Verkiezingsrogramma Waterschap Schieland en Krimpenerwaard

In dit verkiezingsprogramma leest u meer over onze speerpunten en hoe wij onze bijdrage willen leveren aan het bestuur van waterschap Schieland en Krimpenerwaard. BBB wil de inwoners en bedrijven van dit gebied een veilige en gezonde omgeving bieden, waarin gewoond, gewerkt en gecreëerd kan worden. Met respect voor elkaars standpunten en ruimte voor burgers en agrariërs.

Missie BBB waterschap Schieland en Krimpenerwaard

De BoerBurgerBeweging (BBB) staat voor een waterschap waar het gezond verstand gebruikt wordt en dat er voor iedereen is. Voor boer, burger, natuur en onderneming. BBB staat voor een laagdrempelige organisatie waarbij een goede communicatie naar haar burgers hoog in het vaandel staat. Het waterschap werkt samen met de omgeving en maakt gebruik van de kennis in het werkgebied bij inwoners, agrariërs en anderen.

Kernwaarden BBB

 • Bij BBB draait het om noaberschap. We zijn er voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om. 
 • Voor BBB is de gulden regel van belang; Behandel anderen zoals u zelf behandelt wilt worden. Iedereen is gelijk. Transparant, helder en openheid spelen een belangrijke rol. 
 • Wees authentiek. Blijf jezelf, doe gewoon en wees positief (het glas is altijd half vol). Heb humor en geen arrogantie. 
 • Wees professioneel. Kijk vooruit naar de langere termijn. Goede stijl en houding zijn van belang en stel altijd het algemeen belang boven het persoonlijk belang.

Waterschap Schieland en Krimpenerwaard

Het gebied ligt in de provincie Zuid Holland, een belangrijke rol is weggelegd voor de rivier de Lek en Hollandse IJssel.

De Krimpenerwaard is een vruchtbaar agrarisch gebied met weilanden, akkers en veehouderij. Het Schielandse landschap is grotendeels gevormd door het verzanden van de rivier en het ontstaan van nieuwe polders. Hier vind je moderne akkerbouw tuinbouw en melkveebedrijven,industrie en recreatiegebieden. Daarnaast  valt  groot  deel van Rotterdam onder ons waterschap.

Inleiding

Al eeuwen kennen wij de waterschappen. Deze zijn opgericht door agrariërs en landeigenaren die hun akkers en boerderijen wilden beschermen tegen wateroverlast. 

BBB vindt dat het waterschap zich dient te richten op haar kerntaken, voortkomend uit de Waterwet. De kerntaken van het waterschap zijn:

 • Zorg voor de waterkering; bescherming tegen overstromingen.
 • Zorg voor de hoeveelheid water; dit gaat over het oppervlaktewater. De waterschappen beheren het waterpeil van kleinere rivieren en kanalen, van sloten en vijvers. 
 • Zorg voor de kwaliteit van het water; dit gaat over tegengaan van vervuiling van oppervlaktewater. De waterschappen zorgen voor de zuivering van het rioolwater. 
 • Zorg voor de water- en vaarwegen; dit gaat over het onderhoud aan water- en vaarwegen, sluizen en bruggen, beschoeiingen en oevers, en soms ook polderwegen en fietspaden inclusief bermen. 

BBB staat voor een waterschap waarbij sprake is van:

 • Gezond financieel beleid en beheersing van maatschappelijke kosten
 • Gezonde Hoogwaterbescherming
 • Gezond en voldoende water
 • Gezonde organisatie


 • Gezond financieel beleid en beheersing van maatschappelijke kosten

Het waterschap dient zich te focussen op haar kerntaken met daarbij in het oog houdend een evenwichtige lastendruk. Mogelijke maatschappelijke initiatieven dienen in lijn te zijn met de kerntaken, praktisch te zijn en de belastingen niet/nauwelijks te beïnvloeden. Uitgaven moeten doelmatig zijn en in verhouding zijn met de baten.

Om te voorkomen dat bewoners of bedrijven de kosten van het waterschap opdrijven door onzorgvuldig om te gaan met de omgeving, wordt er ingezet op preventief beleid door goede voorlichting, maar wordt er uiteindelijk niet geschuwd om de kosten aan de veroorzaker door te rekenen.

Beheersing van de maatschappelijke kosten wordt ook gevonden door

ervoor te zorgen dat onderhoud en preventie een belangrijke rol speelt en

altijd voor investeringen gaat. Daarbij wordt toegezien op het niet

doorschuiven van lange termijn (financiële beslissingen)

Speerpunten:

 • Focus op kerntaken
 • Belastingen rechtvaardig verdelen
 • Kosten baten afweging maken bij projecten
 • Gezonde Hoogwaterbescherming

 Verbeteren en versterken van dijken bij zee, langs rivieren, kanalen en andere waterwegen en het versterken daarvan is nodig om ons (en onze dijken) te beschermen tegen hoogwater en toekomstige en huidige zeespiegelstijging en bodemdaling. Naar verwachting is het nodig, vanwege klimaatverandering, om de dijken te versterken in de komende 50 jaar. BBB wil dit doen op een financieel verantwoorde wijze zonder overhaaste besluiten te nemen. Investeringen in dijken dienen te worden betaald uit bestaande inkomsten. Bovendien wil BBB dat het waterschap altijd in overleg met de omgeving, bijvoorbeeld directe aanwonenden, plannen uitwerkt. Echter, de veiligheid van bewoners in het hele gebied staat voorop, wat betekent dat we ons ook moeten realiseren dat het waterschap niet altijd iedereen tevreden kan stellen. Het waterschap dient de omgeving correct en tijdig te informeren over de voortgang van dit soort ingrijpende projecten. 

 Waterpeil is een belangrijk onderdeel van het waterschap. BBB wil meer en sneller anticiperen op plotselinge en structurele weersomstandigheden en zorg dragen voor een waterpeil die voor iedereen belangrijk is. Iedereen wil tenslotte droge voeten en een leefbaar en werkbaar gebied!

BBB vindt dat voor schadelijke exoten en bevers er actief beheer nodig is, indien zij schade toebrengen  aan dijken en andere waterwerken. Ze vormen daarmee een bedreiging voor de veiligheid. EU lidstaten zijn bovendien verplicht maatregelen te nemen tegen invasieve exoten. 

 

SPEERPUNTEN:

 

 • Dijken versterken mocht dat nodig zijn
 • Focus op waterpeil beleid
 • Anticiperen op de toekomst

 

 

 • Gezond en voldoende zoet water

Gezond, zoet water is de basis van alles wat groeit en bloeit. Gezond water in onze sloten en plassen is van groot belang voor de burgers om te recreëren, agrariërs en uiteraard de natuur. BBB vindt dat er voldoende zoet water moet zijn voor de behoefte van de burgers, bedrijven, en natuur. 

BBB wil samenwerking met diverse partijen, waaronder overheidsorganisaties, en het waterschap versterken om de kwaliteit van het water ook op andere plekken te verbeteren. We kijken nadrukkelijk hier ook naar andere bronnen, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, riooloverstorten en industrie. Voor het verbouwen van gewassen is voldoende water noodzakelijk.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan tarwe. Bij extreme droogte is het besproeien van gewassen zoals maïs, aardappelen of groente noodzakelijk voor een goede opbrengst. En in sommige gevallen wordt ook grasland besproeid om voldoende eigen voer voor koeien te hebben. 

Tijdens nattere periodes is het langer vasthouden van water een goede oplossing om een buffer op te bouwen voor periodes met droogte. De huidige natuurgebieden en zouden hier geschikt voor gemaakt kunnen worden. Bovendien draagt het bij aan de aanvulling van grondwater, noodzakelijk voor de drinkwatervoorziening.

BBB is tegen een eventueel landelijk beleid gericht op normen voor het waterpeil. Dit is een ondermijning van de zeggenschap van de Waterschappen, welke zijn gespecialiseerd in peilbeheer en uitgebreide kennis hebben van het gebied. 

Tot slot vindt BBB dat er meer aandacht komen voor landelijke berging van zoet water bij Rijkswaterstaat in bijvoorbeeld in de grote meren en de rivieren. Tijdens droge zomers is voldoende zoet water van groot belang voor bijvoorbeeld de scheepvaart, natuur, landbouw en industrie.

SPEERPUNTEN:

 • Voldoende zoet water voor natuur en agrariërs bij droogte
 • Langer vasthouden van water als buffer bij droogte
 •  Samen met gebruikers van water de waterkwaliteit verbeteren, waar nodig.


 • Gezonde organisatie

BBB staat voor een efficiënte personeelsorganisatie, gericht op het uitvoeren van de kerntaken. Het waterschap Schieland en Krimpenerwaard is en blijft een uitdagende werkgever en vertelt daarover. Het waterschap presenteert zich elk jaar bij de open dagen van onderwijsinstellingen in de regio en biedt actief stages en traineeships aan.

Het inhuren van extern personeel dient afgewogen te worden en voorzien van een maximum budget en termijn. Wat kost het en hoe lang duurt het. Het waterschap dient zich telkens af te vragen: Kunnen wij dit zelf, moeten wij hier iemand voor opleiden of willen we er iemand tijdelijk voor inhuren?

Waterschappen hebben veel kennis over toepassingen die overal in de wereld van pas komen, vooral landen die te lijden hebben onder de gevolgen van wateroverlast, droogte en gevolgen van de verandering van het klimaat. Het waterschap blijft in kennis investeren en delen. 

Waterschappen hebben een lange historie. Deze historie is vastgelegd in het landschap en is als watermonument te zien, zoals oude gemalen, sluizen en poldermolens. Wat BBB betreft is het watererfgoed van iedereen en dient ook goed zichtbaar te zijn en waar mogelijk te bezoeken. Watererfgoed past prima in een onderwijsprogramma dat aan scholen aangeboden wordt.

Het waterschap heeft veel informatie opgeslagen in hun systemen, het is van groot belang dat deze informatie niet in verkeerde handen valt. BBB vindt een goede bescherming tegen cybercriminaliteit van groot belang. Hetzelfde geldt voor de toegang voor de digitale aansturing van gemalen, sluizen, rioolwaterzuiveringen en bruggen. De besturing daarvan mag geen prooi worden van cybercriminelen.

 

SPEERPUNTEN:

 • Menselijke maat 
 • Richten op kerntaken
 • Goed werkgeverschap
 • Deskundig en veilig ICT beheer

Tot zover de punten waar we als jonge BBB ers  ons voor willen inzetten. Natuurlijk staan we open voor nog meer goede ideeën. Met elkaar voor elkaar.

Slotwoord

BBB wil de inwoners van alle gemeenten en dorpen een veilige en gezonde omgeving bieden, waarin gewoond, gewerkt en gecreëerd kan worden. Met respect voor elkaars standpunten en ruimte voor burgers en agrariërs. Ook staan we voor een laagdrempelige organisatie waarbij een goede communicatie naar haar burgers hoog in het vaandel staat. Schroom dan ook niet om een van onze kandidaten te benaderen met vragen, opmerkingen of ons een email te sturen via [email protected]

 

 

bbb_logo_2022