Verkiezingsprogramma Vechtstromen

Het waterschap werkt samen met de omgeving en maakt gebruik van de kennis in het werkgebied, bij inwoners, agrariërs,  en ondernemers en maakt gebruik van de kennis en kunde van de medewerkers van de waterschappen.

BBB Waterschap Vechtstromen is er  voor om het waterschap vooral haar kerntaken goed te laten uitvoeren. Onze kerntaken zijn:

Goede regulering van het watersysteem.

Zorgen voor een goede betaalbare afvalwaterzuivering , met als speerpunt beginnen bij de bron, bijvoorbeeld onderzoeken hoe  ziekenhuizen en verzorgingshuizen  een eigen eerste zuivering kunnen opzetten. 

Zorgen voor een goed onderhoud aan waterwegen en waterstaatswerken. De zorg voor voldoende water dmv vasthouden van regenwater. (Natuur/Landbouw en stedelijk gebied) Alle andere eventuele taken moeten verband houden met de kerntaken!

Waterbeheersing, water is de bron van alles wat leeft, en tevens een gevaar als het niet wordt beheerst. Voldoende water dat gezond is, meten is weten. BBB Vechtstromen gaat voor een correct meetprotocol.

BBB Vechtstromen gaat voor een  efficiënt, innovatief en betaalbaar waterzuiveringsbeleid, met aandacht voor hergebruik van restproducten en water zuiveren zo dicht mogelijk bij de vervuiler, bijvoorbeeld medicatie resten bij zorginstellingen al opvangen. Hiermee de nutriëntenkringloop sluitend maken. Een belangrijke rol is hierin voor de buitendienst, die hier een adviserende en sturende rol kan hebben.

BBB Vechtstromen vind dat het waterschap ook een educatieve taak heeft, om jonge burgers betrekken bij alles over en met water, voor hun welzijn en welvaart voor hun toekomst. Vechtstromen wil ook stimuleren om  ideeën en  adviezen die vanuit medewerkers en omgeving  komen de ruimte te  geven omdat die vaak een goed houvast bieden om problemen op te lossen, die hoeven niet altijd vanuit de theorie op de tekentafel te komen. Ons waterschap Vechtstromen  streeft naar een sterke betrokkenheid met zijn omgeving. Al eeuwen kennen wij de waterschappen. Vaak opgericht door boeren die hun omgeving veiliger wilden maken en landerijen (vanuit hun gebiedskennis en ervaring) beschermen tegen water.

BBB Vechtstromen streeft ernaar om het systeem van geborgde zetels terug te krijgen.

Een nieuwe taak in de toekomst die er aan komt voor waterschappen is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit is een door de ministerie van LNV opgezet gebiedsproces. Binnen het NPLG zijn kerndoelen opgesteld voor natuur, water en klimaat. De regie op de uitvoering van deze plannen ligt bij de provincies. Het NPLG gaat samen met provincies, waterschappen, gemeenten en gebiedspartners op zoek naar oplossingen per gebied. Op provinciaal niveau worden deze processen ingevuld met provinciale programma’s. Omdat de plannen voor een belangrijk deel gaan over stikstof, bodem en (grond) water, is een belangrijke rol hierin weggelegd voor de waterschappen. BBB Vechtstromen vindt dit een belangrijk proces en benadrukt hierbij dat de bescherming van water, natuur en vruchtbare landbouwgronden een belangrijke plek moet krijgen.

BBB pleit voor een beschermde status van zowel de natuur als ook de vruchtbare landbouwgronden. Belangrijk is ook dat de waterschappen in opdracht van de provincie bij ruimtelijke ontwikkeling  zoals woningbouw en en bedrijfsterreinen vanuit een sturende rol mee gaan praten. Niet alles kan overal!

BBB vechtstromen vind dat de burger maximaal moet kunnen genieten van het water. Het waterschap Vechtstromen zet bermen, groenstroken en akkerranden in om de insecten- en bijenpopulatie te beschermen ten behoeve van de biodiversiteit. Agrarische gronden van het waterschap worden daar waar mogelijk in pacht aan veehouders uit de regio uitgegeven. Dat drukt de kosten van het beheer en onderhoud van eigendommen. Het hebben van agrarische gronden is voor het waterschap geen doel op zich.

Het agrarisch gebruik op die gronden vindt plaats zonder  beperkingen zodat de gronden ook aantrekkelijk blijven als ruilgrond. Er wordt binnen de kerntaken daar waar mogelijk gekozen voor het verbeteren van de biodiversiteit als dat zonder veel extra kosten mogelijk is. Uiteraard in overleg met de omgeving. 

 

Voldoende en Gezond  water

BBB Vechtstromen wenst  samen met agrariërs  en andere belanghebbenden te streven naar een geborgde meting van de kwaliteit van het water, waarbij de streefwaarde van de kwaliteit van het oppervlaktewater nooit hoger kan liggen dan de waarde die dat water heeft bij binnenkomst vanuit het buitenland. Hiertoe  wordt regelmatig geborgde monsters genomen aan de grens. BBB Vechtstromen wil  dat deze informatie op een transparante en toegankelijke manier gedeeld wordt met de inwoners. METEN IS WETEN! Het meetnetwerk wordt uitgebreid en geoptimaliseerd. De meetgegevens van het waterschap zijn belangrijke input voor beleid inzake de kwaliteit van het oppervlaktewater (KRW) als de kwaliteit van het grondwater (nitraatrichtlijn). Omdat hier voor het landelijk gebied belangrijk beleid op gebaseerd wordt, is het belangrijk om de juiste parameters te meten op de juiste locatie. En hier ook op te acteren in beleid. Vechtstromen streeft hierin naar een gelijkwaardige norm, internationaal gelijk speelveld,  tussen de betrokken landen.

 

Waterkwaliteit

Het watersysteem is door de jaren heen aangelegd voor de snelle afvoer van water. De diepe beken en sloten hebben nu een te grote drainerende werking. Er moet worden gewerkt aan een wijziging van het watersysteem, om het systeem meer klimaatbestendig te maken. Hierdoor wordt het water minder snel afgevoerd en beter in het systeem en in de bodem opgevangen. Het systeem wordt onderdeel van het klimaatbestendig maken. Het systeem wordt zo aangelegd dat het veel water kan bufferen, maar in tijden van te veel water tijdens het groeiseizoen ook het water snel afgevoerd kan worden om schade aan de gewassen, infrastructuur en bebouwing te voorkomen. Opvangen van water waar dat kan, afvoeren waar dat moet. 

Binnen waterschap Vechtstromen is er al veel inzet en budget voor het opvangen en vasthouden van water. Zo is er o.a. het programma Elke Druppel De Grond In (EDDGI). Doel is om gemiddeld 100 mm regen per jaar meer vast te houden in de bodem.

BBB Vechtstromen vindt dat het waterschap met deze koers op de juiste weg is en wil dit programma verder vormgeven en uitbreiden. Om dit te bereiken worden bestaande subsidieregelingen uitgebreid en worden burgers, bedrijven en agrariërs nog meer gestimuleerd om zelf maatregelen te treffen om water langer vast te houden of om het organische stof gehalte in de bodem te verhogen. 

Ook individuele burgers en  bedrijven zullen maatregelen moeten treffen om water ter plekke op te vangen, door verstening van de percelen te maximeren gerelateerd aan de oppervlakte. Grijs wordt ingeruild voor groen. Burgers en bedrijven worden via informatiecampagnes gestimuleerd om tuinen en bedrijventerreinen te vergroenen zodat er meer water opgenomen wordt in de grond, en niet op een overlastgevende manier wegspoelt.

Bodemdaling is een uitdaging op veengronden. Funderingen lopen schade op en landbouwgronden worden moeilijker bewerkbaar. In het beheergebied van Vechtstromen speelt dit vanwege de grondsoort in mindere mate, alleen bij de veengronden zullen bij eventuele grondwaterstand verhoging verschraling of stopzetting van agrarische activiteiten  plaatshebben. Daar waar bodemdaling optreedt wordt ingezet op een goed beheer van de grondwaterstand zodat bodemdaling wordt voorkomen/beperkt. 

 

Gezond gezuiverd water 

BBB Vechtstromen  vind dat we onze rioolwaterzuiveringsinstallaties verder dienen  te verbeteren, zodat deze geschikt zijn voor het verwijderen van medicijnresten, hormonen, resistente bacteriën, microplastics , PFAS en overige chemische verontreiniging. belangrijk daarbij is wel dat het betaalbaar moet zijn.

Blijven investeren in innovaties is hierbij essentieel. BBB pleit ervoor om te onderzoeken of centra die veel medicijnresten in het riool lozen, zelf een eerste filtering van het af te voeren water voor zuivering toepassen op medicijnresten. Denk hierbij aan ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Water dat uit de rioolzuiveringsinstallaties het oppervlaktewater in komt moet schoon zijn! Het zuiveringsproces moet erop gericht zijn om geloosd water zoveel mogelijk vrij van microverontreinigingen te hebben. Het moet worden voorkomen dat ongezuiverd rioolwater via noodoverlopen rechtstreeks het oppervlaktewater in kan stromen en daarmee een bedreiging kan worden voor de veiligheid van mensen, vee, natuur en gewassen. 

 

Gezonde financiën

Uitgangspunt moet zijn dat de werkzaamheden goed en efficiënt dienen plaats te vinden tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten, met een belasting die recht doet aan de gebruikers, met respect voor alle ingezetenen en een duurzame inzet van mensen en middelen. Waarbij praktische oplossingen voorop staan en bij uitbreiding van taken ook nee een antwoord kan zijn.

Waterschappen halen hun financiën volledig zelf op via belastingen/heffingen. Die belastingen dienen voor alle belangengroepen rechtvaardig te zijn. Het belastinggeld dat opgehaald wordt, dient besteed te worden aan de wettelijke Kerntaken, bij nieuw beleid dient er nagedacht te worden of het waterschap wel de aangewezen partij is voor de uitvoering, en als het wel de aangewezen partij is voor uitvoering, dat de opdrachtgever dan de financiering erbij levert. 

 

BBB  is voor een gezonde verdeling van de lasten en werkt eraan mee om met eerlijker belastingregels  een eerlijke verdeling te maken over de categorieën van belastingbetalers. Het werk van waterschappen was in het verleden vooral gericht op agrarisch gebruik van de gronden. De focus van waterschappen is de laatste jaren verlegd naar andere gebieden. Hierdoor hebben o.a. de landbouw en het bedrijfsleven de afgelopen jaren onevenredig veel bijgedragen.

Kwijtschelding voor de minder daadkrachtige inwoners is een regeling die ervoor zorgt dat de mensen die geen belasting kunnen bijdragen, zich niet in de schulden hoeven te steken. Omdat het de verwachting is dat er meer kwijtschelding zal plaatsvinden, dient het Rijk dit gemis aan belasting inkomen te compenseren omdat dit een onderdeel is van inkomenspolitiek. 

Bij Vechtstromen zal daar waar het mogelijk is ( bijv in kantines) bij  inkoop- en aanbesteding rekening moeten worden gehouden met het regionale en plaatselijke aanbod van bedrijven.

 

Gezonde organisatie: 

Waterschappen moeten eraan werken dat hun organisatie  zich ieder jaar de vraag stelt, waartoe zijn wij op aarde. En daarmee de scheefgroei door hoge lasten in de organisatie of dure projecten beperkt.

Het is van belang dat de organisatie dagelijks, in de nacht en in de weekenden bereikbaar is, zodat bij calamiteiten direct kan worden ingegrepen/gereageerd, zowel digitaal als fysiek. De organisatie verplicht zich ertoe om de vragen van inwoners, agrariërs en bedrijven adequaat en duidelijk te beantwoorden op een korte termijn.

Er moet een maximaal loonkosten plafond ken waar het inhuren van externe krachten onderdeel van is. Het inhuren van inleenkrachten dient dan telkens afgewogen te worden aan het max van het loonkosten plafond. Het loonkosten plafond mag jaarlijks met de prijsindexatie mee stijgen. Het waterschap dient zich telkens af te vragen: Kunnen wij dit zelf of kunnen wij hier iemand voor opleiden? Het waterschap is en blijft een goede, uitdagende werkgever en vertelt daarover. Het Waterschap Vechtstromen presenteert zich elk jaar bij de open dagen van onderwijsinstellingen in de regio en biedt actief stages en traineeships aan bij technische opleidingen.

Waterschappen hebben veel kennis over toepassingen die overal in de wereld van pas komen, vooral landen die te lijden hebben onder de gevolgen van wateroverlast, droogte en gevolgen van de verandering van het klimaat. Het waterschap blijft die kennis delen. Dit moet wel minimaal kostenneutraal zijn. Liefst dat het wat oplevert ten gunste van de belasting van de ingezetenen van het waterschap. De rijksoverheid bedenkt nieuwe taken voor de waterschappen, waar soms dan nee tegen moet worden gezegd als er geen budget mee komt.

Het is goed dat waterschappen grote organisaties zijn met veel kennis en een hoge mate van ICT. Het is ook van belang dat data enerzijds goed worden beveiligd tegen hacken, en waar mogelijk  toegankelijk en inzichtelijk is voor iedere burger en belanghebbende. Het waterschap is een open overheid en dat stelt hoge eisen aan de ICT en gegevensbescherming en dat vraagt om voortdurende alertheid.

Om de betrokkenheid van het personeel  en beleidsmakers te vergroten met het doel waarvoor het waterschap haar werk doet, stimuleert BBB dat kantoorpersoneel elk jaar tenminste 3 werkdagen meewerkt met een medewerkers in het veld, zoals gebiedsbeheerders, schouwmedewerkers, onderhoudsploegen, aannemers enzovoorts die dan op hun beurt ook enkele dagen per jaar op kantoor meekijken zodat er een goed teamverband kan ontstaan en het eilandjes denken wordt voorkomen.

Het waterschap vertelt het verhaal van toekomst, heden en verleden zo veel en vaak mogelijk in de omgeving, in bijeenkomsten dicht bij de mensen en door het hele werkgebied.

Voor alle niveaus van scholen zorgt het waterschap dat er scholingsprogramma’s beschikbaar zijn en dat medewerkers over hun werk vertellen in scholen en andere plaatsen. Daarnaast zorgen zij voor werkbezoeken van deze scholen naar waterzuiveringen, gemalen, dijken en bijzondere gebieden.

Wat BBB betreft is het Watererfgoed van iedereen en dient ook goed zichtbaar te zijn en waar mogelijk te bezoeken. Deze vertellen samen het verhaal van het verleden van de waterschappen en kunnen een goed brug vormen naar het verhaal van toen naar nu en de toekomst.

 

Kernwaarden BBB

  1. NOABERSCHAP

We geven om elkaar en werken respectvol samen.

Er voor elkaar zijn is vanzelfsprekend.

 

  1. GULDEN REGEL

Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Wat u niet wil wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol.

Iedereen is gelijk. Transparant, helder en open.

 

  1. AUTHENTIEK

Blijf jezelf, doe gewoon, wees positief (het glas is halfvol). Humorvol.

Geen arrogantie, geen spatjes.

 

  1. PROFESSIONEEL

Kijk vooruit, naar de lange(re) termijn. Goede stijl & houding.

Stel het algemeen belang boven het persoonlijk belang.

 

Dit zijn de Kernwaarden van de BBB waaraan we alles toetsen.

*Goed bestuur samen met Burgers,  Agrariërs en Bedrijven.

*Focus op de wettelijke kerntaken.

*Voldoende water voor iedereen.

*Veilig en schoon water.

* Zichtbaar en altijd bereikbaar  voor de bewoners van ons gebied

*Een gezond en verantwoord financieel beleid om onnodige belastingverhoging te voorkomen.

 

 

 

 

bbb_logo_2022