Verkiezingsprogramma Waterschap Noorderzijlvest

Al eeuwen kennen wij waterschappen. Vaak opgericht door boeren die hun woon-, werk- en leefomgeving veiliger wilden maken en landerijen (vanuit hun gebiedskennis en ervaring) beschermen tegen water. Tegenwoordig horen daar ook de taken van schoon en gezuiverd water bij. Het Waterschap Noorderzijlvest doet dit voor een groot deel van Groningen, het noorden van Drenthe en in een stukje Friesland.

 

Algemeen

BBB staat voor een waterschap waar het gezond verstand gebruikt wordt en dat er voor iedereen is: Boer, Burger en Bedrijf. Het Waterschap Noorderzijlvest werkt samen met de omgeving en maakt gebruik van de kennis in het werkgebied. BBB vindt dat het Waterschap Noorderzijlvest als een gezonde, financiële organisatie zich moet richten op de 3 kerntaken:

 • Veilig Water
 • Schoon en gezond water 
 • Gezond gezuiverd water

BBB vindt dat de kerntaken tegen draagbare kosten uitgevoerd moeten worden. Dit houdt in dat de werkzaamheden uitgevoerd worden tegen maatschappelijk draagbare kosten, met een belasting die recht doet aan de gebruikers, met respect voor alle ingezetenen en een duurzame inzet van mensen en middelen. 

BBB is van mening dat de geborgde zetels een plek moeten blijven houden in het algemeen bestuur. Geborgde zetels zorgen voor de continuïteit en stabiliteit in het gebied. De geborgde zetels vertegenwoordigen de gebruikers van het gebied met inhoudelijke kennis en praktijkervaring van het werkgebied. 

Voor BBB staan praktische oplossingen voorop. Als andere overheden nieuwe taken bedenken voor het Waterschap Noorderzijlvest moet daarvoor extra geld van die andere overheden beschikbaar worden gesteld. BBB vindt dat het Waterschap Noorderzijlvest ook bereid moet zijn om nee te zeggen tegen nieuwe taken die ten koste gaan van de wettelijke taken.

 

Veilig water

 • BBB is van mening dat het verbeteren en versterken van dijken bij zee, langs rivieren, kanalen en andere waterwegen nodig is om ons te beschermen tegen hoogwater, een voorspelde toekomstige zeespiegelstijging en de gevolgen van bodemdaling al dan niet veroorzaakt door mijnbouwschade. Daar waar mogelijk wordt dit op een innovatieve en duurzame manier uitgevoerd. Inwoners kunnen meespreken over hun omgeving en de inrichting daarvan. 
 • BBB maakt zich zorgen over de bodemdaling als gevolg van mijnbouwschade. BBB wil inzicht krijgen in hoeverre de mijnbouwschade en de bodemdaling zich tot elkaar verhouden. 
 • Goed bestrijden van muskusratten en exoten doen we in samenwerking met andere waterschappen en provincies.
 • Ondernemers die bij waterkeringen hun bedrijf uitoefenen moeten dat volgens BBB kunnen blijven doen. Het Waterschap Noorderzijlvest moet, daar waar belangen knellen, met deze ondernemers in gesprek gaan en naar reële oplossingen zoeken.
 • BBB vindt het belangrijk dat het Waterschap Noorderzijlvest bij ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsgericht werken mee gaat praten vanuit de drie kerntaken.

 

Schoon en gezond water

 • Gezond en voldoende water in bodem, sloten, rivieren en kanalen is van groot belang voor alle gebruikers. BBB is van mening dat daarmee gezorgd wordt dat:
  • er gezond voedsel verbouwd kan worden,
  • dieren en gewassen gezond blijven, 
  • er voldoende gezonde dieren en planten in het water zijn en
  • de beroeps- en sportvisser op een verantwoorde manier kunnen vissen.
 • BBB is van mening dat het Waterschap Noorderzijlvest samen met betrokken partijen met grote regelmaat de kwaliteit van het water moet meten.  De Kaderrichtlijn water is een EU-regel waarbij door de Nederlandse overheid de lat te hoog is gelegd. Meten is weten: Waterschap Noorderzijlvest moet meten, interpreteren en toepassen in samenspraak met betrokken partijen.
 • BBB is van mening dat data verkregen uit meetprogramma’s de basis vormen voor toekomstige besluiten. De verzamelde data moeten toepasbaar zijn voor de praktijk. Met metingen en de analyse daarvan ontstaan er meer en vaak ook andere inzichten voor wat betreft verontreiniging.  De resultaten moeten toegelicht en gedeeld worden met andere waterschappen zodat de waterschappen elkaar versterken.
 • In de kustzone speelt verzilting een steeds grotere rol voor de landbouw.  De verzilting moet volgens BBB door actief waterbeheer beheersbaar blijven. 
 • BBB vindt dat burgers, overheden en bedrijven via informatiecampagnes, en voorlichting op scholen gestimuleerd moeten worden om tuinen en bedrijventerreinen te vergroenen. Het doel daarvan is dat meer water in de bodem wordt opgenomen. Groen voor grijs, gras voor tegels.
 • BBB vindt dat riooloverstorten op open water zoveel mogelijk moeten worden gesloten. Deze zorgen voor enorme vervuiling van het oppervlaktewater.
 • Bermen, dijken en groenstroken in beheer van het Waterschap Noorderzijlvest worden als het aan BBB ligt op een ecologische  wijze beheerd. 
 • BBB vindt dat er voldoende zoet water moet zijn om te voorzien in de jaarrond behoefte van alle gebruikers. Er dient gewerkt te worden aan opvang van water in de periode van veel neerslag, zodat dat dit in tijden van krapte weer beschikbaar komt voor alle gebruikers. 

 

Gezond gezuiverd water

 • Om te voorkomen dat bepaalde stoffen niet in het riool komen, wil BBB dat het Waterschap Noorderzijlvest in samenspel met gemeenten gaat samenwerken met ziekenhuizen en verzorgingshuizen om daar bijvoorbeeld een filter te laten plaatsen die medicijnen, hormonen, enz. eruit haalt. Immers, wat niet in het water gaat hoeft er ook niet uitgehaald te worden.
 • De ontwikkeling van waterzuivering gaat snel. BBB vindt het belangrijk dat er in de toekomst veel aandacht komt voor het eruit zuiveren van medicijnresten, hormonen en andere verontreinigingen, hierdoor blijft het oppervlaktewater schoon. 
 • BBB wil dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties verder worden geoptimaliseerd voor het  terugwinnen van grondstoffen, zoals bijvoorbeeld fosfaten en cellulose. Hierop moet meer ingezet worden, om op deze manier niet alleen materialen terug te winnen maar bijvoorbeeld ook energie uit het overgebleven slib te kunnen produceren. Ook de warmte van de waterzuiveringen kan prima gebruikt worden voor de bebouwde omgeving. Blijven investeren in innovaties is hierbij essentieel. 

 

Gezonde organisatie en financiën

 • BBB vindt dat het belastinggeld dat opgehaald wordt, ingezet moet worden voor het uitvoeren van de wettelijke taken. Bij nieuw landelijk overheidsbeleid dient er afgewogen te worden of het Waterschap Noorderzijlvest daarvoor de aangewezen partij is. Wanneer de taak wel door het Waterschap Noorderzijlvest moet worden uitgevoerd zal daar een passende vergoeding tegenover moeten staan.
 • BBB is voor een gezonde en eerlijke verdeling van de lasten. De afgelopen decennia is deze verdeling tussen gebouwd, ongebouwd en natuur uit balans geraakt.
 • Bij inkoop- en aanbesteding van werken en diensten moet de gunning gericht zijn op de beste kwaliteit-prijs verhouding. BBB vindt dat regionale bedrijven altijd moeten kunnen inschrijven, mits ze voldoen aan de inschrijfvoorwaarden. 
 • Voor de BBB is het belangrijk dat het Waterschap Noorderzijlvest eraan werkt dat kennis beschikbaar blijft binnen de organisatie en dat er geen kennis wegvloeit uit de organisatie door het inzetten van tijdelijke (inhuur)krachten.
 • Het Waterschap Noorderzijlvest is en blijft een uitdagende werkgever en vertelt daarover. BBB zou graag zien dat kantoorpersoneel, management en bestuurders elk jaar vijf dagen met de buitendienst medewerkers het veld in gaan. Hierdoor komen de beleidsmakers en -beslissers weer in aanraking met de basis waar het Waterschap Noorderzijlvest om draait en kunnen zij zien hoe plannen in de praktijk uitwerken. Andersom gaan de mensen uit het veld ook langs bij hun collega’s op kantoor, om te zien hoe het daar werkt. 
 • Het Waterschap Noorderzijlvest heeft veel informatie opgeslagen in de  IT-systemen. BBB vindt het van groot belang dat deze informatie goed beschermd is tegen cybercriminaliteit. 
 • De structuur in de organisatie moet laagdrempelig zijn. De besluitvorming ligt vaak achter het bureau terwijl de buitendienstmensen de burgers, boeren, havenmeesters, recreatiebedrijven te woord moeten staan en worden niet altijd ondersteund door de organisatie en dat moet anders. Daarbij is BBB van mening dat we meer moeten inzetten op overleggen en informeren in plaats van procederen.
 • Het Waterschap Noorderzijlvest vertelt het verhaal van toekomst, heden, verleden en het erfgoed zo veel en vaak mogelijk. BBB vindt dat er voor alle niveaus van scholen voorlichtingsprogramma’s beschikbaar moeten zijn.

 

bbb_logo_2022