel voor de voedselzekerheid en ook belangrijk als koelvloeistof, wat met zout water onmogelijk is.

06 BBB Noord-Brabant wil dat er een praktisch uitvoerbaar mestbeleid wordt ingevoerd. De periode dat mest uitrijden mag, wordt weersafhankelijk en niet kalenderafhankelijk. Bij het mestbeleid staat het vakmanschap, de kennis en de ervaring van de voedselproducent voorop.

07 Initiatieven om fosfaat uit (menselijke) ontlasting te genereren wil BBB Noord-Brabant bevorderd laten worden. Immers is de fosfaatvoorraad eindig dus circulariteit wordt steeds belangrijker.

08 Het gebruik van organische mest wil BBB Noord-Brabant bevorderd laten worden, kunst- mest wordt enkel voor aanvulling gebruikt. Organische mest is belangrijk om het organisch stofgehalte in de bodem op peil te houden en daarmee de sponswerking van de bodem, dus water, vast te houden.

09 BBB Noord-Brabant is voor het handhaven van de huidige zetelverdeling in de waterschaps- besturen. De geborgde zetels verdienen het gehandhaafd te blijven om de continuïteit te waarborgen. Vooral de specifieke gebiedskennis doet ertoe.

10 West-Brabant ligt aan de rivierendelta. Er komt dus volop zoet water langs. Zoet water bufferen in tijden van overvloed om in tijden van schaarste te kunnen gebruiken is hierbij van belang. BBB Noord-Brabant wil afspreken wie dat gebufferde water dan kan gebruiken en voor welke doelen. Voedselvoorziening heeft de eerste prioriteit.

11 BBB Noord-Brabant wil een praktisch uitvoerbaar beregeningsbeleid invoeren. Beregenen wordt maatwerk en niet kalenderafhankelijk. Bij het Beregeningsbeleid staat het vakman- schap, de kennis en de ervaring van de voedselproducent voorop. Ook in drogere periodes mag binnen 48 uren na het mest injecteren beregend worden, om zo de opname van de meststoffen door de gewassen te bevorderen en uitspoeling daarvan tot een minimum te beperken.

12 De drie Brabantse Waterschappen wil BBB Noord-Brabant zelfstandig laten blijven en dat zij autonoom hun keuzes maken. Daar waar mogelijk werken ze samen, zoals bij de slibverwerking.

13 Drinkwater in Noord-Brabant is van topkwaliteit, maar wordt voor slechts 7% als écht drinkwater gebruikt. Water met een mindere kwaliteit, wordt ook opgepompt uit de bodem en is meer voor recycling geschikt. Dit water kan dus gebruikt worden om bijvoorbeeld de wc door te spoelen. BBB Noord-Brabant wil bijdragen aan een verantwoord (drink)watergebruik.

14 Kijkende naar de gezondheid van de burgers, wil BBB Noord-Brabant dat het verbod op varend ontgassend wordt gehandhaafd.

15 In onze bebouwde ruimte (steden, dorpen, bedrijfsterreinen) BBB Noord-Brabant meer aandacht laten komen voor groen als temperatuurregelaar. Planten en bomen zijn de belangrijkste producent van zuurstof en voedsel en vestigingsplaats voor vogels, dieren, insecten en andere planten. In de steden komen ook meer groen, wat goed is voor mens en dier.

16 BBB Noord-Brabant wil dat er een actieve informatiecampagne komt voor burgers over het juiste gebruik van onkruidbestrijders, beschermingsmiddelen en natuurlijke vijanden in tuinen.

17 Grondwateronttrekkingen ten behoeve van de bereiding en teelten van voedsel, hebben volgens BBB Noord-Brabant voorrang op grondwateronttrekkingen voor productie van andere middelen. BBB Noord- Brabant wil zorgen voor bescherming van de bodemlagen, zodat de zoetwaterlagen in takt blijven. BBB Noord-Brabant streeft er naar dat productie- bedrijven zelfvoorzienend zijn in het gebruik van koelwater voor hun processen.

 

9          GEZONDE REGIO’S

Belangrijke verkeersaders als de Ruit om Eindhoven, de N279, A58, A67 en tevens knelpunten als knooppunt Hooipolder, Zoomland, Markiezaat, Galder, Paalgraven en Hellegatsplein willen we aanpakken met als belangrijkste doel een efficiënt, robuust en toekomstbestendig wegennetwerk. Waarbij nodig gaan we de samenwerking met andere provincies hierbij aan.

Na het lossen van een vloeibare lading moet een schipper soms de ladingtanks ontgassen. Dit kan bij een ontgassingsinstallatie. Momenteel is ‘varend ontgassen’ van een aantal stoffen verboden. Andere stoffen ontgassen mag, als wordt voldaan aan de voorwaarden van het ADN. Dat is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Samen met een aantal andere landen bereidt Nederland een verbod op ontgassen in de buitenlucht voor. Het ontgassen van schepen in meerdere gebieden in Noord-Brabant, zoals in de Waterpoort en het Hollands Diep wordt nu gedoogd. BBB Noord-Brabant wil dat hier op gehandhaafd wordt. Het onttrekken van grondwater vanuit de grote industrie moet worden herzien om het zoete water een betere bestemming te geven.

Grote steden in Noord-Brabant worden gekenmerkt door de aanwezigheid van vele scholen en ziekenhuizen. Echter de bereikbaarheid van deze scholen en ziekenhuizen is matig. Vooral in de avonduren en in de weekenden is de verbinding tussen het platteland en de stad ver onder de maat. BBB Noord-Brabant wil dat het openbaar vervoer vanuit het platteland versterkt wordt, met name in de avonduren en in de weekenden en wil dat er meer snelfietspaden komen.

VAN GOGH NATIONAAL PARK

De ontwikkeling van Van Gogh Nationaal Park dient altijd gemeenschappelijk te worden aangepakt, waarbij met een gezond verstand gekeken dient te worden naar de consequenties voor de omliggende landbouwgronden en verdere onttrekking daarvan tegen te gaan. Tevens dienen de burgers hierin actief meegenomen te worden.

LOONSE EN DRUNENSE DUINEN

Voor de Loonse en Drunense Duinen zijn vijf gemeenten verantwoordelijk. De financiën worden nu over deze gemeenten verdeeld, echter komt dit niet ten goede van de Loonse en Drunense Duinen daar elke gemeente enkel voor hun eigen belangen hun deel besteden. BBB Noord-Brabant wil dat hier een gemeenschappelijke regeling voor komt.

BRABANTSE WAL

Via de Brabantse Wal stromen grote hoeveelheden goed, zoet water zo de zoute Oosterschelde in. BBB Noord- Brabant wil het zoete water behouden. Er dient voldoende druk gehouden te worden om het zoute “kwel” water tegen te houden.

WATERPOORT

De WaterPoort bestaat uit meerdere gemeenten rondom het Krammer-Volkerak-Zoommeer: inwoners, ondernemers en overheden in het waterrijke gebied rondom het Volkerak-Zoommeer. Hierbij zijn drie provincies, drie waterschappen en zes gemeenten met elkaar verbonden. Ondanks hun verschillen hebben zij elkaar hard in deze belangrijke delta. Samenwerking is een vereiste en wil BBB Noord-Brabant verder optimaliseren.

STROOMGEBIED DE MARK/ HET MARKDAL

De Mark heeft België als oorsprong, is een waardevol recreatiegebied waar landbouw en natuur naast elkaar staan. Via België stroomt het water Nederland binnen, waarbij volgens de Belgische normen het water van goede kwaliteit is, echter zodra deze de grens passeert hetzelfde water opeens van slechte kwaliteit is, volgens de Nederlandse normen. De bedrijven die hieraan grenzen dienen dezelfde toetsingswaarde te krijgen over de binnenkomende wateren. In andere gebieden van Brabant speelt dezelfde problematiek waar BBB Noord- Brabant graag verandering in wil brengen.

LPM LOGISTIEK PARK MOERDIJK

Het Logistiek Park Moerdijk is in aanleg: 140-200 hectare. De druk omtrent de ontwikkeling met name betreffende de arbeidsmigranten, is voelbaar en dient gestroomlijnd te worden uitgevoerd in overleg met de inwoners en gemeenten. Een goede verspreiding over de kleine kernen in de omgeving is hierbij cruciaal naast de toenemende economie en de ontwikkeling van de haven. Naast het Logistiek Park Moerdijk is deze regio sowieso in ontwikkeling. Er is een sterke groei van de industrie waarbij een bedreiging van de landbouwgrond onvermijdelijk en onwenselijk is.

WILLEMSPOLDER OOSTERHOUT

De Willemspolder in Oosterhout is een stiltegebied, echter wordt deze nu aangemerkt door de gemeente Oosterhout voor woningbouw. De wisseling van de doeleinden van dit gebied wordt aangepast naar de doeleinden van de overheid. Een gebied zomaar aanpassen naar eigen wens is niet standvastig en niet uit te leggen aan de ondernemers en burgers wie daarmee te maken hebben. We dienen zorgvuldig om te gaan met de aangewezen bestemmingen van bepaalde gebieden.

DE PEEL

Bij De Peel is er een sterk conflict tussen de natuurorganisaties en de huidige situatie. Een gebiedsgerichte aanpak is hierbij benodigd in goed overleg met de inwoners. Het beheersen van het landschap moet meegenomen worden in het totale plan. Ook dreigt er in dit gebied een beregeningsverbod, wat een einde aan de landbouw zou kunnen betekenen. BBB Noord-Brabant pleit voor een uitzondering op het beregeningsverbod m.b.t. ruwvoedergewassen en voedsel- productie-gewassen.

BRAINPORT REGIO EN OMGEVING

Brainport is sterk in ontwikkeling. Dit zorgt voor grote werkgelegenheid bij de gelieerde Brainport bedrijven. De aanleverende industrie zit vooral in de omgeving en zorgt dus ook voor een flinke portie werkgelegenheid. De vraag naar personeel van deze bedrijven zorgt voor een grote instroom van vooral expats. Deze expats zorgen voor een sterke prijsopdrijving van de woningen in de omgeving en voor een sterke toename van verkeersbewegingen.

Gemeenten mogen bij het bouwen van woningen, de jongeren en ouderen niet vergeten, BBB Noord-Brabant wil kijken naar een zelfbewonersplicht. Mobiliteit van en naar Eindhoven moet sterk verbeterd worden, de aanleg van snelfietspaden vanuit alle windstreken is daarbij een eerste stap. Brainport moet meer investeren in sport- en cultuur faciliteiten in de omgeving, immers de expats hebben buiten hun werk ook hun vertier nodig. Het opwekken van energie dient ook in Eindhoven zelf plaats te vinden, in plaats van alleen in de omliggende gebieden. Groen en bio- diversiteit blijft sterk achter in de directe omgeving van Brainport hetgeen in het oog gehouden dient te worden.

DE KEMPEN

De Kempen kenmerkt zich door een sterk ontwikkelde agrarische sector en door groot deel natuurschoon. Deze twee ontwikkelingen versterken en verzwakken elkaar. Ook wordt de Kempen gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van de maakindustrie. BBB Noord-Brabant wil ruimte voor een goed ontwikkelde agrarische sector, met goede wegen geschikt voor de agrarische sector.

BBB Noord-Brabant wil dat er meer wordt geïnvesteerd in kleinschalige verblijfsrecreatie en dat deze verblijfsrecreatie de samenwerking zoekt met de agrarische sector. Het fiets- en wandelpaden netwerk wil BBB Noord-Brabant versterken.

 

APPENDIX: (ARBEIDS)MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN, STIKSTOF, WOLVEN EN VLIEGVELDEN TER VERDUIDELIJKING VAN DE ALGEMENE BBB STANDPUNTEN

ASIELBELEID

01 Mensen die écht op de vlucht zijn voor oorlogen of van wie hun leven en/of dat van hun gezin ernstig wordt bedreigd en dat kunnen aantonen zijn welkom in Nederland, voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het, om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. Dit maakt het gemakkelijker om deze mensen – wanneer dat weer mogelijk is – in te zetten bij de wederopbouw van hun land.

02 Migranten die níet uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hen en hun gezin niet ernstig worden bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen én de Nederlandse taal goed machtig zijn, worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie, kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfs- vergunning.

03 Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen, worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land. Nederland neemt alleen aantoonbare oorlogsslachtoffers of aantoonbaar ernstig bedreigde mensen op.

STIKSTOFBELEID IN DE PROVINCIE

01 Introduceer met spoed een reparatiewet! De gewijzigde Wet Natuurbescherming van 16 december 2015 is onhaalbaar gebleken. De doelstellingen bieden geen enkele beweegruimte en de normen zijn veel te streng. De Nederlandse samenleving staat op het stikstofslot, daarom moet het kabinet zo snel als mogelijk met een reparatiewet komen. Deze reparatiewet regelt in ieder geval het laten vervallen van de resultaatverplichting in artikel 1.12a, dus geen onhaalbare stikstofwaarden (KDW’s) die niets zeggen over de staat van de natuur, het monitoren van de voortgang van het Natuurbeleid door middel van waarnemingen in plaats van rekenmodellen, het borgen van aandacht voor de sociaaleconomische gevolgen van het Natuurbeleid in de wet en het borgen van het belang van voedselzekerheid en de leefbaarheid van het platteland in de wet.

02 Breng de daadwerkelijke staat van de Nederlandse natuur in kaart. Het kabinet heeft geen goed zicht op de staat van de Nederlandse natuur. In plaats van beleid te baseren op bodemanalyses en waarnemingen, baseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid het hele stikstofbeleid op rekenmodellen en aannames. Deze theoretische modellen van het rekenprogramma AERIUS zijn te onnauwkeurig om lokaal beleid op te bepalen, zo stelde eerder al de commissie-Hordijk. Nederland moet zo snel als mogelijk de daadwerkelijke staat van de Nederlandse natuur in kaart gaan brengen, door middel van bodemanalyses en door gebruik te maken van de al bestaande Flora en Fauna bank. Deze gegevens kunnen vervolgens verwerkt worden in deze databank (Flora en Faunabank) die voor iedereen gratis toegankelijk gemaakt moet worden. Op dit moment bepaalt de habitatsoort, welke planten of dieren bij een bepaalde habitat thuishoren. Er is niet gekeken of in een specifiek gebied, daadwerkelijk alle, bij die habitat planten of dieren horende soorten, ooit aanwezig zijn geweest. Door gebruik te maken van de gegevens van de Flora en Fauna bank, kan deze tekortkoming worden rechtgezet; in stand houden wat er daadwerkelijk is of is geweest en monitoren op basis van waarnemingen en tellingen.

03 Verminder het stikstofbudget van 25 miljard euro. Het stikstofbudget van 25 miljard euro is meer dan het dubbele van de Nederlandse defensiebegroting van het jaar 2021. Circa vierduizend euro moet elk huishouden inleveren aan belastinggeld om het stikstofbudget van 25 miljard euro bij elkaar te schrapen. In een tijd van stijgende prijzen voor wonen, energie, voedsel en brandstof, is het onmogelijk te verkopen dat het kabinet aan stikstof miljarden wil gaan uitgeven. Miljarden euro’s waarvan het zeker is dat de besteding ervan de economie meer schade berokkend en waarvan het zeer onzeker is of het beoogde doel (een goede staat van instandhouding van de natuur) wel wordt bereikt.

04 Er dient een herijking van de Natura 2000 gebieden te komen.

05 Grenswaarden naar Duits model. Boeren, bouwbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en andere ondernemingen krijgen meestal geen natuurvergunning meer. Schiphol moet inkrimpen, Lelystad Airport mag niet open en Maastricht Aken Airport moest onlangs bijna sluiten. De omgevingsvergunning staat daar aan de basis van. Door middel van de AERIUS-calculator wordt bepaald of een project leidt tot stikstofdepositie in een nabijgelegen Natura 2000- gebied. Boven een grens van 0,005 resulteert dat in de noodzaak voor een stikstofvergunning. De inschattingen van AERIUS zijn niet alleen te streng, maar ook onnauwkeurig. Het leidt tot schijnzekerheid, stelde ook de commissie-Hordijk. De grenswaarden moeten omhoog en de normen dus omlaag. Buurlanden als Duitsland doen dat immers ook, dat mag gewoon van Brussel.

06 Zet industrie- en boerentafels op. De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn tot stand gekomen door zogenaamde ‘klimaattafels’. Hetzelfde moet ook gebeuren op het gebied van stikstof. De sector te betrekken bij ingrijpende keuzes, zorgt voor evenwichtiger beleid. Daarom moeten we boerentafels opzetten waarin boeren mee kunnen praten over het stikstofbeleid. Daarnaast moeten ook de relevante industrieën een grotere rol gaan spelen in de besluitvorming. Naast boerentafels pleiten wij ook voor industrietafels, waarin de luchtvaart, scheepvaart en andere industrieën waarin stikstof uitgestoten wordt, betrokken worden.

07 Maak van stikstofreductie een verdienmodel. Laat ondernemers doen waar ze goed in zijn: ondernemen en innoveren. Door het reduceren van stikstof te belonen, wordt het bedrijfsleven uitgedaagd om zoveel mogelijk te reduceren. Dit kan heel eenvoudig door ondernemers een deel van de stikstofruimte die ze besparen te laten verhuren of te verkopen. Om daarbij te voldoen aan artikel 6 van Habitatrichtlijn vindt er bij verkoop een afroming plaats die direct ten goede komt aan de natuur. Een financiële prikkel is nog altijd een van de beste instrumenten, daar is onder burgers ook meer draagvlak voor. Bovendien kunnen door stikstofruimte te verhuren, woningbouwprojecten die tijdelijk stikstof nodig hebben, direct van de grond komen. Zo openen we het stikstofslot!

08 Continue metingen gekoppeld aan doelvoorschriften. Maak agrarisch ondernemers zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun doelen op basis van metingen op het bedrijf. Uit onderzoek is gebleken dat vooral managementmaatregelen bepalend zijn voor emissie- reductie, deze tellen nu echter niet mee. Ook reductiesystemen die niet op de door de minister erkende lijst staan tellen niet mee. Door te meten op het bedrijf krijgen management- maatregelen en nieuwe innovaties wel een plek in het beleid. Dit stimuleert het ondernemerschap en de samenwerking tussen de agrarische sector en de industrie door samen innovaties te ontwikkelen. Wageningen Universiteit toonde eerder al aan dat innoveren 9 maal goedkoper is dan uitkopen!

09 Stikstof is niet de énige factor in onze natuur. De eenzijdige blik op stikstof doet geen recht aan de complexiteit van de natuur. Het welzijn van een plant of dier wordt bepaald door veel factoren en stikstof is er daar slechts één van. Het klimaat is bijvoorbeeld van groot belang, maar ook de waterhuishouding, andere bodemelementen en het beheer van de natuur en de grootte van leefgebieden. Er gaat veel geld naar natuurbeheer, maar het is volstrekt onduidelijk wat dat bijdraagt aan betere natuur. Er worden bomen geplant op plaatsen waar ze niet horen (en niet zullen gedijen), er wordt verzuimd om te begrazen in heidegebieden en halve bossen worden gekapt. Goed natuurbeheer is dus ook een voor- waarde voor een goede staat van instandhouding van de natuur. Dit moet onafhankelijk gecontroleerd worden en niet zoals nu door terreinbeheerders zelf. Er gaan miljarden euro’s in om.

10 Merk tijdelijk spoedwoningbouw aan als openbaar belang. Nederland kampt met een historisch woningtekort, maar door de ongekend strenge stikstofregels kunnen er amper huizen bijgebouwd worden. De kabinetsbelofte van 100.000 woningen per jaar gaat door de onhaalbare normen nooit gehaald worden. In beloftes kunnen burgers niet leven. Daarom moet het kabinet tijdelijk spoedwoningbouw aanmerken als dwingende reden van openbaar belang om af te wijken van de stikstofregelgeving.

WOLVEN IN NEDERLAND

Vanwege de grote slachting die wolven aanrichten onder de (landbouw-)huisdieren van boeren en plattelanders, wil BBB zo snel mogelijk actie van de landelijke en provinciale overheid. De analyses van de schade en zo het koppelen van de juiste wolf aan een aanval, kan zo maar 3 maanden duren. De dader is dan vaak al lang gevlogen. BBB wil dat de provincies nadenken over de omgang met de wolf op de langere termijn, maar stelt ook een aantal kortetermijnmaatregelen voor.

01 BBB vraagt om snellere DNA-analyse, maximaal binnen 2 weken;

02 BBB wil dat dierenartsen DNA mogen afnemen bij gewonde paarden en koeien (en niet op provinciale ondersteuningsorganisatie BIJ12 hoeven te wachten);

03 BBB wil dat de provincies (via het Interprovinciaal Overleg IPO) een helder afschotbeleid opstellen voor individuele wolven die zich herhaaldelijk aan (landbouw-)huisdieren vergrijpen;

04 BBB stelt voor om belemmerend beleid ten aanzien van afschot, dusdanig te herzien c.q. aan te vullen, dat roedels die zich herhaaldelijk vergrijpen aan (landbouw-) huisdieren afgeschoten kunnen worden, om verdere escalatie te voorkomen.

REGIONALE VLIEGVELDEN

Regionale vliegvelden, zoals Eindhoven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en economie. Het is daarom belangrijk dat wij als BBB achter de lokale vliegvelden staan. Eindhoven Airport verbindt Brainport met Europa en de rest van de wereld en maakt de regio internationaal bereikbaar. Wij zien het belang van deze vliegvelden voor de regio’s en dat moeten wij dan ook beschermen.

Tegelijkertijd moeten de vliegvelden niet de regionale leefbaarheid onderuithalen. Dit is een lastige balans die wat ons betreft heel goed bewaakt moet worden en waarbij de leefbaarheid en gezondheid van boer en burger altijd voor economische belangen moeten komen.