Ticketvoorwaarden

1. Algemeen – toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden, reglementen en huisregels (hierna: algemene voorwaarden) voor bezoekers van BBB (hierna: evenement) zijn van toepassing op de aanbieding en op de overeenkomst die tot stand komt tussen BBB (hierna: organisator) en degene die een
ticket van het evenement bestelt, koopt en het evenement bezoekt.
De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op de werkzaamheden van alle aan de organisator gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen en alle overige natuurlijke- en rechtspersonen, hulppersonen en werknemers ingeschakeld door de organisator.
De hier bedoelde aan de organisator gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen, hulppersonen en werknemers kunnen zich op de volle werking van deze algemene voorwaarden beroepen.

1.2
Onder een evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
Een feestavond, congres, opleidings- en/of trainingsdag georganiseerd door de organisator of een derde partij die de organisator heeft ingeschakeld voor de organisatie en uitvoering daarvan en de ticketverkoop.

Organisator: BoerBurgerBeweging (BBB)

Postadres:
Smeenkhof 12 D
7429 AX Colmschate
Telefoonnummer: 0570-546395
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 76271072

1.3
Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan degene die een ticket bestelt ter beschikking gesteld en op zodanige wijze ter hand gesteld dat deze op eenvoudige wijze kennis van de inhoud daarvan kan nemen.

Op de website van de organisator waarop tickets voor het evenement worden aangeboden, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kennis kunnen worden genomen van de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden en zal deze op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager of deze kunnen worden uitgeprint. Eerst nadat degene die een ticket wenst te bestellen/kopen uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de organisator heeft ingestemd door dit op de website van de organisator expliciet aan te geven, kan tot daadwerkelijke aankoop van tickets worden overgegaan.

1.4
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die het evenement bezoeken en hiertoe direct of indirect door bestelling van door de organisator verkochte tickets betrokken zijn.
Door de expliciete acceptatie van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn deze voorwaarden onverkort op de uitvoering van de overeenkomst met de organisator van toepassing, ook zonder dat de betrokken bezoeker direct een overeenkomst met de organisator heeft gesloten en worden deze algemene voorwaarden beschouwd als ook verstrekt aan de door de organisator verkochte cq verstrekte tickets en betrokken bezoeker.

1.5
De direct betrokkene bij de levering van de door de organisator verkochte tickets verklaart bevoegd te zijn om de indirect betrokken bezoeker aan de overeenkomst te binden en is gehouden en verbindt zich tot het onverwijld in kennis stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden aan de overige bij de overeenkomst betrokken bezoekers en vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid en de gevolgen wanneer dit om welke reden ook wordt nagelaten.

2. Tickets, totstandkoming van de overeenkomst

2.1
Er komt een overeenkomst tot stand met de organisator zodra degene die een ticket wenst te bestellen en kopen op de bestelknop op de betreffende website klikt. Degene is alsdan verplicht tot betaling (via iDEAL) van de bestelde tickets en de organisator is na ontvangst van de betaling verplicht tot toezending van de tickets.

2.2
De betaalde tickets worden binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd per e-mail. Bestelde en betaalde tickets kunnen niet worden geretourneerd (tegen geld) of omgeruild (voor andere soorten tickets) bij de organisator.

2.3
Een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisator verstrekt document of een e-mail met barcode. De barcode is uniek. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
Een ticket geeft alleen toegang tot vrij toegankelijke ruimtes op de locatie voor publiek, derhalve niet tot backstage-ruimtes of persruimtes.

2.4
Indien het betaalproces niet succesvol word afgerond wordt er geen ticket aangemaakt en verstuurd via email.

2.5
Ingevoerde (persoons)gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden. De organisator respecteert de privacy van haar bezoekers
Deze privacy geldt voor alle informatie die via de website van de organisator wordt verstrekt. De organisator gebruikt de gegevens alleen voor de afhandeling van de transactie waarvoor de gegevens zijn verstrekt en noodzakelijke informatie(voorziening) aan haar bezoekers.

2.6
Het risico van verlies of beschadiging van de tickets en/of hiervoor uitgereikte polsbandjes tijdens het evenement ligt volledig bij degene die het ticket heeft gekocht c.q. verkregen. Niet geldige tickets mogen door de organisator worden geweigerd c.q. de verdere toegang tot de locatie worden ontzegd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag.

2.7
De ontvangen tickets mogen niet worden verveelvoudigd of worden doorverkocht of overgedragen aan derden. Indien in strijd met deze bepalingen wordt gehandeld, is hij/zij een direct opeisbare boete verschuldigd aan de organisator ter hoogte van € 5.000. Voorts zal hem/haar de toegang tot het evenement worden ontzegd door de organisator en worden de betreffende tickets ongeldig gemaakt. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.

2.8
Indien tickets verveelvoudigd zijn op welke wijze dan ook en er meerdere tickets met dezelfde barcode worden aangeboden bij de toegangscontrole tot het evenement, dan heeft organisator het recht te bepalen dat degene die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement de rechthebbende op toegang daarvoor is.

2.9
De organisator heeft het recht de ticket(s) ongeldig te maken of de toegang tot het evenement te (laten) ontzeggen indien en zodra een of meer van de in deze algemene voorwaarden, reglementen en huisregels genoemde bepalingen worden overtreden. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.

3. Huisregels BoerBurgerBeweging (BBB)

3.1
Bezoekers van het evenement dienen zich te houden aan de huisregels geldend op de locatie waar het evenement/training/opleiding plaats vindt, aangevuld met onderstaande regels van BBB.

3.2
Bezoekers dienen zelf notie te nemen van de op de locatie geldende huisregels.

3.3
Ter bescherming van o.a. de veiligheid van de bezoekers van het evenement dienen bezoekers van 14 jaar en ouder zich op ieder gewenst moment te kunnen legitimeren aan de hand van een geldig ID-bewijs en kunnen ze op ieder gewenst moment worden gefouilleerd (inclusief inzien van meegenomen tassen/rugzakken). Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot de locatie door de organisator worden ontzegd.

3.4
Rolstoelen en scootmobielen zijn toegestaan. (Huis)dieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten. Hulphonden hebben wel toegang.

3.5
Medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort mee naar binnen op de locatie. Een medicijnpaspoort is verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd hierbij rekening met een aanvraagtijd van circa 3 weken.

3.6
Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisator hier vooraf expliciet in heeft toegestemd (bv. voor pers). Mobiele telefoons met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen zijn wel toegestaan.

3.7
Het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan evenals weder verstrekking ervan aan deze personen. Bij constatering zal aan betrokkenen de verdere toegang tot de locatie worden ontzegd. Personen welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs de locatie willen betreden kunnen worden geweigerd. De persoon welke aantoonbaar onder invloed is, kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.

3.8
Op ieder locatie waar BBB een evenement organiseert zijn drugs verboden. Tevens is het bezit en/of gebruik van overige geestverruimende middelen (o.a. lachgas) op het evenemententerrein niet toegestaan. Bij constatering van het gebruik en/of in het bezit hebben van soft-/harddrugs en/of overige geestverruimende middelen en/of het handelen in soft-/harddrugs en/of overige geestverruimende middelen zal degene onverwijld worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

3.9
Het is niet toegestaan in de locaties waar BBB evenementen organiseert te roken (waaronder ook het roken van een e-smoker). De organisator kan hiervoor worden beboet door de NVWA. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisator zal verlangd worden om rookwaren onverwijld te doven en het gebruik te staken. Wanneer, nadat ter zake hiervan aan de overtreder een waarschuwing is gegeven, hieraan geen medewerking wordt verleend, is de overtreder een direct opeisbare boete van € 70 per overtreding aan de organisator verschuldigd.

Tevens kan overtreder de verdere toegang tot de locatie door de organisator worden ontzegd, onverminderd het recht om nakoming en/of in plaats van de forfaitaire boete de hiervoor bedoelde boetes van de NVWA op de overtreder te verhalen als daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade.

3.10
Op de locaties waar BBB evenementen organiseert, gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen met en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar en seksuele intimidatie worden niet getolereerd. Bij constatering zal de verdere toegang de locatie worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.

3.11
Bij constatering van het plegen van misdrijven, vervuiling en/of vernieling van materialen en buitenterreinen zal de verdere toegang tot de locatie worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.

3.12
Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben. Bij constatering zal degene worden overgedragen aan de politie.

3.13
Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers zal cameratoezicht plaatsvinden op het de locaties waar BBB evenementen organiseert. Een ieder die het evenement bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. Op de locaties worden eveneens foto’s en video opnames gemaakt voor promotiedoeleinden. Een ieder die het evenement bezoekt, gaat hiermee akkoord.

3.14
Het gebruik van een openbaar publiek Wifi netwerk op de locaties is vrijblijvend en volledig voor eigen risico van bezoekers. Het gebruik van een publiek Wifi netwerk voor wettelijk verboden activiteiten en cybercriminaliteit is niet toegestaan. Bij constatering van overtreding kan de bezoeker de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd door de organisator en kan de politie worden ingeschakeld.

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade van bezoekers en/of derden ontstaan door of als gevolg van het gebruik van openbaar publiek Wifi netwerk.

3.15
Bij het niet naleven van onze huisregels en de huisregels van de locatie zal de (verdere) toegang tot de locatie onherroepelijk worden ontzegd.
Bezoekers en personen die op grond van de wet en/of de huisregels de toegang tot de locatie is ontzegd - om welke reden ook - kunnen geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets en/of reiskosten.

3.16
Door de overheid c.q. de politie geseponeerde kwesties en zaken, die tijdens en/of na het evenement hebben plaatsgevonden, hebben geen invloed op opgelegde sancties door de organisator.

3.17
Alle situaties waarin de algemene voorwaarden, reglementen en huisregels niet voorzien beslist de organisator. Aanwijzingen van medewerkers van de organisator of daarvoor aangestelde, bevoegde personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

4. Parkeerreglement

4.1
De in artikel 3 geformuleerde bepalingen en huisregels zijn onverkort van toepassing op de parkeerterreinen van het evenement. In aanvulling daarop gelden de onderhavige bepalingen.

4.2
Parkeren geschiedt op eigen risico.

4.3
Er is een wegsleepregeling van kracht. Foutief geparkeerde auto’s worden verwijderd en de kosten verhaald op de overtreder.

4.4
Bezoekers moeten zelf de geldende regels van de locatie omtrent parkeren in acht nemen. Deze kunnen per locatie waar BBB evenementen organiseert verschillend zijn.

5. Overmacht, opschorting, verplaatste of geannuleerde evenementen

5.1
De organisator behoudt zich het recht voor om het evenement voordat deze is aangevangen uit te stellen, te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie of geheel te annuleren in geval (een deel van) het evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals deze naar verkeersopvatting geldt in de ruimste zin van het woord. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld: verhindering wegens tekortschieten of ziekte van artiesten, opleiders en leveranciers, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/ terreurdaden of -dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van het evenement, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) het evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van de organisator doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden hen niet zijn toe te rekenen. In geval van dergelijke omstandigheden zal de organisator zich inspannen om degene die een ticket heeft gekocht daarvan zo spoedig mogelijk via de website en/of per e‐mail in kennis te stellen dan wel bezoekers op andere wijze daarover te informeren indien het evenement reeds is aangevangen.

5.2
Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheden daartoe noodzakelijkerwijs aanleiding geven en het evenement of een deel daarvan wordt verplaatst naar een andere datum en/of locatie, blijven de reeds aangekochte tickets geldig voor de nieuwe datum en/of locatie. In geval van annulering van (een deel van) het evenement bestaat, zulks ter beoordeling van de organisator, recht op een vervangend ticket voor een na de annulering te organiseren vervangend evenement.
Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Toegang tot het verplaatste evenement zal alleen
plaatsvinden indien een geldig en onbeschadigd ticket kan worden overlegd.

5.3
De organisator behoudt zich voorts het recht voor om de uitvoering van (een deel van) het evenement, nadat deze is aangevangen, op te schorten in geval van en gedurende de periode dat een overmachtssituatie als bedoeld in deze bepaling zich voordoet zonder enige verplichting tot schadevergoeding dan wel gedeeltelijke restitutie van de betreffende tickets.

5.4
Ex artikel 6:230 onder O en P van het Burgerlijk Wetboek heeft degene die een ticket heeft gekocht geen recht op herroeping of recht om de reeds gesloten overeenkomst te ontbinden.

6. Aansprakelijkheid

6.1
Indien in rechte vast komt te staan dat de organisator aansprakelijk mocht zijn voor schade die verband houdt met de overeenkomst met de organisator of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is gestipuleerd.

6.2
Het bezoeken van het evenement geschiedt voor eigen rekening en risico. De organisator is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van een ticket en welke vorm en mate van schade of verlies dan ook die hieruit voortvloeit. Hieronder vallen ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze online‐service op de website van de organisator.

6.3
De organisator is slechts aansprakelijk voor de schade die de bezoeker lijdt voor zover de wet haar daartoe verplicht en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan de organisator toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking directe schade waartegen de organisator is verzekerd en die door de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval wordt vergoed, zulks behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de organisator.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade, schade als gevolg van letsel aan personen of schade aan zaken of eigendommen van
de bezoeker, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn uitgesloten.

6.4
Ingeval de aansprakelijkheidsverzekeraar van de organisator - om welke reden dan ook - niet tot vergoeding overgaat geldt dat de aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, is beperkt tot de nettowaarde van de factuur/kosten van de tickets waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt.

7. Slotbepalingen

7.1
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.2
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de organisator partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in der minne te regelen. Klachten met betrekking tot ticketverkoop kunnen per e-mail gemeld worden via: [email protected]. Na ontvangst van de e-mail zal een ontvangstbevestiging worden toegezonden met daarin een beschrijving van de verdere afhandeling en de daarvoor geldende termijn.

 

Colmschate, oktober 2023

bbb_logo_2022