Verkiezingsprogramma burgers | 2021

BBB maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland. De huidige politiek is niet in staat gebleken om een duurzame en langjarige visie te maken op de ontwikkeling en het behoud van het platteland, met al zijn unieke kenmerken, tradities, levenswijze en cultuurlandschap. Ook het belang van de rol van boeren, tuinders, vissers en jagers wordt onvoldoende onderkend.

In Nederland is een uniek cultuurlandschap ontstaan, dankzij de mensen die wonen en werken op het platteland. Ons land staat wereldwijd bekend om dit unieke landschap. Wij zijn daar trots op en willen graag dat dit unieke landschap ook voor de volgende generaties blijft behouden. Om dit te kunnen behouden is het bestaansrecht van onze voedsel- en bloemenmakers; de boeren, de tuinders, de vissers en de jagers essentieel. Zij onderhouden en beheren ons unieke landschap immers al eeuwen en geven dit al eeuwen door aan de volgende generatie.

BBB: DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND!

Inwoners van het platteland voelen zich meer en meer vervreemd van de Haagse regels die worden bedacht door mensen die te ver van het platteland, of de regio’s af staan. BBB gaat de stem van het platteland voorgoed laten weerklinken in Den Haag. Zeker nu groen (weilanden, coulissenlandschappen) dreigt te worden ingeruild voor grijs (industrie, zonneparken, distributie- en datacentra, wegen) is het meer dan noodzakelijk dat de stem van én voor het platteland wordt vertegenwoordigd in Den Haag. Natuurlijk zijn er ook andere partijen die zich zorgen maken over de leefbaarheid op het platteland en het voortbestaan van ons prachtige cultuurlandschap. Dat is ook goed, maar er is nog geen partij die zich hier volledig voor inzet en ook over vier jaar nog de stem van en voor het platteland is.

Die partij zijn wij wel: BoerBurgerBeweging, oftewel BBB!

Leefbaar platteland

Het behoud van onze land- en tuinbouw speelt een essentiële rol in een leefbaar platteland. Boeren en tuinders zorgen voor het landschap, zijn rentmeesters van de regio, zorgen voor werkgelegenheid, economie, toerisme, recreatie, landschapsbeheer, natuurbeheer en vooral sociale binding op het platte- land. Als de boeren en tuinders verdwijnen, heeft dit zeer grote gevolgen voor ons platteland zoals wij dat nu kennen. Werkgelegenheid verdwijnt, jongeren trekken weg, dorpen lopen leeg, supermarkten en maatschappelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer, bibliotheken en scholen worden gesloten. Het landschapsbeheer en natuurbeheer zal flink onder druk komen te staan als er geen boeren en tuinders meer zijn, die helpen ons landschap te behouden.

Leegloop stoppen

In sommige streken van Nederland zie je het al: dorpen en kernen lopen leeg, boeren verdwijnen van het platteland. Leegstaande schuren worden nu al massaal gehuurd of opgekocht door drugscriminelen. In sommige streken dreigen spookdorpen te ontstaan en slaat de verpaupering van het ook daar unieke landschap hard toe. Eeuwenoude plattelandstradities verdwijnen met deze boeren en burgers ook. De plattelandscultuur verschraalt. BBB wil dit proces een halt toe roepen door focus te leggen op de regio’s in Nederland. Regio’s waar burgers uit de grote steden kunnen genieten van rust, ruimte, natuur en ouderwetse plattelandsgezelligheid en vooral: Noaberschap.

Stop de uitverkoop van ons platteland

BBB wil een halt toe roepen aan de uitverkoop van ons platteland. Gezond Verstand dient te regeren. Met BBB als stem van en voor het platteland, met al zijn eigen unieke kenmerken en tradities, brengen wij dit Gezond Verstand terug in Den Haag. Met 12 pijlers leggen wij een nieuw, stevig fundament onder de toekomst van een Gezond Platteland.
Laten we helder zijn: BBB is geen partij die in de tijd terug wil of het platteland romantiseert of idealiseert. BBB is zich terdege bewust welke grote uitdagingen op het platteland afkomen in de zoektocht naar ruimte. BBB wil wél dat de mensen die wonen op het platteland meepraten en mee- bepalen welke keuzes in hun leefomgeving worden gemaakt. Niet praten óver, maar mét bewoners van het platteland. BBB wil dat het platteland niet het afvoerputje is van politiek Den Haag, zoals het nu vaak wel wordt behandeld.

BBB staat voor een veilig en leefbaar platteland. Een stem voor het platteland is een stem voor haar inwoners, haar cultuur, haar grote rol in de voedselproductie, haar recreatieve functie, haar schoonheid, haar rol in het mooie Nederland.

Lees hieronder onze standpunten

gezond_platteland

Gezond platteland

Actiepunten

 1. Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren waarin is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Nederland. Dit beleid komt tot stand met inspraak van plattelandsbewoners, agrarische en natuurorganisaties, bedrijfsleven, industrie en luchtvaart. Een stabiel beleid voorkomt elke vier jaar nieuwe regelgeving in de waan van de dag.
 2. Vruchtbare gronden en het mooie cultuurlandschap op het platteland blijven beschikbaar voor voedselproductie, zodat voedsel voor burgers in de stad en op het platteland lokaal kan worden geproduceerd en geconsumeerd.
 3. Plattelandsbewoners leven in goede harmonie met boeren en bedrijfsleven. Wonen in het buitengebied betekent erkennen en accepteren dat bedrijvigheid essentieel is. Bedrijven, al dan niet actief in de agrarische sector dienen wel rekening te houden met het woongenot van alle inwoners in hun omgeving.
 4. We geven meer aandacht aan bestrijding van criminaliteit op het platteland om zo drugskartels en rondrijdende bendes, die uit zijn op bijvoorbeeld GPS apparatuur, geen kans te geven. Ook hier geldt: meer geld en middelen voor politie en handhaving.
 5. Nieuwe plattelanders krijgen de mogelijkheid om een inboeringscursus te volgen. Deze cursus wordt samen met boeren- en plattelandsorganisaties ontwikkeld en mede-gefinancierd door het ministerie van Platteland. Boeren en burgers leren zo elkaars levenswijzen te respecteren en gaan direct met elkaar in dialoog.
 6. Er komen betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. Voor zogenaamde ‘scheefhuurders’ komen woningen beschikbaar om doorstroming mogelijk te maken. Wie kleiner wil gaan wonen moet een redelijk alternatief geboden worden.
 7. Bij het toewijzen van woningen wordt gekeken naar urgentie en niet naar afkomst. Dit betekent dat de ene bevolkingsgroep niet meer of minder of eerder recht heeft op een (betaalbare) woning dan de andere bevolkingsgroep, puur op basis van afkomst. Dit geldt over en weer.
 8. Er wordt eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande kernen/steden gebouwd. Zo worden vruchtbare landbouwgrond en het unieke cultuurlandschap en de biodiversiteit op het platteland behouden. Pas als binnendorps en binnenstedelijk bouwen niet afdoende blijkt, wordt er gebouwd om de kernen heen.
 9. In de steden en dorpen worden kantoor- en winkelpanden, die langer dan 1 jaar leeg staan, eerst omgebouwd tot woningen/appartementen, voordat landbouwgrond op het platteland wordt afgesnoept voor nieuwbouwwoningen.
 10. Om zoveel mogelijk vruchtbare landbouwgrond te sparen, wordt er in de komende jaren meer verticaal dan horizontaal gebouwd. Dus: meer hoogbouw in de steden, zodat het platteland zijn unieke karakter en landschap kan behouden. De stadsbewoner kan dan in zijn vrije tijd komen genieten van het mooie landschap, de frisse lucht en de natuur in zijn directe omgeving.
 11. Het mislukte natuurproject Oostvaardersplassen wordt geschrapt. De gronden worden gebruikt om 300.000 woningen te bouwen.
 12. Groen (platteland) wordt niet ingeruild voor grijs (industrie, zonneparken, windmolens, datacenters en distributiecentra).
 13. Er komen voldoende woningen voor jongeren op het platteland. Zo wordt de diversiteit van jong en oud op het platteland behouden en leegloop voorkomen. Leegloop leidt tot verpaupering en onleefbaarheid.
 14. Er zijn goede voorzieningen nodig (openbaar vervoer, bibliotheken, sportvelden, scholen, geldautomaat, ambulance, politiepost, medische en culturele voorzieningen, snel internet) op het platteland waardoor oud en jong zich thuis kunnen blijven voelen in hun eigen regio.
 15. Het openbaar vervoer voor studenten, 65-plussers en mensen met een minimum inkomen moet op het platteland gratis worden.Naast het Grote Stedenbeleid, komt er een plattelandsbeleid om de leefbaarheid in de regio’s te waarborgen en te bevorderen.
 16. Cultuursubsidies worden evenredig verdeeld over het hele land. Er komt extra aandacht voor culturele instellingen en meer toezicht op de eerlijke verdeling van subsidies voor culturele instellingen buiten de grote steden. Plattelandscultuur is ook cultuur.
 17. BBB wil actieve buurthuizen in ieder dorp, waar verschillende activiteiten verzorgd worden door cultureel maatschappelijk werkers. Zij kunnen tevens een signaleringsfunctie vervullen in de ontwikkeling van de jeugd in de dorpen en daar een positieve stimulans aan geven.
 18. Er komt een Minister voor het Platteland met een departement op minimaal 100 km afstand van Den Haag.
 19. We zorgen voor het behoud van MKB-bedrijven op het platteland en houden daarmee werkgelegenheid, leefbaarheid en een gezonde economie in stand.
 20. We behouden het huidige cultuurlandschap op het platteland, waar mensen uit de stad kunnen recreëren en gezonde lucht kunnen inademen.
 21. We faciliteren het behoud en de terugkeer van buurtwinkels op het platteland.
 22. Elke regio in Europa, of dit nou landen of streken zijn, zijn uniek en dienen hun eigen tradities en leefwijzen te kunnen behouden. In Nederland betekent dit bijvoorbeeld behoud van Paasvuren, Carnaval, Carbid schieten, en plattelandsfestivals zoals de Zwarte Cross en trekkersleps. Plattelandstradities zorgen voor sociale binding tussen stedelingen en plattelanders en dienen daarom te worden beschermd.
 23. Landelijke regels omtrent tradities, folklore en cultuur krijgen een plattelandstoets. Getoetst wordt of de regelgeving vanuit Den Haag wel relevant is voor het platteland en wat de gevolgen zijn voor de onderlinge sociale binding, de cultuur en noaberschap op het platteland.
 24. Scholen op het platteland blijven open en ‘thuisnabij onderwijs’ staat centraal. Er komt een toeslag voor ‘kleine scholen’.
 25. Bij nieuw onderwijsbeleid wordt een ‘krimpcheck’ toegepast: dus bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe onderwijsregels wordt gecheckt wat deze regels voor impact hebben voor de scholen op het platteland.
 26. Basisscholen met meer dan 40 leerlingen blijven open op het platteland.
 27. Alle 150 gekozen Kamerleden en het voltallige Kabinet volgen na elke verkiezingen, verplicht een week een inboeringscursus op het platteland, op minimaal 100 kilometer van hun eigen woonplaats. Daar wordt hen alle facetten van wonen en werken op het platteland bijgebracht door plattelandsbewoners.
gezond_platteland
gezonde_politiek

Gezond politiek beleid

Actiepunten

 1. We beperken de wet- en regelgeving. Er komt geen nieuwe wet- en regelgeving zonder dat er ook bestaande wetten en regels worden afgeschaft.
 2. Nieuwe beleidsregels en wetten die ingrijpende investeringen en aanpassingen betekenen voor ondernemers en burgers, worden gebaseerd op feiten en cijfers die wetenschappelijk zijn onderbouwd, niet op modellen en aannames. Meten = weten.
 3. We stellen mensen centraal en niet de regels, zoals bijvoorbeeld in het dossier kindertoeslag en inkomstenbelasting.
 4. Er komt pas nieuwe wet- en regelgeving als de kosten die de ondernemer moet maken, is opgenomen in de prijs van de producten.
 5. BBB wil een Constitutioneel Hof in Nederland, zoals ook al in 2018 door de Commissie Remkes is voorgesteld. Met de oprichting van een Constitutioneel Hof kunnen burgers laten toetsen of een wet in strijd is met de Grondwet.
 6. Het Constitutioneel Hof moet ook de mogelijkheid krijgen om conflicten tussen wet- en regelgeving tussen verschillende provincies te toetsen. Ook beslist het over een correct verloop van verkiezingen en referenda en over de rechtsgeldigheid van hoge mandaten zoals die van een Kabinet of een parlementslid.
 7. Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet, dat de rechter verbiedt om de wet te toetsen aan de Grondwet wordt geschrapt.
 8. Het Constitutioneel Hof moet laagdrempelig zijn.
 9. Lokale partijen krijgen naar aantal zetels in gemeenteraden en Provinciale Staten een gelijkwaardige partijsubsidie zoals landelijke partijen in de Tweede Kamer nu ook krijgen.
 10. De stem van de burger wordt tussen verkiezingen door gehoord bij belangrijke besluitvorming (bijvoorbeeld) over zijn leefomgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld via (lokale of regionale) referenda en/of volkspeilingen. Te denken valt aan een volkspeiling bij de aanleg van mega-zonneparken of windmolens in het buitengebied en op de Noordzee en in het IJsselmeer.
 11. Gemeenteraadsleden kiezen de leden van de Eerste Kamer en niet Provinciale Staten. Hiermee blijft het lokale geluid in de landelijke politiek (Eerste Kamer) ook gewaarborgd.
 12. De Omgevingswet, de lokale participatie, het beleggen van taken en bevoegdheden bij de gemeente is een goede zaak, echter de nieuwe Omgevingswet kan leiden tot een willekeur aan regels, die per gemeente anders zijn. Beleid moet worden gebaseerd op objectieve uitgangspunten en meetmethodieken. Waar nodig en waar de situatie erom vraagt, zal het beleid soepeler of strenger moeten zijn. Waar het niet nodig is, gelden de landelijke regels.
 13. Moeilijke vraagstukken die qua kennis boven de pet van gemeenten gaan, moeten in overleg met provincies en landelijke overheid worden behandeld. Gemeenten moeten niet zelf het wiel gaan uitvinden.
 14. Procedures en regels in de Omgevingswet moeten voor iedereen eenvoudig blijven en niet te kostbaar om uit te voeren.
 15. Elk bedrijf dat zich ontwikkelt, is toekomstbestendig. Gemeentelijke ontwikkeling van bedrijfssystemen, uitstoot van (schadelijke) stoffen en vergroening worden bekeken en behandeld als één geheel. Dit totaalplaatje wordt doorvertaald in een omgevingsplan.
 16. De overheid stimuleert dat plattelandsgemeenten lokaal en klein kunnen blijven en reikt ze daarvoor actief (financiële) middelen aan.
 17. Plattelandsgemeenten worden niet gedwongen om uit financiële overwegingen te fuseren met een stad tot een supergemeente. De kloof tussen burger en overheid moet worden verkleind en een ‘supergemeente’ staat te ver af van de bevolking.
 18. De overheid is er voor de inwoners en niet andersom. Beleid, houding en gedrag van de overheid wordt hierop getoetst.
 19. BBB wil een overheid die transparant te werk gaat, en eerlijk is over waar beleid voor ingezet wordt. De overheid hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan.
 20. De subsidiestroom naar ‘goede doelen organisaties’ en actiegroepen die politiek bedrijven, en zo het democratisch proces beïnvloeden, wordt gestopt. Goede doelen-organisaties die met hun activisme het leven in gevaar brengen van boeren, burgers en vissers, wordt de ANBI-status afgenomen, zodat zij geen belastingvoordeel meer hebben.
 21. Politieke moties waarin wordt gevraagd om een fokverbod voor dieren die gevoelig zijn voor coronavirussen worden ongeldig verklaard, of worden tekstueel aangepast voor het indienen ervan. Op deze manier wordt voorkomen dat er ook een fokverbod komt voor huisdieren of paarden, die immers ook vatbaar zijn voor coronavirussen (die in vele soorten en maten voorkomen), niet zijnde Covid-19.

NVWA TARIEVEN

NVWA-tarieven voor keuringen op vleessector en veehouderij worden afgeschaft. Niemand in Nederland betaalt immers voor door de overheid verplichte controles op naleving wet- en regelgeving. Bij een alcoholcontrole krijgt de bestuurder geen factuur voor het blazen, bij een controle door de NVWA op het roken in de horeca krijgt de ondernemer ook geen factuur.

NVWA- BELEID

Ministeries maken beleid. Niet de uitvoerende instanties. NVWA bemoeit zich dan ook niet meer met beleid, maar richt zich alleen nog op de uitvoering van haar kerntaken.

gezonde_politiek
gezond_water

Gezond water

Actiepunten

 1. Zoet water is essentieel voor planten, klimaat, dieren en mensen. Zoet water reguleert de temperatuur van het land en de zee, creëert wolken en beïnvloedt het weer, het transporteert voedingsstoffen en mineralen, en zuivert de omgeving door vervuilende stoffen op te lossen en sediment af te voeren. Zoet water is tevens essentieel voor de voedselzekerheid. De beschikbaarheid en het behoud van zoet water heeft hoge prioriteit, bijvoorbeeld door te investeren in het bufferen van regenwater, zout water te ontzilten of druppelirrigatie. Waterbeheer en waterberging hebben voorrang in beleid en uitvoering.
 2. Geborgde zetels bij de waterschappen (natuurorganisaties, bedrijfsleven en boeren) blijven behouden. Het is onwenselijk om alleen politieke agenda’s te laten beslissen over voedselproductie en waterbeheer. Inhoudelijke (hydrologische) kennis en verstand van zaken is van groot belang. Burgers moeten op de kennis van eigenaren van gronden kunnen vertrouwen. Zij begrijpen namelijk de volledige omvang van het watersysteem in Nederland en kunnen daarop vanuit kennis sturen.
 3. Noordzee en IJsselmeer worden niet volgezet met windmolens. Windmolens verstoren het ecosysteem.Elke boer wil voedsel- of bloemenboer zijn en geen energieboer. Omdat de overheid met zijn wurgende wet- en regelgeving ervoor zorgt dat kostprijs steeds verder oploopt, en niets doet om de opbrengstprijs hoger te laten worden, worden boeren gedwongen andere inkomsten te krijgen. Wind- en zonneparken worden voor boeren en tuinders dan een goed middel om meer inkomsten te krijgen. BBB is niet tegen kleinschalige initiatieven voor wind- en zonne-energie, maar omwonenden moeten wel kunnen meedoen en meeprofiteren. De Nederlandse energieconsument moet zo kunnen profiteren van Nederlands subsidiegeld.

  De overheid moet zorgen voor minder regels en wetten (te beginnen bij het schrappen van het oerwoud aan bureaucratische regelgeving), zodat de kostprijs voor boeren om hun voedsel en bloemen te produceren omlaag gaat en in lijn komt met hun Europese collega’s. Zo houden we voedselboeren en hoeven die geen energieboer te worden.

  Het is waanzin dat via zwaar gesubsidieerde mega zonne- en windparken geld wegvloeit naar energieslurpers als Google en Microsoft. De Nederlandse belastingbetaler betaalt zo de energierekening van miljardenbedrijven. Dit moet stoppen.

  Het stroomnetwerk van de netbeheerders op het platteland moet worden aangepast, zodat boeren en burgers volop de daken kunnen vol leggen met zonnepanelen en ook in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

 4. Nederland spant zich tot het uiterste in om de pulsvisserij weer mogelijk te maken voor Nederlandse vissers. Pulsvissen is diervriendelijker, milieuvriendelijker en verstoort het bodemleven in zee nauwelijks.
gezond_water
gezonde_omgeving

Gezonde omgeving

Actiepunten

 1. In onze bebouwde ruimte (steden, dorpen, bedrijfsterreinen) komt meer aandacht voor planten als temperatuurregelaar. Planten zijn de belangrijkste producent van zuurstof en voedsel en vestigingsplaats voor vogels, dieren en andere planten.
 2. We zetten bermen, groenstroken en akkerranden in om de insecten- en bijenpopulatie te beschermen.
 3. Bermen en groenstroken in beheer van de overheid, worden op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt alleen gemaaid waar dit strikt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. Gemeenten zaaien bermen in met bloemrijke inheemse mengsels.
 4. Grijs wordt ingeruild voor groen. Gras en/of bloemen komen in plaats van tuintegels. Burgers worden via informatiecampagnes gestimuleerd om tuinen te vergroenen en aan hen worden gratis inheemse bloemenmengsels uitgedeeld, in ruil voor een tegel.
 5. Kale winkelpleinen maken plaats voor oases van groen en water.
 6. Er komen meer planten, tuinen en stiltebossen in de openbare gebouwen.
 7. We stimuleren het plaatsen van insectenhotels zodat insecten weer terug komen in de stad, dit bevordert ook de terugkomst van vogels.
 8. Er komt een actieve informatiecampagne voor burgers omtrent het juiste gebruik van onkruidbestrijders in tuinen.
gezonde_omgeving
gezonde_dieren

Gezonde dieren

Actiepunten

 1. Er komen eenduidige welzijnsregels voor huisdieren en landbouwhuisdieren (vee) binnen EU-verband.
 2. Wij regelen een One Welfare benadering door een expertteam.
 3. Er komen extra welzijnsregels bij deze categorieën, als het natuurlijke gedrag wetenschappelijk in het geding is. Extra welzijnsregels dienen te allen tijde uitgelegd te kunnen worden aan consumenten.
 4. Er komt extra aandacht voor de positie van gezelschapsdieren in verstedelijkt gebied.
 5. Voor wat betreft het houden van exotische dieren door particulieren komt er een negatief- lijst, met daarop alleen de soorten die:
  • bewezen hebben dat ze ongeschikt zijn om door particulieren gehouden te worden, bijvoorbeeld omdat ze erg gevaarlijk zijn (bijv. katachtigen van > 5kg, apen van > 5kg)
  • bewijsbaar schadelijk kunnen zijn voor de autochtone biodiversiteit (invasieve exoten), daarbij gebruik makend van de Europese lijst voor Invasieve soorten.
 6. Daarnaast gaat de overheid richtlijnen opstellen voor het houden van exotische exoten.
 7. De overheid moet een goede controle verzorgen, en handhaven met strenge straffen bij stelselmatige dierverwaarlozing.
 8. Wanneer je een dood dier in de openbare ruimte vindt, moet je dat makkelijk en gratis kunnen melden om op te laten halen. Zo voorkom je uitbraken en overdracht van besmettelijke ziekten en ga je met respect om met de dieren.
 9. We handhaven de nulstand van wilde zwijnen buiten aangewezen natuurgebieden. Hiervoor worden voldoende middelen vrijgemaakt zodat er geen overlast is van “zwart wild” in tuinen van burgers en minder risico op verspreiding van Afrikaanse varkenspest.
gezonde_dieren
gezond_voedsel

Gezond voedsel

Actiepunten

 1. Het Kabinet gaat 9 miljoen euro investeren in Voedselbanken Nederland. Met dit bedrag kan het ministerie van Sociale Zaken een Europese subsidie van 60 miljoen euro aanvragen bij de Europese Commissie voor Voedselbanken Nederland. Dit Europese fonds voor voedselbanken bestaan gewoon, alleen Nederland gebruikt die mogelijkheid niet. Ter vergelijking: Frankrijk krijgt elk jaar 500 miljoen euro Europese subsidie voor voedsel- bankhulp. De 60 miljoen euro is hard nodig. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank in Nederland stijgt elk jaar. Verwacht wordt dat er (vanwege Covid-19) komend jaar nog een extra groei te zien zal zijn van 30-35 procent. Agrarische organisaties bundelen intussen de krachten met Voedselbanken Nederland, om de voedselvoorziening aan voedselbanken een impuls te geven.
 2. Op termijn schaffen we de BTW op Schijf-van-vijfproducten af.
 3. Overheidsuitingen en -campagnes omtrent voedselproductie en voedselconsumptie worden eerst getoetst op waarheid en feiten.
 4. Burgers hebben recht op duidelijke informatie over de herkomst van de ingrediënten in hun voedsel. Er komt EU-breed een verplichte herkomstetikettering op alle voedselproducten.
 5. Er komt een structurele campagne, gefinancierd door de overheid, om consumenten te stimuleren in Nederland geproduceerd voedsel te kopen. De Schijf van Vijf is leidend.
 6. Overheid en bedrijfsleven kiezen waar mogelijk in kantines, bedrijfsrestaurants, ziekenhuizen en foodservice voor Nederlandse producten en dragen dit ook uit naar de consumenten.
 7. Overheidssubsidies aan organisaties die voedselproducten uit de Schijf van Vijf willen weren van het menu worden stopgezet.
 8. De overheid informeert burgers over gezonde voeding en neemt de Schijf van Vijf als leidraad. Een burger bepaalt uiteindelijk zelf wat hij/zij eet.
 9. We verbieden de import van producten die geproduceerd zijn op een manier die in Nederland zelf niet is toegestaan. Handelsverdragen moeten hierop getoetst worden en waar nodig aangepast.
gezond_voedsel
gezonde_burgers

Gezonde burgers

Actiepunten

 1. We moeten onder ogen zien dat virussen en dus ook Covid-19 altijd blijven, zoals griep ook onderdeel is geworden van ons leven. Op basis van dit uitgangspunt moet het Kabinet handelen. Een langetermijnbeleid ontwikkelen dat recht doet aan de vrijheid, de gezondheid en de sociale binding tussen mensen in Nederland.
 2. Het Kabinet ontwikkelt z.s.m. een langjarige visie op een maatschappij mét Covid-19 en (eventuele toekomstige) virussen met een grote impact op gezondheid en maatschappij. Tussentijds maatregelen nemen en dan weer afschalen geeft grote onzekerheid, onrust en onduidelijkheid, ontneemt vrijheden en is slecht voor de economie.
 3. Opschaling van de zorg voor onderzoek naar en behandeling tegen virussen is essentieel.
 4. Bescherming van personeel in verpleegtehuizen, zorgcentra, ziekenhuizen, etc. heeft in het langjarige beleid de hoogste prioriteit. Dit geldt niet alleen voor zorgpersoneel, maar ook voor schoonmaakpersoneel.
 5. Wanneer het Kabinet eventuele maatregelen afkondigt die de volksgezondheid ten goede moeten komen zijn deze juridisch geborgd, zodat er ook gehandhaafd kan worden. Maatregelen afschuiven op individuele ondernemers is laf, onverantwoord en onveilig. Ondernemers worden op deze manier mogelijk blootgesteld aan agressie en geweld door mensen die niet aan een eventuele (onhandhaafbare) maatregel willen voldoen.
 6. Er komt meer waardering voor de mensen in de zorg op de werkvloer, ook structureel financieel.
 7. Er komen ‘meer handen aan het bed’ in de zorg zodat er ook meer tijd is voor sociaal contact tussen verplegers, artsen en patiënten/cliënten.
 8. Er komt meer voorlichting en positieve aandacht voor de zorgsector in het basis- en voortgezet onderwijs. Werken in de zorg wordt gestimuleerd. Met voldoende handen aan het bed blijft ook in de toekomst de zorg voor mensen beschikbaar.
 9. De grote rol van vrijwilligers en mantelzorgers in met name de ouderenzorg wordt erkend en gefaciliteerd. In de dorpen waar voldoende ruimte is, worden mensen in de gelegenheid gesteld een zogenaamde ‘kangoeroewoning’ gestalte te geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van een ruim tuinhuisje of woonunit. Zodat zij zorg kunnen bieden aan hun (groot)ouders.
 10. Regelgeving die grote verzorgingstehuizen prevaleert, wordt afgeschaft. Kleinschalige verzorgingstehuizen functioneren optimaal, voorzien in een grote behoefte en zijn elementair voor de sociale cohesie op het platteland en in de wijken.
 11. Het scheiden van partners bij opname in een verpleeghuis is verleden tijd.
 12. Producten die vitaal zijn voor de Nederlandse samenleving moeten ook in Nederland geproduceerd worden, nu en in de toekomst. Denk hierbij aan beschermingsmiddelen voor de zorg, een basis voedselpakket, brandstoffen, bepaalde medicijnen en drinkwater.
 13. Antibioticagebruik bij mensen worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.
 14. (Landbouw)huisdieren kennen een heel goed monitoringsysteem voor een groot aantal dierziekten via de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Er komt een match met de systemen van de humane gezondheidszorg, zijnde de GGD’en. Er komt een One Health benadering, dus een combinatie van de humane en de diergeneeskundige aanpak voor volks- en diergezondheid.
 15. Bij een uitbraak van een mens- of dierziekte wordt er door een expert/communicatieteam eenduidig en helder gecommuniceerd naar parlement, overheid en burgers.
gezonde_burgers
gezonde_economie

Gezonde economie

Actiepunten

 1. Er komt voldoende ontwikkelingsruimte voor producenten die ervoor kiezen om in Nederland te blijven.
 2. Er komt voldoende ontwikkelingsruimte voor ondernemers zodat zij hun bedrijf kunnen overdragen aan de volgende generatie. Zo blijven familiebedrijven behouden.
 3. Nederland is een handelsland. BBB is daarom tegen een harde Nexit uit de EU. De EU moet echter geen superstaat worden, die alle regels voor alle inwoners gaat bepalen.
 4. Nederland investeert structureel in innovatie- en onderzoek zodat onze ondernemers aan de wereldtop kunnen blijven produceren.
 5. Het kwartje van Kok moet, zoals 30 jaar geleden al beloofd, nu eindelijk maar eens worden afgeschaft. Met andere woorden: de brandstofaccijnzen moeten worden teruggebracht met dit bedrag. Dit levert het bedrijfsleven een grote kostenbesparing op en de overheid toont zich dan eindelijk een betrouwbare partner.

  En nu we toch bezig zijn: waar blijft die 1.000 euro van Rutte?

gezonde_economie
gezond_onderwijs

Gezond onderwijs

Actiepunten

1. Voor alle studenten is een basisbeurs beschikbaar.

2. * Foute of suggestieve informatie over welke sector of groep mensen dan ook, verdwijnt uit de schoolboeken. Voordat schoolboeken en lespakketten aan leerlingen worden aangeboden, toetst een deskundige commissie uit diverse sectoren het lesmateriaal op feitelijke onjuistheden en propaganda.

3. * Onderwijzers op alle scholen wordt verboden hun eigen ideologieën te verspreiden onder leerlingen. Er komt een meldpunt waar leerlingen en ouders dit kunnen melden. Een des- kundige commissie beoordeelt deze klachten.


* Vraag Dagblad van het Noorden: Wat voor partij is de BBB eigenlijk als het gaat om democratische grondrechten? In het verkiezingsprogramma staat dat er een meldpunt moet komen voor docenten die tijdens de les hun ideologie verspreiden. En landbouw en platteland moet een verplicht vak worden op de School voor Journalistiek.

Caroline van der Plas: ,,Die paragraaf wordt geschrapt. In onze onderwijsparagraaf in ons landelijke verkiezingsprogramma uit 2021 staat een aantal dingen die we niet meer terug zullen laten komen. We waren toen nog niet lang in de politiek. We hadden een beetje bravoure. Het kwam voort uit onvrede omdat boeren ons meegaven dat er lesboeken zijn met informatie die niet klopt.’’

,,De landbouw werd toen geframed als dierenbeulen, alleen biologisch zou goed zijn. Als jij het hebt over kistkalveren en legbatterijen die al twintig jaar niet meer voorkomen in Nederland, dan klopt dat gewoon niet. Valse lesstof noemen wij dat.’’

Vraag Dagblad van het Noorden: Een meldpunt voor een docent die uitkomt voor zijn ideologie? Dat kan je ook opvatten als het aanpakken van iemand die openlijk homoseksueel is of voor een religie uitkomt.

Caroline van der Plas: ,,Nee joh. Daar zullen we nooit een voorstel voor doen in de Kamer. Het ging ons alleen om de lesstof over landbouw maar die paragraaf schrappen we dus. Het ziet er heel raar uit in zo’n verkiezingsprogramma, dat begrijp ik nu.’’

,,Kijk, een leraar die voor de klas nazi-ideologieën nastreeft, dat is onwenselijk. Een lerares die veganist is en haar kinderen pusht richting het dierenactivisme, is een ideologie. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat ook over homoseksualiteit zou kunnen gaan.’’


4. Voedselonderwijs op de basisschool wordt verplicht. Boerderijeducatie en kooklessen zijn hierin een wezenlijk onderdeel.

5. We praten niet meer over hoogopgeleiden of laagopgeleiden. We praten alleen nog over theoretisch opgeleiden en praktisch opgeleiden.

6. Er moet ook in het landelijk gebied goede toegang zijn tot hogescholen en universiteiten, eventueel via afstandsonderwijs, gecombineerd met lesdagen op locatie. Dit zorgt ervoor dat theoretisch opgeleide jeugd voor haar studie niet hoeft te verhuizen naar de grotere steden. Dit kan mogelijk op het platteland nieuwe impulsen stimuleren.

gezond_onderwijs
gezonde_maatschappij

Gezonde maatschappij

Actiepunten

 1. Meer geld voor politie en handhaving. Kleinere politietaken worden niet zonder meer afgeschoven op BOA’s, zonder dat deze de middelen hebben om zich te beschermen.
 2. De politie moet substantieel meer agenten kunnen opleiden.
 3. De politieposten op het platteland keren terug.
 4. Iedereen in Nederland verdient gelijke kansen. Daar hoeven we geen hele paragraaf aan te wijden. Racisme en discriminatie zijn ontoelaatbaar en strafbaar. Punt.
 5. Kleur, leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid en religie mogen niets uitmaken. Discriminatie is verboden. Dus ook positieve discriminatie. Mensen die solliciteren bij de overheid worden beoordeeld op basis van kwaliteit en niet op basis van geslacht, lichamelijke beperking, kleur, seksuele geaardheid, religie of wat dan ook. Er komt dan ook GEEN vrouwenquotum, of welke quota dan ook bij overheidsdiensten. Het enige quotum dat er komt is een kwaliteitsquotum: 100 procent van de werknemers heeft de beste kwaliteiten.
 6. Bij het toewijzen van woningen wordt gekeken naar urgentie en niet naar afkomst. Dit betekent dat de ene bevolkingsgroep niet meer of minder of eerder recht heeft op een (betaalbare) woning dan de andere bevolkingsgroep, puur op basis van afkomst. Dit geldt over en weer.
 7. Vaak worden gesprekken op televisie met mensen die van het platteland komen (Limburgers, Tukkers, Friezen, Brabanders, etc.) standaard voorzien van ondertiteling. BBB vindt dit discriminerend. BBB wil dat alle dialecten op televisie, plattelands- én randstedelijk, waarin geen Standaardnederlands wordt gesproken, worden ondertiteld. Dus ook als iemand plat Amsterdams, Haags, Rotterdams, Goois of Utrechts spreekt. Gelijke monniken, gelijke kappen.
 8. Mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlogen, of van wie hun leven en/of dat van hun gezin ernstig wordt bedreigd en dat kunnen aantonen, zijn welkom in Nederland, voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het, om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. Dit maakt het gemakkelijker om deze mensen – wanneer dat weer mogelijk is – in te zetten bij de wederopbouw van hun land.
 9. Immigranten die NIET uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hun en hun gezin niet ernstig worden bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen én de Nederlandse taal goed machtig zijn, worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie, kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning.
 10. Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land. Nederland neemt alleen aantoonbare oorlogsslachtoffers of aantoonbaar ernstig bedreigde mensen op.
 11. Het Kabinet zet in op minder immigratie. Voedselschaarste leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratiestromen. Dit is onwenselijk. Nederland helpt deze landen met haar landbouwkennis om voedselzekerheid te verkrijgen.
gezonde_maatschappij
gezonde_natuur

Gezonde natuur

Actiepunten

 1. Er komt een herijking van de Natura 2000 gebieden. Te veel aangewezen gebieden, of gebieden die oneigenlijk zijn aangewezen, worden geschrapt.
 2. BBB trekt niet aan een dood Konikpaard. We werken niet met wensnatuur, maar stellen reële natuurdoelen. Miljoenen euro’s stoppen in kansloze projecten is verleden tijd.
 3. Boerennatuur is ook natuur en wordt als zodanig door de overheid erkend, gewaardeerd en gestimuleerd. Natuurorganisaties gesubsidieerd door de overheid, nemen het belang van behoud van boerennatuur mee in hun campagnes en dragen actief uit dat boerennatuur ook natuur is.
 4. De in het verleden uitgevoerde maatregelen in Natura 2000 gebieden worden getoetst op resultaat om te voorkomen dat nog meer miljarden euro’s verspild worden.
 5. BBB wil de daadwerkelijke afgesproken natuurwaarde evalueren met onafhankelijke biologen, en indien de instandhouding realistisch is, deze (zoals die ene specifieke bloem, dat ene specifieke diertje, plantje of insectje) in een Natura 2000 gebied beschermen.
 6. Rond zo’n specifiek gebied wordt een figuurlijke rode contour getrokken. Bedrijven buiten die rode contouren blijven hun ontwikkelingsruimte houden.
 7. Natura 2000 gebieden moeten zo veel als mogelijk beleefd kunnen worden door de mens. Ontoegankelijke natuurgebieden worden per direct opengesteld. De burger betaalt er via de belastingen aan mee en heeft er recht op om van deze gebieden te genieten én te controleren wat er met zijn of haar belastingcenten is gebeurd.
 8. Wij moeten goed zorgen voor de natuur, zeggen de Raad van State en de Europese Commissie. BBB is het daar mee eens. Echter hóe wij dat moeten doen, staat in geen enkele wet. Stikstofreductie is geen middel dat door de Europese Commissie of de rechtspraak is opgelegd. Het terugbrengen van de snelheid van 130 naar 100 km/u had op basis hiervan niet genomen hoeven te worden en wordt dus teruggedraaid.
 9. Er wordt gekeken naar doelmatige alternatieven voor de stikstofmaatregelen. Een verzuurd natuurgebied kan bijvoorbeeld heel eenvoudig worden hersteld door het toevoegen van kalk. Een methode die door boeren en tuinders al eeuwen wordt toegepast op hun eigen bodem. Ratio gaat boven emotie.
 10. De zogenoemde Kritische Depositiewaardes (de hoeveelheid stikstof die mag neerslaan op een natuurgebied) zijn onhaalbaar. Als alle vee, alle verkeer, alle mensen, alle luchtvaart en alle industrie uit Nederland is verdwenen, dan nog is de stikstofdepositie in tientallen natuurgebieden te hoog. Er komen haalbare normen waardoor het mooie karakteristieke Hollandse landschap beschermd en beheerd blijft.
 11. Natuur en milieu, stoppen niet bij de grens. Er komen Europese doelstellingen en samenwerkingen bij het behoud en verbetering van natuur en milieu. Dit in plaats van bovenwettelijke Nederlandse doelstellingen en eisen.
gezonde_natuur
gezond_klimaat

Gezond klimaat

Actiepunten

 1. Kernenergie is een schone energiebron. Voor een structurele energieproductie, zonder aantasting van ons mooie landschap en zonder aanpassing van ons energienet, kunnen veilige
  kerncentrales gebouwd worden. Geen CO2-uitstoot en een goedkope grondstof. Nieuwe technieken bieden nieuwe veilige inzichten: w.o. kernenergie.
 2. Er moeten minimaal drie kerncentrales worden gebouwd.
 3. Het landschap is evenveel waard als het klimaat. Er komen geen zonnepanelen in het buitengebied zolang er nog lege daken en terreinen zijn. Nieuwe zonneparken worden getoetst aan de ‘zonneladder’ of een vergelijkbaar afwegingskader.
 4. Subsidies voor zonnepanelen worden gebruikt voor de aanleg van panelen op (bedrijfs)daken en Geluidsschermen, in plaats van op (landbouw)grond.
 5. Nederland telt ruim 139.000 kilometer verharde wegen. Onderzocht moet worden of in vangrails kleine zonnepaneeltjes kunnen worden aangebracht. Zo wordt landschapsvervuiling tegengegaan en kan veel groene energie worden opgewekt.
 6. Groenafval wordt niet gestookt in biomassacentrales, maar ingezet ter verbetering van de bodem en bevordering van de groei van planten.
 7. Initiatieven om fosfaat uit menselijke ontlasting (poep en urine) te genereren worden bevorderd.
 8. In steden wordt meer groen aangelegd voor de recreatie en ontspanning van de stadsbewoners. Dit is goed voor het klimaat en zorgt voor minder hoge temperaturen in de volle en drukke stad.
gezond_klimaat