Tweede Kamer commissies

Binnenlandse Zaken
• Wonen, bouwen, ruimtelijke ordening
• Grondwet, kieswet, bestuurlijke indeling
• Regeldruk
• Rijksdienst, overheidsvoorlichting

Koninkrijksrelaties
• Ontwikkeling van de drie Koninkrijkslanden en de BES-eilanden

Buitenlandse Zaken
• Betrekkingen NL met andere landen en EU, NAVO, VN
• Internationale rechtsorde, verdragen en mensenrechten

Defensie
• Europese defensiesamenwerking en Defensiefonds
• Defensiematerieelbegrotingsfonds

Economische Zaken en Klimaat
• Klimaat en energie
• Gaswinning Groningen
• Digitalisering
• Midden- en kleinbedrijf

Financiën
• Rijksbegroting
• Toezicht op de financiële markten
• Belastingplan

Infrastructuur en Waterstaat
• Luchtvaart
• Luchtkwaliteit
• Vervoersmodaliteiten, MIRT
• Waterkwaliteit

Justitie en Veiligheid
• Politie
• Terrorismebestrijding
• Vreemdelingen- en asielbeleid
• De rechtsstaat
• De strafrechtketen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
• NVWA
• Voedsel
• Toekomstperspectief
• Stikstof
• Natuur
• Mestbeleid
• Gewasbescherming
• Dierenwelzijn

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
• Lerarenbeleid
• Onderwijs
• Studiefinanciering
• Podiumkunsten
• Mediabestel

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Inkomen
• Uitkeringen
• Kinderopvang
• Sociale zekerheid

Armoedebeleid, participatie en pensioenen
• Armoedebeleid
• Participatie
• Pensioenen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Langdurige Zorg
• Acute Zorg
• Eerstelijns zorg
• Welzijn
• Sport

Europese Zaken
• Europese wetten en Regels
• Onderhandelingen Europese plannen

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
• Internationale handel
• Ontwikkelingssamenwerking
• Internationaal milieu- en klimaatbeleid

Digitale Zaken
• Het gebruik van algoritmen in de publieke en private sector
• Kunstmatige intelligentie
• Bescherming van persoonsgegevens en privacy
• Digitale weerbaarheid
• Europese wetgeving omtrent digitalisering, zoals de Digital Services Act