Verkiezingsprogramma Hoogheemraadschap van Delfland

Op 15 maart 2023 wordt u gevraagd voor drie verkiezingen naar de stembus te gaan: voor Provinciale Staten van Zuid-Holland, voor de Eerste Kamer (via Provinciale Staten) en voor het waterschap waar u woont:
Delfland. Wist u dat een waterschap het oudste democratische orgaan is van Nederland? Wat doen waterschappen eigenlijk? Dat is een vraag die veel mensen niet kunnen beantwoorden, terwijl een waterschap van groot belang is voor ons dagelijks bestaan. Door ervoor te zorgen dat wij veilig blijven voor het water en dat het water veilig en schoon is. Vergeet niet: Nederland is een waterrijk land. Waterschappen zijn onmisbaar om hier te kunnen leven, werken en recreëren. Voor de inwoners en bedrijven van Delfland is het bijna vanzelfsprekend dat water schoon is en dat het gebied veilig is, maar dat gaat niet vanzelf!

Inleiding 

BoerBurgerBeweging denkt in oplossingen en zal zich de komende vier jaar richten op de kerntaken van het  waterschap: de zorg voor waterveiligheid en voor schoon en voldoende water. Maatregelen nemen om ook  hier in de toekomst te kunnen blijven wonen, werken en genieten. Ons verkiezingsprogramma is gebaseerd  op tien speerpunten, die in willekeurige volgorde worden genoemd. Het is namelijk de samenhang in onze aanpak, waarmee wij voor een goed functionerend waterschap kunnen zorgen. 

BBB werkt vanuit vier kernwaarden: 

Nabuurschap: Wij zijn steeds begaan met onze medemens en werken altijd respectvol met de ander samen. Gulden Regel: We besturen vanuit gelijkheid, betrouwbaarheid, oprechtheid, respect en transparantie. Authenticiteit: Wij blijven onszelf, nuchter, toegankelijk, positief en altijd opbouwend. Professionaliteit: Wij staan midden in de maatschappij en kijken zakelijk naar de uitdagingen van morgen. 

Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt dag en nacht aan droge voeten en schoon water. Dat doet het voor alle inwoners en bedrijven en met oog voor natuur en landschap. De BoerBurgerBeweging (in het  vervolg BBB genoemd) wil in wat we doen rekening houden met de uitdagingen van de toekomst voor ons  en volgende generaties. Klimaatverandering is zo'n uitdaging, waardoor we extremer weer gaan zien zoals droogte, extreme hitte, verdroging en wateroverlast (denk ook aan hoosbuien). De gevolgen kunnen  aanzienlijk zijn. 

In Zuid-Holland is Delfland één van de vijf water-/hoogheemraadschappen. Delfland beslaat een gebied van  ruim 40.000 ha met 1.3 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven. Hier wonen 3250 inwoners per km2. Het ligt  grotendeels onder de zeespiegel met alle gevolgen die daarbij horen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek  (CBS) voorspelt voor Zuid-Holland tot 2050 een bevolkingsgroei van ca. 453.000 personen waarvan 150.000  personen in het gebied van Delfland. Er wonen in Zuid-Holland dan 4,2 miljoen inwoners verdeeld over 2  miljoen huishoudens. De uitdagingen voor een waterschap in deze provincie worden dan ook alleen maar  groter. 

BBB wil een waterschap met oog voor welvaart voor inwoners en bedrijven en voor duurzame ontwikkeling  van het gebied. Het begrip ‘bruto binnenlands product per hoofd’ wordt vaak gebruikt om die welvaart te  meten. Maar welvaart vertaalt zich niet alleen in de financiële situatie van Nederlanders, maar ook in andere  zaken, zoals baanzekerheid, gezondheid, milieu, huisvesting en veiligheid. Welzijn en welvaart horen bij  elkaar. Samen met duurzaamheid vormen zij de drie kernthema's, waarvoor BBB zich in Delfland sterk maakt. Wij zoeken een goede samenwerking met iedereen die financieel verantwoord en toekomstgericht  waterbeheer een warm hart toedraagt!

Tien punten van BBB Hoogheemraadschap van Delfland 

  1. Betaalbaar water 

BBB staat voor de betaalbaarheid van de kerntaken van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna te  noemen Delfland). Werkzaamheden moeten zorgvuldig en efficiënt plaatsvinden tegen zo laag mogelijke  kosten en tegen een belastingtarief dat recht doet aan de gebruikers. Belastingen dienen voor alle  belangengroepen uitlegbaar en rechtvaardig te zijn. Bij een eerlijke verdeling hoort ook het uitgangspunt ‘de  vervuiler betaalt'. Praktische oplossingen staan voorop en bij uitbreiding van taken, opgelegd van hogerhand, kan ook nee een antwoord zijn. 

Waterschappen willen (al) in 2025 energieneutraal zijn en in 2027 dienen de Nederlandse wateren te  voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. BBB wil een realistisch tijdpad in het licht van de recente economische ontwikkelingen en dalende koopkracht. Als er nog meer onhaalbare doelen in wetten worden  opgenomen, lopen we als samenleving wederom tegen de juridische gevolgen aan. 

Wat vinden wij belangrijk? 

Het ‘vervuiler betaalt principe’ dient nadrukkelijk te blijven gelden.  

BBB houdt de uitgaven in deze tijd van kostenverhogingen scherp in de gaten. Investeringen dienen  steeds getoetst te zijn aan kosteneffectiviteit. 

BBB wil dat bij kostenstijgingen steeds eerst mogelijke besparingen worden onderzocht en pas dan  wordt gekeken naar een eventuele (minimale) lastenverhoging. 

De schuldenlast moet ook de komende periode verder worden afgebouwd. In de voorgaande periode  was geld lenen goedkoop. Dat feit en grote investeringen hebben ertoe geleid dat de ‘schuldquote’ van Delfland in 2019 was opgelopen naar 275% (ofwel 600 miljoen euro) van de begroting. De BBB  streeft ernaar, dat deze schuldquote niet hoger is dan een veiligere 200% in 2027. 

Belasting die wordt geïnd door Delfland moet worden besteed aan de wettelijke taken van Delfland.  Bij nieuw beleid van hogerhand moet eerst worden bepaald of het waterschap wel de juiste partij is  voor de uitvoering. Als dat het geval is, geldt dat de opdrachtgever ook de financiering verzorgt. 

Er zijn lokale, regionale en Europese subsidies en fondsen beschikbaar. BBB wil gedegen onderzoek  naar bestaande en aankomende regelingen om de investeringen betaalbaar te houden.  De Europese Kaderrichtlijn Water, waar Nederland zich aan heeft gebonden, dreigt een tweede stikstofdossier te worden: onhaalbare doelen waarvoor onrealistische kosten moeten worden gemaakt. Water dat in het buitenland als goed wordt beoordeeld wordt zodra het Nederland  instroomt als slecht beoordeeld. BBB staat ervoor dat een doel haalbaar en betaalbaar moet zijn.  Deze boodschap moet indringend bij platform "Stroomgebied Rijn-West", het kabinet en de Europese  Unie aangekaart worden. Als nu al duidelijk is dat we de doelen niet kunnen halen moet dat nu  duidelijk gemaakt worden. 

  1. Veiligheid 

Veiligheid is een kerntaak van Delfland en heeft vanzelfsprekend een hoge prioriteit van BBB. Door in te  zetten op nieuwe technieken kunnen dijken gerichter en kosteneffectief worden versterkt om te voldoen  aan de (nieuwe) normen. De primaire keringen volgen de landelijke veiligheidsnormen. Voor de kleinere  boezems en polderkaden bepalen de provincies de richtlijnen. Met de krapte op de woningmarkt liggen er  bij de gemeenten plannen om buitendijks te bouwen. In Zuid-Holland woont 20% van de inwoners van  Nederland en de komende 10 jaar komen daar circa 400.000 mensen en 200.000 woningen bij. Delfland  moet haar expertise actief inzetten om op basis van realisme deze groeiambitie verantwoord vorm te geven.  

Wat vinden wij belangrijk? 

Dijkversterking, beheer en onderhoud dienen sober en doelmatig te zijn.  

Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afwegingen in de ruimtelijke ordening maar Delfland dient bij projectplannen al in de ontwerpfase volwaardig betrokken te worden.  Op nationaal niveau moet de Unie van Waterschappen zich hiervoor sterk maken bij het kabinet. 

BBB vindt brede betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij het werken aan veiligheid van groot  belang. Het vrijwillige Dijkleger dient weer geactiveerd te worden. In tijden van droogte, extreme  neerslag of storm kunnen zij ingezet worden als ogen en oren in het veld en om de inspecteurs  van het waterschap te ondersteunen bij deze kerntaak.  

Bij de realisatie van nieuwe woningbouwgebieden krijgt klimaatadaptatie een meer prominente  plaats. De bergings- en bemalingsnorm in het gebied maken hier een vast onderdeel van uit. Naleving van gemeentelijk ingesteld ligplaatsenbeleid en recreatief varen. 

   Waterkering Delft

  1. Schoon water 

Schoon water is van grote waarde voor mens, plant en dier. Schoon water is ook cruciaal voor een goede  gezondheid. Verkeer, industrie, inwoners, land- en tuinbouw en een aantal exoten hebben invloed op de  kwaliteit van ons oppervlaktewater. Microplastics, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), drugsafval,  medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen vormen daarnaast een probleem voor de  afvalwaterzuiveringen. Dit alles leidt tot stijgende kosten. BBB wil intensiever met de diverse sectoren in  gesprek over afspraken om de uitstoot sneller en verder te verminderen en zo schoon water te kunnen  blijven leveren aan inwoners en bedrijven. Verkenning naar hergebruik van afvalwater maakt, mits bewezen  kostenefficiënt, onderdeel uit van onze toekomstgerichte aanpak. 

Wat vinden wij belangrijk? 

Meten is weten. BBB wil dat het waterschap samen met boeren, tuinders en andere inwoners en hun  vertegenwoordigers met grote regelmaat de kwaliteit van het water meet en deze informatie op een  transparante en toegankelijke manier met hen deelt. Het meetnetwerk wordt verder uitgebreid en  geoptimaliseerd. Wij blijven krachtig inzetten op “de Gebiedsgerichte Aanpak”.  

Afspraken maken met sectoren om emissies (uitstoot/lozingen) bij de bron verder te minimaliseren, denk aan PFAS. We onderschrijven de afspraken in het ‘Afsprakenkader Emissieloze Kas’. Parallel aan de sectorafspraken moet ingezet worden op het aanpassen van de  rioolwaterzuiveringsinstallaties zodat deze geschikt worden voor het verwijderen van medicijnresten,  hormonen, microplastics en overige chemische verontreiniging. De zgn. vierde trap. Ook hier geldt  voor investeringen steeds de eis van doelmatigheid. 

Blauwalg willen we aanpakken samen met relevante partners (denk aan provincie, gemeenten en  andere locatiebeheerders) om de kwaliteit van het zwemwater hoog te houden. We volgen hierbij  strikt het Afwegingskader Zwemwater. Afvalwaterzuivering De Groote Lucht Vlaardingen.

  1. Transparantie 

Bij de waterschapsverkiezingen heeft u invloed op hoe we met ons water om moeten gaan. BBB wil af van  de ontwikkeling dat de overheid zich vervreemdt van de samenleving. Besluitvorming dient steeds op inhoud  en transparant plaats te vinden. Wij willen een waterschapsbestuur dat werkt vanuit vertrouwen in de  samenleving. In veel regelgeving heeft recent een verschuiving plaatsgevonden van rechten naar plichten  voor burgers en bedrijven. Er is mede daardoor grote vervreemding ontstaan tussen de overheid (bestuurlijk  en ambtelijk) en degenen voor wie ze werken. Dat kan ook voor Delfland gelden. Waterschappen zijn van  nature technisch-georiënteerde organisaties. Vaktaal in schrijf- en spreektaal moet worden vermeden. 

Wat vinden wij belangrijk? 

De BBB wil het verloren vertrouwen herstellen. Vooral binnen de bestuurslagen die het dichtst bij de  inwoners staan wil BBB dat het bestuur weer gezien wordt als hét instrument om problemen op te  lossen en nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen. 

Delfland is een belangrijke opdrachtgever voor regionale ondernemers. Wij verwachten van het  waterschap een inkoop- en aanbestedingsbeleid dat er binnen de aanbestedingsregels op gericht is  om aanbestedingen met redelijke eisen mogelijk te maken, waarbij lokale/regionale toeleveranciers  de voorkeur genieten.  

Als BBB vinden wij dat we een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om duurzaamheid en  maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij willen inwoners, bedrijven en gemeenten laten zien  dat we zo duurzaam mogelijk werken en verantwoord omgaan met de producten die we gebruiken  bij ons werk. 

Burgers en bedrijven moeten zicht hebben op de baten van het waterschap en of ze doelmatig en  efficiënt worden gebruikt. Transparantie is juist bij financiën een must. 

Als BBB willen wij meer inzicht in de projecten die vallen onder veiligheid, watersysteem, waterketen  en de waternatuur maatregelen. Kredietaanvragen van in totaal meer dan 300.000 euro willen wij  voorleggen aan het algemeen bestuur. Rapportages over de behaalde resultaten zullen hier een vast  onderdeel van uit maken.  

Wij willen de inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden nadrukkelijker onder de aandacht  brengen, zoals bij peilbesluiten, vergunningprocedures en herzieningen van Keur en Legger. 

  1. Voldoende water 

Voldoende zoet water is van levensbelang voor mens, dier en plant. Zoet water is ook erg belangrijk voor de  voedselzekerheid. Ook bij een teveel aan water is Delfland samen met anderen aan zet. Klimaatverandering  en toenemende bebouwing vragen in de toekomst om meer maatregelen om zowel situaties van te veel als  te weinig water te kunnen beheersen. Het uitgangspunt ‘peil volgt functie’ in een gebied vervult binnen de  afgesproken kaders daarbij een centrale rol. Waterschappen moeten aan de voorkant meer invloed krijgen  op plannen voor woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur en landschap. De sturende rol van water  moet hoger op de politieke en bestuurlijke agenda. 

Wat vinden wij belangrijk? 

De beschikbaarheid en het behoud van zoet water hebben hoge prioriteit. Investeren in het bufferen  van regenwater verdient navolging. Het vasthouden van water en waterberging krijgen voorrang in  beleid en uitvoering. 

In de Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt  ruimte geboden om met regionale betrokkenen te komen tot afspraken over toekomstig peilbeheer sloten en vaarten. Die afspraken kunnen echter grote invloed hebben op de funderingen van  (toekomstige) woningen, bedrijfsgebouwen en op het verdienmodel van landbouwbedrijven. BBB  ziet hierbij een cruciale rol voor Delfland.  

Het Brielse Meer is de belangrijkste bron van zoet water voor Delfland, vooral in tijden van droogte  onmisbaar voor ons gebied. Optredende verzilting ligt echter op de loer. Dit geeft economische  schade voor o.a. bedrijven (koelwater), gewassen en natuur. Het Rijk heeft een belangrijke rol bij het  veiligstellen van onze toekomstige zoetwatervoorziening, zo kan de rol van het IJsselmeer worden  vergroot. De mogelijkheden van een grotere doorvoer van zoet water naar ons gebied via de  Kleinschalige Water Aanvoer (KWA) moet worden onderzocht. 

Gemaal Winsemius pompt zoet water uit het Brielse Meer naar Delfland

  1. Duurzaam en toekomstbestendig 

De aarde leefbaar houden voor mens, dier en plant vormt onderdeel van onze inzet. Hoosbuien,  overstromingen, stormen en langdurige droogte hebben invloed op alles en iedereen. Voor BBB is  maatschappelijk verantwoord ondernemen een voorwaarde. Wat Delfland inkoopt, gebeurt dan ook op  basis van duurzaamheidsprincipes. Op onze veengronden is bodemdaling een probleem en daarmee ook  een probleem voor de hele maatschappij. Daar lopen funderingen schade op en worden landbouwgronden  moeilijker bewerkbaar. Ook is er aandacht voor het erfgoed van Delfland nodig. Duurzaam omgaan met onze  kunstwerken betekent ook respect voor hun historie.  

Wat vinden wij belangrijk? 

We willen steeds meer duurzame energie opwekken en onze grondstoffen daarvoor gebruiken. Meewerken in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Doel is borging van de balans tussen  natuur, water en vruchtbare landbouwgrond, waar voedselvoorziening en leefomgeving de aandacht  krijgen die ze verdienen. 

Bodemdaling kan een bedreiging vormen voor funderingen en de bewerkbaarheid van gronden. Delfland sluit aan bij de landelijke proeven met drukdrainage en infiltratie om effecten op het grondwater en de bodem te volgen. Rendabel boeren in het veenweidegebied moet mogelijk  blijven. 

Delfland beheert en onderhoudt zorgvuldig het erfgoed wat aan haarzorg is toevertrouwt. BBB vindt  dat het Watererfgoed van iedereen is en daarom ook goed zichtbaar moet zijn en waar mogelijk te  bezoeken. Open dagen zijn daarvoor bijzonder geschikt. 

We stimuleren het terugwinnen en hergebruiken van vezels en nutriënten, mits kosteneffectief. 

  1. Innovatie 

BBB vindt innovatie een belangrijk thema. Het is een belangrijk middel voor Delfland om ambities voor  duurzaamheid, veiligheid en schoon water te kunnen realiseren. BBB vindt het daarbij belangrijk dat wordt  aangesloten bij onderzoek van de kennisinstituten, zoals STOWA en KTC Zegveld. Mensen en middelen  dienen praktijkgericht te worden ingezet. 

Wat vinden wij belangrijk? 

Subsidieregelingen aanboren om bedrijven en burgers te stimuleren om te innoveren.  Stimuleren van gebruik onderwaterdrainage. Met deze techniek wordt bodemdaling in  veengebieden beperkt. Resultaten van ‘pilots’ in de regio laten zien dat door actief sturen op de  grondwaterstand nat- en droogteschade voor grasgroei verminderen en maaivelddaling en emissies  naar lucht en water worden beperkt. 

Wanneer er sprake is van een win-win situatie, inzetten op het commercieel benutten van  grondstoffen, zoals fosfaat en cellulose in het kader van circulaire economie. Naast werken aan  circulair worden is een belangrijke doelstelling met deze opbrengsten de waterschapsbelasting te  kunnen verlagen. 

Handhaving van de heffingsmaatstaf voor het bedrijfsleven bij de zuiveringsheffing. Deze heffing  stimuleert innovatie om nog zuiniger om te kunnen gaan met water.   

  1. Samenwerking 

Gemeentelijk en regionaal waterbeheer beïnvloeden elkaar en moeten steeds in onderlinge samenhang  worden bezien. Besluiten hierover worden genomen op alle niveaus: gemeentelijk, per waterschap,  provinciaal, landelijk en zelfs Europees. Goede afstemming en samenwerking vindt BBB cruciaal. Ook andere  partijen hebben belang bij ons werk in maar ook op het water zoals; de industrie, de waterrecreatie en de  beroepsvaart. Oplossingen voor problemen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor overheden,  bedrijfsleven en inwoners. Nieuw voor de waterschappen is het Nationaal Programma Landelijk Gebied  (NPLG). Het NPLG kent kerndoelen voor natuur, water en klimaat. Provincies, waterschappen, gemeenten  en gebiedspartners gaan samen op zoek naar gebiedsgerichte oplossingen. Omdat de plannen ook gaan over  stikstof, bodem en (grond) water, is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. Zuid-Hollandse  overheden en bedrijven hebben een breed gedragen standaard ontwikkeld voor klimaat adaptieve nieuwbouw. Eisen waar bouwprojecten minimaal aan moeten voldoen in het kader van toekomstige  wateroverlast, extreme hitte, droogte en bodemdaling. 

Wat vinden wij belangrijk? 

Met de omliggende waterschappen nauw samenwerken. Ook het gezamenlijk uitvoeren van  onderzoek en projecten is van groot belang vanuit het oogpunt van resultaatgerichtheid en  kostenbesparingen.  

BBB wil dat het waterschap nauwer betrokken wordt bij relevante toekomstgerichte studies en  projecten zoals de uitwerking van het convenant Klimaat adaptief Bouwen met Rijkswaterstaat,  omgevingsdiensten en provincie Zuid-Holland. 

Het waterschap heeft in haar wetboek, de zogeheten Keur van Delfland, diverse Toezicht en  Handhavende taken geformuleerd. BBB zet in op zoveel mogelijk integraal optrekken met andere  toezichthoudende diensten zoals NVWA, Omgevingsdienst Haaglanden en DCMR. Hiermee  kunnen onwenselijke situaties tijdig worden opgespoord en wordt efficiënter omgegaan met de  beperkte handhavingsmiddelen van het waterschap.  

Voor een goede samenwerking in de regio is het van belang dat partijen zowel op bestuurlijk niveau als op medewerkersniveau elkaar voldoende treffen, met name in het veld via  gezamenlijke projecten en bij de zoektocht naar passende maatregelen. Goede samenwerking  met de agrarische partners, zoals LTO, Kringloopboeren en de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert zijn op bestuurlijk niveau onmisbaar voor een goed resultaat van de maatregelen. 

In de Veiligheidsregio heeft het waterschap een adviserende rol bij calamiteiten. Deze rol en de  betekenis hiervan kunnen ook in de dagelijkse bestuurlijke contacten verder worden benut en  uitgebouwd.  

  1. Biodiversiteit 

De natuur beschermen we en we dragen zorg voor de biodiversiteit bij de ecologie in ons gebied. Deze  diversiteit willen wij graag behouden. Een van de bedreigingen vormt de toename van zogenaamde invasieve  exoten, dit zijn oorspronkelijk uitheemse soorten die onze inheemse soorten kunnen verdringen. Zo knipt  de Amerikaanse rivierkreeft waterplanten af en graaft in oevers; de wortels van de Japanse duizendknoop woekeren door wegen en dijken; waternavel belemmert de afvoercapaciteit in de watergangen. Wij sluiten  aan bij het door Zuid-Holland vastgestelde beleid in het beheerplan van de Fauna Beheer Eenheid Zuid Holland. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het beheer van de muskusratten. BBB zet zich ervoor in om schade  te voorkomen aan de volksgezondheid, openbare veiligheid, landbouw en aan (andere) flora en fauna. 

Wat vinden wij belangrijk? 

Waar mogelijk wordt gekozen voor het verbeteren van de biodiversiteit. Uiteraard in overleg met  de omgeving. Bermen, dijken en groenstroken in beheer van het waterschap worden zoveel  mogelijk op natuurlijke wijze beheerd, binnen de randvoorwaarden van de veiligheid. Tijdig verwijderen van schadelijke planten zoals Jacobskruiskruid, distels en Berenklauw 

Actief werken aan biodiversiteit in de wateren met daarbij een actief visstand beheer. Stevige invloed op woningbouwprojecten zodat deze groener (en blauwer) worden.  Ecologie is ook een onderdeel van de Kader Richtlijn Water. In stedelijk gebied is meer ecologie  echter geen gemakkelijke opgave. Ook de kosten zijn daar niet gering. Samenwerking met  gebiedspartijen is hier de enige oplossing om toch verbetering te kunnen bereiken. Het is niet realistisch om de Amerikaanse rivierkreeft geheel te verwijderen. We moeten ook  inzetten op beheer. Het actief wegvangen kan worden gedaan door de beroepsvisserij. 

  1. Ons verhaal 

Op 15 maart kiest u het nieuwe Algemeen Bestuur (AB) van Delfland. Het AB controleert het Dagelijks  Bestuur van het waterschap en stelt het beleid vast. Deze taakverdeling is vergelijkbaar met de  gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders in uw gemeente. Het is belangrijk dat  burgers beseffen wat Delfland doet en wat zij zelf kunnen bijdragen aan beter waterbeheer.  Waterbewustzijn is ons doel. Denk aan het niet wegspoelen van frituurvet in het riool of het opruimen van  gebruikt vuurwerk dat anders in de sloot waait. Delfland moet zichtbaar en laagdrempelig zijn voor haar  inwoners en bedrijven. BBB zal daarop toezien en is zelf ook altijd open en benaderbaar bij de waterzaken  die u als inwoner belangrijk vindt. Zoals bij het waterpeil rond uw huis, het uitbaggeren van sloten in uw  omgeving of het verkrijgen van een watervergunning. Voor BBB zijn contact met inwoners en bedrijven, communicatie en educatie de grondankers om Delfland onder uw aandacht te brengen.  

U moet weten waarvoor waterschapsbelasting betaalt! 

Wat vinden wij belangrijk? 

De werkorganisatie van Delfland hoort gemakkelijk bereikbaar te zijn, zowel digitaal als fysiek. Vragen  van inwoners en bedrijven dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen adequaat beantwoord te worden. Veel gemalen, molens, stuwen of sluizen hebben een rijke geschiedenis die verteld moet blijven  worden. 

BBB wil jongeren, ouderen, gemeenteraden en de provincie met maatwerk nadrukkelijker benaderen, zodat zij beter weten wat Delfland voor hen doet. Delfland organiseert regelmatig excursies naar  waterwerken en installaties of veldbezoeken in de eigen omgeving. 

Burgers en bedrijven worden via informatiecampagnes gestimuleerd om tuinen en bedrijven te  vergroenen, zodat meer regenwater wordt opgenomen in de grond. De stimuleringsregeling  Klimaatadaptatie van Delfland is hiervan een mooi voorbeeld. 

In nieuwe wijken en bedrijventerreinen zullen burgers en bedrijven maatregelen moeten treffen om  water ter plekke op te vangen. Aan verstening van de percelen moeten maximale normen worden  gesteld, gerelateerd aan de oppervlakte. Grijs wordt ingeruild voor groen. 

De effectiviteit en de publieksvriendelijkheid van de website en andere vormen van communicatie  vanuit Delfland dienen elke twee jaar geëvalueerd te worden. Doel is om na te gaan hoe we moderne  communicatie nog effectiever kunnen inzetten. 

Delfland werkt actief aan het waterbewustzijn van de bewoners en andere belanghebbenden. BBB  wil de mogelijkheid in kaart brengen om elk kwartaal een informatiepagina in de lokale bladen te  plaatsen. Ook andere waterschappen zijn hierin succesvol. 

BBB wil de expertise van de bij Delfland betrokken ambtenaren nog verder vergroten. Wij staan voor  een ‘voeten in de klei’ mentaliteit waar werkbezoeken bij bedrijven en kennisinstanties onderdeel  van uitmaken. 

BBB gaat voor de realistische keuzes van vandaag en morgen en hoopt op uw stem.  Dank voor het lezen van ons verkiezingsprogramma. 

 Ga stemmen en natuurlijk hopen wij dat u kiest voor BBB op 15 maart. 

 BBB: De realistische keuze voor vandaag en morgen!

 

bbb_logo_2022