Verkiezingsprogramma Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het waterschap werkt samen met de omgeving en maakt gebruik van de kennis in het werkgebied, bij inwoners, agrariërs, ondernemers en anderen.

De BoerBurgerBeweging (hierna BBB), staat voor een waterschap waar het gezond verstand gebruikt wordt en is er voor iedereen; boer, burger, natuur en bedrijven.

BBB streeft naar een waterschap dat zich richt op de kerntaken die in de waterwet staan:

 • De zorg voor het voorkomen van schade aan en door waterstaatswerken (veilig);
 • De zorg voor het watersysteem (voldoende);
 • De zorg voor het zuiveren van rioolwater (schoon).

Bij de keuze voor andere taken die het waterschap uitvoert, dienen deze een verband te hebben met of een directe bijdrage te leveren aan de kerntaken.

Al eeuwen kennen wij de waterschappen. Vaak opgericht door boeren die hun omgeving veiliger wilden maken en landerijen (vanuit hun gebiedskennis en ervaring) beschermen tegen water. Wij vinden dat geborgde zetels van de bewoners in de landelijke gebieden een plek moeten blijven hebben in het algemeen bestuur. Dit om inhoudelijke kennis en verstand van zaken in het bestuur te waarborgen.

Een nieuwe taak voor waterschappen is het aangekondigde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit is een door het ministerie van LNV opgezet gebiedsproces. Binnen het NPLG zijn kerndoelen opgesteld voor natuur, water en klimaat. De regie op de uitvoering van deze plannen ligt bij de provincies. Het NPLG gaat samen met provincies, waterschappen, gemeenten en gebiedspartners op zoek naar oplossingen per gebied. Omdat de plannen voor een belangrijk deel gaan over stikstof, bodem en (grond) water, is een belangrijke rol hierin weggelegd voor de waterschappen. BBB vindt dit een belangrijk proces en benadrukt hierbij dat de bescherming van vruchtbare landbouwgronden een belangrijke plek moet krijgen. BBB pleit voor een beschermde status van de vruchtbare landbouwgronden, mede ten behoeve van de voedselzekerheid.

Het is van belang dat de waterschappen bij ruimtelijke ontwikkeling (wonen, bedrijfsterreinen enz.) een essentiële stem hebben vanuit de sturende rol van het water. Niet alles kan meer overal!

De werkzaamheden dienen te gebeuren tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten, met een belasting die recht doet aan de gebruikers, met respect voor alle ingezetenen en een duurzame inzet van mensen en middelen. Maar die ook de correcte uitvoer van de kerntaken garandeert.

 

Gezonde hoogwaterbescherming:

De kern is dat we veilig kunnen wonen en werken achter de dijken. Het onderhouden van dijken en het versterken daarvan is nodig om ons te beschermen tegen hoogwater en toekomstige zeespiegelstijging en bodemdaling. Het versterken en aanleggen van dijken en kades vindt samen met het Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP) plaats op een innovatieve manier, waarbij bewoners mee kunnen spreken over hun omgeving en de inrichting daarvan. Gemaakte afspraken worden gerespecteerd. Het uitgangspunt bij dijkversterking/verzwaring en beheer dient sober en doelmatig te zijn.

Er is ruimte voor uitzichtpunten, bankjes voor het uitzicht, vissteigers en recreatieve elementen. Men mag meegenieten van het werk.

Het waterschap zet bermen, dijken, groenstroken en akkerranden in om de insecten- en bijenpopulatie te beschermen. Er wordt daar waar mogelijk gekozen voor het verbeteren van de biodiversiteit. Uiteraard in overleg met de omgeving. Eigendommen van het waterschap worden daar waar mogelijk in pacht aan veehouders uitgegeven. Dat drukt ook de kosten van het beheer en onderhoud van eigendommen.

Bermen, dijken en groenstroken in beheer van het waterschap worden op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt alleen gemaaid als dat strikt noodzakelijk is voor de veiligheid. Invasieve exoten, zoals jakobskruiskruid en de Japanse duizendknoop worden actief beheerd.

 

Gezond en voldoende water:

Gezond water in sloten en kanalen is van groot belang voor de agrarische gebruikers, recreanten, de natuur en het grondwater.

Daarmee zorg je ervoor dat er gezond voedsel verbouwd kan worden, dieren en gewassen gezond blijven, de recreant zonder zorgen kan recreëren en de biodiversiteit op orde is, zodat er voldoende gezonde dieren en planten in het water zijn en er op een verantwoorde manier gevist kan worden door de beroeps- en sportvisser.

METEN IS WETEN! BBB wil dat het waterschap samen met de agrariërs en bewoners met grote regelmaat de kwaliteit van het water meet en deze informatie op een toegankelijke manier deelt met de inwoners. Het meetnetwerk wordt uitgebreid en geoptimaliseerd. De meetgegevens van het waterschap zijn belangrijke input voor beleid inzake de kwaliteit van het oppervlaktewater (KRW) als de kwaliteit van het grondwater (nitraatrichtlijn). Omdat hier voor het landelijk gebied belangrijk beleid op gebaseerd wordt, is het belangrijk om de juiste zaken te meten en te publiceren en hier ook op toe te zien! Het waterschap zal geen extra bovenwettelijke bufferstroken opleggen.

De Kaderrichtlijn water is een EU regel waar door NL zelf de lat (te) hoog gelegd is. Doel is om in 2027 op Europees niveau aan kwaliteitsdoelstellingen te voldoen.

In het beheergebied van Drents Overijsselse Delta komt veel water indirect uit Duitsland. Duitsland hanteert veel minder strenge normen voor de waterkwaliteit dan Nederland.

Water dat uit het buitenland ons land instroomt wordt daar als goed beoordeeld en zodra het NL binnenstroomt als slecht gerapporteerd.

Er wordt door BBB ingezet op een betere samenwerking met waterbeheerders in de grensstreek. Het waterschap onderzoekt over de landsgrens welke invloed de omgeving heeft op de waterkwaliteit en hoe dit kan worden verbeterd zodat er schoner water het Nederlandse systeem binnen komt. Daarmee kan gericht gewerkt worden aan de verbetering van de waterkwaliteit of kan bewezen worden dat er binnen de natuurlijke omgeving geen verdere verbetering mogelijk is.

Het watersysteem is door de jaren heen aangelegd voor de snelle afvoer van water. De diepe beken en sloten hebben nu een te grote drainerende werking. Er moet worden gewerkt aan een wijziging van het watersysteem, om het systeem meer klimaat bestendig te maken. Hierdoor wordt het water minder snel afgevoerd en beter in het systeem en in de bodem opgevangen. Het systeem wordt klimaatbestendig. Het systeem wordt zo aangelegd dat het veel water kan bufferen, maar in tijden van te veel water tijdens het groeiseizoen ook het water snel afgevoerd kan worden om schade aan de gewassen, infrastructuur en bebouwing te voorkomen. Opvangen van water waar dat kan, afvoeren waar dat moet. Om dit te bereiken worden grondeigenaren en gebruikers gestimuleerd om maatregelen te treffen om water langer vast te houden of om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen.

Er dient voldoende water te zijn om te voorzien in de jaarrond behoefte van de landbouw, de natuur, de recreant, de dorpeling en de stedeling. Bij droogte wordt naast de wettelijke beschikbaarheid van water via de verdringingsreeks voor oppervlaktewater ook een verdringingsreeks voor grondwater opgemaakt. De beschikbaarheid van grondwater voor een goede en veilige voedselproductie moet daarmee worden veiliggesteld.

Grijs wordt ingeruild voor groen. Burgers en bedrijven worden via informatiecampagnes gestimuleerd om tuinen en bedrijventerreinen te vergroenen zodat er meer water opgenomen wordt in de grond en niet op een overlast gevende manier wegspoelt.

Bodemdaling is een probleem voor de gehele maatschappij. Funderingen lopen schade op en landbouwgronden worden moeilijker bewerkbaar.

Een onverantwoorde verhoging van de grondwaterstand kan zorgen voor schade. Gebied Afhankelijke maatwerk is nodig zodat er bepaald kan worden wat nodig is.

 

Gezond gezuiverd water:

Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties verbeteren, zodat deze geschikt zijn voor het verwijderen van medicijnresten, hormonen, (schadelijke) micro-organismen, microplastics en overige chemische verontreiniging.

Een belangrijk onderdeel van het werk van waterschappen is het zuiveren van rioolwater.

In deze zogenaamde waterketen wordt steeds meer gekeken naar terugwinnen van grondstoffen zoals fosfaat, cellulose en struviet.

Een probleem hierbij is de aanwezigheid van medicijnresten, hormonen, drugsresten en andere moeilijk verwijderbare verontreinigingen. Hierdoor is het huidige slib niet geschikt voor hergebruik en moet worden verbrand met alle negatieve gevolgen van dien. Met het inzetten van innovaties willen we het rendement verbeteren en zodoende de grondstoffen te kunnen hergebruiken o.a. als bodemverbeteraar en meststof in de landbouw en het opwekken van energie. Hiermee kunnen we de kringloop echt sluitend maken!

Blijven investeren in innovaties is hierbij essentieel.

Water dat uit de rioolzuiveringsinstallaties het oppervlaktewater in komt moet schoon zijn! Het zuiveringsproces moet erop gericht zijn om geloosd water zoveel mogelijk vrij van microverontreinigingen te hebben. Het moet worden voorkomen dat ongezuiverd rioolwater via noodoverlopen rechtstreeks het oppervlaktewater in kan stromen en daarmee een bedreiging kan worden voor de veiligheid van mensen, vee en gewassen.

 

Gezonde financiën:

Uitgangspunt moet zijn dat de werkzaamheden dienen plaats te vinden tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten. Een belasting die recht doet aan de gebruikers, maar die de uitvoering van de kerntaken garandeert. Met respect voor alle ingezetenen en een duurzame inzet van mensen en middelen. Waarbij praktische oplossingen voorop staan en bij uitbreiding van taken ook nee een antwoord kan zijn.

Waterschappen halen hun financiën volledig zelf op via belastingen/heffingen.

Die belastingen dienen voor alle belangengroepen rechtvaardig te zijn.

Het belastinggeld dat opgehaald wordt, dient besteed te worden aan de wettelijke taken, bij nieuw beleid dient er nagedacht te worden of het waterschap wel de aangewezen partij is voor deze investering.

Met gezond verstand belastingheffing is kijken of een indexering of inflatiecorrectie wel nodig is. Gebruik eerst overschotten van de jaarrekening.

Verder is het van belang dat de reserves die aangehouden worden voldoende ruimte bieden om de lasten niet of beperkt te verhogen.

BBB is voor een gezonde verdeling van de lasten en werkt eraan mee om met nieuwe belastingregels een eerlijke verdeling te maken over de categorieën van belanghebbenden.

Kwijtschelding voor de minder daadkrachtige inwoners is een goede regeling, die ervoor zorgt dat de mensen die geen belasting kunnen bijdragen, zich niet in de schulden hoeven te steken. Omdat het de verwachting is dat er meer kwijtschelding zal plaatsvinden, dient het Rijk dit gemis aan belastinginkomen te compenseren.

Bij inkoop- en aanbesteding wordt de gunning aan regionale en plaatselijke bedrijven verbeterd.

 

Gezonde organisatie:

Waterschappen moeten eraan werken dat hun organisatie logisch blijft nadenken. Het credo is: gebruik je gezond verstand!

Het is van belang dat de organisatie bereikbaar is, de organisatie verplicht zich ertoe om de vragen van inwoners, agrariërs en bedrijven adequaat te beantwoorden en bereikbaar is bij calamiteiten.

Het inhuren van inleenkrachten dient telkens afgewogen te worden en voorzien van een maximumbudget en termijn. Wat kost het en hoelang duurt het.

Het waterschap dient zich telkens af te vragen: Kunnen wij dit zelf of kunnen wij hier iemand voor opleiden? Het waterschap is en blijft een goede, uitdagende werkgever en vertelt daarover. Het waterschap presenteert zich elk jaar bij de open dagen van onderwijsinstellingen in de regio en biedt actief stages en traineeships aan bij technische opleidingen.

Waterschappen hebben veel kennis over toepassingen die overal in de wereld van pas komen, vooral landen die te lijden hebben onder de gevolgen van wateroverlast, droogte en gevolgen van de verandering van het klimaat. Het waterschap blijft die kennis delen.

Het is goed dat waterschappen grote organisaties zijn met veel kennis en een hoge mate van ICT. Het is ook van belang dat data waar ze over beschikken inzichtelijk is voor iedere stakeholder. Het waterschap is een open overheid en zorgt ervoor dat informatie eenvoudig te vinden en te downloaden is. Toegankelijkheid, bereikbaarheid en persoonlijk contact met deskundigen is voor ons normaal.

Het waterschap lijkt soms een data/ict gedreven organisatie, voor BBB blijft het van belang dat de mens op nummer 1 staat en blijft staan.

Voor BBB betekent het dat er actief in elkaars keuken gekeken wordt door de binnen- en buitendienst. 

Het waterschap vertelt het verhaal van toekomst, heden en verleden zo goed mogelijk in de omgeving, in bijeenkomsten dicht bij de mensen en door het hele werkgebied.

Daarnaast stimuleren we werkbezoeken van scholen naar waterzuiveringen, gemalen, dijken en bijzondere gebieden.

Wat BBB betreft is het Watererfgoed van iedereen en dient ook goed zichtbaar te zijn en waar mogelijk te bezoeken.

Deze vertellen samen het verhaal van het verleden van de waterschappen en kunnen een goed brug vormen naar het verhaal van toen naar nu en de toekomst.

Een stem op de BBB is een stem voor ons dorp, onze stad en ons waterschap!

 

Kernwaarden:

 • Noaberschap
  We geven om elkaar en werken respectvol samen.
  Er voor elkaar zijn is vanzelfsprekend.
 • Gulden Regel
  Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Wat u niet wilt wat u geschiedt, doet dat een ander niet. Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol. Iedereen is gelijk. Transparant, helder en open.
 • Authentiek
  Blijf jezelf, doe gewoon, wees positief (het glas is halfvol). Humorvol. Geen arrogantie, geen spatjes.
 • Professioneel
  Kijk vooruit, naar de lange(re) termijn. Goede stijl & houding. Stel het algemeen belang boven het persoonlijk belang.

 

 

 

 

bbb_logo_2022