Verkiezingsprogramma Noord-Holland

BBB Noord-Holland brengt boeren en burgers in beweging. BBB Noord-Holland komt op voor alle inwoners die zich minder herkennen in het huidige overheidsbeleid.

BBB Noord-Holland zet zich in voor gezonde burgers, gezonde maatschappij, gezonde (maak)economie en gezond wonen. Dichtbij, sociaal en met een grote onderlinge verbondenheid. Een transparante, eerlijke, integere en hulpvaardige overheid voor iedereen. Gewoon je ‘boerenverstand’ gebruiken noemen we dat bij BBB.

Vragen?

Voor vragen mail naar [email protected].

bbb_logo_2022
bbb_logo_2022

Speerpunten BBB Noord-Holland

  • BBB gaat iedere burger in Noord-Holland een “thuis” geven. BBB zorgt voor meer woningen, huur en koop, voor elke doelgroep en waar dat nodig is.

  • BBB gaat het openbaar vervoer en de fietspaden in Noord-Holland versterken en verduurzamen. Veilig en met respect voor natuur en het milieu.

  • BBB zorgt dat Noord-Holland zich inzet om boeren, tuinders, vissers en het MKB te helpen met innovatieve technische en duurzame ontwikkelingen, gericht op toekomstperspectief.

  • Provincie Noord-Holland wil in 2050 klimaatneutraal en circulair zijn.

  • BBB zorgt dat de kosten daarvan niet kostenverhogend zijn voor de inwoners.

  • BBB zorgt ervoor dat burgers serieus worden genomen. Daarom gaat BBB zich sterk maken voor burgerparticipatie en het houden van een referendum.

  • BBB wil zorgen voor een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer.

  • BBB zorgt dat de kwaliteit van drinkwater en oppervlaktewater continue beter wordt.

  • BBB zorgt voor de verbouwing van eerlijk en gezond voedsel in Noord-Holland op gezonde grond (belang voor mens en dier).

  • BBB wil zorgen voor veilige dijken die bestand zijn tegen de zwaarste stormen.

Klik op afbeelding voor download.
bbb_logo_2022

VERKIEZINGSPROGRAMMA  NOORD-HOLLAND

 

1          DE VISIE EN MISSIE BBB NOORD-HOLLAND

 

BBB Noord-Holland brengt boeren en burgers in beweging. BBB Noord-Holland komt op voor alle inwoners die zich minder herkennen in het huidige overheidsbeleid. BBB Noord-Holland zet zich in voor gezonde burgers, gezonde maatschappij, gezonde (maak)economie en gezond wonen. Dichtbij, sociaal en met een grote onderlinge verbondenheid. Een transparante, eerlijke, integere en hulpvaardige overheid voor iedereen. Gewoon je ‘boerenverstand’ gebruiken noemen we dat bij BBB.

De waardering van burgers voor boeren en van boeren voor burgers is onverminderd groot. Boeren kunnen niet zonder burgers, burgers niet zonder boeren. De toenemende aandacht voor de herkomst en productieomstandigheden van voedsel en de houdbaarheid van onze leefomgeving vraagt een intensiever contact tussen burgers en boeren en een versterking van het wederzijds begrip. Alleen samen, op basis van gedeelde visie en waarden kunnen we vormgeven aan welvaart en welvaren. De groei van steden, toenemende individualisering creëert in de randstad een samenleving die wat verder afstaat van de fysieke leefomgeving en de primaire sectoren en een samenleving van verbonden mensen. Het platteland is goed voor pakweg 5 à 6 miljoen inwoners (boeren en burgers) van Nederland en in oppervlakte beslaat het > 80 % van onze geografie. Op het platteland is er een andere dynamiek en levensstijl, waarin de fysieke leefomgeving, burenhulp en samen problemen oplossen vanzelfsprekend zijn. Om de leefbaarheid in de stad te vergroten wil BBB Noord-Holland dit “Nabuurschap” tussen steden en de omringende dorpen bewerkstelligen.

De BBB Noord-Holland laat een ander geluid horen. We spreken vertrouwen uit in de nuchterheid en nuancering van boeren en burgers. Het plattelandsgevoel te delen; het noabuurschap te benadrukken. Wij verschillen veel minder van elkaar dan politici ons willen doen geloven. Boeren en burgers zijn van nature goed. Het zijn mensen die het belang van samenwerken onderkennen en prima in staat zijn uitdagingen voor mens, dier en milieu op te lossen. Niet door het opleggen van onuitvoerbare regels of maatregelen waarmee het milieu niet gebaat is, maar door ruimte te bieden aan maatwerk op regionaal en lokaal niveau. BBB vraagt landelijke aandacht voor lokale oplossingen. Het is tijd voor gezond ‘boerenverstand’ in de provinciale staten in Haarlem!

 

2          GEZONDE MAATSCHAPPIJ I

“Energie, Milieu, Wind/Zon, Isolatie”

BBB Noord-Holland stimuleert samenwerking tussen overheden, burgers, boeren, vissers en ondernemers in het werken aan lokale oplossingen voor vraagstukken in de energietransitie en het vormgeven van een lokale circulaire economie.

Er is veel energiewinst te halen wanneer de provincie dit met beleid faciliteert en stimuleert. De noodzaak om andere energiebronnen aan te boren is logisch en wat BBB Noord-Holland betreft hebben burgers en bedrijven samen de kritische massa en de ruimte om energie op te wekken waar deze ook wordt gebruikt. Zonne-energie opwekken binnen bestaande bebouwde ruimte is niet alleen milieu-efficiënt maar ook ruimte- en infrastructuur efficiënt. Zo wordt energie een democratisch goed en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen op die wijze ontstaat er draagvlak.

Onze provincie heeft, gezien haar ligging, de agrarische functie en het natuurschoon ook beperkingen. Vanuit dit perspectief zien we geen mogelijkheden voor de uitbreiding met grootschalige zonnevelden op landbouwgrond en windmolens. De zonne-energie hoort op de daken te liggen en kleine onbruikbare percelen, de voedselvoorziening mag nooit in gevaar komen door energieopwekking. Daarom is BBB Noord-Holland tegen zonnepanelen op landbouwgrond en zeker voorstander op het gebied van kernenergie.

 

3          GEZONDE MAATSCHAPPIJ II

“Nabuurschap (noaberschap), Transparantie, Privacy, Digitaal”

De toenemende polarisatie tussen bevolkingsgroepen en de toegenomen wens van burgers om gehoord te worden zijn thema’s die centraal staan in politiek, bestuur en besluitvorming in de toekomst. Er zijn meerdere “kloven te dichten”!

Voor BBB Noord-Holland staat nabuurschap (consequent veranderen) centraal in toekomstig beleid. Geen nieuwe structuren, maar het beter inzetten van bestaande maatschappelijke structuren is het devies. Participatie gedijt alleen bij transparantie over die participatie en over besluitvorming en hier ligt een belangrijke rol voor het Provinciaal bestuur.

De wereld wordt digitaler en dat ziet de BBB Noord-Holland ook als een kans. Digitalisering biedt het provinciaal bestuur efficiënte middelen om te verbinden en zo om dichter bij haar burgers en bedrijven te staan. Naast dat het een kans is, dient wel afgewogen te worden wanneer het effectief is om digitaal contact in te zetten bij het communiceren met burgers. Er zijn situaties te bedenken waarbij een fysieke bijeenkomst effectiever zou kunnen zijn, dan een online meeting. Dit versterkt gelijkwaardigheid, verbinding en het herstel van vertrouwen.

 

4          GEZONDE MAATSCHAPPIJ III

“Erfgoed, Cultuur, Recreatie, (dorps)historie

Je kunt ver komen als je begrijpt waar je vandaan komt! Wederzijds begrip is eenvoudiger als je elkaars waarden kent. Het is deze werkelijkheid waardoor BBB Noord-Holland veel waarde hecht aan het in stand houden en ondersteunen van een gevarieerd en breed aanbod op het gebied van erfgoed, cultuur en dorpshistorie.

Het zijn verbindende elementen in onze samenleving en BBB Noord-Holland vindt dat burgers uitgenodigd mogen worden om ook zelf initiatieven te ontplooien die daaraan bijdragen. In een gehaaste en steeds meer verstedelijkte samenleving dragen recreatie en buitensporten bij aan verbinding en welbevinden van burgers. De provincie Noord-Holland is bij uitstek een provincie die zich daarvoor leent. We versterken de recreatieve mogelijkheden, voor inwoners van de provincie Noord-Holland en omstreken, en tegelijkertijd borgen we de omgeving en leef kwaliteit voor inwoners, natuur en dieren van de gebieden waarin we recreëren.

 

5          GEZONDE BODEM, PLANTEN EN DIEREN

Centraal in het BBB-programma staat een eerlijk verhaal over voedselproductie in Nederland. Eerlijk voedsel kort gezegd. Uitgangspunt is het bestaansrecht van de Nederlandse voedselmakers. Want als we zo doorgaan, dan komt de dag dat de laatste boer hier het licht uit doet. En wat hebben we dan als alternatief? Niet alleen zal voedsel worden geïmporteerd uit landen waarvan we niet weten hoe het voedsel is geproduceerd en wat er allemaal in zit. Daarnaast zal het verdwijnen van de boeren uit ons landschap grote gevolgen hebben, voor de economie, voor de werkgelegenheid, voor het landschap, voor de natuur, voor de bodem, voor de sociale cohesie en voor de leefbaarheid op het platteland. Dat wil niemand. Eerlijk voedsel resulteert in een gezonde bodem, gezonde planten, gezonde dieren, gezond water en een gezonde zee, gezonde boeren, tuinders en vissers, gezonde burgers, een gezonde economie, gezond onderwijs en een gezonde maatschappij.

Een sterke natuur en productieve en duurzame land- en tuinbouw en visserij gaan prima samen. Biodiversiteit en agrarische ondernemingen en activiteiten beginnen met een gezonde bodem en zorgvuldig waterbeheer. Boeren, burgers, ondernemingen, betrokken organisaties en de overheid dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor landbouw, natuur, water en biodiversiteit, zowel in het stedelijk gebied als het buitengebied. Ze maken samen keuzes voor duurzaam uitvoerbaar beleid. In dit beleid staan versterken van natuur en agri economie centraal. Agrariërs hebben in het buitengebied een actieve rol om natuurdoelstellingen, landschapsbeheer en voedselproductie te realiseren met behoud van fatsoenlijk inkomen.

BBB vindt dat de provincie Noord-Holland in Brussel moet pleiten voor een herijking van de Natura 2000 gebieden. Te veel aangewezen gebieden of gebieden die oneigenlijk zijn aangewezen moeten worden geschrapt. De provincie moet zich verzetten tegen eventuele uitbreiding van natuur, waaronder onder andere de Natura 2000 gebieden. Meten=weten. Provinciaal beleid wordt gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve meetgegevens, met een regionale toetsing, in plaats van op aannames en modellen. BBB wil dat de provincie de daadwerkelijke afgesproken natuurwaarde gaat evalueren met natuurorganisaties én boeren.

BBB is tegen het verplicht uitkopen van boeren om de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000 gebieden te bereiken. De provincie zet zich in om boeren te helpen in de implementatie en ontwikkeling van innovaties (bijvoorbeeld voer-, stal- en mestmaatregelen) waarmee zij hun belasting op het milieu kunnen minimaliseren. De in het verleden uitgevoerde maatregelen in Natura 2000 gebieden worden getoetst op resultaat om te voorkomen dat nog meer kapitaal verspild wordt.

 

6          GEZONDE BURGERS

“Jeugd, Zorg, Welvaart, Gelijkwaardigheid”

Gezondheid is één van de belangrijkste zaken in het leven van mensen. In de visie van BBB is gezondheid het resultaat van een samenspel tussen individu en omgeving. We zijn gelijkwaardig en inclusief, ieder individu is anders maar iedereen hoort erbij! Gezondheid heeft een belangrijke relatie met je plek en plaats in de maatschappij en de mate waarin je deelt in de welvaart.

BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat de provincie een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde omgeving. Dat gaat het best wanneer de provincie dat samendoet met de omgeving. BBB Noord-Holland gelooft in een integrale omgevingsgerichte aanpak die inspeelt op wat er leeft bij inwoners. Een aanpak samen met (maatschappelijke) organisaties, gemeenten en de inwoners zelf. Niet elke wijk, streek of dorp kan zelf invulling geven aan wensen en ook hebben instellingen de faciliteiten die nodig zijn voor gezonde burgers niet altijd beschikbaar. Daarom is er de noodzaak dat de provincie coördineert en faciliteert om dit mogelijk te maken, wat regionaal/ lokaal niet haalbaar is. Uiteraard geldt dit ook op het gebied van de preventieve gezondheidszorg.

 

7          GEZOND WONEN

“Wonen, Inrichting, Bestemmingsplannen, Waterschappen”

Iedere burger een thuis! Dat is de laatste jaren geen vanzelfsprekendheid. In de provincie Noord-Holland moet versneld meer woonruimte gecreëerd kunnen worden. BBB ziet kansen zowel binnen bestaande contouren als daarbuiten, indien inpasbaar vanuit omgevingskwaliteit. We creëren kansen door meer ruimte te geven aan herbestemmen zoals woningdelen waardoor de doorstroom tussen generaties makkelijker verloopt. De provincie is bij uitstek in staat om te sturen op aspecten als toewijzingen en zelfbewoning. Op deze wijze ontstaat een eerlijk speelveld in de provincie, in stad en op het platteland. Er is er een bouwopgave, die we vormgeven voornamelijk in de steden/ dorpen en waar nodig, en passend in omgevingskwaliteit. Beleidsmatig versimpelen en versnellen kan ook hier kansen geven.

We staan voor een woonbeleid gericht op energieneutraliteit en duurzaamheid en met respect voor inspraak, ruimtelijke en natuur kwaliteit. De waterhuishouding speelt een grote rol in de kwaliteit van de buitenruimte. BBB Noord-Holland vindt dat de provincie een belangrijke samenwerking heeft met de waterschappen om de waterhuishouding te verbeteren en te verduurzamen.

 

8          GEZONDE ECONOMIE I

“OV, Bereikbaarheid, Infrastructuur, Transport”

Bijna iedereen is dagelijks onderweg. Naar werk, familie, vrienden.... Een goede infrastructuur verbindt en brengt de economie in beweging! Noord-Holland is een nationaal knooppunt en dat schept verantwoordelijkheden voor burgers en bedrijven binnen maar ook van buiten de provincie.

Versterking van openbaar vervoer in stad en streek is het devies. Beschikbaarheid van openbaar vervoer tot minimaal 20.00 uur door de gehele provincie. Comfort en betaalbaarheid zijn de aanjagers voor verduurzaming van mobiliteit in de breedste zin. Door de juiste stimulans kan de provincie verduurzaming van mobiliteit faciliteren

Er is steeds meer digitalisering in de economie en de maatschappij en de digitale snelweg is een belangrijk deel van de mobiliteit van de toekomst. Digitalisering en digitale platformen maken ook verduurzaming van de fysieke mobiliteit mogelijk. De provincie Noord-Holland is en zal bij uitstek de provincie zijn die investeert in deze toekomst.

 

9          GEZONDE ECONOMIE II

“Bestuur, Bestuur uitgaven, Financieel beleid en Verantwoording”

BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat het bestuur van de provincie zich richt op haar kerntaken en verantwoordelijkheden. Een focus op kerntaken en rolzuiverheid vergroot de effectiviteit en voorkomt bureaucratie. Wanneer beleid en uitvoering ingevuld wordt door regio betrokken en ook kundige vakmensen verhoogt dat draagvlak en verlaagt kosten.

Toegankelijke en transparante verantwoordingsinformatie vergroot de geloofwaardigheid van het bestuur en de snelheid van besluitvorming. BBB Noord-Holland staat voor een degelijk financieel degelijk beleid, gebaseerd op doelmatigheid waarbij de lasten eerlijk verdeeld tussen burgers en bedrijven. Investeren doen we nooit alleen, altijd samen met stakeholders zodat we door een intrinsiek draagvlak de impact en het resultaat van investeringen vergroten.

 

1          GEZONDE MAATSCHAPPIJ I

“Isolatie & Verduurzaming, Energietransitie, Milieu, Wind/Zon”

 

KLIMAAT & ENERGIE

In 2050 wil de provincie Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel: de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld wonen, werken, vervoer en landbouw. BBB Noord-Holland staat voor betaalbaarheid. De energietransitie mag niet kostenverhogend zijn voor de inwoners. Gewerkt wordt aan de energietransitie, aan een circulaire economie, duurzaam wonen en duurzame infrastructuur. Zolang er geen betaalbaar alternatief is BBB Noord-Holland voor het gebruik van fossiele brandstof en kernenergie.

Het energienetwerk moet die veranderingen ook aankunnen. De provincie faciliteert en stimuleert deze veranderingen. Op deze manier draagt de provincie bij aan de nakoming van de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Nederland heeft zich verbonden aan deze afspraken. In de komende periode worden de Regionale Energie Strategieën vastgesteld. In Noord-Holland worden twee Regionale Energie Strategieën opgesteld: een in de regio Noord en een in de regio Zuid. In de Regionale Energiestrategieën (RES’en) beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners hoe en waar duurzame elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. BBB Noord-Holland pleit voor kleine kernreactoren, zonnepanelen op daken. Daarnaast kijken de netbeheerders samen met de andere partners naar de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

 

ENERGIE(TRANSITIE) EN MILIEU

Om een schone provincie door te geven aan volgende generaties moeten meer stappen gezet in het verminderen van de CO2-uitstoot en het opwekken van schone en/of hernieuwbare energie. BBB Noord-Holland geeft steun en ruimte aan goede ideeën die bijdragen aan hernieuwbare energie en verduurzaming van onze mooie provincie. BBB Noord-Holland heeft hier een nuchtere en pragmatische aanpak. Burger en bedrijven kunnen zelf de versnellers van deze energietransitie zijn. Energie daar opwekken waar die ook gebruikt wordt is het devies. BBB Noord-Holland stimuleert, inspireert, faciliteert. In ruimtelijke inrichting werkt BBB Noord-Holland pragmatisch voor kleinschalige initiatieven en zeer zorgvuldig bij grootschalige projecten.

Voor het verbinden van lokale stakeholders is BBB Noord-Holland beschikbaar als mede-regisseur. BBB Noord-Holland biedt de mogelijkheid voor coördinatie over gemeenten en omliggende provincies. In bijzondere situaties kan de provincie zich opstellen als co-investeerder. Lokale commitment van boeren, burgers en bedrijven vraagt ook om lokale benefits. Inwoners van de provincie profiteren van de opbrengsten. In de realisatie van doelstellingen staat de lokale belangen van de inwoners voorop, waar passend en mogelijk dragen we bij aan de ambities van andere provincies. BBB Noord-Holland staat open voor alle vormen van energieopwekking en wil daarbij niet alleen kijken naar de huidige methode van energieopwekking maar ook nieuwe technieken een kans geven. De BBB Noord-Holland wil dat de provincie dit in haar beleid opneemt.

WINDMOLENS/ ZONNEPANELEN/BIOMASSA/KERNENERGIE/AFVANG EN OPVANG VAN CO2

BBB Noord-Holland wil dat de provincie de kansen voor hernieuwbare energie nadrukkelijk meeneemt in de ruimtelijke en transitie plannen, om zo in de toekomst duurzame energiegebruik mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan geothermie, aquathermie en riothermie (warmte uit het riool). Maar ook aan opslagsystemen voor zowel elektriciteit door grootschalige accupakketten en warmteopslag/ koude opslagsystemen.

BBB Noord-Holland wil de toepassing van windturbines met een ashoogte GROTER DAN ongeveer 17 meter en grootschalige zonnevelden in de provincie verbieden. Deze beperking willen we vormgeven door prioriteit te geven. Door maximaal in te zetten op zonnepanelen op daken van gebouwen en kantoor panden. De voedselvoorziening mag nooit in gevaar komen door energieopwekking. Hierbij is het noodzakelijke dat de huidige infrastructuur geschikt gemaakt wordt om het opgewekte vermogen ook altijd te kunnen terug leveren aan het net. BBB Noord-Holland ziet hier in een taak weggelegd voor de netbeheerders in onze provincie. De beperking op de huidige net capaciteit mag niet leiden tot een aanlegstop van zonnepanelen op de gebouwde omgevingen. BBB Noord-Holland wil daarom een afnameverplichting instellen voor de netbeheerders om te allen tijde minimaal 50% van de energie af te nemen die normaliter ook geleverd kan worden op de desbetreffende aansluiting. Of door een compensatieverplichting in te stellen voor de netbeheerder indien er geen terug levering gedaan mag worden.

Bij grotere wind projecten wordt lokaal eigendom (energie coöperaties etc.) gestimuleerd. In geval provincie en gemeenten locaties voor windmolens aanwijzen dienen deze passend te zijn vanuit een ruimtelijk beeld en leefbaarheidsperspectief van omwonenden. BBB pleit voor de Duitse norm en die is: een afstand tussen woning en turbine dient 10x de tiphoogte te zijn.

Voor nieuw vastgoed (overheid, particulier en zakelijk) wordt in bestemmingsplannen opname van zonnepanelen op daken en/of gevels verplicht. Om een maximale bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie wordt de grootte van een netaansluiting gebaseerd op de grootte van het bouwvlak en dienen nieuwe gebouwen niet alleen energieneutraal te worden gebouwd maar ook een deel van hun dak of gevels te gebruiken voor het leveren van energie aan het net.

Er komen geen grootschalige zonnevelden in het buitengebied zolang er nog voldoende mogelijkheden zijn voor de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en of als onderdeel van de infrastructuur (snelwegen, spoorwegen, geluidsschermen) of restgronden die niet door hun ligging niet geschikt zijn voor landbouw of natuur.

Voor windturbines is geen plaats langs randen van steden en dorpen en ook niet in het groen van natuurgebieden. BBB Noord-Holland ziet wel mogelijkheden om kleinschalige windturbines te plaatsen op industrieterreinen of bij agrarisch bedrijven. Doelstelling hierbij is om kleinschalige energieopwekking door wind een goede inpassing te geven in de omgeving. BBB Noord-Holland pleit voor (in ieder geval) ruime afstand tussen woonhuizen plus stallen en turbines BBB Noord-Holland ziet geen milieuwinst van biomassacentrales vanwege de negatieve prikkel om bos in Nederland en buiten Nederland hiervoor te kappen. BBB Noord-Holland wil boeren maximaal faciliteren in de exploitatie van biogas (afkomstig uit monomestvergisting installaties). BBB Noord-Holland ziet kernenergie als een goed alternatief voor fossiele energie.

De BBB Noord-Holland is voor de afvang en opslag van CO2.

De BBB Noord-Holland wil dat de provincie dit als zodanig in het beleid opneemt.

 

KERNENERGIE, AARDWARMTE EN KOLENCENTRALES

Voor het behouden van een stabiele en schone energieproductie is de BBB Noord-Holland een voorstander van het gebruik van kleine kernenergiecentrales en aardwarmte als energiebron. Kernenergie en aardwarmte geven garantie voor structurele energievoorziening en beperken de uitstoot van CO2 en is er amper aantasting van het culturele landschap en de ruimte voor voedselproductie in de provincie. BBB Noord-Holland vindt dat de burger niet afhankelijk moet zijn van wiebelstroom als windenergie en zonnepanelen. BBB Noord-Holland is voor het heropenen en heropend houden van kolencentrales zolang er onvoldoende betaalbare en groene (duurzame) alternatieven zijn. De BBB Noord-Holland wil dat de provincie dit ook als zodanig in het beleid opneemt en stimuleert.

ZONNEPANELEN

De BBB Noord Holland wil dat de provincie in het beleid op neemt dat er geen zonneweides op landbouwgrond of vaar/viswater komen. Dit raakt de voedselvoorziening, de zonne-energie plaatsen we zoveel mogelijk op daken, in geluidswallen en onbruikbare grond.

 

IJSSELMEER EN MARKERMEER GEEN ZOEKGEBIED VOOR ZON- EN WINDENERGIE

BBB Noord-Holland wil dat de het IJsselmeer en het Markermeer niet wordt aangewezen als zoekgebied voor zon- en windenergie. We moeten dit natuurlijke wonder koesteren voor haar toeristisch potentieel en haar economische functie voor vissers, niet voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. BBB Noord-Holland wil dat deze grote zoetwater buffer in stand blijft en het areaal niet verder inkrimpt inzake de voedselvoorziening in de vorm van vis.

BIOMASSA

BBB Noord-Holland neemt in het beleid op het verbod op het openen van nieuwe biomassacentrales als die in Diemen/IJmond en het zo mogelijk sluiten van bestaande biomassacentrales in de provincie. Houtige biomassa wordt niet gestookt in biomassacentrales, maar ingezet ter verbetering van de bodem en bevordering van de groei van planten. Verbranding van houtige biomassa levert juist meer uitstoot van stikstof op. Daarnaast worden er voor de houtige biomassa veelal vele bomen en bossen gekapt. Daardoor wordt er nog eens minder stikstof opgenomen.

ONDERZOEK EN INITIATIEVEN/BURGERPARTICIPATIE/ENERGIENETWERK

BBB Noord-Holland wil een initiatief indienen waarin de bewoners van de Provincie een gelijke stem krijgen bij beslissingen in het energietransitie proces. BBB Noord-Holland is tegen grote windmolenparken en zonneweides maar omarmd kleinschalige initiatieven voor wind- en zonne-energie waarbij omwonenden ervan kunnen profiteren. Deze stroom is bij uitstek geschikt om te verdelen onder de inwoners en ondernemers die in de buurt zijn gevestigd. Op deze manier worden direct omwonenden betrokken bij en kunnen op deze manier ook profiteren of streven naar zelfvoorzienend/ klimaatneutraal worden. Kleine windmolens met een as-hoogte van ongeveer 17 meter moet tot de mogelijkheden behoren.

De Nederlandse energieconsument moet zo kunnen profiteren van verleend Nederlands subsidiegeld en niet dat dit wegstroomt naar energieslurpers als datacentra en andere grote ondernemingen. Een referendum kan bijdragen in het participatieproces.

BBB Noord-Holland wil dat er een onderzoek start naar mogelijkheden voor geothermie (aardwarmte) stimuleert, met name voor de glastuinbouwgebieden en onderzoek naar gebruik van waterstof als brandstof voor landbouwvoertuigen. Het stroomnetwerk van de netbeheerders moeten zo spoedig mogelijk worden aangepast, zodat de daken gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen en de energie kan worden terug geleverd aan het elektriciteitsnet. De BBB Noord-Holland wil dat de capaciteit op orde komt.

BESCHERMING TEGEN DE STIJGENDE ZEEWATERSPIEGEL

BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat de provincie maatregelen treft ter voorkoming van overstroming van delen van de provincie op termijn als gevolg van de stijgende zeewaterspiegel. BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat de provincie hierover in overleg treedt met Rijkswaterstaat en waterschappen, zodat er tijdig door de betrokken partijen maatregelen genomen worden en de Provinciale Staten hierover jaarlijks op de hoogte worden gehouden, of zoveel vaker als nodig. De BBB Noord-Holland wil dat de provincie de waterwerken, de duinen en binnenduinen beschermt door beleid en de uitvoering daarvan.

ISOLATIE & VERDUURZAMING

Een schonere een duurzamere wereld begint met minder verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen. De ontwikkelingen rond aardgas geven de hoogste prioriteit aan het isoleren van particulier en zakelijk vastgoed. BBB Noord-Holland wil isolatie stimuleren door gerichte voorlichting en een provinciale aanpak op verschillende geografieën en doelgroepen. Door nauwe samenwerking tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en andere vastgoedbeheerders is schaalvergroting mogelijk. Hierdoor zullen de kosten van isolatie voor inwoners dalen en financieel aantrekkelijker worden (bv. asbestsanerings-bijdrage). De provincie ondersteunt gemeenten actief beleidsmatig bij het versneld verduurzamen van de sociale woonvoorraad. Voor nieuwbouw wordt beleidsmatig energie neutraliteit de norm. De provincie stimuleert en faciliteert de verduurzaming van en door overheden en bedrijven door het creëren van kennisnetwerken. Proactieve en pragmatische vergunningsverlening van verduurzamingsprojecten en een goede verbinding met aanliggende provincies is hiervoor noodzakelijk.

 

SPEERPUNTEN BBB NOORD-HOLLAND:

We stimuleren energiebesparing en een energie neutrale gebouwde omgeving. Overheidsgebouwen geven het voorbeeld. We gaan voor energie neutrale gebiedsontwikkeling en we stimuleren het nemen van isolatie/verduurzaming maatregelen bij bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.

Het isoleren van monumenten en woningen moet makkelijker worden, BBB Noord-Holland ondersteunt gebiedsinitiatieven en co-financiert vragen van lagere overheden.

BBB Noord-Holland pleit voor grootschalige zonopwekking op daken en voorkomen van landschapsvervuiling door zonne-akkers, want: “Eén paneel op het dak erbij is er één minder in de wei!”

BBB Noord-Holland pleit voor het upgraden van het huidige elektriciteitsnetwerk zodat alle stroom die opgewekt wordt ook terug-geleverd kan worden aan het net.

Particuliere & bedrijfsmatige initiatieven voor zonnepanelen (op daken) worden door BBB Noord-Holland ondersteunt, in het bijzonder in het geval van energie coöperaties. We maken maximaal gebruik van “bestaande bebouwde buitenruimte’ en het de ruimte van wegen en spoorwegen voor zonnepanelen.

BBB Noord-Holland wil met de hulp van experts een alternatieve energie-mix opstellen. Deze alternatieve energie-mix sluit mega-windmolens uit en zet volop in op kleinschalige zonne-energie op daken, mono mestvergisters, rio- en geothermie.

Wat betreft de BBB Noord-Holland komen er geen mega windparken.

 

2          GEZONDE MAATSCHAPPIJ, GEZONDE DEMOCRATIE EN BESTUURLIJKE VERNIEUWING    “Burgerparticipatie, Transparantie, Privacy, Digitaal”

 

DE OVERHEID IS ER VOOR DE BURGER, EN NIET ANDERSOM.

De veranderende maatschappij vraagt een andere vorm van bestuur. De provincie moet van dicteren naar samenwerken gaan.

ZORGVULDIGHEID

De middelen van de overheid worden met hard werken door de ondernemers en de werknemers bij elkaar verdiend. Met dit geld moet dan ook door de provincie zorgvuldig worden omgegaan. Het geld kan immers maar een keer worden uitgegeven.

BETROUWBARE OVERHEID

Nakoming van toezeggingen door de provincie draagt bij aan het vertrouwen in de overheid. Te denken valt aan de boeren die een vergunning door de overheid is toegezegd (PAS melders), Groningen en de toeslagenaffaire ouders.

COMMUNICATIE DOOR DE PROVINCIE MET DE BURGER

BBB Noord-Holland vindt dat de communicatie door de provincie Noord-Holland met de inwoners beter moet. Dit kan onder meer door een goede uitvoering van de wet “Wet Open Overheid”. Op grond hiervan moet de provincie veel meer informatie inzichtelijk beschikbaar stellen op de website van de provincie Noord-Holland. Deze informatie moet in een voor de inwoners begrijpelijke taal worden weergegeven en worden toe te lichten. Dit kan in tekst en in filmpjes. Daarnaast is het belangrijk dat deze informatie ook via de regionale tv wordt verteld. Dit is belangrijk omdat daardoor de inwoners van Noord-Holland kunnen weten en begrijpen wat er ter besluitvorming voor licht in de provincie. De inwoners worden daardoor beter in staat gesteld om inspraak te hebben in hetgeen besloten wordt in de provincie. Verder worden inwoners daardoor geïnformeerd over wat er besloten is door de provincie, waarom, op grond waarvan en waarvoor. Het draagt bij aan het vertrouwen in de overheid.

INSPRAAK INWONERS

Voor de BBB Noord-Holland is de provincie van en voor iedereen en werken boeren, vissers, burgers en het bestuur van de provincie samen aan een leefbaar Noord-Holland. De BBB vindt het belangrijk dat er binnen de provincie de mogelijkheid is tot directe inspraak bij beleidsvorming voor maatschappelijke vraagstukken, gezien ook de grote impact op alle inwoners binnen de provincie. Denk daarbij aan besluitvorming over het toewijzen van agrarische gronden en natuurgebied voor woningen, de Regionale Energiestrategie (RES) of de uitbreiding van het provinciale wegennet. BBB Noord-Holland is dan ook van mening dat de inwoners zoveel mogelijk direct betrokken moet worden bij de besluitvorming van ingrijpende beleidsvoorstellen binnen de provincie. Om de transparantie te waarborgen heeft de BBB Noord-Holland bij maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie een voorkeur voor (correctieve) referenda en volkspeilingen. Dit zorgt voor meer draagvlak voor het beleid waarbij de uitkomsten leidend zijn voor de beleidsvorming van de provincie. Hierdoor kunnen wij ook een betere aansluiting krijgen bij de wensen en behoeften uit de maatschappij.

NABUURSCHAP

Voor BBB Noord-Holland zijn participatie en verantwoordelijkheid wederzijds versterkend. Wanneer participatie goed functioneert voelen burgers zich verantwoordelijk voor de uitkomst. Vertrouwen in participatie vraagt van de overheid om bij die participatie ook een juiste verantwoording af te leggen. Het huidige participatiebeleid heeft een veel te juridisch en bureaucratisch karakter en is voor overheden te vrijblijvend. In de visie van de BBB Noord-Holland praat de provincie meer met burgers en minder over burgers.

Inwoners moeten op voorhand serieus mee kunnen praten op visie-niveau en op initiatief-niveau. Nabuurschap moet worden verankerd in provinciaal en gemeentelijk beleid. De provincie toetst actief of lagere overheden betekenisvolle burgerparticipatie als instrument inzetten en of zij burgers daadwerkelijk centraal stellen in de beleidsvorming. BBB Noord-Holland gelooft dat nabuurschap werkt als je de burger ook opzoekt! Het opzoeken werkt volgens de BBB Noord-Holland het best via de kanalen die voor die burger dichtbij en vertrouwd zijn. Dit kan o.a. door reguliere sociale netwerken (wijk- en streek en dorpsgemeenschappen, kerken, sportverenigingen, cultuurverenigingen) in te zetten.

TRANSPARANTIE

BBB Noord-Holland wil een overheid die transparant te werk gaat en eerlijk is over de doelen en resultaten van het beleid. Transparantie maakt verantwoording eenvoudiger en daarmee de overheid ook geloofwaardiger. De provincie hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan. BBB Noord-Holland hecht waarde aan integriteit en transparantie zonder daar individuen of een groep van uit te zonderen. Wij bedrijven eerlijke en open politiek waarbij de mening- en besluitvorming zichtbaar en controleerbaar moet plaatsvinden in provincie en de lagere overheden. Waar beslotenheid noodzakelijk is voor goede besluitvorming legt de overheid achteraf verantwoording af over die noodzaak en over die besluitvorming in al haar facetten. Bestuurders met minder verschillende bestuurlijke petten versterkt de geloofwaardigheid van openbaar bestuur.

INSTAAN VOOR DE GEZONDHEID VAN DE INWONERS VAN NOORD-HOLLAND

Als voorgenoemd vindt de BBB Noord-Holland het van belang dat door de provincie voortvarender maatregelen worden genomen en wordt gehandhaafd ter voorkoming van (verdere) gezondheidsschade bij de bewoners van Noord-Holland als gevolg van de uitstoot van stoffen door ondernemingen in Noord-Holland. Ondernemingen moeten zich altijd aan de wet houden ook als het om lawaai of uitstoot gaat. Alle overtredingen buiten de vergunning om zijn erg.

TOEZICHT OP DE ONDER HET TOEZICHT VAN DE PROVINCIE STAANDE OVERHEDEN

De BBB Noord-Hollland is van mening dat door de provincie goed toezicht gehouden moet worden op de onder het toezicht van de provincie staande overheden, onder meer door goed financieel beheer, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

GEEN DWANG FUSIE PLATTELANDSGEMEENTEN

De Provincie houdt toezicht op de gemeenten. BBB Noord-Holland vindt dat gemeenten door de provincie niet gedwongen moeten worden om uit financiële overwegingen te fuseren met een stad tot een supergemeente. Het risico na zo’n fusie is groot dat de voormalige kleine gemeenten, die nu autonoom zijn en dicht bij de bevolking staan, worden overschreeuwd of overruled door de ‘grote stadsbroer’. De kloof tussen burger en overheid moet worden verkleind en een ‘supergemeente’ staat te ver af van de bevolking.

Slechts als de burgers in een gemeente in meerderheid in een referendum hebben aangegeven akkoord te gaan met een gemeentelijke herindeling, dient de provincie positief te adviseren. De provincie neemt als uitgangspunt de gemeenten zo min mogelijk te ‘overrulen’ in beleidskeuzes. Zowel lokale als gemeentegrens overstijgende problematiek is gebaat bij lokale oplossingen; daar moet de provincie zich zo min mogelijk mee bemoeien.

WATERSCHAPPEN

De Provincie houdt toezicht op de waterschappen liggend in de provincie. De BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat de waterschappen hun taken goed uitvoeren en financieel gezond blijven. Zorgen voor een goede zuivering bij de bron van de vervuiling, zorgen dat de water normen haalbaar zijn en realistisch zijn. De riool overstort zou nooit meer mogen overstromen, dit om zware vervuiling van het water tegen te gaan.

ZICHTBAARHEID VAN DE PROVINCIE

De BBB Noord-Holland wil dat in de Provincie, de gedeputeerden en de provinciale statenleden zichtbaarder worden voor hun inwoners. Het moet vrij eenvoudig zijn om als inwoner/ondernemer om met een provinciaal bestuurder in contact te komen. De provinciale bestuurders moeten meer naar buiten treden fysiek èn via (social)media.

PRIVACY EN DIGITAAL

BBB Noord-Holland staat voor het behoud van het recht op privacy en het recht op persoonlijke vrijheid in de leefomgeving, op welke wijze dan ook, voor alle inwoners. BBB Noord-Holland vindt het waarborgen van ieders privacy belangrijk. Digitalisering van processen en communicatie van de provincie zal primair ten dienste moeten zijn aan de inwoners en digitale toegankelijkheid moet verbeteren. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en combineren van data van diensten ter bevordering van beleidsvorming en uitvoering van de provincie mag niet ten koste gaan van de privacy van de inwoners. Het is belangrijk om te erkennen dat niet iedereen in de samenleving even digitaal vaardig is. Een integere overheid is zorgvuldig met data, en nog zorgvuldiger met het gebruik van algoritmen in het beoordelen en belasten van haar burgers. Door de minder digitaal vaardige eindgebruiker als uitgangspunt te nemen, maken overheden in de provincie Noord-Holland digitale oplossingen zo simpel mogelijk en zijn we inclusief voor allemaal.

 

SPEERPUNTEN BBB NOORD-HOLLAND:

Echte dialoog en participatie. Een veel meer open (= tijdig en transparant qua doel en voorwaarden) dialoog tussen burgers en provincie. BBB Noord-Holland legt verantwoording af over participatie op eigen terrein maar ook over dat van lagere overheden in de provincie. De provincie is er om inwoners te ondersteunen heeft een oplossingsgericht en hulpvaardig karakter. Het motto was, “ik vertel je of het mag en wat je niet mag” het motto wordt: “samen op zoek naar wat er kan”.

De provincie zet sociale structuren actief in voor de verbetering van participatie, op wijk, stad, dorp en streekniveau. Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Individuele inwoners of georganiseerden hebben het recht om taken over te nemen (Right to Challenge).

De Provincie zit initiatieven van ondernemers, verenigingen en inwoners zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denkt proactief mee bij initiatieven van burgers en bedrijven.

Stimuleren van burgerparticipatie kost geld, maar de provincie is financieel zorgvuldig. Zij subsidieert geen ideeën en plannen die geen enkele eigen financiering kennen, maar kan participeren in burgerinitiatieven die al wel initiële funding hebben.

Op provinciaal niveau investeren we in tegenmacht en echte provinciale stakeholders (niet van belangen of actiegroepen buiten de provincie). Wanneer gepast organiseren we een correctief referendum (bindend) op basis van significante opkomst van een relevante groep en gekwalificeerde uitslag.

BBB Noord-Holland wil dat het provinciebestuur transparanter wordt, zowel over gevoerd als te voeren beleid, legt verantwoording af over haar bijdrage en optreden in het licht van haar doelstellingen en verantwoordt doelmatigheid van beleid en bestedingen. Provinciaal bestuur, beleid, resultaat en impact worden toegankelijker (digitaal) voor alle burgers en bedrijven, en ook de provinciale uitvoeringsorganisatie. BBB Noord-Holland wil dat de provincie ondersteunt bij de gemeenten ook in deze digitale toekomst.

BBB Noord-Holland vindt dat de ambtelijke organisatie van de provincie snel en adequaat op vragen/berichten/klachten van inwoners moet reageren. Ze is transparant over het proces, maakt duidelijk welke stappen er ondernomen worden en verzekert passende voortgang. mijn.noord-holland.nl verbindt de boer, bedrijf en burger met de overheid en de overheid met boer, bedrijf en burger.

BBB Noord-Holland ziet erop toe dat zorgvuldig met het delen van informatie over burgers en bedrijven wordt gedaan en respecteert privacy van haar inwoners.

 

3          GEZONDE MAATSCHAPPIJ III

“Erfgoed, Cultuur, Recreatie, (dorps)Historie”

 

ERFGOED EN CULTUUR

BBB Noord-Holland vindt met de provincie Noord-Holland cultuur van essentiële waarde. Het verrijkt de samenleving, zorgt voor sociale samenhang en stimuleert de economie. BBB Noord-Holland wil cultuur daarom behouden en versterken. Bijvoorbeeld door de restauratie en/of herbestemming van monumentale gebouwen, stolpboerderijen, kerken, molens en dijken te ondersteunen. Maar ook door het bereikbaar en toegankelijk houden van culturele voorzieningen, zoals theaters, bibliotheken en musea.

BBB Noord-Holland is voor stimulering van behoud van erfgoed en kleinschalig toerisme door de provincie. Cultuursubsidies van de provincie worden evenredig verdeeld over het hele land. Er komt extra aandacht voor culturele instellingen en meer toezicht op de eerlijke verdeling van subsidies voor culturele instellingen buiten de grote steden. Plattelandscultuur is ook cultuur.

BBB Noord-Holland gelooft dat de duurzame leefbaarheid van wijk, stad, dorp en streek wordt versterkt wanneer de provincie inwoners met elkaar verbindt door cultuur en cultureel erfgoed. Ons bewust zijn van de cultuurhistorie van onze steden en dorpen is een groot goed en de provincie wil alle inwoners (ook de nieuwe) daarin meenemen. Samen onze omgeving beleven en aan een nieuwe generatie doorgeven staat hier centraal. Het cultureel erfgoed van de provincie Noord-Holland verdient het om goed beschermd en bewaard te blijven.

Waar mogelijk stelt de provincie erfgoed open voor burgers en/of geeft de provincie het een economische waarde en/of een dagelijkse functie, zodat het verleden in het heden een plaats heeft. Cultuur draagt bij aan integratie, aan meedoen en aan begrip voor elkaar. Cultuur verbindt. Mensen beleven cultuur vaak samen: als bezoeker of als maker, in een theaterzaal, in een dorpshuis of in een bibliotheek.

Cultuur draagt bij aan gemeenschapszin, de vorming van sociale netwerken, het voorkomen van eenzaamheid. BBB Noord-Holland wil versterking van cultuuronderwijs, bibliotheken, regionale media, musea, toneel en theater. Niet alleen in de steden, maar juist ook daarbuiten en daartussen zodat de provincie de stad en het platteland weer verbindt.

BBB Noord-Holland pleit voor meer verbinding tussen stad en platteland. BBB Noord-Holland wil daarom stadse open dagen waarop burgers bij de boerderij kunnen komen kijken en uitleg kunnen krijgen wat de boeren doen en waarom.

TOERISME, RECREATIE EN SPORT

In onze provincie is het fijn vertoeven en dat merken we ook aan de groei van toerisme en (dag) recreatie. Goede recreatieve voorzieningen dragen bij aan gezondheid en leefbaarheid van de provincie. Bovendien kunnen (horeca) ondernemers hiervan profiteren. Op dit moment concentreert het toerisme zich met name in het centrum van Amsterdam, de Zaanse Schans, Volendam en de kaasmarkt in Alkmaar. Dit zorgt voor piekbelasting. Het is daarom van belang dat we de groei van toerisme en (dag-)recreatie ook voor de inwoners een positieve ontwikkeling blijft.

Het beleid is gericht op preventie van overlast zodat de verhoogde activiteit ook voor de eigen inwoners prettig blijft. Daarnaast stimuleert het beleid ondernemerschap zodat op meer plekken in de provincie fijn gerecreëerd kan worden, wat zorgt voor een verdeling van het toerisme over de provincie. Toerisme en recreatie is belangrijk voor de Noord-Hollandse economie en werkgelegenheid. De sector draagt bij aan een aantrekkelijke leef- en recreëer omgeving, de sociale betrokkenheid van de inwoners en bezoekers, het in stand houden van voorzieningen en unieke streek- of plaatsgebonden gewoonten, ambachten en gebruiken.

BBB Noord-Holland wil de internationale concurrentiepositie van de regio verder versterken en de toppositie op het gebied van overnachtingen, dag bezoek en watersport binnen Nederland behouden. Daarom stimuleert ze groei van de sector, verbetering van de kwaliteit van het aanbod en vergroting van de diversiteit, want een aantrekkelijk toeristisch aanbod helpt ook om het vestigingsklimaat te verbeteren en kenniseconomie aan te trekken.

BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat naast de internationale gasten de komst van recreanten vanuit de provincie zelf en vanuit Nederland wordt gestimuleerd. Dit draagt bij aan wederzijds begrip, besef van wie wij zijn en waar wij vandaan komen en de liefde voor de cultuur en het landschap. BBB Noord-Holland wil ondersteuning van lokale initiatieven ter zake de lokale cultuur- en streekproducten. Stimulering van de koop van streekproducten draagt bij aan een circulaire economie. Stimulering voor de aandacht van het toerisme boven Amsterdam. BBB Noord-Holland vindt bewegen, sport en gezondheid belangrijk. BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat de provincie bewegen, sport en gezondheid ondersteunt waar het kan.

(DORPS)HISTORIE

BBB Noord-Holland ziet dat burgers bestuurlijke schaalvergroting van gemeenten als negatief ervaren in verband met gebrek aan verbinding en betrokkenheid. BBB Noord-Holland ondersteunt bestuurlijk opschalen dan ook niet maar streeft ernaar om in wijken en dorpen de verbinding te behouden met burgers.

Het behoud van lokaal erfgoed en tradities spelen daarin een belangrijke rol, Dorpshistorie, oude wijken en historische straten bieden volop kansen en zijn belangrijk. Ze vormen de basis voor identiteit en daarmee voor de verbinding tussen mensen. Wat BBB Noord-Holland betreft moeten dit soort historische straten, wijken en dorpen dan ook door middel van bijvoorbeeld een stempel als ‘beschermd dorpsgezicht’ of een “beschermde woonkern” behouden blijven. De BBB Noord-Holland wil dan ook dat de provincie als zodanig haar beleid voert.

 

SPEERPUNTEN BBB NOORD-HOLLAND:

BBB Noord-Holland geeft, in samenwerking met eigenaren, bedrijven en lagere overheden, meer aandacht aan het cultureel erfgoed. Daarbij is het beleid gericht op het bieden van continuïteit op individueel niveau. Waar mogelijk geven we het verleden een functie in het heden en geven we het speciale een plaats in ruimtelijke ontwikkeling.

BBB Noord-Holland wil dat inwoners en bezoekers van de provincie Noord-Holland geraakt en verbonden worden door alles wat wij op het gebied van kunst en cultuur te bieden hebben. We stimuleren wijk, dorp, streek en stadsculturen door cofinanciering van lokale initiatieven.

Bij de uitvoering van ons kunst- en cultuurbeleid legt de BBB Noord-Holland waar mogelijk een inhoudelijke relatie met economie, toerisme en ruimtelijke ontwikkeling van onze steden, dorpen en buitengebied. BBB Noord-Holland zoekt daarin actief naar mogelijkheden mensen te verbinden.

BBB Noord-Holland draagt eraan bij dat in iedere kern van de provincie een ontmoetingsplek is, die een plaats biedt aan maatschappelijke en sociale activiteiten, zorg en verbinding. In het landelijk gebied verbindt de provincie de locaties met andere functies, bijvoorbeeld de functies van zorg, bibliotheek en een (gemeentelijk) overheidsloket.

BBB Noord-Holland gaat in samenwerking met de gemeenten faciliteren op de instandhouding van een lokale bibliotheekvoorziening. Een bibliotheek vervult een centrale rol op het gebied van kennisdeling en uitwisseling voor jong, kan een belangrijke schakel zijn in de aanpak van laaggeletterdheid en bevordering van digitale inclusie en zelfredzaamheid. BBB Noord-Holland geeft inhoud aan kwalitatief hoogstaande en goed bereikbare recreatiemogelijkheden binnen de provincie. BBB Noord-Holland benut de aantrekkingskracht van de stedelijke dynamiek én de kwaliteit van de natuurwaarden in regio en buitengebied. BBB Noord-Holland verkiest kleinschaligheid en kwaliteit boven kwantiteit en grootschaligheid. In de ontwikkeling van recreatievoorzieningen zijn goed rentmeesterschap naar omgeving en rekenschap naar de inwoners in de buurt de uitgangspunten en randvoorwaarden voor gemeenten en exploitanten. Het dragen van deze verantwoordelijkheid gaat onderdeel uitmaken van vergunningsstelsels. BBB Noord-Holland ziet toe op handhaving ervan door lagere overheden.

Zij die de lusten hebben van toerisme en (dag-)recreatie dragen ook de lasten daarvan. Dat wordt zichtbaar in het provinciaal en gemeentelijk beleid rond vergunningen, heffingen en belastingen.

BBB Noord-Holland investeert via beleid en toezicht in het beperken van overlast van gemotoriseerd recreatieverkeer in het buitengebied. Ze investeert in het toezicht op handhaving van regelgeving op het gebied van toegangstijden, snelheid, afval en geluid, in het bijzonder rond dijk en natuurgebieden.

BBB Noord-Holland stimuleert behoud van dorpshistorie en mobiliseren inwoners voor het behoud ervan. BBB Noord-Holland stimuleert de zichtbaarheid en co-financieren houdbaarheid ervan.

 

4          GEZONDE BODEM, PLANTEN EN DIEREN EN GEZONDE BOEREN

LANDBOUW, TUINBOUW & VISSERIJ

Eerlijk en gezond voedsel begint met een gezonde grond, een gezonde lucht, gezond water en een gezonde zee. Boeren, tuinders en vissers in de provincie Noord-Holland weten als geen ander dat ze rentmeester zijn van de grond, van de lucht, het water en een gezonde zee in en rond de provincie. Een gezonde, vruchtbare bodem en een rijk bodemleven en voldoende water van goede kwaliteit is essentieel voor de boer, tuinder en de visser en is essentieel voor de voedselvoorziening van de burgers. Dit draagt bij aan een inkomen voor de boer, de tuinder en de visser en aan veilig en gezond voedsel voor de burgers. Vanuit het rentmeesterschap wordt grond en water weer doorgegeven aan de volgende generaties.

BBB Noord-Holland wil dat deze traditie behouden blijft.

De boeren, tuinders en vissers in de provincie behoren net als in andere provincies tot de beste van de wereld. Bovendien heeft de Nederlandse boer relatief de laagste impact op het milieu ter wereld (voetnoot 1). Dat betekent dat het produceren van voedsel elders in de wereld tot meer stikstof en CO2 zal leiden. Landbouw, tuinbouw en visserij zijn belangrijk voor de Noord-Hollandse economie. Bovendien is de sector één van de pijlers van de Nederlandse economie. Land- en tuinbouw bestrijkt ruim 38,4% (voetnoot 2) van het provinciale grondoppervlak.

De BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat de provincie het behoud van de agrarische sector en de visserij ondersteunt. De BBB Noord-Holland koestert de familiebedrijven die vaak al generaties boer en visser zijn. De agrarische sector en de visserij is belangrijk voor de economie van Noord-Holland, levert veel banen op en draagt bij aan de unieke cultuur van de provincie.

De BBB Noord-Holland wil dat de provincie investeert in innovatie, het delen van kennis en het verbinden van partijen en wil zich hardmaken voor een stabiel, langjarig en betrouwbaar boeren-, tuinders- en visserijbeleid met een looptijd van tientallen jaren, perspectief dus voor boeren en vissers en voor de voedselzekerheid. Voedselproductie binnen de provincie Noord-Holland blijft een basiszekerheid.

Het huidige mooie cultuurlandschap van de provincie Noord-Holland wordt behouden zodat de teelt van veilig lokaal voedsel en sierteelt gegarandeerd is. Om grondgebondenheid te waarborgen is het noodzakelijk dat landbouwgrond behouden blijft voor de sector. Boeren aan wie een vergunning is toegezegd (als PAS melders/ interimmers) krijgen zo spoedig mogelijk van de provincie, als toegezegd door de overheid, een vergunning. Daarnaast verwacht BBB Noord-Holland van de provincie dat zij de boeren ondersteunen bij de innovatie, om minder ammoniak uit te stoten (voetnoot 3).

De beschikbaarheid van zoet water is van levensbelang voor land- en tuinbouw. Het IJsselmeer en het Markermeer moeten, nog meer als nu dienen als zoetwaterbuffer. Berging bij extreme regenval en instroming via rivieren, onttrekking bij extreme droogte. Voldoende waterbeschikbaarheid is ook nodig bij het tegengaan van bodemdaling en CO2-emissie in veenweidegebieden. BBB Noord-Holland verwacht van overheden dat ze medewerking verlenen aan het genoemde waterbeheer en de benodigde vergunningen mogelijk maken voor bijvoorbeeld kleinschalige waterberging. De Waddenzee, IJsselmeer en Markermeer moeten begaanbaar blijven en open voor de visserij. Hun visareaal is al sterk gekrompen en mag niet leiden tot het verloren gaan van de verse Hollandse vis.

STIKSTOF

De Nederlandse regering heeft 162 kleine gebieden aangewezen als natura 2000 gebieden in Nederland. De staat van deze gebieden wordt thans beoordeeld d.m.v. rekenmodellen en aannames. Er is geen duidelijk beeld van de oorspronkelijke habitat zodat er in veel gebieden flora wordt nagestreefd die daar nooit heeft bestaan. Daarnaast zijn er in 2015 onhaalbare doelen vastgesteld zoals de Kritische Depositie Waarde (KDW), wat overigens niets zegt over de staat van de natuur. Ook Brussel stelt geen enkele eis op dat gebied.

BBB Noord-Holland streeft ernaar met een gedegen plan voor natuurbehoud de N2000 gebieden te herijken en een wijziging hiervoor te bewerkstelligen in Brussel. Te veel aangewezen gebieden of gebieden die oneigenlijk zijn aangewezen moeten worden geschrapt. De staat van de natuur zou beoordeeld moeten worden aan de hand van waarnemingen, bodemanalyses en metingen. Verder moet de Flora en Faunabank duidelijkheid verschaffen over de natuur die daar werkelijk is geweest. De KDW moet volgens de BBB Noord-Holland uit de wet. De staat van de natuur zou als basis voor het beleid moeten dienen. Er moet een schot komen tussen de uitruil van NH3 naar NOx.

Het stikstof beleid moet perspectief bieden voor boeren. De termijn waarop de benodigde stokstofreductie moet zijn gerealiseerd, moet dusdanig zijn dat ondernemers de mogelijkheid krijgen om veranderingen door te voeren en investeringen te doen welke gericht zijn op het verminderen van stikstof uitstoot. Gedwongen uitkoop en onteigening moet worden voorkomen. Verder moet het stikstofbeleid gericht zijn op alle sectoren van de economie en niet alleen op de landbouw en visserij. Ook moet worden uitgegaan van actuele gegevens en niet cijfers uit 2018 zoals nu het geval is. BBB Noord-Holland heeft op 22 juni 2022 een alternatief stikstofplan gelanceerd. Door de uitvoering van dit plan gaat Nederland van het slot, wordt veel persoonlijk leed voorkomen en zadelen we de volgende generaties niet op met een extra stikstofschuld van 25 miljard euro. https://boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/bbb-ja21-lanceren-reparatiewet

BBB Noord-Holland wil graag meedenken en bijdragen aan het waar werkelijk nodig terugdringen van de stikstofdepositie ter bescherming van natuurgebieden. Dit kan ook door innovatie en uitruil van gebieden. Boeren dragen thans ook al bij aan natuur door het uitvoeren van natuurbeheer voor de provincie en gemeenten. Dit willen zij graag blijven doen. BBB Noord-Holland ziet graag dat in de gebiedsgerichte aanpak stikstof ook gekeken wordt naar de sociale en economische consequenties van keuzes die gemaakt worden, zoals dit ook staat beschreven in de Habitatrichtlijn (art. 3 lid 2). De provincie NH heeft hiervoor het instrument ‘beheercheck’ uitgewerkt. Deze check moet bij alle gebiedsprocessen uitgevoerd worden. BBB Noord-Holland wil dat de landelijke uitgangspunten voor alle provincies gelijk zijn zodat er per provincie geen verzwarende eisen gesteld worden.

BBB is van mening dat het beleid dat nu voorligt veel te veel gericht is op de afbraak van de landbouw. Door agrarische bedrijven op te kopen, wil de overheid voldoen aan doelen waar we vanuit Europa aan gehouden zijn en de manier waarop we ons vergunningverleningsstelsel hebben ingericht. In Nederland ligt de (wettelijke) focus daarbij op dit moment vooral op stikstof. Wij meten dat af aan hoeveel stikstofneerslag er door vergunning plichtige activiteiten op natuurgebieden veroorzaakt wordt. Terwijl dat helemaal niet per se op deze manier moet van de EU. BBB wil dan ook dat we in de toekomst ander beleid gaan voeren waarbij stikstof slechts 1 van de parameters is maar geen absoluut beleidsdoel.

Agrarische bedrijven zijn sinds oudsher de stabiele economische motor onder Nederland geweest. Ten eerste kon de Nederlandse economie opgebouwd worden, omdat Nederland dankzij landbouwbeleid gericht op voldoende productie geen hongersnoden meer gekend heeft. Maar ook tijdens de economische recessie heeft menig bouwbedrijf die doorstaan omdat boeren nog stallen bouwden. Het huidige beleid is er echter op gericht de landbouw en agrarische bedrijven af te bouwen. Dit moeten we volgens BBB voorkomen. Een leefbaar platteland valt en staat met een vitale agrarische sector. Als de huidige energiecrisis één ding leert is het dat het bewaken van je fundamentele voorzieningen, waar voedselproductie met stip bovenaan staat, bovenaan de prioriteitenlijst moet staan. Die moet je als overheden waarborgen en beschermen. Het zijn sectoren zoals de landbouw, maar ook energieproductie en zorg, waar onze mensen écht niet zonder kunnen. Wij willen dat besef meer in de maatschappij laten landen. BBB is van mening dat de landelijke Wet stikstofreductie en Natuurherstel terug naar de tekentafel moet. Een hele nieuwe wet kost veel tijd, maar om de grootste hiaten uit de bestaande wet te halen heeft BBB in de Tweede Kamer een initiatiefnota gelanceerd met 3 cruciale beslispunten:

01 haal de KDW’s uit de wet, waarbij de staat van de natuur weer centraal dient te staan

02 het introduceren van een drempelwaarde voor vergunningverlening van 1 mol, gekoppelde aan een neerwaartse depositietrend

03 het onderscheid maken tussen NOx en NH3.

De Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het stikstofbeleid via de gebiedsplannen onder het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Provincies moeten voor 1 juli 2023 hun gebiedsplannen indienen, zodat zij middelen kunnen ontvangen uit het ‘stikstoffonds’ of ‘transitiefonds’ van 24,3 miljard. Per 2024 komt dat fonds onder een instellingswet beschikbaar en de provincies kunnen daar middelen uit krijgen voor de uitvoering. De gebiedsplannen gaan niet alleen over stikstof, maar omvatten ook de uitwerking van water- en klimaatbeleid.

BBB wil dat de bevindingen uit de sociaaleconomische analyse een volwaardige afweging krijgen in de gebiedsplannen.

BBB wil dat er fors op versterking van de landbouw wordt ingezet met middelen vanuit het transitiefonds, en dat er vanuit de provincie druk wordt opgevoerd om de indicatieve 1 miljard (van de 24,3) voor innovatie fors te verhogen en in plaats van afwaardering veel meer beleid gevoerd wordt gericht op innovatie.

BBB is van mening dat alle overheidslagen maximaal dienen te faciliteren inzake bedrijfsverplaatsing, bijvoorbeeld door hier een databank voor op te richten waarbij bedrijven die in een gebied zitten waar de ontwikkelmogelijkheden op korte termijn beperkt zijn gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld bedrijven die geen bedrijfsopvolging hebben, of aan een beëindiging regeling zouden willen meedoen, maar niet in een gebied met beperkingen zitten BBB wil dat de werkelijke staat van de natuur leidend wordt in de uitvoering van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, die op basis van eenduidige objectieve indicatoren in beeld gebracht wordt.

BBB wil geen onteigening van agrarische bedrijven ten behoeve van stikstofreductie of natuurontwikkeling.

BBB wil dat het inzetten op realtime meten in stallen maximaal gefaciliteerd wordt, zodat in de toekomst het borgen van maatregelen via daadwerkelijke metingen in beeld gebracht kan worden.

BBB wil dat er bij de inzet van instrumentarium goed gekeken wordt dat het beoogde effect onomstotelijk vaststaat.

METEN, TOEZICHT HOUDEN EN HANDHAVEN, GEZONDE LEEFOMGEVING EN MILIEU

BBB Noord-Holland houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering. Binnen het vergunningverlenings-, toezichts- en handhaving stelsel (hierna VTH-stelsel) zijn gemeenten en provincies wettelijk gezien het bevoegd gezag (vergunningverlener, toezichthouder en handhaver) voor het merendeel van de inrichtingen bedoeld in de Wet milieubeheer (hierna bedrijven). Bedrijven zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving.

Het VTH-stelsel is zo ingericht dat de uitvoering van de milieutaken wordt gedaan door omgevingsdiensten. Deze land dekkende diensten verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven in opdracht van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is naast opdrachtgever ook eigenaar van een omgevingsdienst.

BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat de omgevingsdienst namens de provincie en de gemeenten ook van de industrie, de bedrijven, van het verkeer en de uitstoot uit zee meet, in het bijzonder als de uitstoot schadelijk is voor de volksgezondheid van de bewoners van provincie Noord-Holland. Ieder dient zich te houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor industrie en vliegvelden.

NATUUR EN WATER

BBB Noord-Holland wil de verbinding tussen de boer en de burger, de stad, natuur en het platteland. BBB Noord-Holland wil dat versterken door meer groen in en rond de stad, en het verhogen van de leefbaarheid van het stedelijk gebied. We staan voor realistische doelstellingen voor de versterking van de natuurgebieden in de provincie.

We zien natuur minder als gebied met een “aparte status”. Natuur moet veelal samen kunnen gaan met recreatie en agrarische activiteiten wanneer we samen daar verantwoordelijk invulling aangeven. We erkennen een grote rol voor boeren in de uitvoering van dat beleid en in het natuurbeheer. BBB Noord-Holland staat voor een zorgvuldig waterbeheer waarbij verbetering van de waterkwaliteit en optimalisatie van beschikbaarheid centraal staan.

We streven naar een waterbeheer dat doelstellingen van natuur, recreatie en agrarische activiteiten verenigd. We investeren in bescherming beschikbaarheid, hergebruik, in voorkomen van wateroverlast. Versterking en beheer van natuur en water is gestoeld op wetenschap en waarneming, gemeten waarden staan centraal in beleidsuitvoering vergunningverlening en handhaving. We staan voor transparantie in doelstellingen, beheerprincipes en data.

Het huidige beleid van de provincie is erop gericht natuurgebieden te creëren door landbouwgrond te verwerven en om te vormen tot wensnatuur. In een aantal gebieden is dan geen plaats meer voor boeren maar wordt wel extreem veel geld uitgegeven aan loonwerk t.b.v. water- en florabeheer. Veelal gaat het hier om voormalig grasland waarvan het gras moet worden verwijderd en vervolgens verrotten. Dit veroorzaakt extra CO2 uitstoot terwijl grasland in boerenbeheer CO2 opneemt.

BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat aan natuurbeheer gedaan wordt door de boeren, in samenwerking met de burgers en de terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Hierdoor ontstaat binding er begrip voor elkaar. BBB Noord-Holland wenst het agrarisch natuurbeheer te behouden. Samen met de boeren in deze gebieden behouden wij juist de waardevolle (agrarische)natuur en wordt het (agrarisch)landschap goed beheerd.

BBB Noord-Holland kiest voor goed beheer van de reeds bestaande Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebieden en wil thans geen verdere uitbreiding van de NNN gebieden om reden van de thans gehanteerde vrijwel onhaalbare stikstofdepositienormen. Het areaal landbouwgrond moet op peil blijven en niet verder inkrimpen ten behoeve van natuur en de Nederlandse voedselvoorziening. Boerenakkers zijn ook natuur. In de bestaande NNN-gebieden is volop natuurontwikkeling. BBB Noord-Holland wil dat de provincie beleid maakt en daarin samen optrekt met het waterschap en de betrokken partijen als de industrie en de agrarische sector om gezamenlijk tot beleid te komen ter zake natuur, waterbeheer, de waterkwaliteit en waterzuivering, waarbij onder meer aandacht is voor het voorgenoemde.

BOS

De provincie Noord-Holland overweegt meerdere bossen, van vele voetbalvelden groot, te kappen in de natuurgebieden aan de kust als de Schoorlse Duinen, onder de noemer van natuurherstel. De bomen staan er soms zelfs meer dan 100 jaar en zijn er destijds juist gepland om de bewoners te beschermen tegen de wind en het zand. De bossen worden vervangen door stuifduinen. De bossen staan er echter al circa honderd jaar, nemen stikstof op en voorkomen dat zand de achterliggende dorpen in stuiven.

Gezien de huidige klimaatproblemen is het kappen van bossen een totaal onlogische keuzen. Bomen zijn van groot belang, de bossen moeten worden behouden. Temeer omdat deze bomen CO2 opnemen. BBB Noord-Holland vindt dat de provincie haar beleid op dit onderwerp moet aanpassen.

BIODIVERSITEIT

BBB Noord-Holland herkent het belang van het versterken van biodiversiteit. Biodiversiteit is niet alleen een zaak van natuurbeheerders en landbouwers. Het is een zaak voor eenieder die een verantwoordelijkheid heeft voor een stukje buitenruimte, dus ook in wijken, steden en dorpen. Bij inrichting en beheer van infrastructuur en industriële omgevingen wordt gevraagd naar een actieve opstelling van eenieder om plaats te bieden aan inheemse flora en fauna in de buitenruimte en om de verspreiding van exoten te voorkomen.

BBB Noord-Holland stimuleert het plaatsen van insectenhotels, zodat insecten weer terugkomen in de stad. Dit bevordert ook de terugkomst van vogels. Bermen en groenstroken in beheer van de provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat, worden op een natuurlijke wijze beheerd. Bloemenranden worden gestimuleerd. Er wordt alleen gemaaid waar dit noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. Overlast of giftige gevende plantensoorten zoals de berenklauw, distels en Jacobskruiskruid moeten verplicht voor de bloei gemaaid worden om uitzaaiingen te voorkomen.

BBB Noord-Holland houdt van het boerenland met haar dieren als koeien, paarden en schapen, weidevogels, fazanten, patrijzen en hazen, biodiversiteit als bijen en kruiden als klaver. BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat de provincie beleid op het gebied van de biodiversiteit maakt en de biodiversiteit in de provincie stimuleert.

FAUNASCHADE

De faunaschade aan landbouwgewassen neemt nog altijd toe. Boeren krijgen voor deze fauna schade een tegemoetkoming. De extra korting op deze tegemoetkoming door het eigen risico te verhogen met 20% is niet terecht. Grondgebruikers proberen schade aan gewassen (dit is ook voedselverspilling) te voorkomen maar de populatie van onder andere de ganzen is gewoonweg te groot. Totdat er sprake is van een beheersbare populatie moet de verhoging van het eigen risico worden teruggedraaid. Doordat er in de winterperiode in Noord-Holland geen wildbeheer mogelijk is worden er in het voorjaar veel drachtige dieren en nesten met eieren bestreden. Dit is de verkeerde volgorde. Deze populaties moeten juist voor de dracht en voor de nestelperiode beheersbaar worden gehouden, zodat het leed vele malen minder zal zijn. BBB Noord-Holland wil het provinciebeleid op deze punten aanpassen.

WOLVEN

De toenemende hoeveelheid wolven in Nederland geeft reden voor ongerustheid. BBB Noord-Holland is van mening dat een ongereguleerde populatie van wolven onmogelijk is in Noord-Holland en andere provincies.

Vanwege de grote slachting die wolven aanrichten onder de (landbouw-)huisdieren van boeren en plattelanders wil BBB zo snel mogelijk actie van de landelijke en provinciale overheid. De analyses van de schade en het zo koppelen van de juiste wolf aan een aanval, kan zo maar 3 maanden duren. De dader is dan vaak al lang gevlogen. BBB wil dat de provincies nadenken over de omgang met de wolf op de langere termijn maar stelt ook een aantal kortetermijnmaatregelen voor:

BBB vraagt daarom om snellere DNA-analyse, maximaal binnen 2 weken;

BBB wil dat dierenartsen DNA mogen afnemen bij gewonde paarden & koeien (en niet op provinciale ondersteuningsorganisatie BIJ12 hoeven te wachten);

BBB wil dat de provincies (via het Interprovinciaal Overleg IPO) een helder afschotbeleid opstellen voor individuele wolven die zich herhaaldelijk aan (landbouw-)huisdieren vergrijpen; BBB stelt daarnaast voor om belemmerend beleid ten aanzien van afschot dusdanig te herzien c.q. aan te vullen, dat roedels die zich herhaaldelijk vergrijpen aan (landbouw-) huisdieren afgeschoten kunnen worden, om verdere escalatie te voorkomen.

 

SPEERPUNTEN BBB NOORD-HOLLAND:

BBB Noord-Holland wil van de provincie een stabiel, langjarig en betrouwbaar boeren-, tuinders- en visserijbeleid met een looptijd van tientallen jaren, perspectief dus voor boeren en vissers en voor de voedselzekerheid.

Het stikstofbeleid moet gericht zijn op alle sectoren van de economie en niet alleen op de landbouw en visserij. Ook moet worden uitgegaan van actuele cijfers en niet zoals nu getallen uit 2018.

BBB heeft op 22 juni 2022 een alternatief stikstofplan gelanceerd. Door de uitvoering van dit plan gaat Nederland van het slot, wordt veel persoonlijk leed voorkomen en zadelen we de volgende generaties niet op met een extra stikstofschuld van 25 miljard euro. https://boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/bbb-ja21-lanceren-reparatiewet-

BBB Noord-Holland wil een schot tussen uitwisseling van NH3 naar NOx.

BBB Noord-Holland wil dat door de provincie/omgevingsdienst wordt gehandhaafd bij vervuilende bedrijven.

BBB Noord-Holland wil dat de provincie beleid maakt en daarin samen optrekt met het waterschap en de betrokken partijen als de industrie en de agrarische sector om gezamenlijk tot beleid te komen ter zake natuur, waterbeheer, de waterkwaliteit en waterzuivering, BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat de provincie beleid op het gebied van de biodiversiteit maakt en de biodiversiteit in de provincie stimuleert op plaatsen dat het geen overlast bezorgd.

BBB Noord-Holland wil vernietiging van het beleid van de provincie wat betreft de voorgenomen kap van bossen in de kuststreek.

BBB Noord-Holland wil een aanpassing van het beleid van de provincie wat betreft de aanpak van faunaschade/overlast.

 

5          GEZONDE BURGERS

“Jeugd, Zorg, Welzijn en Gelijkwaardigheid”

 

JEUGD EN ZORG

De jeugd is onze toekomst en waar de jeugd zorg vraagt, zetten we die zorgvraag centraal. Jeugdzorg is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dus is de maatschappelijke omgeving een onderdeel van de oplossing van alle zorgvragen. Zorg moet toegankelijk zijn en een financiering moet passend zijn bij de vraag en de context. Zorg wordt kleinschalig, eenvoudig en laagdrempelig georganiseerd zodat we ook ruimte bieden voor de rol van de 1e lijn(huisarts) en voor maatschappelijke participatie.

BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat er aandacht is voor een tekort aan beweging van al haar inwoners. Naast tekort aan beweging zijn drank, roken, junkfood, suiker en obesitas schadelijk voor de gezondheid van de inwoners van de provincie Noord-Holland. Oog dient er te zijn voor de maatschappelijke en economische schade hiervan en de toekomstige kosten voor de fysieke en mentale gezondheidszorg. Organisatie en uitvoering van zorg is in principe een gemeentelijke taak, maar BBB Noord-Holland vindt dat wanneer binnen gemeentelijk grenzen oplossingen moeilijk zijn, de provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen om regionaal oplossingen te faciliteren.

WELZIJN

De geschiedenis van onze provincie laat zien dat een bloeiende economie werkgelegenheid en welvaart kan brengen. De actualiteit leert dat niet iedereen in deze welvaart deelt en (verbeteren van) welzijn ervaart. BBB Noord-Holland wil dat iedereen een bijdrage mag en kan leveren aan die groei en welvaart en ook iedereen de vruchten van welvaart en welzijn zou mogen plukken. Alle inwoners van de provincie Noord-Holland moeten volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en de kans krijgen om zich te ontwikkelen en in “materiele en niet materiele” zin te delen in voorspoed. BBB Noord-Holland vraagt extra aandacht voor de kwaliteit en comfort van je leefomgeving. De aantrekkelijkheid van de fysieke omgeving draagt immers bij aan lichamelijke en geestelijk welbevinden. Een samenleving is immers prettiger wanneer mensen lekker in hun vel zitten en dat kunnen we stimuleren door een prettige en veilige fysieke omgeving. BBB Noord-Holland wil dat de provincie hier aandacht aan besteed in haar beleid.

GELIJKWAARDIGHEID

De provincie is er voor alle inwoners van de provincie Noord-Holland; ongeacht kleur of achtergrond, jong of oud, gelovig of niet gelovig, hetero, homoseksueel of gender. Iedere inwoner mag zichzelf zijn. Jongeren horen er echt bij en ouderen en mensen met een beperking doen volwaardig mee. Iedere inwoner mag zich veilig, prettig maar vooral welkom voelen in onze provincie. De provincie zet in op een beleid dat respect voor een ander bevordert en tegelijkertijd bieden we een omgeving waarbij we, voor de overheid, de wet en het recht, allen gelijk zijn. BBB Noord-Holland staat voor een samenleving waar iedereen aan mee kan doen. Toegankelijkheid voor iedereen staat centraal voor zowel fysieke leefomgeving als de sociale en economische leefomgeving. De provincie bevordert inclusiviteit en omarmen diversiteit, ook van mensen met fysieke of mentale beperkingen en/of bijvoorbeeld laag geletterdheid.

 

SPEERPUNTEN BBB NOORD-HOLLAND:

BBB Noord-Holland zet beleid in op preventie en laagdrempelige hulp om hulp- en zorgvragen zo snel mogelijk op te lossen én zwaardere hulp- en zorgvraag in de toekomst te voorkomen.

BBB Noord-Holland draagt er mede zorg voor dat basisvoorzieningen dichtbij beschikbaar zijn voor iedereen (dus ook in kleine kernen), een gemeentegrens zou geen zorg-grens hoeven zijn.

Het BBB Noord-Holland beleid wordt ingericht op vraag gestuurde zorg, minder loketten, wijk en dorps gericht, meer regie huisartsen, wijkverpleging krijgt een ruime rol. Door een zorgvraag centraal te stellen, 1 loket aanpak en betrokkenheid van huisartsen verlagen we doorlooptijd, wachttijden en daarmee wachtlijsten in de jeugdzorg.

Voor lichte verzorging in instellingen neemt BBB Noord-Holland een diversiteit aan doelgroepen die verschillende woon/zorgvragen vragen als uitgangspunt. Combinatie van verschillende lichte zorgvragen op decentrale locaties verbetert interactie, faciliteert multidisciplinaire ondersteuning en de nabijheid van eerstelijns zorg.

BBB Noord-Holland stimuleert goed regionaal bewegingsonderwijs, jeugdsport, programma’s als ‘Bewegen op recept’ (waarbij mensen die weinig bewegen door de huisarts worden doorverwezen naar een sportaanbieder) en een groter aanbod van sport voor senioren zullen we actief stimuleren.

BBB Noord-Holland ziet waarde in het verbinden van sociale netwerken binnen de provincie, zodat zij elkaar versterken en een goede basis in de samenleving vormen (onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdhulp, sport, cultuur en geloofsgemeenschappen).

BBB Noord-Holland bevordert het toegankelijk maken van openbaar vervoer en binnensteden voor rolstoelgebruikers. Toegankelijkheid omvat ook het voorzieningenniveau, bijvoorbeeld openbare toegankelijke invalide toiletten in de stads- en of dorpskernen. Niet alles hoeft vanuit de overheid te komen, ook initiatieven van burgers en bedrijven hierin worden gestimuleerd.

 

6          GEZOND WONEN

“(duurzaam) Wonen, Inrichting, Bestemmingsplannen, Waterschappen”

RUIMTELIJKE INRICHTING

BBB Noord-Holland zorgt samen met andere overheden voor een goede inrichting van de leefomgeving. Ze vindt duurzaam ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit en klimaatbestendigheid belangrijk. Ze streeft naar een aantrekkelijke stedelijke omgeving, waar mensen op een zo prettig mogelijke manier kunnen wonen, werken, sporten en recreëren. Er is behoefte aan ruimte voor water, woningbouw, natuur en landschap, bedrijven, landbouw, wegen en duurzame energiewinning. BBB Noord-Holland bekijkt deze factoren in samenhang en maakt zo het regionale ruimtelijk-economisch beleid en coördineert bij kwesties die de gemeentegrenzen overstijgen.

Het beleid wordt door de provincie neergelegd in de provinciale omgevingsvisie en – verordening, de provinciaal en gebiedsgerichte ruimtelijke arrangementen als het NOVEX gebied Amsterdam Noordzeekanaal en de regio Schiphol en in de regionale investeringsagenda’s (RIA’s) van Noord-Holland Noord boven het Noordzeekanaal en de Metropoolregio Amsterdam. In de omgevingsvisie zijn door de provincie haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving tot in 2050 vastgelegd.

De ambities worden door vertaald naar een omgevingsverordening met wet- en regelgeving. De Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 zal tegelijk in werking treden met de Omgevingswet. Het beleid draagt bij aan een balans tussen economische groei en leefbaarheid.

(DUURZAAM) WONEN IN DE STAD, DORP OF STREEK

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de woningbouw. De provincie faciliteert daarbij. BBB Noord-Holland vindt ter zake van woningbouw het volgende van belang: Er wordt actief toegezien op de beschikbaarheid van betaalbare woningen, zowel in de huur als de koopsector. Zij stimuleert en faciliteert woningcorporaties maar maakt ook ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Voor de bouwende partijen is de overheid een betrouwbare partij zodat investeringszekerheid bereikt wordt. Preferentie en/of selectie bij toewijzing door lagere overheden en woningbouwcorporaties wordt ondersteund.

Beperkend beleid zoals van “koop voor verhuur”, koop door huurder of bewoner en/of voorkeur voor toewijzing binnen eigen dorp, wijk, of gemeente, zelfbewoningsverplichting en/of verhuur-beperking worden actief ingezet waar de markt een evenwichtige verdeling laat liggen.

BOUWEN EN WONEN

Volgens de prognose van de Provinciale Staten groeit de bevolking in Noord-Holland van bijna 2,9 miljoen in 2021 naar bijna 3,4 miljoen in 2050. In 2025 wordt waarschijnlijk de grens van 3 miljoen inwoners overschreden. Volgens de prognoses van de provincie Noord-Holland komen er tot 2040 in de provincie minimaal 230.000 nieuwe woningen bij. Woonruimte is nodig voor starters, doorstromers, asielopvang en ouderen.

De provincie zet subsidies, menskracht en kennis in om gemeenten te helpen snel passende, betaalbare en duurzame woningen te bouwen. De provincie beschermt daarbij het landschap, zorgt voor een gezonde leefomgeving en investeert in goede bereikbaarheid van de woonlocaties. De provincie wijst gebieden aan waar gebouwd kan worden.

BBB Noord-Holland wil dat de provincie een regierol speelt ter zake de woningbouw in de provincie Noord-Holland en daarvoor in overleg treedt met de betrokken partijen. Hiertoe zijn inmiddels regionale woonakkoorden gesloten. Daarbij is van belang dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor starters en betaalbare middenhuur. Dit kan bijvoorbeeld bevorderd worden door een zelfbewoonplicht in te voeren en een voorrangsregeling voor jongeren uit de gemeente zelf bij toewijzing. Wie kleiner wil gaan wonen moet een redelijk en financieel aantrekkelijk alternatief geboden worden.

Verder moeten steden en dorpen goed bereikbaar zijn via de weg en openbaar vervoer. BBB Noord-Holland vindt dat er goed gezorgd moet worden voor onze ouderen. Daarom gaat de BBB Noord-Holland inzetten op Het creëren van woonzorg gemeenschappen voor deze doelgroep op basis van goed voor elkaar zorgen (nabuurschap/knarrenhofjes). De luchtkwaliteit in Noord-Holland, waaronder in de steden, rond industrie en vliegvelden moet worden verbeterd. Dit draagt bij aan de gezondheid van de bewoners van de provincie.

BBB Noord-Holland vindt dat initiatieven om meer bewoning in of nabij de huidige bebouwing mogelijk te maken wordt gestimuleerd als bijvoorbeeld:

Leegstaande bedrijfsruimten ombouwen naar woningbouw;

Bewoning/noodopvang in recreatiewoningen en kantoren wordt toegestaan, bijvoorbeeld na echtscheiding of jongeren;

Mogelijkheid om in te kunnen schrijven in recreatiewoningen creëren en permanente bewoning toestaan om doorstroming te bewerkstelligen;

Meer verticale bouw als dit mogelijk is;

Mogelijkheden om woningen te kunnen splitsen;

Semipermanente woningen te plaatsen die modulair geplaatst kunnen worden én ook geheel of deels verplaatst kunnen worden als ze niet langer meer nodig zijn en eenvoudig naar elders verplaatst kunnen worden. Prefab bouwen, tiny houses en containerwoningen.; Het havengebied van Amsterdam deels transformeren naar wonen zodat er ruimer gebouwd kan worden en de stad ontlast wordt met drukte enz.., onder voorwaarde dat er gegarandeerd leefbaarheid/geschiktheid van de locatie voor permanente bewoning, bijvoorbeeld wat betreft de gezondheid en geluidsoverlast; Verruimen van de ruimte voor ruimte regeling. Er wordt eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande kernen/steden gebouwd waarbij aandacht is en blijft voor de leefbaarheid. Inbreiding van woningbouw waar mogelijk is. (Binnendorps en binnenstedelijk bouwen)

De komst van nieuwe (burger)woningen in het agrarisch buitengebied leiden nooit tot gedwongen beperkingen voor de bedrijfsvoering van de agrarische sector. Wonen in het buitengebied betekent erkennen en accepteren dat voedselproductie essentieel is en niet beperkt mag worden. Boeren en tuinders dienen wel rekening te houden met het woongenot van alle inwoners in hun omgeving

BBB Noord-Holland vindt aandacht voor groen en water bij het bouwen belangrijk, zodat de hittestress afneemt, er koeling is en een betere leefomgeving ontstaat. (Natuurinclusief bouwen)

Planten en bomen werken als temperatuurregelaar, producent van zuurstof en voedsel en vestigingsplaats voor vogels, dieren en andere planten.

Bij woningtoewijzing van huurwoningen en nieuwbouw wil BBB Noord-Holland dat voorrang wordt gegeven aan kinderen, bewoners en werkenden uit de dorpen en steden zelf, zodat families in elkaars omgeving kunnen blijven wonen.

Er moet bij bouw rekening worden gehouden met voldoende natuur en sportmogelijkheden. BBB Noord-Holland wil meer woningen voor jongeren op het platteland. Zo wordt de diversiteit van jong en oud op het platteland behouden en leegloop voorkomen. Leegloop leidt tot verpaupering en onleefbaarheid.

In de dorpen waar voldoende ruimte is, worden jongeren in de gelegenheid gesteld een zogenaamde ‘kangoeroewoning’ gestalte te geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van een ruim tuinhuisje of woonunit. Zodat zij zorg kunnen bieden aan hun (groot)ouders. Huisvesting voor arbeidsmigranten.

Het typische Noord Hollandse landschap blijft behouden.

BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat provincie bijdraagt aan de uitbreiding en versterking van het energienetwerk van Noord-Holland, zodat deze de energievraag van de toekomst aan kan. BBB Noord-Holland is voorstander van het her ontwikkelen van bestaande gebieden in plaats van het bouwen van nieuwe bedrijventerreinen in Noord-Holland.

De BBB vindt dat er thans meer dan voldoende datacentra zijn in Noord-Holland, gezien de reeds al overbelaste energievoorzieningen. BBB Noord-Holland is tegenstander van de realisatie van nog meer datacenters in onze provincie. Datacentra ontsieren het landschap en verbruiken enorm veel energie en schoon drinkwater. Bovendien hebben we in Nederland al ruim voldoende datacenters aangelegd om in de Nederlandse dataopslag te voorzien. BBB Noord-Holland is dan ook tegen de komst van nieuwe datacentra in Noord-Holland. BBB Noord-Holland wil dan ook dat dat in het provinciebeleid wordt opgenomen.

VOORZIENINGEN

Goede voorzieningen (openbaar vervoer, bibliotheken, sportvelden, scholen, geldautomaat, huisarts, medische zorg, brandweer, openbaar vervoer, ambulance, politiepost, medische en culturele voorzieningen, snel internet) dragen bij aan de leefbaarheid op het platteland. Oud en jong kan zich hierdoor thuis blijven voelen in hun eigen regio. Daarom is het belangrijk dat deze voorzieningen ook buiten de steden beschikbaar blijven in de dorpen. BBB Noord-Holland wil actieve buurthuizen in ieder dorp, waar verschillende activiteiten verzorgd worden door cultureel maatschappelijk werkers. Zij kunnen tevens een signaleringsfunctie vervullen in de ontwikkeling van de jeugd in de dorpen en daar een positieve stimulans aan geven. BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat de provincie jaarlijks per regio een analyse maakt van de beschikbare voorzieningen als medische zorg, hulpdiensten en gemeentelijke dienstverlening, de toegankelijkheid daarvan en de bereikbaarheid en daar haar beleid op afstemt.

WATERSCHAPPEN

BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat de provincie zich inzet voor een optimale samenwerking met waterschappen en een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. De provincie Noord-Holland zal waterschappen actief ondersteunen om bodemdaling tegen te gaan en de kwaliteit van drinkwater en oppervlaktewater veilig te stellen en waar nodig te verbeteren. Door de provincie wordt actief gestuurd op de participatie van de waterschappen en de vertegenwoordigers van de grondgebruikers in de ruimtelijke ontwikkelingsagenda. In overleg met waterschappen wordt nog meer dan voorheen naar alternatieven gezocht voor waterberging en infiltratie (oppervlakte- en hemelwater) en worden er strategische reserves aangelegd voor drinkwater.

BBB Noord-Holland ondersteunt het beleid van waterschappen en lagere overheden voor scheiding van waterstromen, recirculatie en duaal watergebruik (water infiltratie). In bestemmingsplannen wordt verduurzaming van de waterhuishouding, in het bijzonder voor nieuw of te ontwikkelen woon of bedrijfslocaties de noodzakelijke aandacht gegeven.

 

SPEERPUNTEN BBB NOORD-HOLLAND:

Kern van de bouwopgave in de provincie wordt gelegd in het stedelijk gebied, door een beter ruimtegebruik en herinrichting van oudere gebieden. Op deze wijze beschermen we de ruimtelijke kwaliteit van de provincie als geheel.

BBB Noord-Holland moedigt de gemeenten aan om voor elke wijk of dorp een wijk-woonplan te maken samen met bewoners, met meer aandacht voor tijdige inspraak bij maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, verblijven, groen, milieu, veiligheid, sociale cohesie en infrastructuur.

BBB Noord-Holland stelt een ‘Aanjaagteam’ in, zodat er sneller woningen gebouwd kunnen worden. In dit team zitten mensen van de provincie, gemeenten, de woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en eventuele deskundige inwoners.

Inwoners van de provincie Noord-Holland krijgen voorrang bij uitgifte van nieuwbouwwoningen en/of bouwkavels en uitgifte geschiedt op basis van zelfbewoningplicht (3-5 jaar) om speculatie tegen te gaan.

BBB Noord-Holland stimuleert een actief herbestemmings-, of grondprijsbeleid bij gemeentes met daarbij een hoge mate van realiteitszin, waardoor ontwikkelaars en woningcorporaties ook daadwerkelijk haalbare projecten kunnen realiseren. Prioriteit ligt daarbij op het realiseren van duurzame en betaalbare woningen.

In het waterschapbestuur moeten de grootste belanghebbenden ook vertegenwoordigd zijn.

 

7          GEZONDE ECONOMIE I

“OV, Bereikbaarheid, Infrastructuur, Transport”

 

VERKEER EN VERVOER

Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden, investeert BBB Noord-Holland in bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. De provincie zorgt voor goede fietsverbindingen en aantrekkelijk openbaar vervoer. Ook onderhoudt zij haar eigen infrastructuur duurzaam en met respect voor natuur en milieu. Verkeersveiligheid staat daarbij altijd voorop.

Veel Noord-Hollanders zijn voor hun woon-werk verkeer en school afhankelijk van hun auto of van openbaar vervoer. BBB Noord-Holland vindt het dan ook belangrijk dat er een goede wegeninfrastructuur is in Noord-Holland en dat er een goed openbaar vervoer is, die minimaal tot 20.00 uur inzetbaar is. Hiervoor is onderhoud van het de bestaande provinciale infrastructuur noodzakelijk.

Voor BBB Noord-Holland is mobiliteit en bereikbaarheid belangrijk, in het bijzonder voor het platteland. BBB Noord-Holland is voor het door IPO/VNG ingezette beleid ‘JA, tenzij’. Dit houdt in dat landbouwverkeer gebruik maakt van (provinciale) wegen, tenzij dit vanwege verkeersveiligheid niet verantwoord is. Paralelwegen kunnen daarbij de provinciale wegen ontlasten en kunnen als gevolg daarvan bijdragen aan de verkeersveiligheid. BBB Noord-Holland wil aandacht voor veiligheid op de weg. De laatste jaren is de verkeersdrukte in Noord-Holland sterk toegenomen. BBB Noord-Holland vindt voldoende verlichting op de provinciale wegen in de nacht dan ook belangrijk.

In Noord-Holland zijn de Oost-West verbindingen vooral boven het Noordzeekanaal matig, door deze verbindingen te verbeteren en/of aan te leggen wordt de bereikbaarheid verbeterd, voor woon/werkverkeer betekent dit een enorme verkorting van de reistijd. De Noord-Zuid verbindingen zullen op deze manier ontlast worden en de doorstroming verbeterd. Een verbinding tussen de A9 en A8, zorgt voor een enorme verlichting in de Zaanstreek, waar nu het verkeer door de kern heen rijdt. De N9 is overbelast, en staat vaak muurvast. Daarom wil BBB Noord-Holland dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om van de N9 van Alkmaar naar Den Helder een snelweg te maken, alsook de verbinding van Alkmaar naar Hoorn/Enkhuizen.

Ook het verbeteren van de mogelijkheden voor het goederenvervoer te water kan de druk op de wegen verminderen. BBB Noord-Holland wil verder beter communicerende verkeerslichten op de provinciale wegen. (groene zones)

OPENBAAR VERVOER

In Noord-Holland moet iedereen overal kunnen komen. Op veelgebruikte routes zorgt de provincie voor snel, betrouwbaar en frequent openbaar vervoer. Op andere plekken is maatwerk nodig. Hiervoor werkt de provincie nauw samen met gemeenten, (deel)regio’s en vervoerders. BBB Noord-Holland gaat investeren in hoogwaardige vormen van openbaar vervoer. Zoals buslijnen, voorzieningen voor fietsenstallingen, duurzaam straatmeubilair en de toegankelijkheid van bushaltes.

Centrale en goed bereikbare OV locaties worden steeds belangrijker voor de woningbouwopgave en werkgelegenheid. Ze zorgen voor kortere reistijden, minder verkeersbewegingen en voor het behoud van groen buiten de steden. (OV knooppuntenbeleid provincie Noord-Holland). BBB Noord-Holland vindt goed openbaar vervoer in héél Noord-Holland belangrijk. Gedacht kan tevens worden aan flexibel vervoer dan wel het subsidiëren van buslijnen op het platteland, zodat de buslijnen blijven bestaan en zonodig kunnen worden uitgebreid. Zo blijft de leefbaarheid geborgd.

LANGE AFSTAND FIETSWEGEN/-ROUTES

BBB Noord Holland wil dat er door de provincie en gemeenten veilige, brede en goed verlichte fiets(snel)wegen/-routes worden gerealiseerd en worden onderhouden, ook voor de langere afstanden. Deze routes kunnen een goed alternatief vormen voor het woon/werkverkeer met de auto, ook voor speed pedelecs en elektrische fietsen.

(DIGITALE) INFRASTRUCTUUR & TELECOMMUNICATIE

BBB Noord-Holland wil dat de provincie meer inzet op slimme toepassingen die de doorstroming op de wegen verbetert. Meer “groene golf“ en slimme verkeerslichten op diverse wegen, meer technologie in de organisatie van stads- en streekvervoer en het gebruik van technologie om benutting van de infrastructuur te optimaliseren. Tevens wil BBB Noord-Holland dat de provincie samen met gemeenten zorgen dat alle belangrijke knooppunten en woon-, school- en werklocaties zijn verbonden door goede hoofdfietsroutes. Hier kunnen elektrische fietsers en speed pedelecs, maar ook ‘gewone’ fietsers, ouderen en scholieren veilig en comfortabel gebruik van maken.

Een groot deel van de provincie is reeds aangesloten op glasvezelnetwerken. BBB Noord-Holland beschouwt glasvezel als essentiële infrastructuur, net als energie en water, omdat zij bijdraagt aan verbinding, ontwikkeling en autonomie voor mensen in de stad en op het platteland. Dit geldt ook voor beschikbaarheid van draadloze verbindingen voor mobiele toepassingen. Beschikbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid staan centraal in provinciaal beleid zodat deze infrastructuur ook ingezet kan worden voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals participatie in beleid en bestuur, transparantie, mobiliteit, zorg, eenzaamheid, overheidsdienstverlening.

ENERGIE INFRASTRUCTUUR

Om het bedrijfsleven door te laten groeien en aantrekkelijk te zijn voor ondernemingen om zich te vestigen, dient de provincie de regie neemt in het probleem rondom energiecongestie. Het niet kunnen aansluiten van nieuwe bedrijven of uitbreiden van bedrijven, vindt BBB Noord-Holland niet acceptabel. Netbeheerder Liander, heeft nu al een wachtlijst van meer dan 1.000 bedrijven voor een aansluiting, zij geven aan dat dit tenminste tot in 2026 of 2027 kan duren. Bedrijven zien af van een vestiging of uitbreiding in Noord-Holland en kiezen voor andere delen van Nederland. BBB Noord-Holland vindt dat dit niet kan, de provincie dient dit probleem met Liander op te lossen binnen een termijn van maximaal 2 jaar.

Waterstof is de brandstof van de toekomst en verbrandt met minder afvalstoffen dan aardgas, dit biedt in de nabije toekomst een goed alternatief voor het bedrijfsleven, een deel van de huidige aardgasinfrastructuur kan gebruikt worden. BBB Noord-Holland vindt het van belang dat Noord-Holland een koploper wordt in de aanleg van een leidingnetwerk voor Waterstof.

 

SPEERPUNTEN BBB NOORD-HOLLAND:

BBB Noord-Holland zet zich in tegen vervoersarmoede en biedt daar oplossingen gericht op de specifieke leefomgeving, met regelingen voor stad en wijk maar ook voor streek en dorp. BBB Noord-Holland verbetert ov-verbindingen tussen steden en platteland en breidt deze uit. De provincie versterkt de buslijnen door de kernen en maakt vervoer op afroep mogelijk. BBB Noord-Holland zet digitalisering in om bereikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren. Noord-Holland voert de regie over de aanbesteding voor busvervoer.

De provincie Noord-Holland draagt bij aan slimmere fietsverkeerslichten in steden en dorpen waardoor zowel voor auto’s als fietsers de doorstroming aangenamer wordt.

Bij steden creëert de BBB Noord-Holland Park+Bike. Park + OV-locaties, waarbij automobilisten buiten de binnenstad kunnen parkeren en per OV of per fiets de reis kunnen vervolgen. BBB Noord-Holland stimuleert meer mogelijkheden voor het delen van vervoersmiddelen (auto, scooter, etc).

BBB Noord-Holland onderzoekt hoe de druk op “N wegen” tussen kernen meer verschoond kan worden van interregionaal forens verkeer (sluipverkeer).

BBB Noord-Holland vindt dat de er stevig overleg met Liander moet plaatsvinden om de aanpassing van het netwerk te versnellen en in 2024 bedrijven weer aan te kunnen sluiten. BBB Noord-Holland stimuleert de gemeenten elektrificatienetwerken te bouwen waardoor lokaal opgewekte energie ook lokaal gebruikt kan worden.

BBB Noord-Holland faciliteert en investeert in de eerste infrastructuur voor waterstof op strategische locaties en zetten daarmee de trend.

BBB Noord-Holland versnelt de inrichting van bevoorrading en bezorgings-hubs aan de randen van steden zodat we binnenstedelijk verkeer verduurzamen.

BBB Noord-Holland versnelt de inrichting van de digitale infrastructuur, waarbij de provincie marktpartijen faciliteert door praktisch en responsief beleid.

BBB Noord-Holland versnelt verdere digitalisering in processen van bestuur, participatie en uitvoering, maar wel met oog voor de inwoners die niet digitaal vaardig zijn. Ook voor hen moet de provincie toegankelijk blijven.

 

8          GEZONDE ECONOMIE II

“Ondernemers in de provincie, bestuur van de provincie, Bestuur uitgaven, Financieel beleid en (financiële) Verantwoording”

 

ONDERNEMERS/MKB IN DE PROVINCIE

Noord-Holland heeft veel ondernemers. De Noord-Hollandse economie draait vooral op MKB-ondernemers die zorgen voor veel werkgelegenheid en belastinginkomsten. De ondernemers hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad door coronamaatregelen en nu als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, de inflatie en de gestegen energie- en grondstofprijzen.

Veel bedrijven en organisaties in Noord-Holland boven Amsterdam, hebben vacatures voor hoogwaardig technisch personeel, de provincie zet zich in om een dependance van een technische universiteit in Alkmaar te vestigen. Hierdoor wordt het voor jongeren mogelijk om in de buurt te studeren en te gaan werken.

BBB Noord-Holland staat naast en achter de ondernemers en zet zich in voor de ondernemers in Noord-Holland. BBB Noord-Holland vindt het dan ook belangrijk dat de provincie oog heeft voor de ondernemers bij het vormen en uitvoeren van haar beleid, bijvoorbeeld ter zake de vermindering van de regeldruk en de vereenvoudiging van procedures en vergunningaanvragen. Maar ook dat de provincie de ondernemers faciliteert bijvoorbeeld met goede infrastructuren, ondernemers- en vestigingsmogelijkheden, huisvesting voor werknemers en transportmogelijkheden bijvoorbeeld via de havens, de binnenvaart, de weg, met de trein en de luchthavens.

Florerende ondernemers leveren veel werkgelegenheid op en daarmee belastinginkomsten, ze zijn vaak ook de sponsor van het verenigingsleven in uw gemeente en spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van het platteland.

 

VISIE TEN AANZIEN VAN DE PROVINCIE ZELF:

BESTUUR

BBB Noord-Holland staat voor een provincie die zich concentreert op kerntaken en daarbij behorende verantwoordelijkheden. Bestuurders met minder verschillende bestuurlijke petten versterkt de geloofwaardigheid van openbaar bestuur. De provincie maakt provinciaal beleid op basis van rijksbeleid en toetst beleidsvorming, uitvoering en handhaving van lagere overheden. In deze rol neemt zij uitdrukkelijk geen uitvoeringstaken over maar is op verzoek van lagere overheden beschikbaar voor coördinatie tussen lagere overheden. Ook in haar uitvoerende verantwoordelijkheid concentreert de provincie zich op kerntaken en zijn de kwaliteit van communicatie, responsiviteit in dienstverlening aan burgers en lagere overheden en doelmatigheid van bestedingen en werkzaamheden maatgevend.

Door zich te concentreren op kerntaken en kwaliteit, responsiviteit, communicatie en doelmatigheid reduceren we (ambtelijke) bureaucratie en daarmee ook de bestuurskosten van de provincie. BBB Noord-Holland gaat werken aan de vernieuwing van de ambtelijke cultuur, waarin inhoud en vakmanschap een belangrijke plaats krijgt en waar argumenten en feiten de basis zijn voor beleid.

We verwachten dat specialisten een gezonde tegenmacht bieden tegen politieke generalisten. We verwachten dat het bestuur een proactieve, transparante houding aan neemt en haar besluitvorming participatief inkleedt. Een lokaal en digitaal overheidsloket draagt bij aan communicatie, responsiviteit, participatie en transparantie. In het stellen van doelen en maken van beleid streeft het bestuur de kosten, investeringen en de opbrengsten en/of impact van beleid kwantificeerbaar te maken. Dit komt de transparantie en verantwoording ten goede.

De provincie gaat met de maatschappelijke partners in gesprek, zoals inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen, maar ook met mede overheden. BBB Noord-Holland vindt het belangrijk dat met elkaar wordt gesproken.

BESTUURSUITGAVEN

Doelmatigheid staat centraal in de inrichting en uitvoering van het bestuur en er is transparantie over bestuur uitgaven. De investeringen in de digitale omgeving en de focus op kerntaken dragen bij aan het beperken van de kosten van het bestuur en ambtenarenapparaat. De cultuurverandering naar inhoud en resultaat georiënteerde medewerkers draagt bij aan de reductie van externe adviseurs en zzp-ers. Inzetten op participatie (in bestuur en in uitvoering) van lagere overheden en inwoners reduceert verder de omvang van de bestuurlijke organisatie van de provincie (van de ambtelijke organisatie). Een goede democratie en participatie vraagt om kwaliteit in openbaar bestuur, voor statenleden worden meer middelen vrijgemaakt. De provincie biedt goede verantwoordingsinformatie tijdig aan haar stakeholders en biedt kwalitatieve, kwantitatieve en financiële informatie integraal aan.

FINANCIEEL BELEID

BBB Noord-Holland staat voor een financieel gezonde provincie, goed rentmeesterschap heeft immers ook een financieel perspectief. Een sluitende, realistische meerjarenbegroting met inzichtelijke en realistische plannen voor investeringen en reserveringen vormen de basis van het toekomstig financieel beleid. De doelmatigheid van de besteden middelen moet voortdurend getoetst worden aan de hand van drie aspecten: (wettelijke) noodzakelijkheid, proportionaliteit en (maatschappelijk) rendement. In de beoordeling van investeringen wordt naast doelmatigheid ook getoetst op investering gerelateerde risico’s en alternatieve (externe) financierbaarheid, zodat ook marktpartijen hun rol kunnen spelen. Investeringen en stimulering van maatschappelijke doelen vereisen ook maatschappelijke partijen die zelf bij willen dragen. Deze bijdragen bevestigen immers maatschappelijke relevantie en dragen bij aan het succes en rendement van die investeringen.

De lasten voor de bevolking dienen in (redelijke) verhouding te staan tot de financiële weerbaarheid van de provincie enerzijds en de te leveren diensten en het voorzieningenniveau anderzijds. Daarbij is de provincie kritisch naar het rijk en naar lagere overheden, waar (meer) taken door het rijk doorgeschoven worden of meer beleid en uitvoering ondersteuning door lagere overheden gevraagd zullen worden. De bijdrage van burgers moet eerlijker verdeeld worden over de burgers. Van bedrijven en instellingen mag verwacht worden dat zij een faire algemene bijdrage aan de provincie leveren en dat voor specifieke provinciale diensten en/of ondersteuning tenminste de integrale kosten door deze partijen zelf gedekt worden. Een accuraat “omslagstelsel” voor operationele en bestuurlijke uitgaven vraagt om open data en inzicht in deze inkomsten en uitgaven.

 

SPEERPUNTEN BBB NOORD-HOLLAND:

Herdefinitie en evaluatie van kerntaken, niet kerntaken waar mogelijk beëindigen of overdragen aan andere overheden of instellingen.

Evaluatie van de inrichting, omvang en samenstelling van het ambtenarenapparaat en de omvang van het aantal externe adviseurs en zzp-ers.

Evaluatie van wenselijkheid en onafhankelijkheid van bestuurlijke portefeuilles van personen in het openbaar bestuur (ook hogere ambtenaren).

BBB Noord-Holland wil dat de provincie zich beperkt tot haar kerntaken en dat de kosten voor/uitgaven van de provincie in ieder geval niet stijgen.

BBB Noord-Holland werkt samen met gemeenten en instellingen om lokale overheidsloketten mogelijk te maken in wijken en dorpen zodat drempels verlagen en participatie en betrokkenheid vergroten.

BBB Noord-Holland richt de (digitale) provincie in, waarin ook bestuur, bestuurskosten, beleid, uitvoering en financieel beleid transparant en helder leesbaar zijn voor alle inwoners. Burgers, bedrijven en lagere overheden krijgen elk halfjaar een verantwoording over beleid, uitvoering, inkomsten en uitgaven zodat burgers zich meer bewust zijn van de rol van de provincie. Waar mogelijk legt de provincie voor bedrijven en instellingen ook verantwoording af over specifiek voor deze stakeholders gevoerd beleid.

 

BIJLAGE 1: PROGRAMMA BBB NOORD-HOLLAND

Gezien de landelijke doelstelling om het gebruik van fossiele brandstoffen te veranderen neemt het gebruik van elektrische auto’s toe. Wil elektrisch rijden voor onze inwoners aantrekkelijker worden, dan moeten er ook voor hen voldoende openbare laadpalen zijn. Desnoods met een abonnementsmodel zodat auto’s niet onnodig lang een laadpaal in beslag houden.

BBB is voor een lastenverlichting van de burgers. BBB vindt dat de provincie bewust moet omgaan met de financiële uitgaven. De opcenten van de wegenbelasting is nodig om de N wegen/fietspaden te kunnen verbeteren/onderhouden.

Als er vluchtelingen/statushouders in Nederland zijn, zullen wij ze moeten opvangen, de verdeling moet wel evenredig zijn over Nederland. Deze locaties moeten in balans zijn met de omwonenden.

De provincie zou meer geld beschikbaar kunnen stellen om mensen te stimuleren om te gaan werken. Is goed voor de mensen zelf, de overheidsuitgaven en de krapte op de arbeidsmarkt in te vullen.

Integratie van inwoners van niet Nederlandse komaf is zeer belangrijk. Voor een stabiele en veilige samenleving en begrip voor elkaar. De provincie kan dit extra stimuleren door subsidies aan sport, buurthuizen/wijkcentra en/of taalmaatjes. Daardoor worden de immigranten betrokken bij het dagelijks leven in Nederland met alle gewoontes. En op deze manier leren ze de taal ook.

De snelheid verlagen op N wegen heeft weinig effect op de verkeersveiligheid. Zolang mensen elkaar blijven inhalen omdat ze toch iets harder willen rijden blijft dit probleem zich voordoen. Wel is BBB er een voorstander van om trekker verkeer op sommige N wegen toe te laten om woonkernen te ontzien en veiliger te maken.

De dorpshuizen/buurthuizen/sportkantines spelen een belangrijke rol in de sociale samenhang van de steden en dorpen. Door de stijgende energieprijzen is de kans realistisch hoog dat deze dorpshuizen/buurthuizen/sportkantines moeten sluiten. Door extra budget vanuit de provincie zou dit voorkomen kunnen worden.