Verkiezingsprogramma waterschap Hollandse Delta 2023

BoerBurgerBeweging (hierna BBB) staat voor een waterschap waar het gezond verstand gebruikt wordt en dat er voor iedereen is, voor boer, burger, natuur en onderneming.

 

Het waterschap werkt samen met de omgeving en maakt gebruik van de kennis in het werkgebied bij eigen gebiedsmedewerkers, inwoners, agrariërs en anderen. BBB streeft naar een waterschap dat zich richt op de kerntaken:

*De zorg voor de waterkering, veiligheid tegen overstroming vanuit zee of de rivieren.

*De zorg voor de waterbeheersing, bescherming tegen wateroverlast en zorg voor voldoende schoon zoet water.

*De zorg voor de zuivering van afvalwater. 

*De zorg voor de wegen buiten de bebouwde kom.

Bij de keuze voor andere taken die het waterschap uitvoert, dienen deze een inhoudelijke verbinding te hebben met bovengenoemde taken. 

 

Onze speerpunten zijn:

Waterkering, hoogwaterbescherming (dijkveiligheid)

De kern is dat we veilig kunnen wonen en werken achter de dijken. Het onderhouden van dijken en het versterken daarvan is nodig om ons te beschermen tegen hoogwater, toekomstige zeespiegelstijging en bodemdaling. Het versterken en aanleggen van dijken en kades vindt samen met het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) plaats op een innovatieve manier waarbij bewoners mee kunnen spreken over hun omgeving en de inrichting daarvan. Gemaakte afspraken worden gerespecteerd. Het uitgangspunt bij dijkversterking en dijkbeheer dient sober en doelmatig te zijn. Er mag ruimte zijn voor bankjes voor het uitzicht, vissteigers en recreatieve elementen. De inwoners mogen meegenieten van het werk. Op het gebied van dijkveiligheid worden geen concessies gedaan. Veiligheid gaat voor!

De Maeslantkering dient optimaal benut te worden met speciale aandacht voor buitendijks stedelijk gebied in o.a. Dordrecht en Rotterdam. Het waterschap neemt deel aan verdere studie toekomstscenario’s 21e eeuw op het gebied van klimaat en zeespiegelrijzing. Voor alle Zuid-Hollandse Eilanden dient een gelijk veiligheidsniveau te gelden, voor de zeewering geldt een landelijk veiligheidsniveau. Dijken en agrarische gronden van het waterschap worden daar waar mogelijk in pacht aan agrariërs uit de omgeving uitgegeven. Dat drukt de kosten van het beheer en onderhoud van eigendommen. Daar waar dijkveiligheid in het geding is dienen mollen, (muskus)ratten, bevers en muizen bestreden te worden.

Waterbeheersing: 

Gezond en voldoende water in sloten en kanalen is van groot belang voor agrarische gebruikers, recreanten, de natuur en het grondwater in dorp en stad. Waterschap Hollandse Delta omvat de Zuid-Hollandse eilanden die omgeven worden door rivieren en voormalige zeearmen. Kwantitatief beschikt het waterschap daarmee in principe over ruime inlaatmogelijkheden. Kwalitatief is verzilting een toenemend probleem vooral bij lage waterstanden. Tegengaan van verzilting heeft prioriteit. Ook het voorkomen en bestrijden van blauwalg heeft prioriteit.

Het voorkomen en bestrijden van wateroverlast in perioden met hevige regenval is ook een kernactiviteit voor de waterschapsorganisatie. De calamiteitenorganisatie dient proactief, up-to-date en slagvaardig te zijn. In landelijk gebied dient binnen 24 uur het water weer op peil te zijn met een marge van ten hoogste 10 cm. In stedelijk gebied streven we er naar om zo min mogelijk overlast te hebben van water op straat en in tuinen. We houden rekening met grotere piekbuien door het warmere klimaat. Goed onderhoud van het watersysteem, de watergangen, bouwwerken als dammen en duikers en de bemalingsinstallaties is essentieel om wateroverlast te voorkomen. BBB wenst daarom niet te bezuinigen op onderhoud. De uitvoering van het onderhoud dient geoptimaliseerd te worden met speciale aandacht voor de organisatie van het baggeren. Hierbij dienen gebiedsmedewerkers van het waterschap een centrale rol te krijgen met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het aanbestedingsbeleid dient inschakeling van lokale aannemers niet in de weg te staan.

Het beheer van watergangen is erop gericht dat de afvoer op piekmomenten gewaarborgd is, zowel in de zomer als in de winter. Maaisel blijft nu vaak op de kant liggen waardoor nutriënten zoals stikstof en fosfaat afspoelen naar het oppervlaktewater. Hierdoor is het een belangrijke bron van vervuiling van het oppervlaktewater. Maaisel kan een belangrijke natuurlijke voedingsbron van landbouwpercelen worden. Met de aanliggende eigenaren worden afspraken gemaakt om het maaisel duurzaam in te zetten als circulaire grondstof. Verplichte bufferstroken worden niet groter dan de noodzakelijke norm. BBB zet er op in dat de bestaande subsidieregelingen voor akkerranden worden uitgebreid zodat grondgebruikers gestimuleerd worden om akkerranden en bufferzones aan te leggen die de biodiversiteit vergroten. Met meer inzet op akkerranden wordt enerzijds voorkomen dat meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen kunnen uitspoelen naar het oppervlaktewater en anderzijds de insectenpopulatie beschermd en de aanwezigheid van natuurlijke gewasbescherming gestimuleerd. 

Bodemdaling is een groot probleem op veengronden. Funderingen lopen daar schade op en landbouwgronden worden moeilijker bewerkbaar. In het beheersgebied van Hollandse Delta speelt dit vanwege de grondsoort in mindere mate. Daar waar bodemdaling optreedt wordt ingezet op een goed beheer van de grondwaterstand zodat bodemdaling wordt voorkomen of beperkt. Onderzoek heeft uitgewezen dat actief beheer een oplossing kan zijn voor bodemdaling.

Voldoende zoet water draagt ook bij aan een goede grondwaterstand. Burgers en bedrijven worden via informatiecampagnes gestimuleerd om tuinen en bedrijventerreinen te vergroenen zodat er meer water opgenomen wordt in de grond en niet op een overlast gevende manier wegspoelt. Grijs wordt ingeruild voor groen. Het waterschap heeft een voorbeeldfunctie bij het beheer van haar gebouwen en terreinen. De eigen watergangen van het waterschap dienen ook geschouwd te worden op uitgevoerd onderhoud. Belangrijk is ook dat waterschappen bij ruimtelijke ontwikkeling (bedrijfsterreinen, wonen enz.) mee beslissen vanuit de sturende rol van het water. Niet alles kan overal!

 

Waterzuivering:

Een belangrijk onderdeel van het werk van waterschappen is het zuiveren van rioolwater. De ontwikkeling van waterzuivering gaat snel. Het is belangrijk dat onze rioolwaterzuiveringsinstallaties verder verbeterd worden zodat deze geschikt zijn voor het verwijderen van medicijnresten, hormonen, resistente bacteriën, microplastics, PFAS en overige chemische verontreiniging. Hierdoor blijft het oppervlaktewater schoon. In deze zogenaamde waterketen wordt steeds meer gekeken naar het terugwinnen van grondstoffen zoals fosfaat, cellulose en struviet. Met het inzetten van innovaties willen we het rendement verbeteren en grondstoffen hergebruiken o.a. als bodemverbeteraar en meststof in de landbouw en voor het opwekken van energie. Hiermee kunnen we de kringloop echt sluitend maken! Het huidige zuiveringsslib is nog niet geschikt voor hergebruik en wordt verbrand met alle negatieve gevolgen van dien. Blijven investeren in innovaties is hierbij essentieel.

BBB pleit ervoor om te onderzoeken of centra die veel medicijnresten in het riool lozen zelf een eerste zuivering van het af te voeren water kunnen toepassen op medicijnresten. Denk hierbij aan ziekenhuizen en bedrijven.  Ook de warmte van de waterzuiveringen kan prima gebruikt worden voor de omgeving. Water dat uit de rioolzuiveringsinstallaties in het oppervlaktewater komt moet zoveel mogelijk vrij van microverontreinigingen zijn. Dit kan door het inzetten van een zogenaamde vierde trap. Onderzocht dient te worden tegen welke kosten dit kan en of het resultaat dan bijdraagt aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

De Kaderrichtlijn water is een EU regel waarbij door NL zelf de lat te hoog gelegd is. Het waterschap meet met regelmaat de kwaliteit van het water. De doelstelling om voor 2027 net zo schoon water te krijgen als bijvoorbeeld in de Alpen acht BBB niet haalbaar. Het waterschap onderzoekt welke invloed de waterbodem en de omgeving hebben op de waterkwaliteit. Daarmee kan gericht gewerkt worden aan de verbetering van de waterkwaliteit of er kan bewezen worden dat er binnen de natuurlijke omgeving geen verdere verbetering mogelijk is. Riooloverstorten dienen te worden gesloten, deze zorgen voor een enorme vervuiling van het oppervlaktewater. De afvoer van hemelwater dient gescheiden te worden van rioolwater om overstort naar het oppervlaktewater te voorkomen. In samenwerking met gemeenten dienen rioleringsplannen opgesteld te worden om ook de laatste niet-gerioleerde gebieden buiten de bebouwde kom aan te sluiten op de riolering. 

 

Wegenbeheer

BBB beschouwt het wegenbeheer als een oneigenlijke waterschapstaak, begrijpelijk vanuit het verleden maar niet passend in de huidige tijd. Bij voorkeur wordt het wegenbeheer overgedragen aan de gemeenten of de provincie. Daartoe dienen in de komende bestuursperiode afspraken gemaakt te worden. 

Als voorbeeld kan het wegbeheer op het Eiland van Dordrecht dienen waar de wegen al in beheer van de gemeente zijn. Tot het moment van overdracht draagt het waterschap de zorg voor de wegentaak, werkt het achterstallig onderhoud weg en draagt zorg voor een veilige verkeerssituatie. Wegbermen worden op een natuurlijke wijze beheerd. Jacobskruiskruid en invasieve planten zoals Japanse Duizendknoop en Berenklauw worden bestreden. Er wordt gemaaid en onderhoud uitgevoerd als dat noodzakelijk is voor de veiligheid.

 

Bestuur:

De afgelopen jaren is waterschap Hollandse Delta toneel geweest van bestuurlijke en ambtelijke perikelen. De onderlinge verhoudingen hebben de geloofwaardigheid en daarmee ook de slagvaardigheid van het waterschap aangetast. BBB stelt zich als doel orde op zaken te stellen. Het bestuur dient als voorbeeld voor de ambtelijke organisatie. Uit het algemeen bestuur dient op initiatief van de grootste groepering een coalitie gevormd te worden met een zo groot mogelijk draagvlak. Het college van dijkgraaf en heemraden dient vorm te geven aan een collegiaal dagelijks bestuur met een duidelijke scheiding tussen ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheden.

De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met de inliggende gemeenten dient verder verbeterd te worden zeker nu een aantal van deze gemeenten even groot is als een complete dijkring. Waterveiligheid en stedelijk waterbeheer zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Organisatie:

Waterschappen moeten eraan werken dat hun organisatie logisch en praktisch blijft nadenken. De organisatie weet op tijd aan te geven dat er door tekort aan personeel niet alles gedaan kan worden. Het waterschap lijkt soms een digitaal/computer aangedreven organisatie voor BBB blijft het van belang dat de mens op nummer 1 staat en blijft staan. De medewerkers in het buitengebied zijn de vertegenwoordigers van het beleid van het waterschap, maar ook de ogen en oren in de praktijk. Deze mensen hebben hun verantwoordelijkheid en dienen bij de uitvoering van hun taken een zekere beleidsvrijheid te hebben om naar bevind van zaken te handelen. Hun inbreng dient gewaardeerd te worden. In de komende bestuursperiode zal de samenwerking tussen “binnen” en “buiten” gestimuleerd en verbeterd dienen te worden.

Om de betrokkenheid van medewerkers en beleidsmakers te vergroten met het doel waarvoor het waterschap haar werk doet, stimuleert BBB dat kantoorpersoneel jaarlijks een aantal dagen  meewerkt met medewerkers in het veld, zoals gebiedsbeheerders, schouwmedewerkers, onderhoudsploegen of aannemers. BBB pleit voor minder management, minder systemen en minder opleggen van regels bij WSHD. De calamiteitenorganisatie dient niet alleen op papier maar juist in de praktijk optimaal te functioneren. Het is van belang dat de organisatie goed bereikbaar is, bij calamiteiten dus ook in het weekeinde en in de nacht, zodat er snel en slagvaardig gereageerd kan worden op meldingen van overlast etc. Het waterschap is op werkdagen goed bereikbaar en verplicht zich ertoe om de vragen van inwoners, agrariërs en bedrijven adequaat (zo nodig persoonlijk ter plaatse met burgers) te beantwoorden .

Waterschappen hebben veel kennis over toepassingen die overal in de wereld van pas komen, vooral in landen die te lijden hebben onder de gevolgen van wateroverlast, droogte en gevolgen van de verandering van het klimaat. Het waterschap blijft die kennis delen in samenwerking met de Unie van Waterschappen.

Waterschappen zijn grote organisaties met een hoge mate van ICT. Het is van belang dat data goed worden beveiligd tegen hacken en waar mogelijk informatie toegankelijk en inzichtelijk is voor iedere burger en stakeholder. Het waterschap is een open overheid. Dat stelt hoge eisen aan de ICT en de gegevensbescherming en dat vraagt om voortdurende alertheid.

Het waterschap is en blijft een uitdagende werkgever en vertelt daarover door zich te presenteren bij de open dagen van onderwijsinstellingen in de regio en actief stages en traineeships aan te bieden bij technische opleidingen. Het waterschap vertelt het verhaal van toekomst, heden en verleden in de omgeving in bijeenkomsten dicht bij de mensen en door het hele werkgebied. Voor alle niveaus van scholen zorgt het waterschap dat er scholingsprogramma’s beschikbaar zijn en dat medewerkers over hun werk vertellen. Daarnaast zorgen zij voor werkbezoeken naar waterzuiveringen, gemalen en dijken. Waterschappen hebben een lange historie. Deze historie is vastgelegd in het landschap en is als watererfgoed te zien, bijv. oude gemalen, sluizen, oude waterschapskantoren en poldermolens. Door de vele fusies in het verleden zijn er naast deze in het landschap zichtbare werken ook vele kunstwerken, waterschapsbekers, oude kaarten, schilderijen en gebruiksvoorwerpen overgebleven.

Wat BBB betreft is het watererfgoed van iedereen en dit dient ook goed zichtbaar te zijn en waar mogelijk te bezoeken. Dit vertelt het verhaal van het verleden van het waterschap en kan een goede brug vormen voor het verhaal van toen naar nu en de toekomst. Het waterschap is verantwoordelijk voor het watererfgoed en stelt deze open voor het publiek. De collectie overig watererfgoed kan in het waterschapskantoor in wisselende tentoonstellingen worden getoond. Watererfgoed past prima in een onderwijsprogramma dat scholen wordt aangeboden.

De oude waterschapsgebouwen kunnen naast een bezichtiging gebruikt worden door anderen die er een goede functie aan geven passende bij de historie van het gebouw en de omgeving. Overdracht naar een aparte juridische entiteit (stichting) die verantwoordelijk is voor dit watererfgoed is wat BBB betreft een prima optie. Een aantal poldermolens en oude gemalen werken nog en worden door de waterschappen of stichtingen onderhouden. Velen zijn zoals dat heet maalvaardig, het zou mooi zijn als het waterschap bij extreme omstandigheden gebruik zou kunnen maken van de maalkracht van deze objecten. Het waterschap kan voor het maalvaardig houden van de molens en voor de inzet hiervan tijdens bijzondere weersomstandigheden een financiële bijdrage leveren. 

 

Financiën: 

Uitgangspunt moet zijn dat de werkzaamheden dienen te gebeuren tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten met een belasting die recht doet aan de gebruikers met respect voor alle ingezetenen en een duurzame inzet van mensen en middelen. Praktische oplossingen staan daarbij voorop en bij uitbreiding van taken kan nee ook een antwoord zijn. Door zoveel mogelijk te richten op de wettelijke taken, zullen er over het algemeen geen mensen extra ingezet hoeven te worden, daarom is het verstandig om te sturen op een jaarlijks budget voor personeel. Dan kan de organisatie zelf kiezen hoeveel mensen ze voor dat bedrag willen inzetten. Er moet een maximaal loonkosten plafond komen waar het inhuren van externe krachten onderdeel van is. Het inhuren van inleenkrachten dient dan telkens afgewogen te worden aan het maximum van het loonkosten plafond. Het waterschap dient zich telkens af te vragen: Kunnen wij dit zelf of kunnen wij hier iemand voor opleiden?

Waterschappen halen hun financiën zelf op via belastingen/heffingen. Die belastingen dienen voor alle belangengroepen rechtvaardig te zijn. Het is een solidair systeem waar inwoners die het financieel moeilijk hebben vrijstelling (voor een deel) van die belastingbetaling kunnen krijgen. Met gezond verstand begroten en belasting heffen is kijken of een indexering of inflatiecorrectie wel nodig is. Of er bespaard/bezuinigd kan worden op bestaand beleid bijv. door effectievere inzet van medewerkers en middelen. Gebruik eerst overschotten van de jaarrekening. Verder is het van belang dat de reserves die aangehouden worden voldoende ruimte bieden om de lasten niet of beperkt te verhogen. 

Belastinggeld dient besteed te worden aan de wettelijke taken, bij nieuw beleid dient er nagedacht te worden of het waterschap wel de aangewezen partij is voor deze taak.Bij investeringen dient zoveel als mogelijk direct betaald te worden, als er een lening afgesloten wordt dan dient deze afgelost te worden in de termijn dat deze afgeschreven wordt. Wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen hun eigen waterschapskeuzes kunnen maken, zonder lasten uit het verleden.

BBB is voor een gezonde verdeling van de lasten en werkt eraan mee om met nieuwe belastingregels een eerlijke verdeling te geven over de categorieën van belastingbetalers. Kwijtschelding is een goede regeling, die ervoor zorgt dat de mensen die geen belasting kunnen bijdragen, zich niet in de schulden hoeven te steken. Bij inkoop- en aanbesteding wordt de gunning aan regionale en plaatselijke bedrijven verbeterd.  

 

Eigendommen:

Het waterschap beheert als een goed rentmeester haar eigendommen. We stoppen met het project grondgebruik! Wat is het geval? Waterschap Hollandse Delta pakt gebruikers van haar eigendommen aan. Veelal gebruiken deze mensen al jarenlang te goeder trouw deze stukjes grond die grenzen aan hun eigendom. Ook kan door de Ruilverkaveling het eigendom van de grond in het kader van het plan van wegen en waterlopen aan de rechtsvoorgangers van het waterschap Hollandse Delta (zonder vergoeding) toegekend zijn, dus voor 2005. Het gebruik ervan is ongewijzigd gebleven. Het opeisen van de grond door het waterschap, gevolgd door het op haar voorwaarden moeten aankopen of huren van de grond stuit op grote weerstand.

 

Kernwaarden BBB

 1. NOABERSCHAP
  We geven om elkaar en werken respectvol samen.
  Er voor elkaar zijn is vanzelfsprekend.
 2. GULDEN REGEL
  Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
  Wat u niet wil wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
  Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol.
  Iedereen is gelijk. Transparant, helder en open.
 3. AUTHENTIEK
  Blijf jezelf, doe gewoon, wees positief (het glas is halfvol). Humorvol.
  Geen arrogantie, geen spatjes.
 4. PROFESSIONEEL
  Kijk vooruit, naar de lange(re) termijn. Goede stijl & houding.
  Stel het algemeen belang boven het persoonlijk belang

 

bbb_logo_2022