Verkiezingsprogramma Overijssel

Overijssel is een provincie die zich kenmerkt door diversiteit en tradities. BBB wil dit koesteren en de bouwstenen voor datgene wat ons bindt versterken, met acceptatie voor datgene wat ons onderscheidend maakt.

Noaberschap en creativiteit vormen de basis van onze cultuur. Samen versterken we de leefbaarheid in onze dorpen, steden en regio’s. Samen werken we aan een leefbare provincie met een hoog voorzieningenniveau en passende woonvoorzieningen. Burgers en boeren hebben veel kennis over hun directe leefomgeving en weten waar kansen liggen voor onder andere de energietransitie, een beter milieu en een gezondere bodem. Overijsselse ondernemers hebben sterke innovatievaardigheden en grenzeloze ambities. De provincie speelt een faciliterende rol in het samenbrengen van mensen, ideeën en organisaties in het oplossen van problemen, het pakken van kansen en het verwezenlijken van ambities.

De provincie slaat onder andere een brug tussen de landelijke politiek, de regio’s en de lokale volksvertegenwoordiging. BBB vindt dat hierin het op transparante wijze meenemen van het geluid van de inwoners uit de vele unieke regio’s die onze provincie rijk is het uitgangspunt hoort te zijn. Kortom, we moeten het noaberschap in het openbaar bestuur brengen en burger, boer en politiek verbinden in het werken aan een nóg duurzamer en leefbaarder Overijssel.

Vragen?

Voor vragen mail naar [email protected].

bbb_logo_2022
bbb_logo_2022

Speerpunten BBB Overijssel

  • De overheid is er voor haar burgers en niet andersom! Minder regels, meer noaberschap!

  • Zonnepanelen op daken; boeren, burgers en bedrijven doen de energietransitie samen.

  • Niet het platteland slopen, dus geen boeren verplicht uitkopen.

  • Studenten, werkenden en ouderen incluis, voor een ieder een passend huis!

  • De hele provincie bereikbaar met eigen of openbaar vervoer.

Klik op afbeelding voor download.
bbb_logo_2022

VERKIEZINGSPROGRAMMA OVERIJSSEL

 

TOEKOMST VAN DE PROVINCIE OVERIJSSEL

Overijssel is een provincie die zich kenmerkt door diversiteit en tradities. BBB wil dit koesteren en de bouwstenen voor datgene wat ons bindt versterken, met acceptatie voor datgene wat ons onderscheidend maakt.

Noaberschap en creativiteit vormen de basis van onze cultuur. Samen versterken we de leefbaarheid in onze dorpen, steden en regio’s. Samen werken we aan een leefbare provincie met een hoog voorzieningenniveau en passende woonvoorzieningen. Burgers en boeren hebben veel kennis over hun directe leefomgeving en weten waar kansen liggen voor onder andere de energietransitie, een beter milieu en een gezondere bodem. Overijsselse ondernemers hebben sterke innovatievaardigheden en grenzeloze ambities. De provincie speelt een faciliterende rol in het samenbrengen van mensen, ideeën en organisaties in het oplossen van problemen, het pakken van kansen en het verwezenlijken van ambities.

De provincie slaat onder andere een brug tussen de landelijke politiek, de regio’s en de lokale volksvertegenwoordiging. BBB vindt dat hierin het op transparante wijze meenemen van het geluid van de inwoners uit de vele unieke regio’s die onze provincie rijk is het uitgangspunt hoort te zijn. Kortom, we moeten het noaberschap in het openbaar bestuur brengen en burger, boer en politiek verbinden in het werken aan een nóg duurzamer en leefbaarder Overijssel.

 

GEZONDE MAATSCHAPPIJ

Leefbaarheid & noaberschap

VISIE

Noaberschap spitst zich toe op het omkijken naar en zorgen voor elkaar. De verbinding binnen families, buren, straten, gemeenschappen, verenigingen, dorpen en steden staat hierin centraal. We doen het samen. Maar daar is wel een stevige basis voor nodig. Je kunt immers niet delen als je niets te geven hebt. Een gezonde levenshouding begint bij jezelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor je studie afronden, keuzes maken voor je beroep of bedrijf, zorg dragen voor je eigen vitaliteit, en het pakken van kansen die langskomen. De overheid faciliteert: het waarborgen van de (lokale) leefbaarheid, zorg voor passend onderwijs, een veilige omgeving, en goede voorzieningen.

 

BBB SPEERPUNTEN

BBB heeft leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Overijssel moet in samenspraak met de regio’s een samenhangend leefbaarheidsplan ontwikkelen, waarin voldoende aandacht geschonken wordt aan zowel het platteland, kleine kernen, dorpen en de steden.

BBB is een groot voorstander voor het behoud van tradities. We willen dat de provincie zich inzet voor het behoud van deze culturele tradities. Denk hierbij aan volksfeesten, paasvuren, carnaval, carbid schieten etc.

Provinciale regels omtrent tradities, folklore en cultuur krijgen een plattelandstoets.

Getoetst wordt of de regelgeving vanuit Zwolle wel relevant is voor het platteland en wat de gevolgen zijn voor de onderlinge sociale binding, de cultuur en noaberschap op het platteland.

De provincie moet erop toezien dat decentrale algemene voorzieningen regionaal aanwezig blijven of zelfs uitgebreid worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dorpsscholen, zorginstellingen, dorpshuizen, openbaar vervoer en sportverenigingen. Dit is essentieel om plattelandsgebieden leefbaar en toekomstbestendig te houden.

BBB wil binnen Overijssel een actieve inclusie-agenda gericht op cultuur, bereikbaarheid, toerisme en recreatie.

 

ENERGIE & MILIEU

VISIE

De klimaat-, milieu- en energievraagstukken spelen op globaal niveau, maar behoeven oplossingen die passen bij de lokale leefomgeving. Door met burgers, boeren, ondernemers en wetenschappers samen te werken in het vormgeven van een lokale circulaire economie, kenniscreatie en -deling, en innovatieprojecten kan de provincie op lokaal en regionaal niveau de energietransitie en verduurzaming versnellen. Dit is een ingewikkeld proces waar verschillende vakgebieden en perspectieven elkaar kruisen.

BBB is het dan ook absoluut niet eens met de eenzijdige focus van de landelijke overheid op stikstof in het algemeen en ammoniak in het bijzonder. Dit leidt tot het vaststellen van onrealistische doelen die de vraagstukken niet oplossen. BBB zet zich in voor een goede balans tussen ecologie en economie met als doel versterking van de natuur met behoud van een vitale landbouwsector en een (be)leefbaar platteland. Alleen door de kennis van de wetenschap en de kunde van de praktijk te combineren kunnen we tot oplossingen komen. Dit kost tijd, een actieve wijze van naar elkaar luisteren en bereidheid om van elkaar te leren.

BBB wil volop inzetten in het (her)verbinden van de boer, burger, ondernemer en wetenschapper in deze om samen met hen te kunnen werken aan lokale duurzame oplossingen in het beschermen van onze natuur die passen bij de betrokkenen en de omgeving. Innovaties en gelijkwaardigheid tussen de betrokken partijen moet hierin centraal staan.

 

BBB SPEERPUNTEN

De provincie roept op om in Brussel te pleiten voor een herijking van de Natura 2000 gebieden. Teveel aangewezen gebieden of gebieden die oneigenlijk zijn aangewezen moeten worden geschrapt.

De provincie moet zich verzetten tegen eventuele uitbreiding van de Natura 2000 gebieden. BBB wil dat in de toekomstige gebiedsplannen de bevindingen uit de sociaaleconomische analyse in voldoende mate meegewogen worden.

Meten = weten. Provinciaal beleid wordt gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve meetgegevens, met een regionale toetsing, in plaats van op aannames en modellen. Zo wil BBB onder andere dat het inzetten op realtime meten in stallen maximaal gefaciliteerd wordt, zodat in de toekomst het borgen van maatregelen via daadwerkelijke metingen in beeld gebracht kan worden.

BBB wil dat de werkelijke staat van de natuur leidend wordt in de uitvoering van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, die op basis van eenduidige objectieve indicatoren in beeld gebracht wordt.

BBB is tegen het verplicht uitkopen van boeren om de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000 gebieden te bereiken. De provincie zet zich in om boeren te helpen in de implementatie en ontwikkeling van innovaties (bijvoorbeeld voer-, stal- en mestmaatregelen) waarmee zij hun belasting op het milieu kunnen minimaliseren.

BBB wil dat er bij het vaststellen van maatregelen goed gekeken wordt of het beoogde effect voldoende onderbouwd is. De in het verleden uitgevoerde maatregelen in Natura 2000 gebieden moeten worden getoetst op resultaat.

Boerennatuur is ook natuur en wordt als zodanig door de overheid erkend, gewaardeerd en gestimuleerd. Natuurorganisaties gesubsidieerd door de overheid nemen het belang van behoud van boerennatuur mee in hun campagnes en dragen actief uit dat boerennatuur ook natuur is.

De uitkoop van boeren om groene economie (landbouw) in te ruilen voor grijze economie (industrie) wordt gestopt. Boeren maken geen luxeproducten, maar noodzakelijke producten: voedsel. Dit vormt naast zuurstof een eerste levensbehoefte. Voedselmakers jaag je niet weg uit Nederland, die behoud je voor Nederland. Nederland moet tenminste zelfvoorzienend zijn en blijven met betrekking tot belangrijke landbouwproducten. Overijssel voert landelijk overheidsbeleid uit maar is daar kritisch in.

Overijssel toetst gemeentelijke maatregelen op het gebied van duurzaamheids-, biodiversiteits-, en hittestress-opgaven in stedelijke omgeving op haalbaarheid en impact voor de burgers en stelt hier vooraf kaders voor vast.

Asbestsanering moet provinciaal geregisseerd worden. Tevens moet de provincie gelden voor asbestsanering beschikbaar stellen voor boer en burger.

Er komen geen zonnepanelen op landbouwgrond zolang er nog beschikbare lege daken en terreinen zijn.

Overijssel stimuleert samenwerking tussen overheden, burgers, boeren en ondernemers in het werken aan lokale oplossingen voor vraagstukken in de energietransitie en het vormgeven van een lokale circulaire economie en biedt hier een handboek voor.

De provincie zou moeten stimuleren dat klimaat en energietransitie een belangrijke rol (gaan/blijven) spelen in het Overijsselse onderwijs.

De provincie moet een betaalbare en toekomstbestendige energie-infrastructuur integraal meenemen in de provinciale gebiedsontwikkelingsplannen.

 

TRANSPARANT OPENBAAR BESTUUR

VISIE

Het Overijsselse openbaar bestuur moet transparant zijn en dicht bij de inwoners staan. De overheid moet er immers voor de inwoner zijn en niet andersom. Dit betekent dat de BBB wil dat de stem van de burgers en boeren gehoord wordt bij belangrijke besluitvorming, (kleine) gemeenten voldoende door de provincie ondersteund worden en de provinciale regeldruk minimaal blijft. Zo kan de provincie op democratische wijze met haar inwoners effectief te werk gaan in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom bijvoorbeeld wonen, verkeersveiligheid, duurzaamheid, economie, diversiteit en leefbaarheid.

 

BBB SPEERPUNTEN

De overheid is er voor haar burgers en niet andersom. Wij stellen mensen centraal.

BBB wil een overheid die transparant te werk gaat en eerlijk is over waar beleid voor ingezet wordt. De overheid hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan. Wij gaan voor het beperken van provinciale regelgeving. Er komt, waar mogelijk, geen nieuwe regelgeving zonder dat er ook bestaande regels worden afgeschaft. Hierin zijn de praktijkervaringen van boeren en burgers leidend.

BBB hecht veel waarde aan de inbreng en kennis van inwoners. De provincie zou in haar beleidsvorming meer gebruik moeten maken van de inbreng en kennis van belangenorganisaties en verenigingen voor plaatselijk belang.

De overheid stimuleert dat plattelandsgemeenten lokaal en klein kunnen blijven en reikt ze daarvoor actief (financiële) middelen aan waardoor deze plattelandsgemeenten toekomstbestendig en levensvatbaar blijven.

Plattelandsgemeenten worden niet door de provincie gedwongen om uit financiële overwegingen te fuseren met een stad tot een supergemeente. Het risico na zo’n fusie is groot dat de voormalige kleine gemeenten, die nu autonoom zijn en dicht bij de bevolking staan, worden ondergesneeuwd door de ‘grote stadsbroer’. De kloof tussen burger en overheid moet worden verkleind, een ‘supergemeente’ staat te ver af van de bevolking.

Iedereen in Nederland verdient gelijke kansen. Daar hoeven we geen hele paragraaf aan te wijden. Racisme en discriminatie zijn ontoelaatbaar en strafbaar. Punt. Voor BBB maken kleur, leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid en religie niets uit.

 

GEZONDE BURGERS

VISIE

Overijssel kenmerkt zich als een provincie met noaberschap en vele culturele tradities (denk hierbij aan de paasvuren, volksfeesten en carnaval). BBB hecht hier grote waarde aan en is van mening dat Overijssel dit zou moeten stimuleren. Het zorgt voor verbinding en saamhorigheid. Het faciliteren hiervan gaat verder. Actieve buurthuizen, goede sportvoorzieningen en andere vormen van het verbinden van burgers en boeren zouden in Overijssel gestimuleerd moeten worden. Samen werken we aan gezonde, veilige en (be)leefbare dorpen en steden waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen.

 

BBB SPEERPUNTEN

BBB wil actieve buurthuizen in ieder(e) dorp en/of wijk, bij voorkeur gefaciliteerd binnen bestaande voorzieningen. In deze buurthuizen worden verschillende activiteiten verzorgd door cultureel maatschappelijk werkers. Zij kunnen tevens een signaleringsfunctie vervullen in de ontwikkeling van de jeugd in de dorpen en daar een positieve stimulans aan geven. Bewegen in gezelschap is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Overijsselse sportverenigingen en -faciliteiten moeten in stand gehouden en gestimuleerd worden. Regionale en lokale kunst en cultuur leer je niet alleen in een klaslokaal. Bestaande subsidieregelingen ten behoeve van kunst en cultuur moeten beter toegankelijk zijn voor het onderwijs.

De provincie moet bibliotheken blijven steunen in hun doelen in het bestrijden van laaggeletterdheid, het vergroten van participatie in de informatiesamenleving en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling te bereiken.

BBB wil dat de provincie stimuleert dat er in steden meer groen wordt aangelegd voor de recreatie en ontspanning van de stadsbewoners en -bezoekers. Dit is tevens goed voor het aanpassen aan en bestrijden van klimaatverandering en zorgt voor minder hoge temperaturen in de volle en drukke stad.

Overijssel stimuleert het contact tussen (stedelijke) burgers en boeren door projecten te ondersteunen waarbij boeren ook integreren in de stedelijke omgeving. Boer en burger hebben respect voor elkaar, dat kan alleen als men bereid is elkaars problemen te herkennen en onderkennen.

Samenwerking tussen buurtwinkels, boerderijwinkels en voedselbanken wordt gestimuleerd. Agrarische organisaties bundelen intussen de krachten met Voedselbanken Nederland, om de voedselvoorziening aan voedselbanken een impuls te geven.

BBB wil meer aandacht voor politie en handhaving. Voor de langetermijnvisie stuurt de BBB op het op sterkte brengen en houden van de politie zodat ze adequaat aanwezig kan zijn in de lokale gemeenschappen. De provincie kan hiervoor pleiten bij het ministerie en indien nodig extra gelden beschikbaar stellen.

 

GEZONDE BOEREN

VISIE

Gezonde boeren blijven gezond door een stabiel, langjarig, betrouwbaar en toekomstgericht plattelandsbeleid. Boeren houden de vruchtbare gronden in gebruik voor duurzame en veilige voedselproductie en zijn bij uitstek de (agrarische) natuurbeheerders. Eerlijke prijzen/beloningen zijn nodig om de bedrijven op een duurzame manier voort te zetten. Voor de optimale leefbaarheid voor boer en burger in Overijssel blijven voorzieningen decentraal beschikbaar. Innovaties die voortkomen uit samenwerkingen met burgers in onder andere toegepast onderzoek versterken de concurrentiepositie en verduurzaming van boerenbedrijven. Zo zorgen wij ervoor dat boeren, maar ook hun toekomstige opvolgers, goed kunnen boeren.

Boeren verdienen het om in een veilige, betrouwbare omgeving te werken. De boeren verdienen de waardering en het respect omdat zij onze samenleving voeden en de (be)leefbaarheid van het platteland borgen. Samen gaan we voor het behouden van onze boerenstand.

 

BBB SPEERPUNTEN

Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren waarin is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Overijssel. Boeren denken in generaties, niet in jaren.

Om boeren te behouden worden er extra gelden beschikbaar gesteld om hun bedrijf toekomstbestendig te maken en door middel van innovatie een bijdrage te kunnen leveren aan verschillende maatschappelijke opgaven.

De provincie zet zich ervoor in om voor jonge boeren bedrijfsopvolging mogelijk te maken. Zo stellen we de toekomstige voedselproductie in Overijssel veilig en houden we een leefbaar platteland. De mogelijkheden dienen zo ingericht te zijn dat jonge boeren gemakkelijk gebruik kunnen maken van subsidies en regelingen. In plaats van dat ze tegen een grote hoeveelheid regels en bureaucratie aanlopen.

Het plattelandsbeleid wordt opgesteld samen met de agrarische sector, plattelandsbewoners, het bedrijfsleven en wetenschappers.

Er komen geen extra regels voor boeren als de extra kosten die de boer hiervoor moet maken niet gedekt kunnen worden.

Campagnes en uitingen vanuit de provinciale overheid omtrent voedselproductie en voedselconsumptie worden eerst getoetst op feiten.

Er komen voldoende gelden beschikbaar voor toegepast onderzoek en praktijkonderzoek voor land- en tuinbouw in Overijssel.

BBB ziet de provincie in een stimulerende rol om innovatieve landbouwtechnieken in Overijssel een plek te geven. De provincie dient daarbij voortvarend de bijbehorende vergunningen te verstrekken.

De komst van nieuwe burgerwoningen in het agrarisch buitengebied mag nooit leiden tot beperkingen voor de bedrijfsvoering van de agrarische sector. Wonen in het buitengebied betekent erkennen en accepteren dat voedselproductie essentieel is en niet beperkt mag worden. Boeren dienen wel rekening te houden met het woongenot van alle inwoners in hun omgeving.

Er worden door de provincie Overijssel stimuleringsregelingen en acties ontworpen en uitgezet om de binding tussen boer en burgers te versterken om op die manier ook de wederzijdse erkenning te vergroten.

Rechtsgelijkheid is belangrijk en wettelijk verankerd. In de gebiedsgerichte aanpak zitten veel partijen. BBB wil dat de provincie het belang van de betrokken agrarische ondernemer als grondeigenaar gaat borgen.

 

GEZOND WONEN

VISIE

De woningbehoefte verandert, maar de afgelopen jaren veranderde het type huizen dat gebouwd werd niet. Er worden geen huizen gebouwd op basis van maatschappelijke behoeften, zoals voor ouderen die graag kleiner willen wonen en nu (te) grote huizen bezitten of huizen voor de minder vermogenden, starters en studenten. Ook blijft het aantal eenpersoonshuishoudens stijgen. De huidige woningmarkt sluit niet aan bij de vraag. BBB is voor het versnellen van het bouwen van betaalbare woningen die kunnen voorzien in de huidige maatschappelijke behoefte, zoveel mogelijk binnen bestaande kernen. Hoogbouw en nieuwe innovatieve bouwvormen zullen bijdragen aan deze versnelling. Eventuele problemen rondom vergunningverlening moeten worden opgelost. Daarbij moet het gezonde leefklimaat in de gebouwde omgeving geborgd blijven, waardoor het dorp of de stad aantrekkelijk is om in te wonen en de lokale voorzieningen op peil blijven.

 

BBB SPEERPUNTEN

Er wordt eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande kernen/steden gebouwd. De herbestemming van kantoren tot woonbestemming behoort tot de mogelijkheden. Zo worden vruchtbare landbouwgrond en het unieke cultuurlandschap op het platteland behouden. Pas als binnendorps bouwen niet afdoende blijkt, wordt er gebouwd om de kernen heen. BBB vindt dat in de Overijsselse dorpen en steden, waar voldoende ruimte is, mensen in de gelegenheid gesteld moeten worden passende woonvoorzieningen te realiseren, zoals ‘kangoeroewoningen’, starterswoningen of knooperven. De provincie moet er zorg voor dragen dat nieuwe woningbouwprojecten vooral toegespitst worden op starterswoningen, huisvesting voor studenten en sociale huurwoningen.

Er komen voldoende betaalbare woningen voor jongeren in kleine kernen. Veel jongeren willen namelijk in hun dorp of kern van herkomst blijven. Zij spelen daarnaast vaak een grote rol in het lokale verenigingsleven en houden het lokale voorzieningenniveau op peil.

Er moeten voldoende betaalbare woonvoorzieningen komen voor studenten en jonge professionals in de Overijsselse steden. Zo helpen we in de internationale ambities van onze onderwijsinstellingen en innovatieve MKB, faciliteren we de instroom van talenten uit heel Europa en bieden we een goede basis voor afgestudeerd talent dat in Overijssel wil blijven wonen en werken.

Natuurlijk moeten statushouders een plek krijgen om te wonen, maar dit mag niet ten koste gaan van Nederlanders die al jaren op een woning wachten.

De verantwoordelijkheid van de huisvesting van expats en arbeidsmigranten komt bij de gemeenten te liggen. De provincie kan hier de kaders voor scheppen.

 

GEZONDE ECONOMIE

Verkeer & vervoer

VISIE

Economie is een samenspel tussen dienstverlening, productie, distributie en consumptie. Zowel in de stedelijke gebieden als op het platteland is bereikbaarheid daarom een onmisbare basis voor een gezonde economie. Hierin speelt de provinciale overheid een cruciale rol. Naast bereikbaarheid voor bedrijven willen wij ook een goede bereikbaarheid voor toeristische gebieden, de onderwijsinstellingen en voorzieningen. Overijssel kent nog te veel knelpunten op dit gebied. De bereikbaarheid per spoor, busverbindingen en wegen laat nog steeds te wensen over. Naast infrastructurele vraagstukken verdient ook de veiligheid meer aandacht. Veilige wegen en fietspaden voor alle verkeersdeelnemers zijn dan ook een absolute voorwaarde.

 

BBB SPEERPUNTEN

De Nedersaksenlijn van Almelo naar Emmen en Groningen is niet alleen een belangrijke stap richting bereikbaarheid van en naar de aanliggende provincies, maar ook een belangrijke economische groeifactor voor Overijssel. Onze provincie dient zich met kracht voor deze verbetering(en) in te zetten.

Het openbaar vervoer van stedelijke gebieden naar het platteland en vice versa dient tot tenminste 20.00 uur beschikbaar te blijven. Zowel forenzen, studenten, toeristen en ondernemers als het klimaat hebben baat bij een met openbaar vervoer bereikbaar platteland. BBB vindt het belangrijk dat inwoners met een beperking ook zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. BBB vindt het belangrijk dat de provincie hier ervaringsdeskundigen bij betrekt. Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk, zoals buurtbussen en vervoer op afroep.

BBB is voorstander van verbreding dan wel verbetering van (recreatieve) fietspaden, ook in buitengebieden. Ook bij ventwegen dient veiligheid voorop te staan, hierbij valt te denken aan scheiding van fiets- en landbouwverkeer.

BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking.

Wij vinden dat alle kinderen veilig naar school moeten kunnen gaan. Bij toetsing van wegen moet worden meegenomen of er sprake is van voldoende veiligheid voor schoolgaand (fiets)verkeer.

Kinderen in het verkeer zijn kwetsbaar. BBB stimuleert voorlichting op scholen over onder andere vrachtverkeer, dode hoeken en landbouwvoertuigen.

In Overijssel zijn meerdere gevaarlijke N-wegen waar op korte termijn aanpassingen vereist zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen. De N35, N36, N50 vragen om spoed gelet op de ernstige ongevallen. Tijdelijke maatregelen, zoals de verlaging van de maximumsnelheid, zijn een optie. Op de lange termijn zijn echter blijvende maatregelen nodig om de verkeers- veiligheid te verbeteren. BBB acht het van het grootste belang dat de provincie hiertoe druk blijft uitoefenen bij het kabinet.

De wegenstructuur zou zo aangelegd moeten worden dat de woongebieden en de landbouwgrond altijd goed bereikbaar zijn, maar niet doorsneden worden.

BBB wil blijven investeren in het innoveren, het verbinden en het robuuster maken van de binnenvaartwegen.

Gedupeerde omwonenden door onderhoud van de vaarwegen (bijvoorbeeld bij kanaal Almelo- De Haandrik) moeten worden gecompenseerd.

BBB is tegen de komst van de Noordtak van de Betuwelijn. Deze lijn dient er louter voor dat het spoor in de Randstad ontsloten wordt terwijl de mensen in Twente en de Achterhoek te maken gaan krijgen met grote overlast van zwaar vervoer over het spoor.

 

AMBITIEUZE, INNOVATIEVE EN GRENZELOZE SAMENWERKING

VISIE

De economische kracht van de Overijsselse streken en regio’s ligt in hun innovatieve midden- en kleinbedrijven. Het faciliteren van een omgeving waarin zij in vrijheid kunnen bloeien, zou centraal moeten staan in het economische beleid van de provincie. Overijssel zou (meer) moeten investeren in een (nog) betere verbinding tussen het bedrijfsleven en de universiteit, hogescholen en ROC’s. Zo blijft en klimt Overijssel in de wereldtop van innovatie, onderzoek, start ups en spin-off bedrijven. Samenwerking en de vereenvoudiging en afstemming van regels over de grenzen van de provincie, bijvoorbeeld in Euregionaal verband, kunnen Overijsselse ondernemers in staat stellen hun innovaties (beter) over de provinciale grenzen te exporteren en hun potentieel te ontsluiten. Wanneer gelijkwaardige samenwerking tussen lokale overheden, boeren, burgers en ondernemers worden gestimuleerd, kan Overijssel werken aan het vinden van lokale oplossingen in, aan het klimaat gerelateerde vraagstukken, zoals de energietransitie en circulaire economie. Samen werken wij aan een duurzaam toekomstperspectief voor de economie van de Overijsselse streken en regio’s!

 

BBB SPEERPUNTEN

Overijssel moet zichzelf de ambitie stellen de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland te zijn en blijven. In samenwerking met de gemeenten moet het MKB zo goed mogelijk gefaciliteerd worden.

De provincie moet een ideaal klimaat creëren voor innovatieve startup en spin-off bedrijven in Overijssel.

Er komt voldoende ontwikkelingsruimte voor ondernemers, zodat zij hun bedrijf kunnen overdragen aan de volgende generatie. Zo blijven familiebedrijven behouden.

BBB wil dat de provincie de toekomstbestendigheid van Overijsselse bedrijventerreinen waarborgt.

BBB ziet de Technology Base als een kans voor innovatieve hoogtechnologische maakindustrie en de ontwikkeling van een geluidloze en emissiearme bemande en onbemande luchtvaart.

Als er een maatschappelijke vraag naar uitbreiding van (vakmanschap)onderwijs is, zal Overijssel waar mogelijk de betreffende scholen hierin ondersteunen.

Overijssel moet structureel investeren in innovatie en onderzoek, zodat onze ondernemers en onderzoeksinstellingen in de wereldtop kunnen blijven.

De provincie zou de oprichting en uitdieping van kennisnetwerken moeten stimuleren en hier zelf een actieve rol in spelen. Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de wetenschap kunnen in deze netwerken op basis van gelijkwaardigheid kennis delen en creëren.

Internet is een basisbehoefte en voorwaarde voor economische groei geworden. Overijssel zou daarom moeten streven naar het bieden van mogelijkheden tot een supersnelle internetverbinding voor zo veel mogelijk inwoners en ondernemers.

BBB is een voorstander van de productie en consumptie van voedsel uit de streek en (grens)regio en is van mening dat Overijssel hier een stimulerende rol in heeft. Zo kunnen we werken aan een eerlijkere prijs voor de boer met minder impact op het klimaat. Overijssel is onderdeel van een sterke grensregio met veel potentie tot verdere economische groei. Overijssel moet intensief samenwerken met onder andere de aangrenzende provincies en Duitse deelstaten.

Overijssel kent tal van ondernemingen met grenzeloze ambities. De provincie moet ondernemers die de wens hebben te exporteren ondersteunen in hun internationalisering en mogelijkheden voor export creëren dan wel promoten.

 

GEZONDE DIEREN

VISIE

BBB vindt dierenwelzijn heel belangrijk. De wetgeving dient overal, dus ook in natuurgebieden, te worden gehandhaafd. Ook in natuurgebieden moet het dierenwelzijn aan minimale eisen voldoen. Schade door wild moet makkelijker kunnen worden aangemeld. Daar waar nodig dienen afschermingen worden aangebracht langs bebouwing, wegen en landbouwgronden. Het aantal predatoren dat wordt toegestaan moet in evenwicht zijn met het aantal dieren dat lager in de voedselketen staat.

Vanwege de grote slachting die wolven aanrichten onder de (landbouw-)huisdieren van boeren en plattelanders wil BBB zo snel mogelijk actie van de landelijke en provinciale overheid. De analyses van de schade en het zo koppelen van de juiste wolf aan een aanval, kan zo maar 3 maanden duren. De dader is dan vaak al lang gevlogen. BBB wil dat de provincies nadenken over de omgang met de wolf op de langere termijn maar stelt ook een aantal korte termijn maatregelen voor.

 

BBB SPEERPUNTEN

Wanneer je een dood dier in de openbare ruimte vindt, moet het eenvoudig en gratis kunnen worden gemeld en opgehaald worden. Zo voorkom je uitbraken en overdracht van besmettelijke ziekten en ga je met respect om met de dieren.

Wij staan voor gratis schademeldingen (als gevolg van bijv. ganzen, wolven en wilde zwijnen) bij het Faunafonds, die volgens landelijk uniforme regels afgewikkeld worden. Wildbeheereenheden (WBE’s) spelen een essentiële rol in het beheren en bevorderen van een gezonde wildstand en het versterken van de biodiversiteit.

Predatoren worden alleen gedoogd als de begroeiing en de stand van dieren die minder hoog in de voedselketen staan dit aantoonbaar aankunnen. Wij gaan voor een verantwoorde balans. We zijn begaan met het welzijn van (landbouw)huisdieren, gezelschapsdieren en (wilde) dieren in de natuur.

BBB wil dat dierenartsen DNA mogen afnemen bij gewonde paarden en koeien (en dus niet op provinciale ondersteuningsorganisatie BIJ12 hoeven te wachten). Tevens wil BBB een snellere DNA-analyse tot een maximum van twee weken.

BBB wil dat de provincies gezamenlijk een helder afschotbeleid opstellen voor individuele wolven die zich herhaaldelijk aan (landbouw-)huisdieren vergrijpen.

BBB stelt voor om belemmerend beleid ten aanzien van afschot van wolven dusdanig te herzien c.q. aan te vullen dat roedels die zich herhaaldelijk vergrijpen aan (landbouw-) huisdieren beheerd kunnen worden, zodat verdere escalatie voorkomen wordt.

 

GEZONDE PLANTEN

VISIE

Gezonde planten zijn van belang voor iedere Overijsselaar. Zowel in het stedelijk gebied, het landbouwgebied als in het natuurgebied. Meer gezonde planten in het stedelijk gebied helpen om de temperatuur en waterhuishouding in balans te brengen, voor de landbouw is het belangrijk om gezonde planten te hebben. Voor zowel de natuurgebieden als de landbouw zijn gezonde planten noodzakelijk om de natuurwaarden te behouden. Daarnaast zijn in alle gebieden gezonde planten belangrijk voor het in stand houden en/of versterken van de biodiversiteit. Dit geldt ook voor groenstroken en overige gebieden in onze provincie.

 

BBB SPEERPUNTEN

Overijssel kent vele cultuurlandschappen, zoals de zandgronden, de stuwwallen, het rivierenlandschap, veengebieden en de beekdalen. Deze landschappen zijn mede door het onderhoud van de boeren zo goed bewaard gebleven. Dit mooie cultuurlandschap op het platteland dient te worden behouden zodat de teelt van veilig lokaal voedsel gegarandeerd wordt. Bermen en groenstroken in beheer van de provincie worden op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt alleen gemaaid waar dit strikt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. We zaaien bermen in met bloemrijke inheemse mengsels (vrij van Jacobskruid). Overijssel stuurt hier specifieke op omgevinggebonden biodiversiteit.

In de stedelijke gebieden gaat elke steen die eruit kan, uit de grond. Deze wordt vervangen door een gezonde plant, struik of boom, om ook in de steden maximaal groen te realiseren. In de bebouwde ruimte komt meer aandacht voor planten als temperatuurregelaar, producent van zuurstof en voedsel en vestigingsplaats voor vogels, dieren en andere planten. Groen in het stedelijk gebied zorgt ook voor vermindering van wateroverlast (klimaatadaptatie). De provincie blijft initiatieven voor het planten van bomen ondersteunen.

We stimuleren het plaatsen van insectenhotels in de steden, zodat insecten ook daar weer terugkomen. Dit bevordert tevens de terugkeer van vogels.

Ook planten hebben recht op een medicijnkast met gewasbeschermingsmiddelen.

Gras komt in plaats van tuintegels, oases in plaats van kale winkelpleinen. Er komen meer planten, tuinen en stilte bossen in de openbare gebouwen.

Het gebruik van beschermingsmiddelen voor zaden wordt toegestaan om plagen en misoogsten te voorkomen.

 

GEZONDE BODEM

VISIE

Een gezonde en rijke bodem is noodzakelijk voor een gezonde toekomst voor ons allemaal. Doordat het aantal beschikbare hectares onder druk staat, moeten we slim omgaan met de ruimte. Er moeten geen zonnepanelen op vruchtbare bodem geplaatst worden. De provincie moet aandacht schenken aan bijvoorbeeld ruimtebesparend bouwen. In de bemesting voor het op peil houden van de bodemkwaliteit wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bewerkte menselijke en dierlijke mest. We zetten, daar waar het kan, in op waterberging en beheer om droogteperioden te overbruggen. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.

 

BBB SPEERPUNTEN

Goede vruchtbare landbouwgrond dient beschikbaar te blijven voor de voedselproducenten. We bemesten naar behoefte en zorgen ervoor dat de planten niet langer ondervoed zijn en de bodem niet uitgeput wordt.

Er komen geen beleidswijzigingen zonder voorafgaande praktijkproeven bij representatieve bedrijven. Meten = weten.

De provincie spant zich in voor het wijzigen van het landelijke mestbeleid. Het mestbeleid moet praktisch uitvoerbaar zijn. Mest uitrijden zou weersafhankelijk moeten zijn in plaats van kalenderafhankelijk. Bij het mestbeleid staat het vakmanschap, de kennis en de ervaring van de voedselproducent voorop.

Door dierlijke organische mest en menselijke ontlasting te gaan bewerken en aanvullen met bodemspecifieke mineralen kan de vruchtbare landbouwgrond naar behoefte bemest worden en kunnen we af van de kunstmestaanvoer op de langere termijn. De provincie zou initiatieven die dit in gang zetten moeten ondersteunen.

Doordat droge en neerslagperioden elkaar vaker opvolgen moet water vasthouden meer prioriteit krijgen in alle gebieden met infiltratie als hoofddoel. Overijssel stimuleert het vasthouden van water zoals het creëren van waterpasserende bestrating en groene infiltratieruimten in alle gebieden: bewoond, landbouw én natuur.

BBB wil dat de provincie in samenwerking met alle betrokkenen, waterschappen, gemeenten, bedrijven en inwoners, plannen gaat ontwikkelen voor de verhoging van de waterkwaliteit, waterberging en goed waterbeheer.

BBB wil dat de provincie in samenwerking met waterschappen, gemeenten, inwoners, bedrijven en wetenschappers werkt aan het opstellen van een waterbalans.

De provincie dient innovatieprojecten bij drinkwaterbedrijven te stimuleren.

Door maximaal in te zetten op organische stof als basis voor koolstofbinding en bodemleven in de bodem, wordt maximaal ingezet op het behoud van ons ecosysteem. Natuurbeheerders worden ook betrokken in het gezond maken van de bodem. In overgangsgebieden worden zowel van natuurorganisaties als van agrariërs inspanningen verwacht. Denk hierbij aan het aanpassen van toelaatbare dieren en planten en het aanpassen van het waterpeil langs de grenzen van de kwetsbare natuurgebieden.