Verkiezingsprogramma Waterschap Rivierenland

In dit verkiezingsprogramma leest u meer over onze speerpunten en hoe wij onze bijdrage willen leveren aan het bestuur van Waterschap Rivierenland. BBB wil de inwoners van het Rivierenland een veilige en gezonde omgeving bieden, waarin gewoond, gewerkt en gecreëerd kan worden. Met respect voor elkaars standpunten en ruimte voor burgers en boeren.

Voorwoord

De BoerBurgerBeweging (BBB) is een jonge, nieuwe partij, de stem van en voor het platteland. De Waterschappen zijn een van de oudste overheidsorganen in ons mooie Nederland. Wij als BBB zijn ervan overtuigd met onze kennis en ons netwerk van toegevoegde waarde te zijn in het bestuur van Waterschap Rivierenland.

Het Rivierenland kenmerkt zich door haar diversiteit aan grondsoorten, de grote rivieren, vele dorpen en een aantal grote steden. Al deze verschillende elementen verdienen onze aandacht en hebben zo hun specifieke uitdagingen.

In dit verkiezingsprogramma leest u meer over onze speerpunten en hoe wij onze bijdrage willen leveren aan het bestuur van Waterschap Rivierenland. BBB wil de inwoners van het Rivierenland een veilige en gezonde omgeving bieden, waarin gewoond, gewerkt en gecreëerd kan worden. Met respect voor elkaars standpunten en ruimte voor burgers en boeren.  Doet u met ons mee? Stem 15 maart 2023 dan BBB!

Corine Peek

 

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een uitgestrekt Waterschap dat deels in 4 provincies ligt, te weten: Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht.

Het gebied van het Waterschap heeft over een lengte van 100 km van west naar oost te maken met verschillende grondsoorten en hoogtes, te zien in onderstaande afbeeldingen. Derhalve zijn rondom water ook verschillende aspecten van belang. Zand, klei of veengrond gedragen zich anders als het gaat over water. Er zal dan ook binnen het Waterschap Rivierenland op gebiedsniveau moeten worden gekeken naar taken en doelen.

 

Inleiding

Al eeuwen kennen wij de Waterschappen. Deze zijn opgericht door boeren en landeigenaren die hun akkers en boerderijen wilden beschermen tegen wateroverlast.

BBB vindt dat het Waterschap zich dient te richten op haar kerntaken, voortkomend uit de Waterwet. De kerntaken van het Waterschap zijn:

Zorg voor de waterkering; bescherming tegen overstromingen.

Zorg voor de hoeveelheid water; dit gaat over het oppervlaktewater. De Waterschappen beheren het waterpeil van kleinere rivieren en kanalen, van sloten en vijvers.

Zorg voor de kwaliteit van het water; dit gaat over tegengaan van vervuiling van oppervlaktewater. De Waterschappen zorgen voor de zuivering van het rioolwater.

Zorg voor de water- en vaarwegen; dit gaat over het onderhoud aan water- en vaarwegen, sluizen en bruggen, beschoeiingen en oevers, en soms ook polderwegen en fietspaden inclusief bermen.

BBB staat voor een Waterschap waarbij sprake is van:

Gezonde hoogwaterbescherming

Gezond en voldoende zoet water

Gezond gezuiverd water

Gezonde leefomgeving

Gezonde financiën

Gezonde organisatie

 

1          Gezonde hoogwaterbescherming

Het Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de bescherming van bewoners tegen overstromingen door bijvoorbeeld een dijkdoorbraak. Dijken dienen bestand te zijn tegen hoogwater in de grote rivieren. Naar verwachting is het nodig, vanwege klimaatverandering, om de dijken te versterken in de komende 50 jaar. BBB wil dit doen op een financieel verantwoorde wijze zonder overhaaste besluiten te nemen. Investeringen in dijken dienen te worden betaald uit bestaande inkomsten. Bovendien wil BBB dat het Waterschap altijd in overleg met de omgeving, bijvoorbeeld directe aanwonenden, plannen uitwerkt. Echter, de veiligheid van bewoners in het hele gebied staat voorop, wat betekent dat we ons ook moeten realiseren dat het Waterschap niet altijd iedereen tevreden kan stellen. Het Waterschap dient de omgeving correct en tijdig te informeren over de voortgang van dit soort ingrijpende projecten.

BBB vindt dat voor schadelijke exoten en bevers er actief beheer nodig is, indien zij schade toebrengen aan dijken en andere waterwerken. Ze vormen daarmee een bedreiging voor de veiligheid. EU-lidstaten zijn bovendien verplicht maatregelen te nemen tegen invasieve exoten.

Voor de lagergelegen delen van het Rivierenland, bijvoorbeeld de Alblasserwaard, is het tijdig afvoeren van overtollig water van essentieel belang. Voor de toekomst vindt BBB dat dijken en gemalen in dit gebied hun capaciteit moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte of extreme regenbuien. Op deze manier kunnen inwoners er veilig blijven wonen en kunnen agrariërs hun huidige bedrijfsvoering blijven voortzetten.

Om de gevolgen van extreem weer te beperken is BBB van mening dat er beter nagedacht kan worden over de inzet van de huidige middelen en deze op een slimme manier in te zetten alvorens te investeren in extra maatregelen. Het Waterschap dient proactief te kijken naar mogelijkheden in plaats van te reageren op een omstandigheid die zich voordoet.

SPEERPUNTEN:

Dijken versterken mocht dat nodig zijn

Financieel sober en doelmatig

In overleg met bewoners

 

  1. Gezond en voldoende zoet water

Gezond, zoet water is de basis van alles wat groeit en bloeit in het Rivierenland. Gezond water in onze sloten en plassen is van groot belang voor de burgers om te recreëren, agrariërs en uiteraard de natuur. BBB vindt dat er voldoende zoet water moet zijn voor de behoefte van de burgers, bedrijven, en natuur.

Op veel plekken is de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in het Rivierenland al op orde. Dit komt mede door de inzet van onze boeren en de samenwerking tussen de boeren en het Waterschap. BBB wil samenwerking met diverse partijen, waaronder overheidsorganisaties, en het Waterschap versterken om de kwaliteit van het water ook op andere plekken te verbeteren. We kijken nadrukkelijk hier ook naar andere bronnen, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, riooloverstorten en industrie.

Voor het verbouwen van gewassen is voldoende water noodzakelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het besproeien van fruitbomen bij nachtvorst om de bloesem te beschermen. Bij extreme droogte is het besproeien van gewassen noodzakelijk voor een goede opbrengst.

Het Waterschap Rivierenland heeft de luxe om water te kunnen inlaten uit de grote rivieren om zo voldoende water in de sloten te houden. BBB wil dat deze mogelijkheid blijft bestaan, in het belang van de natuur en voor een optimale oogst voor agrariërs in het kader van voedselzekerheid voor onze burgers.

Tijdens nattere periodes is het langer vasthouden van water een goede oplossing om een buffer op te bouwen voor periodes met droogte. De huidige natuurgebieden en ontzandingsplassen zouden hier geschikt voor gemaakt kunnen worden. Bovendien draagt het bij aan de aanvulling van grondwater, noodzakelijk voor de drinkwatervoorziening.

BBB vindt dat in de hoger gelegen gebieden, bijvoorbeeld rondom Groesbeek, er met innovatieve, slimme oplossingen gekeken kan worden hoe water langer vast kan worden gehouden om verdroging tegen te gaan.

BBB is tegen een eventueel landelijk beleid gericht op normen voor het waterpeil. Dit is een ondermijning van de zeggenschap van de Waterschappen, welke zijn gespecialiseerd in peilbeheer en uitgebreide kennis hebben van het gebied.

Tot slot vindt BBB dat er meer aandacht komen voor landelijke berging van zoet water bij Rijkswaterstaat in bijvoorbeeld in de grote meren en de rivieren. Tijdens droge zomers is voldoende zoet water van groot belang voor bijvoorbeeld de scheepvaart, natuur, landbouw en industrie.

 

SPEERPUNTEN:

Voldoende zoet water voor natuur en agrariërs bij droogte

Langer vasthouden van water als buffer bij droogte

Samen met gebruikers van water de waterkwaliteit verbeteren, waar nodig.

 

  1. Gezond gezuiverd water

Het Waterschap Rivierenland beheert de rioolzuiveringsinstallaties. Het voorkomen van vervuiling van rioolwater met ongewenste, chemische, stoffen heeft de voorkeur van BBB. BBB geeft de voorkeur aan voorlichting en bewustwording. Dit kan bijvoorbeeld door gastlessen van medewerkers van het Waterschap op scholen of via Social Media. Bewustwording van burgers helpt om vervuiling van het riool tegen te gaan als het gaat om bijvoorbeeld frituurvet, medicijnen, kleurstoffen of billendoekjes.

Om te voorkomen dat medicijnenresten in het riool komen, is overleg met ziekenhuizen en verzorgingshuizen nodig. Op deze plekken kan een filter geplaatst worden die medicijnenresten eruit filtert. Wat er niet in gaat hoeft er ook niet meer uitgehaald te worden.

Verontreinigingen van chemicaliën of medicijnresten dienen zo goed mogelijk verwijderd      te worden uit het afvalwater. Dit kan door het inzetten van een zogenaamde vierde trap. Echter voor BBB is ook het kostenaspect belangrijk en dient er een afweging gemaakt te worden of de milieuwinst opweegt tegen de kosten van duurdere zuivering.

BBB is van het principe de vervuiler betaalt. Dit kan echter beter via een boete, waarmee je verbetering stimuleert, dan het verhogen van de belastingen. Met het verhogen van belasting accepteer je dat een bedrijf vervuilt.

BBB vindt dat riooloverstorten, die sloten in het landelijk gebied vervuilen, uitgefaseerd moeten worden. De termijn waarop is afhankelijk van de kosten en lokale mogelijkheden om regenwater anders af te voeren dan via het riool. Het Waterschap dient een actievere rol te spelen om de vervuiling van oppervlaktewater door riooloverstorten te verminderen.

In de waterketen wordt steeds meer gekeken naar terugwinnen van grondstoffen. BBB is hier dan ook groot voorstander van. Het is ook noodzakelijk omdat grondstoffen schaarser worden of zelfs uitputten, zoals fosfaat. Investeren en innovaties zijn hierbij essentieel.

Daarnaast kan meer worden ingezet om naast materiaal (grondstoffen) ook bijvoorbeeld vrijkomende warmte beter te benutten of reststromen te gebruiken voor energieproductie. BBB vindt wel dat deze energieopwekking ten dienste moet staan van de invulling van de kerntaken van het Waterschap. Warmte vanuit zuiveringen gebruiken en, indien mogelijk, slib vergisten zijn goede initiatieven.

 

SPEERPUNTEN:

Preventie van onnodige vervuiling rioolwater

Kosten – baten afweging voorafgaand aan investeringen;

Investeren om zuivering te verbeteren

Investeren in innovaties voor terugwinnen grondstoffen

Uitfaseren riooloverstorten

Inventariseren terugwinning fosfaat en andere waardevolle stoffen uit slib

 

  1. Gezonde leefomgeving

Inwoners van Rivierenland genieten dagelijks van een groene, waterrijke omgeving. BBB wil het landschap aantrekkelijk houden en de biodiversiteit waar mogelijk vergroten, als dit in lijn is met de kerntaken van het Waterschap. Door bijvoorbeeld enkel te maaien waar nodig vanwege de veiligheid of ter voorkoming van bloei van giftige planten, zoals Jakobskruiskruid. Wanneer het maaisel niet wordt afgevoerd, wordt het organische stofgehalte van de bodem verhoogd en daarmee het watervasthoudend vermogen. Het Waterschap zet bermen, dijken, groenstroken en akkerranden in om de insecten- en bijenpopulatie te beschermen. Er wordt gekozen om insectenhotels te ondersteunen voor het verbeteren van de biodiversiteit.

BBB vindt dat de belastingbetaler mag meegenieten van dijken en kades en de inrichting ervan. Recreatie en toerisme kan met inachtneming van de ruimte en rust voor plant en dier worden vormgegeven m.b.v. tijdelijke gebiedsontzeggingen tijdens het broedseizoen.

BBB wil burgers en bedrijven stimuleren om tuinen en bedrijventerreinen te vergroenen zodat er meer water opgenomen wordt in de grond en niet op een overlast gevende manier wegspoelt. Bovendien is dit goed voor de biodiversiteit. Dit hoeft niet per definitie met subsidies.

BBB vindt dat aanleg van natuurvriendelijke oevers gebiedsgericht moet worden bekeken en ten dienste moet staan van de functie van het gebied en het bijbehorende waterpeil in het betreffende gebied.

Bodemdaling kan een uitdaging zijn op klei en veengronden. Funderingen lopen schade op en landbouwgronden worden moeilijker bewerkbaar. Daar waar bodemdaling optreedt wordt ingezet op een goed beheer van de grondwaterstand zodat bodemdaling wordt voorkomen/beperkt. Om de negatieve effecten van bodemdaling te ondervangen dient en een kleinschalig dynamisch peilbeheer te worden ingevoerd d.m.v. technische maatregelen. Dit kan in kleinere peilvakken dan nu het geval is, passend bij de functie van het gebied.

BBB is heel kritisch op het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden. Voor BBB is het belangrijk dat boeren mogelijk blijft in het veenweidegebied. Pilots met waterinfiltratiesystemen (bijv. peil gestuurde drainage) en andere maatregelen geven hoopvolle eerste resultaten. Deze zouden op grotere schaal kunnen worden toegepast.

 

SPEERPUNTEN:

Biodiversiteit waar mogelijk vergroten

Stimuleren van burgers en bedrijven om te vergroenen

Waterpeil in veenweidegebieden niet verhogen

Waterpeil volgt functie van gebied rekening houdend met de gebruikers en de seizoenen

 

  1. Gezonde financiën

Het Waterschap dient zich te richten op haar kerntaken tegen zo laag mogelijke kosten. Mogelijke maatschappelijke initiatieven dienen in lijn te zijn met de kerntaken, praktisch te zijn en de belastingen niet/nauwelijks te beïnvloeden.

Het Waterschap Rivierenland haalt de financiën volledig zelf op via belastingen en heffingen. Deze belastingen dienen voor alle groepen rechtvaardig te zijn. Het belastinggeld dat opgehaald wordt, dient besteed te worden aan de wettelijke taken. Bij nieuw beleid dient er nagedacht te worden of het Waterschap wel de aangewezen partij is voor deze extra taken.

BBB is voor een sober en doelmatig Waterschap, gericht op de kerntaken. Uitgaven moeten doelmatig zijn en in verhouding zijn met de baten.

BBB vindt dat investeringen dienen te gebeuren vanuit de kerntaken, tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten maar met respect voor een duurzame inzet van mensen en middelen. Kortom een goede balans tussen duurzaamheid en betaalbaarheid.

Bij inkoop- en aanbesteding hebben plaatselijke bedrijven, waar mogelijk, voorrang,.

Het Waterschap Rivierenland beheert in de Alblasserwaard een aantal polderwegen. Bij voorkeur worden deze wegen overgedragen aan gemeente of provincie.

SPEERPUNTEN:

Degelijk financieel beleid, kritisch kijken naar overheadkosten

Belastingen rechtvaardig verdelen

Kosten baten afweging maken bij projecten

 

  1. Gezonde organisatie

Het Waterschap Rivierenland lijkt soms een digitale, logge organisatie, voor BBB blijft het van belang dat de menselijke maat op nummer 1 staat en blijft staan. BBB wenst meer participatie van inwoners bij het beleid m.b.t. de eigenleefomgeving. Om de transparantie te waarborgen heeft BBB bij maatschappelijke vraagstukken voorkeur voor adviserende referenda/ volkspeilingen. Dit zorgt voor meer draagvlak.

BBB staat voor een efficiënte personeelsorganisatie, gericht op het uitvoeren van de kerntaken. Het Waterschap Rivierenland is en blijft een uitdagende werkgever en vertelt daarover. Het Waterschap presenteert zich elk jaar bij de open dagen van onderwijsinstellingen in de regio en biedt actief stages en traineeships aan.

Het inhuren van extern personeel dient afgewogen te worden en voorzien van een maximumbudget en termijn. Wat kost het en hoelang duurt het. Het Waterschap dient zich telkens af te vragen: Kunnen wij dit zelf, moeten wij hier iemand voor opleiden of willen we er iemand tijdelijk voor inhuren?

Waterschappen hebben veel kennis over toepassingen die overal in de wereld van pas komen, vooral landen die te lijden hebben onder de gevolgen van wateroverlast, droogte en gevolgen van de verandering van het klimaat. Het Waterschap blijft in kennis investeren en delen.

Waterschappen hebben een lange historie. Deze historie is vastgelegd in het landschap en is als watermonument te zien, zoals oude gemalen, sluizen en poldermolens. Wat BBB betreft is het watererfgoed van iedereen en dient ook goed zichtbaar te zijn en waar mogelijk te bezoeken. Watererfgoed past prima in een onderwijsprogramma dat aan scholen aangeboden wordt.

Het Waterschap heeft veel informatie opgeslagen in hun systemen, het is van groot belang dat deze informatie niet in verkeerde handen valt. BBB vindt een goede bescherming tegen cybercriminaliteit van groot belang. Hetzelfde geldt voor de toegang voor de digitale aansturing van gemalen, sluizen, rioolwaterzuiveringen en bruggen. De besturing daarvan mag geen prooi worden van cybercriminelen.

SPEERPUNTEN:

Menselijke maat

Richten op kerntaken

Goed werkgeverschap

Deskundig en veilig ICT beheer

 

Slotwoord

BBB wil de inwoners van het Rivierenland een veilige en gezonde omgeving bieden, waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Met respect voor elkaars standpunten en ruimte voor burgers en boeren. Ook staan we voor een laagdrempelige organisatie waarbij een goede communicatie naar haar burgers hoog in het vaandel staat. Schroom dan ook niet om een van onze kandidaten te benaderen met vragen, opmerkingen of ons een email te sturen via [email protected].

Lijsttrekker BBB Waterschap Rivierenland

 

Missie BBB Waterschap Rivierenland

De BoerBurgerBeweging (BBB) staat voor een Waterschap waar het gezond verstand gebruikt wordt en dat er voor iedereen is. Voor boer, burger, natuur en onderneming. BBB staat voor een laagdrempelige organisatie waarbij een goede communicatie naar haar burgers hoog in het vaandel staat. Het Waterschap werkt samen met de omgeving en maakt gebruik van de kennis in het werkgebied bij inwoners, agrariërs en anderen.

 

Kernwaarden BBB

Bij BBB draait het om noaberschap. We zijn er voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om.

Voor BBB is de gulden regel van belang; Behandel anderen zoals u zelf behandelt wilt worden. Iedereen is gelijk. Transparant, helder en openheid spelen een belangrijke rol.

Wees authentiek. Blijf jezelf, doe gewoon en wees positief (het glas is altijd half vol). Heb humor en geen arrogantie.

Wees professioneel. Kijk vooruit naar de langere termijn. Goede stijl en houding zijn van belang en stel altijd het algemeen belang boven het persoonlijk belang.

 

 

Onze kandidaten

1

Corine Peek-Fokker

Herveld

2

Jos Vermeulen

Beuningen

3

Melinda Boons

Hank / Altena

4

Marinus Bunt

Herveld

5

Cor Nijhoff

Haaften

6

Wilbert Litjens

Puiflijk

7

Chris van Rossum

Maasbommel

8

Saskia Kool

Tuil

9

Ronald de Haan

Drongelen

10

Gerrie Niessen

Wadenoijen

11

Rogier van Eldert

Ravenswaay

12

Barton Arnts

Ooij

13

Henk Versluijs

Culemborg

14

Hans van Mourik

Gorinchem

 

 

 

bbb_logo_2022