Verkiezingsprogramma jongeren | 2021

BBB maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland. De huidige politiek is niet in staat gebleken om een duurzame en langjarige visie te maken op de ontwikkeling en het behoud van het platteland, met al zijn unieke kenmerken, tradities, levenswijze, inwoners en cultuurlandschap.

Wij zijn trots op het platteland en willen graag dat jongeren zich er thuis blijven voelen. Ook voor de jonge boeren (de opvolgers) die straks het bedrijf, wat vaak al generaties in de familie is, over willen nemen, willen wij strijden. Daarom is het zo belangrijk dat er een partij is die opkomt voor het platteland en al zijn inwoners. Niet alleen voor de oudere generatie, juist ook voor de jongere generatie. Zij zijn onze toekomst!

BBB: Gezond verstand voor een gezond jong platteland

Inwoners van het platteland voelen zich meer en meer vervreemd van de Haagse regels die worden bedacht door mensen die te ver van het platteland, of de regio’s af staan. BBB gaat de stem van het platteland voorgoed laten weerklinken in Den Haag. Zeker nu groen (weilanden, coulissenlandschappen) dreigt te worden ingeruild voor grijs (industrie, zonneparken, distributie- en datacentra, wegen) is het meer dan noodzakelijk dat de stem van én voor het platteland wordt vertegenwoordigd in Den Haag. Natuurlijk zijn er ook andere partijen die zich zorgen maken over de leefbaarheid op het platteland en het voortbestaan van ons prachtige cultuurlandschap. Dat is ook goed, maar er is nog geen partij die zich hier volledig voor inzet en ook over vier jaar nog de stem van en voor het platteland is.

Die partij zijn wij wel: BBB!

Verschraling van de plattelandscultuur

Als er niets gebeurt zal met de agrarische sector ook werkgelegenheid verdwijnen, jongeren trekken weg, dorpen lopen leeg, supermarkten en maatschappelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer, bibliotheken en scholen worden gesloten. In sommige streken van Nederland zie je het al: dorpen en kernen lopen leeg, boeren verdwijnen van het platteland. Leegstaande schuren worden nu al massaal gehuurd of opgekocht door drugscriminelen. In sommige streken dreigen spookdorpen te ontstaan en slaat de verpaupering van het ook daar unieke landschap hard toe. Eeuwenoude plattelandstradities verdwijnen met deze boeren en burgers ook. De plattelandscultuur verschraalt.

Stop de uitverkoop van ons platteland

BBB wil een halt toe roepen aan de uitverkoop van ons platteland. Gezond Verstand dient te regeren. Met BBB als stem van en voor het platteland, met al zijn eigen unieke kenmerken en tradities, brengen wij dit Gezond Verstand terug in Den Haag.
Ook voor de jonge generatie maakt BBB zich sterk. We willen de basisbeurs terug, we willen genoeg betaalbare woningen voor jongeren op het platteland, we willen dat jongeren makkelijker een huis kunnen kopen, we willen een financiële impuls voor jonge boeren zodat zij, net als hun ouders en grootouders, óók boer kunnen worden. We willen de plattelandstradities en de plattelandscultuur behouden. Jongeren op het platteland moeten hun unieke levenswijze kunnen behouden.

Lees hieronder onze jongerenstandpunten:

gezond_platteland

Gezond platteland

Actiepunten

 1. Het openbaar vervoer voor studenten, 65-plussers en mensen met een minimum inkomen moet op het platteland gratis worden.
 2. Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren waarin is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Nederland. Dit beleid komt tot stand met inspraak van plattelandsbewoners, agrarische en natuurorganisaties, bedrijfsleven, industrie en luchtvaart. Een stabiel beleid voorkomt elke vier jaar nieuwe regelgeving in de waan van de dag.
 3. Naast het Grote Stedenbeleid, komt er een plattelandsbeleid om de leefbaarheid in de regio’s te waarborgen en te bevorderen.
 4. Vruchtbare gronden en het mooie cultuurlandschap op het platteland blijven beschikbaar voor voedselproductie, zodat voedsel voor burgers in de stad en op het platteland lokaal kan worden geproduceerd en geconsumeerd. Zo wordt ook de agrarische sector toekomstbestendig voor jonge boeren
 5. Elke regio in Europa, of dit nou landen of streken zijn, zijn uniek en dienen hun eigen tradities en leefwijzen te kunnen behouden. In Nederland betekent dit bijvoorbeeld behoud van Paasvuren, Carnaval, Carbid schieten, en plattelandsfestivals zoals de Zwarte Cross en trekkersleps. Plattelandstradities zorgen voor sociale binding tussen stedelingen en plattelanders en dienen daarom te worden beschermd.
 6. Plattelandscultuur is ook cultuur.
 7. Landelijke regels omtrent tradities, folklore en cultuur krijgen een plattelandstoets. Getoetst wordt of de regelgeving vanuit Den Haag wel relevant is voor het platteland en wat de gevolgen zijn voor de onderlinge sociale binding, de cultuur en noaberschap op het platteland.
 8. BBB wil actieve buurthuizen in ieder dorp, waar verschillende activiteiten verzorgd worden door cultureel maatschappelijk werkers. Zij kunnen tevens een signaleringsfunctie vervullen in de ontwikkeling van de jeugd in de dorpen en daar een positieve stimulans aan geven.
 9. Er komt een Minister voor het Platteland met een departement op minimaal 100 km afstand van Den Haag.
 10. We zorgen voor het behoud van MKB-bedrijven en houden daarmee werkgelegenheid, leefbaarheid en een gezonde economie in stand, zodat jongeren in hun eigen regio kunnen blijven wonen en werken.
 11. We faciliteren het behoud en de terugkeer van buurtwinkels op het platteland.

   

gezond_platteland
gezond_wonen

Gezond wonen

Actiepunten

 1. Er komen voldoende woningen voor jongeren op het platteland. Zo wordt de diversiteit van jong en oud op het platteland behouden en leegloop voorkomen. Leegloop leidt tot verpaupering en onleefbaarheid.
 2. Er zijn goede voorzieningen nodig (openbaar vervoer, bibliotheken, sportvelden, scholen, geldautomaat, ambulance, politiepost, medische en culturele voorzieningen, snel internet) op het platteland waardoor oud en jong zich thuis kunnen blijven voelen in hun eigen regio.
 3. Er komen betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. Voor zogenaamde ‘scheefhuurders’ komen woningen beschikbaar om doorstroming mogelijk te maken. Wie kleiner wil gaan wonen moet een redelijk alternatief geboden worden.
 4. Bij het toewijzen van woningen wordt gekeken naar urgentie en niet naar afkomst. Dit betekent dat de ene bevolkingsgroep niet meer of minder of eerder recht heeft op een (betaalbare) woning dan de andere bevolkingsgroep, puur op basis van afkomst. Dit geldt over en weer.
 5. Er wordt eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande kernen/steden gebouwd.
 6. Pas als binnendorps en binnenstedelijk bouwen niet afdoende blijkt, wordt er gebouwd om de kernen heen.
 7. In de steden en dorpen worden kantoor- en winkelpanden, die langer dan 1 jaar leeg staan, eerst omgebouwd tot woningen/appartementen, voordat landbouwgrond op het platteland wordt afgesnoept voor nieuwbouwwoningen.
 8. Er wordt in de komende jaren meer verticaal dan horizontaal gebouwd. Dus: meer hoogbouw in de steden.
 9. Het mislukte natuurproject Oostvaardersplassen wordt geschrapt. De gronden worden gebruikt om 300.000 woningen te bouwen.
 10. In de dorpen waar voldoende ruimte is, worden jongeren in de gelegenheid gesteld een zogenaamde ‘kangoeroewoning’ gestalte te geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van een ruim tuinhuisje of woonunit. Zodat zij zorg kunnen bieden aan hun (groot)ouders.
 11. In steden wordt meer groen aangelegd voor de recreatie en ontspanning van de (jonge) stadsbewoners. Dit is goed voor het klimaat en zorgt voor minder hoge temperaturen in de volle en drukke stad.
gezond_wonen
gezond_onderwijs

Gezond onderwijs

Actiepunten

1. Voor alle studenten is een basisbeurs beschikbaar.

2. Scholen op het platteland blijven open en ‘thuisnabij onderwijs’ staat centraal. Er komt een toeslag voor ‘kleine scholen’.

3. Bij nieuw onderwijsbeleid wordt een ‘krimpcheck’ toegepast: dus bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe onderwijsregels wordt gecheckt wat deze regels voor impact hebben voor de scholen op het platteland.

4. Basisscholen met meer dan 40 leerlingen blijven open op het platteland.

5. Er komt meer voorlichting en positieve aandacht voor de zorgsector in het basis- en voortgezet onderwijs. Werken in de zorg wordt gestimuleerd. Met voldoende handen aan het bed blijft ook in de toekomst de zorg voor mensen beschikbaar.

6. * Onderwijzers op alle scholen wordt verboden hun eigen ideologieën (zowel extreem-links, als extreem-rechts) te verspreiden onder leerlingen.


Vraag Dagblad van het Noorden: Wat voor partij is de BBB eigenlijk als het gaat om democratische grondrechten? In het verkiezingsprogramma staat dat er een meldpunt moet komen voor docenten die tijdens de les hun ideologie verspreiden. En landbouw en platteland moet een verplicht vak worden op de School voor Journalistiek.

Caroline van der Plas: ,,Die paragraaf wordt geschrapt. In onze onderwijsparagraaf in ons landelijke verkiezingsprogramma uit 2021 staat een aantal dingen die we niet meer terug zullen laten komen. We waren toen nog niet lang in de politiek. We hadden een beetje bravoure. Het kwam voort uit onvrede omdat boeren ons meegaven dat er lesboeken zijn met informatie die niet klopt.’’

,,De landbouw werd toen geframed als dierenbeulen, alleen biologisch zou goed zijn. Als jij het hebt over kistkalveren en legbatterijen die al twintig jaar niet meer voorkomen in Nederland, dan klopt dat gewoon niet. Valse lesstof noemen wij dat.’’

* Vraag Dagblad van het Noorden: Een meldpunt voor een docent die uitkomt voor zijn ideologie? Dat kan je ook opvatten als het aanpakken van iemand die openlijk homoseksueel is of voor een religie uitkomt.

Caroline van der Plas: ,,Nee joh. Daar zullen we nooit een voorstel voor doen in de Kamer. Het ging ons alleen om de lesstof over landbouw maar die paragraaf schrappen we dus. Het ziet er heel raar uit in zo’n verkiezingsprogramma, dat begrijp ik nu.’’

,,Kijk, een leraar die voor de klas nazi-ideologieën nastreeft, dat is onwenselijk. Een lerares die veganist is en haar kinderen pusht richting het dierenactivisme, is een ideologie. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat ook over homoseksualiteit zou kunnen gaan.’’


7. Voedselonderwijs op de basisschool wordt verplicht. Boerderijeducatie en kooklessen zijn hierin een wezenlijk onderdeel.

8. In de opleiding van alle docenten wordt een stage bij een onderdeel van de agrarische sector verplicht.

9. Op de opleidingen voor Journalistiek wordt landbouw, visserij en platteland een verplicht vak.

10. Het voortgezet, middelbaar, hoger en universitair agrarisch onderwijs wordt, in samenwerking met het bedrijfsleven, beter gepromoot op basisscholen en voortgezet onderwijs. Alleen dan kan Nederland leidend blijven als Agrarisch Kenniscentrum voor de rest van de wereld en zo helpen te zorgen voor voedselzekerheid in de wereld.

11. Er komt meer voorlichting om jongeren te stimuleren een opleiding in de agrarische sector te volgen. De landbouw wordt steeds meer hightech middels bijvoorbeeld ICT en precisielandbouw. Dus ook hier heeft de sector nu iets nieuws te bieden qua onderzoek en scholing voor een groep jongeren.

12. We praten niet meer over hoogopgeleiden of laagopgeleiden. We praten alleen nog over theoretisch opgeleiden en praktisch opgeleiden.

13. Er moet ook in het landelijk gebied goede toegang zijn tot hogescholen en universiteiten, eventueel via afstandsonderwijs, gecombineerd met lesdagen op locatie. Dit zorgt ervoor dat theoretisch opgeleide jeugd voor haar studie niet hoeft te verhuizen naar de grotere steden. Dit kan mogelijk op het platteland nieuwe impulsen stimuleren.

gezond_onderwijs
gezonde_politiek

Gezond(e) politiek / beleid

Actiepunten

 1. De stem van de burger wordt tussen verkiezingen door gehoord bij belangrijke
  besluitvorming. Dit gebeurt bijvoorbeeld via (lokale of regionale) referenda en/of volkspeilingen.
 2. De overheid is er voor de inwoners en niet andersom.
 3. Het Kabinet ontwikkelt z.s.m. een langjarige visie op een maatschappij mét Covid-19 en (eventuele toekomstige) virussen met een grote impact op gezondheid en maatschappij. Tussentijds maatregelen nemen en dan weer afschalen geeft grote onzekerheid, onrust en onduidelijkheid, ontneemt vrijheden (met name voor de jeugd) en is slecht voor de economie.
 4. De politie moet substantieel meer (jonge) agenten kunnen opleiden.
 5. Mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlogen, of van wie hun leven en/of dat van hun gezin ernstig wordt bedreigd en dat kunnen aantonen, zijn welkom in Nederland, voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het, om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. Dit maakt het gemakkelijker om deze mensen – wanneer dat weer mogelijk is – in te zetten bij de wederopbouw van hun land.
 6. Immigranten die NIET uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hun en hun gezin niet ernstig worden bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen én de Nederlandse taal goed machtig zijn, worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie, kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning.
 7. Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land. Nederland neemt alleen aantoonbare oorlogsslachtoffers of aantoonbaar ernstig bedreigde mensen op.
 8. Noordzee en IJsselmeer worden niet volgezet met windmolens. Windmolens verstoren het ecosysteem.

  Elke boer wil voedsel- of bloemenboer zijn en geen energieboer. Omdat de overheid met zijn wurgende wet- en regelgeving ervoor zorgt dat kostprijs steeds verder oploopt, en niets doet om de opbrengstprijs hoger te laten worden, worden boeren gedwongen andere inkomsten te krijgen. Wind- en zonneparken worden voor boeren en tuinders dan een goed middel om meer inkomsten te krijgen. BBB is niet tegen kleinschalige initiatieven voor wind- en zonne-energie, maar omwonenden moeten wel kunnen meedoen en meeprofiteren. De Nederlandse energieconsument moet zo kunnen profiteren van Nederlands subsidiegeld.

  De overheid moet zorgen voor minder regels en wetten (te beginnen bij het schrappen van het oerwoud aan bureaucratische regelgeving), zodat de kostprijs voor boeren om hun voedsel en bloemen te produceren omlaag gaat en in lijn komt met hun Europese collega’s. Zo houden we voedselboeren en hoeven die geen energieboer te worden.

  Het is waanzin dat via zwaar gesubsidieerde mega zonne- en windparken geld wegvloeit naar energieslurpers als Google en Microsoft. De Nederlandse belastingbetaler betaalt zo de energierekening van miljardenbedrijven. Dit moet stoppen.

  Het stroomnetwerk van de netbeheerders op het platteland moet worden aangepast, zodat boeren en burgers volop de daken kunnen vol leggen met zonnepanelen en ook in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

gezonde_politiek
gezond_werken

Gezond werken

Actiepunten

 1. Er komt voldoende ontwikkelingsruimte voor (jonge) ondernemers die ervoor kiezen om in Nederland te blijven.
 2. Er komt voldoende ontwikkelingsruimte voor ondernemers zodat zij hun bedrijf kunnen overdragen aan de volgende (jonge) generatie. Zo blijven familiebedrijven behouden.
 3. Nederland investeert structureel in innovatie- en onderzoek zodat onze (jonge) ondernemers aan de wereldtop kunnen blijven produceren.
 4. Werken in vitale beroepen, zoals zorg, voedselproductie, politie, etc. wordt structureel beter (financieel) gewaardeerd.
 5. Om voor jonge boeren bedrijfsopvolging mogelijk te maken, en zo de toekomstige voedselproductie in Nederland veilig te stellen, worden extra gelden en fiscale voordelen beschikbaar gesteld. De mogelijkheden dienen zo ingericht te zijn dat jonge boeren gemakkelijk gebruik kunnen maken van en toegang hebben tot de regelingen, in plaats van dat ze tegen een woud van regels en bureaucratie aanlopen. Het plattelandsbeleid wordt opgesteld samen met de agrarische sector, plattelandsbewoners, bedrijfsleven en wetenschappers.
 6. We beperken de wet- en regelgeving. Er komt geen nieuwe wet- en regelgeving zonder dat er ook bestaande wetten en regels worden afgeschaft.
 7. Er komt geen nieuwe wet- en regelgeving als de extra kosten die een (jonge) ondernemer hiervoor moet maken, niet in de prijs van de producten wordt opgenomen.
gezond_werken