Verkiezingsprogramma Scheldestromen

“Voor meer nuchter verstand in de provincie Zeeland.” Voor een leefbaar Zeeland, een Zeeland dat leeft!

 

De BoerBurgerBeweging staat voor een kostenefficiënt Waterschap Scheldestromen waar het gezond verstand gebruikt wordt. Het Waterschap Scheldestromen moet dienstbaar zijn aan burgers, boeren, ondernemers en omgeving van de provincie Zeeland.

Het Waterschap Scheldestromen werkt samen met belanghebbenden in de omgeving en maakt gebruik van kennis bij inwoners, (agrarische) ondernemers en andere belanghebbenden in het werkgebied. Het beheer van (zoet)water wordt zodanig ingericht dat doelstellingen van agrarische activiteiten, recreatie- en industriebeleid worden verenigd.

Nuchter Verstand dient leidend te zijn. Met de BBB als stem van en voor het platteland. Met al zijn eigen unieke kenmerken en tradities, gebruiken wij dit Nuchter Verstand in het Waterschap Scheldestromen.

Kerntaken van het Waterschap Scheldestromen Zeeland 

BBB zal zich richten op het zo efficiënt mogelijk vervullen van de kerntaken van het Waterschap. Het Waterschap Scheldestromen dient zich primair te richten op de 3 kerntaken die in de waterwet staan naast punten 4 t/m 6:

1: Zorg voor het watersysteem (dijken, duinen, sloten,kanalen)

2: Zorg voor voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater

3: Zorg voor het zuiveren van afvalwater 

4: Zorg voor veiligheid, veilige wegen en fietspaden 

5: Financiering/Belasting 

6: Gezonde organisatie 

 

1: Zorg voor het watersysteem (dijken, duinen, sloten, kanalen) 

De zorg voor het watersysteem, dit omvat primaire waterkeringen, dijken, duinen, sloten, kanalen en alternatieve waterwegen.

Werkzaamheden dienen te gebeuren tegen zo laag mogelijke kosten, waarbij kwaliteit vanzelfsprekend is én overschrijdingen van budgetten eerder uitzondering dan regel zijn. Met een belasting die recht doet aan de gebruikers, met respect voor alle ingezetenen en een duurzame inzet van mensen en middelen.

Het Waterschap meet met grote regelmaat de kwaliteit van het water. Er komen extra meetpunten in de watersystemen, namelijk bij de instroom van water in onze provincie uit binnen- en buitenland, vanuit natuurgebieden en vanuit waterzuiveringen.

Nederland is gebonden aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze kaderrichtlijn is in 2015 opgesteld om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. Zeeland heeft meer dan andere gebieden in Nederland te maken met een brakwater-problematiek. Dit gegeven heeft grote invloed op de maatregelen die Waterschap Scheldestromen in het kader van de KRW moet nemen. Het waterschap onderzoekt welke invloed de waterbodem en omgeving heeft op de waterkwaliteit. Daarmee kan gericht gewerkt worden aan de verbetering of kan bewezen worden dat er binnen de natuurlijke omgeving geen verdere verbetering mogelijk is.

Al eeuwen kennen wij de waterschappen, vaak opgericht door boeren die hun omgeving veiliger wilden maken en landerijen (vanuit hun gebiedskennis en ervaring) wilden beschermen tegen water.

Deze historie is vastgelegd in het landschap en is als watermonument te zien, zoals oude gemalen, sluizen en poldermolens.

Wat BBB betreft is het Waterschapserfgoed van iedereen en dient ook goed zichtbaar te zijn en waar mogelijk te bezoeken.

 

2: Zorg voor schoon oppervlakte- en grondwater 

De zorg voor voldoende en schoon oppervlakte-en grondwater en het zuiveren van rioolwater. Riooloverstorten zoveel mogelijk voorkomen door het regenwatersysteem overal te ontkoppelen van het rioolsysteem zodat vervuiling van het oppervlaktewater wordt voorkomen. Het regenwater kan dan als schoon zoet water dienen voor de grond- en zoetwatervoorraad.

Gezond en voldoende zoet water: Gezond water in kanalen, sloten en ander oppervlaktewater is van groot belang voor de inwoners, agrarische gebruikers, industrie, recreanten, de natuur en het grondwater.

Voedselproductie, gezondheid en biodiversiteit zijn hier zeker bij gebaat.

De BBB streeft naar de continue beschikbaarheid van voldoende zoetwater. Er dient gewerkt te worden aan opvang van water in de periode van veel neerslag, zodat in tijden van krapte dit water beschikbaar komt voor dieren en gewassen maar ook voor verkoeling in de versteende dorpen en steden.

Aandacht voor en ontwikkeling van een goed functionerend afvalwater keten. Hergebruik van effluent uit de waterzuiveringsinstallaties voor de natuur/ landbouw dient nadrukkelijk nader onderzocht te worden.

Er moet meer aandacht komen voor de aanwezigheid van voldoende zoet water ten behoeve van de landbouw. Er dient ook voldoende zoet water te zijn om te voorzien in de behoefte van de inwoners, de recreanten en de natuur.

De BBB wil regelgeving die erop gericht is dat onttrekking en aanvulling van grondwater met elkaar in evenwicht zijn. Ook zal het waterschap innovaties op het gebied van zoetwatervoorziening faciliteren. Denk hierbij aan peilgestuurde drainage, vasthouden van zoetwater en het aanvullen van zoetwater middels voorzieningen in de grond en via bassins. De BBB zal zich ervoor inzetten om de aanvoer van zoetwater te verbeteren.

Het Waterschap Scheldestromen neemt haar verantwoordelijkheid om verzilting zo veel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen. Voldoende zoet water zorgt voor een goede grondwaterstand en tegendruk tegen verzilting.

Verstandig waterbeheer begint al bij de wooneenheden en de bedrijvencomplexen zelf. Burgers en bedrijven worden via informatiecampagnes gestimuleerd om tuinen en bedrijventerreinen te vergroenen zodat er meer water opgenomen wordt in de grond en daarmee ook de wateroverlast tijdens hevige buien verlaagd wordt.

 

3: Zorg voor het zuiveren van afvalwater 

Een groot gedeelte van het werk voor het waterschap is het zuiveren van water dat als afvalwater wordt aangeboden vanuit particulieren, instellingen en bedrijven. Maar wat er niet in gaat hoeft er ook niet meer uitgehaald te worden. Voorlichting is een taak voor Waterschap Scheldestromen.

Gezond gezuiverd water: Onze waterzuiveringsinstallaties verder verbeteren, zodat deze ook geschikt zijn voor het verwijderen van medicijnresten, hormonen, resistente bacteriën, microplastics en overige chemische verontreiniging. Hierdoor blijft ons oppervlaktewater bovendien schoon.

In deze zogenaamde waterketen wordt steeds meer gekeken naar terugwinnen van grondstoffen zoals fosfaat en cellulose. Hierop zal steeds meer ingezet moeten worden om op deze manier niet alleen materialen terug te winnen maar ook energie uit het overgebleven slib te kunnen produceren.

De ontwikkeling van waterzuivering gaat snel. Blijven investeren in innovaties is hierbij essentieel. De BBB bevordert het initiëren van onderzoek naar het beschikbaar maken en hergebruiken van effluent uit waterzuiveringsinstallaties voor de landbouw.

 

4: Zorg voor veiligheid, voor veilige wegen en fietspaden 

Veiligheid staat voorop. De inwoners en recreanten van Zeeland moeten veilig kunnen wonen en verblijven achter dijken, met veilige wegen en fietspaden én met droge voeten. Dat betekent ook dat geanticipeerd moet worden op veranderende omstandigheden zoals zeespiegelstijging, bodemdaling, droogte en hevige regenbuien met bijbehorende uitdagingen.

Veilige hoogwaterbescherming: Het verbeteren en versterken van dijken bij zee, langs rivieren, kanalen en andere waterwegen en het versterken daarvan is nodig om ons (en onze dijken) te beschermen tegen hoogwater en toekomstige zeespiegelstijging en bodemdaling.

De stijging van de zeespiegel vraagt om noodzakelijke versterking van dijken en andere waterkeringen. De BBB is tegen investeren in secundaire (regionale) waterkeringen.

Ondernemers die bij waterkeringen en op de stranden hun bedrijf uitoefenen moeten dat kunnen blijven doen. Belangrijk is ook dat Waterschap Scheldestromen bij ruimtelijke ontwikkelingen (wonen, bedrijfsterreinen, recreatie-ontwikkelingen enz.) betrokken wordt vanuit de sturende rol van het water en de waterschapswegen.

Het versterken en aanleggen van dijken en kades vindt plaats op een zo veilig en efficiënt mogelijke manier, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van burgers en ondernemers. BBB zal bij dijkversterkingen aan de optie met de laagste kosten de voorkeur geven. Als dat betekent dat dijkversterkingen plaatsvinden in een Natura 2000-gebied dan zal het verloren oppervlakte gecompenseerd worden. Overigens vinden wij dat het benoemen van Natura 2000 gebieden een heroverweging verdient.

Vanuit het maatschappelijk draagvlak dienen de kosten van versterken en aanleggen van dijken te worden verdeeld over alle waterschappen volgens het solidariteitsprincipe, dat betekent naar rato van het aantal inwoners. De bescherming van Nederland tegen het wassende water is een gemeenschappelijk belang.

Beheersing van muskusratten en de bever is blijvend noodzakelijk voor een veilig watersysteem.

De BBB is tegen ontpolderen om wat voor reden dan ook.

Veilig wegenbeleid: Waterschap Scheldestromen is de 2de grote wegbeheerder van het land en zorgt voor het onderhoud en de veiligheid van wegen en fietspaden. Dat betekent dat onderhoud tijdig gebeurt tegen de maatschappelijk verantwoorde kosten. Veel wegen die in eigendom zijn van waterschappen liggen buiten de bebouwde kom. Het waterschap heft hier belasting over aan de bedrijven in die gebieden, omdat zij ervan profiteren. Dit zijn over het algemeen agrarische bedrijven, zij betalen dus een extra heffing (watersysteem ongebouwd). Wegen buiten de bebouwde kom worden in deze tijd door veel meer partijen gebruikt. Het is daarom niet verdedigbaar dat aangrenzende bewoners hier apart voor worden belast. BBB wil dat deze heffing afgeschaft wordt.

 

Wegbermen in het beheer van het waterschap worden op een verantwoorde wijze onderhouden. Beleid over boomaanplant en kappen van bomen wordt op een verantwoorde wijze vormgegeven én uitgevoerd. BBB wil alleen realisatie van kunstmatige bebossing wanneer dit als compensatie voor elders gekapte bomen wenselijk is. Er wordt gemaaid voor de verkeersveiligheid van wegen en fietspaden en om bijvoorbeeld wildgroei van Jacobskruiskruid en distels te voorkomen. De invasieve planten zoals Japanse Duizendknoop en de Berenklauw worden bestreden.

Bermen, dijken en groenstroken in beheer van het Waterschap Scheldestromen worden op een zo efficiënt mogelijke manier beheerd om de waterschapslasten binnen de perken te houden. Bij dit beheer komt de veiligheid van onze burgers altijd op de eerste plaats. Waterschap Scheldestromen conformeert zich aan het Kader Richtlijn Water (KRW) met betrekking tot de vispassages. Maar extra vispassages alleen dan wanneer realisatie kostenneutraal kan geschieden. Ook mag er ruimte zijn voor bankjes op dijken voor het uitzicht, vissteigers en recreatieve elementen. Natuurgebieden dienen zo min mogelijk afgesloten te worden.

 

5: Financiering/Belasting 

Het Waterschap haalt de financiële middelen zelf op via belastingen/heffingen. Deze lasten/belastingen dienen voor alle belangengroepen in onze provincie evenredig en rechtvaardig te zijn. De organisatie moet met nuchter verstand naar belastingheffing kijken, met name of een indexering dan wel inflatiecorrectie gewenst is.

Het belastinggeld dat opgehaald wordt, moet besteed worden aan de kerntaken (en zoetwater beschikbaarheid), bij nieuw beleid dient er nagedacht te worden of het Waterschap Scheldestromen wel de aangewezen partij is voor deze investering.

BBB is van mening dat de kosten/uitgaven dringend omlaag moeten waardoor de schuldpositie verlaagd kan worden.

Het is van belang dat de reserves die aangehouden worden voldoende ruimte bieden om buitengewone lasten, door onverwachte tegenvallers, op te kunnen vangen.

De BBB is voor een gezonde verdeling van de lasten en werkt mee aan een heroriëntatie om nieuwe belastingregels rechtvaardig te verdelen over de categorieën van belastingbetalers. Tot dusver is er nog steeds een groot verschil in de bijdrage tussen de categorie natuur en de categorie agrariërs. Waarvan die laatste bijna het tienvoudige per hectare betaald.

Bij inkoop- en aanbesteding wordt de gunning aan regionale bedrijven verbeterd binnen het wettelijk kader.

 

6: Gezonde organisatie 

Waterschap Scheldestromen moet slank en doelgericht zijn. De BBB vindt het belangrijk om Waterschap Scheldestromen te zien functioneren als een kosten efficiënte organisatie.

Het inhuren van dure inleenkrachten en externe bureaus dient zorgvuldig afgewogen te worden en voorzien van een maximumbudget en termijn.

Als de Rijksoverheid het takenpakket voor Waterschap Scheldestromen uit wil breiden moet Waterschap Scheldestromen bereid zijn om nee te zeggen tegen nieuwe functies waarvoor onvoldoende financiering wordt geboden. Ook dient er een kritische inventarisatie te komen van investeringen en werkzaamheden die feitelijk niet tot de genoemde taken van Waterschap Scheldestromen behoren.

BBB vindt dat geborgde zetels van agrariërs een plek moeten blijven hebben in het algemeen bestuur. Dit om inhoudelijke kennis en verstand van zaken in het bestuur te houden.

Het is goed dat het Waterschap Scheldestromen een grote organisatie is met veel kennis en een hoge mate van ICT. Het is daarbij van belang dat niet privacygevoelige gegevens, waar Waterschap Scheldestromen over beschikt, inzichtelijk zijn voor iedere belanghebbende. De door Waterschap Scheldestromen verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor veiligheid op de wegen, stromingen bij sluizen, gemalen enzovoorts.

De gegevens vormen een belangrijke basis voor toekomstige besluiten.

Een goede bescherming tegen cybercriminaliteit is van groot belang. Het waterschap heeft veel informatie opgeslagen. Hetzelfde geldt voor de toegang tot de digitale aansturing van gemalen, sluizen, rioolwaterzuiveringen en andere kunstwerken zoals bruggen. De besturing daarvan mag geen prooi worden van cybercriminelen.

Het waterschap is soms een digitaal/computer gedreven organisatie. Voor BBB is het belangrijk dat de menselijke maat prioriteit behoudt.

Het Waterschap Scheldestromen is op werkdagen goed bereikbaar en verplicht zich ertoe om de vragen van inwoners, agrariërs en bedrijven adequaat te beantwoorden. Het is van belang dat de organisatie 7x24 uur bereikbaar is bij calamiteiten.

Het Waterschap Scheldestromen is en blijft een uitdagende werkgever en vertelt daarover. Het waterschap dient zich telkens af te vragen: ”Kunnen wij dit zelf of kunnen wij hier iemand voor opleiden?” Het waterschap zet zich in om de kennis in de organisatie te behouden door de medewerkers te waarderen.

BBB vindt het belangrijk dat al het personeel bij het waterschap zich goed betrokken weet bij het totale proces en als één team opereert.

 

Het Waterschap Scheldestromen presenteert zich elk jaar bij de open dagen van onderwijsinstellingen in de regio en biedt actief stages en cursussen aan bij technische opleidingen. Voor alle niveaus van scholen zorgt Waterschap Scheldestromen dat er scholingsprogramma’s beschikbaar zijn en dat medewerkers over hun werk vertellen op scholen en andere plaatsen. Daarnaast zorgen zij voor werkbezoeken van deze scholen naar waterzuiveringen, gemalen, dijken en bijzondere gebieden.

 

IN HET KORT: 

De BBB is transparant, helder, open, eerlijk en respectvol. We zijn er voor elkaar! 

De BBB staat voor een kostenefficiënt Waterschap Scheldestromen waar het nuchtere verstand gebruikt wordt. 

De BBB zal zich primair richten op het zo doeltreffend mogelijk vervullen van de kerntaken van het Waterschap. 

De BBB hecht groot belang aan het voldoende beschikbaar zijn van gezond (zoet)_water in kanalen, sloten en ander oppervlaktewater voor de inwoners, agrarische gebruikers, industrie, recreanten, de natuur en het grondwater. 

De BBB is van mening dat hergebruik van effluent uit de waterzuiveringsinstallaties voor de natuur en landbouw nadrukkelijk nader onderzocht dient te worden. 

De BBB vindt investeren in innovatie van onze waterzuiveringsinstallaties noodzakelijk om medicijnresten, hormonen, resistente bacteriën, microplastics en overige chemische verontreiniging te kunnen verwijderen. 

De BBB staat voor veiligheid. De inwoners en recreanten van Zeeland moeten veilig kunnen wonen en verblijven achter dijken, met veilige wegen en fietspaden én met droge voeten. 

De BBB bevordert een slank en doelgericht Waterschap Scheldestromen.

De BBB is voor een gezonde verdeling van de lasten en werkt mee aan een heroriëntatie om nieuwe belastingregels rechtvaardig te verdelen over de categorieën van belastingbetalers. 

BBB vindt dat geborgde zetels van agrariërs een plek moeten blijven hebben in het algemeen bestuur. 

 

Kernwaarden BoerBurgerBeweging 

  • Noaberschap

We geven om elkaar en werken respectvol samen.

Er voor elkaar zijn is vanzelfsprekend.

  • Gulden Regel

Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol.

Iedereen is gelijk. Transparant, helder en open.

  • Authentiek

Blijf jezelf, doe gewoon, wees positief (het glas is halfvol). Humorvol. Geen arrogantie, geen spatjes.

  • Professioneel

Kijk vooruit naar de lange(re) termijn. Een goede stijl en houding. Stel het algemeen belang boven het persoonlijk belang.

 

 

 

 

 

bbb_logo_2022