Verkiezingsprogramma Friesland

Fryslân brengt burgers en boeren in beweging. We komen op voor alle inwoners die zich niet herkennen in het Haagse beleid dat steeds verder van het Fryske platteland komt te staan.

bbb_logo_2022
bbb_logo_2022

 

DE VISIE EN MISSIE VAN FRYSLÂN BBB 

BBB Fryslân zet zich daarom in voor gezonde burgers, een gezonde maatschappij, een gezonde (maak)economie en gezond wonen; dichtbij, sociaal en met een grote onderlinge verbondenheid. Met als basis een transparante, eerlijke, integere en hulpvaardige overheid voor iedereen. De overheid is er voor haar burgers en niet andersom. De waardering van burgers voor boeren en bedrijven, van boeren en bedrijven voor burgers is onverminderd groot. We kunnen niet zonder elkaar.

De toenemende aandacht voor de herkomst en productieomstandigheden van voedsel en de houdbaarheid van onze leefomgeving vraagt een intensiever contact tussen burgers en boeren en bedrijven en een versterking van het wederzijds begrip. Alleen samen, op basis van gedeelde visie en waarden kunnen we vormgeven aan welvaart en welvaren.

De groei van steden en de toenemende individualisering creëert in de randstad een samenleving die wat verder af staat van de fysieke leefomgeving, de primaire sectoren en een samenleving van verbonden mensen. Het platteland is goed voor pakweg 5 à 6 miljoen inwoners (boeren en burgers) van Nederland en in oppervlakte beslaat het > 80 % van onze geografie.

Op het Fryske platteland is er een andere dynamiek en levensstijl, waarin de fysieke leefomgeving, burenhulp en samen problemen oplossen vanzelfsprekend zijn. Om de leefbaarheid in de stad te vergroten wil BBB Fryslân dit “Noaberschap”, of zoals we in het Frysk zeggen “Mienskip”, tussen steden en de omringende dorpen verstevigen.

 

TOEKOMST VAN WETTERSKIP FRYSLÂN 

Het doel van BBB Fryslân is dan ook dat alle inwoners van Fryslân gezond, veilig en plezierig kunnen wonen, werken en recreëren. We sporen inwoners aan om mee te denken en te werken aan een Veilige Provincie wat betreft water, met genoeg en schoon oppervlakte water om te leven en te recreëren. We werken samen als partner, met andere overheden, bedrijven, burgers en natuur om deze maatschappelijke opgaven te realiseren. 

 

INLEIDING: ELTSE DEI BBBETTER 

“Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d’ierde” Als we het beste land van de aarde bezingen in het Frysk volkslied, dan hebben we het over ons Fryslân. Een unieke plattelandsprovincie waar we ons, dankzij onze eigen taal, onze eigen cultuur en onze eigen historie ‘thuis’ voelen. Dat wil BBB Fryslân niet alleen koesteren maar ook versterken op het krachtige platteland en in de sterke steden, waar we wonen en werken. Daarbij weten we als geen ander ons welzijn op waarde te schatten. Wij Friezen zijn niet voor niets het gelukkigst van alle Nederlanders. Toch merken we dat dit laatste steeds meer onder druk is komen te staan. Die toenemende druk op onze regio is niet uit de lucht gegrepen. We horen het van onze burgers en boeren, we zien het aan de leefomgeving en aan de mensen, sterker nog; we maken het zelf mee.

 

BBB Fryslân vindt het daarom tijd voor een andere aanpak. 

Tijd voor andere politiek. Tijd om de handen uit de mouwen te steken. Tijd voor de overheid én politiek om aan het werk te gaan. Met gezond ‘nuchter’ verstand en ‘boerburgerbeleid’ willen we naar een transparant Wetterskip Fryslân, waarbij inwoners centraal staan en mee kunnen praten en/of bepalen over keuzes in hun leefomgeving.
Als het aan BBB Fryslân ligt, komt er een Wetterskip Fryslân dat stimuleert, in plaats van (over)reguleert. Dat vertrouwt in plaats van afstraft. Zodat er voor burgers, boeren, bedrijven en natuur, ruimte blijft in onze prachtige provincie. 

BBB is er voor alle inwoners van Fryslân. Een leefbare, veilige en gezonde provincie is waar BBB Fryslân dus voor staat. Samen met u gaan wij bijdragen aan kansen en mogelijkheden voor alle inwoners van Fryslân en de identiteit van onze provincie. De bestaande identiteit niet alleen behouden, maar juist versterken. We gaan keihard aan de slag om het geluid van BBB in ons mooie Fryslân te laten horen. We weten wat ons te doen staat en waar we aan moeten werken: versterken, vertrouwen en verbinden. Daar hebben we iedereen in Fryslân bij nodig.

De BoerBurgerBeweging, verder in de tekst aangeduid als BBB, staat voor een waterschap waar het gezond verstand gebruikt wordt, nuchter wordt nagedacht en dat er voor iedereen is. Voor boer, burger, natuur en onderneming.

Bij Wetterskip Fryslân willen wij, als BBB, met een nuchtere kijk op de zaken en met beide voeten op de grond of in de Friese Klei, Veen of zand, meedenken en de juiste oplossingen creëren voor de problematiek die er speelt.

 

Waar wil de BBB binnen Wetterskip Fryslân voor staan?

Wetterskip Fryslân dient zich te richten op de kerntaken die in de waterwet staan:

 

*De zorg voor het watersysteem, 

*De zorg voor het zuiveren van rioolwater 

*De zorg voor het voorkomen van schade aan    waterstaatswerken.

 

Bij de keuze voor andere taken, dienen deze een verband te hebben met de waterwet taken.  Wetterskip Fryslân is geen loopjongen van de provincie of het rijk.

 

Speerpunten

1) Terug naar de basis, veilig kunnen wonen en werken, genoeg en schoon water, beheren van de waterkeringen, dat is waarvoor Wetterskip Fryslân is….hiermee willen we de kosten nog beter beheren

2) Reële normen voor waterkwaliteit, meten is weten. 

3) Correct peilbeheer i.s.m. boeren en mensen uit de praktijk.

4) Zorgen voor een gezonde agrarische economie. zodat landbouw goed mogelijk blijft in onze vruchtbare delta, dit is waardevol voor voedselzekerheid.

5) Uitvoerende taken lokaal aanbesteden, kennis van het gebied is bij werk erg belangrijk.

6) Funderingsschade aanpakken.

 

Communicatie en educatie

Zorgen dat mensen, maar vooral ook de jeugd, onze toekomst, kennis krijgt van ons watersysteem. Informeren en communiceren. Zorgen voor info-bijeenkomsten en excursie mogelijkheden. Zoek de inwoners op binnen ons Wetterskip Fryslân. Samen staan we sterk! Blijf eerlijk, werk met feiten, communiceer in heldere taal en zoek mensen op. Blijf niet achter het bureau zitten. Creëer bewustwording. Wetterskip Fryslân werkt samen met de omgeving en maakt gebruik van de kennis in het werkgebied, bij inwoners, agrariërs, bedrijven en natuur.

Economie

In een zeer gevarieerd landschap, waar veel variatie in (kleine) bedrijvigheid is, moet de economie goed door kunnen draaien in het open landschap met veel water in alle soorten en maten. Natuur, wonen en bedrijvigheid gaan hier hand in hand. En dat moet zo blijven. Burgers, boeren, bedrijven en natuur hebben elkaar hier nodig. Voor wonen, werken en beheer van het landschap. Zij moeten elkaar versterken en niet tegenwerken.

Financiën

Beter met het geld omgaan intern. Ieder dubbeltje 3x omdraaien voordat het wordt uitgegeven. Alleen verantwoord investeren. Nee, is ook een antwoord, opdrachten die niet tot de kerntaken behoren, goed over na denken of de kosten daarvoor wel bij het Wetterskip Fryslân moeten liggen. Waterschapslasten voor Natuur worden nu door boeren en burgers betaald. Dus meer natuur i.p.v. landbouwgrond betekent, hogere lasten voor alle inwoners.

Funderingsschade

Wetterskip Fryslân moet er voor zorgen/ aan meewerken dat inwoners met funderingsschade geholpen worden.

Klimaat

Het is de uitdaging om, in een veranderend klimaat, ervoor te zorgen dat we met elkaar droge voeten houden in natte tijden en in droge tijden water beschikbaar hebben. Dit houdt in dat we waterbuffer bevorderen. We moeten kijken naar (innovatieve) ideeën die uitvoerbaar zijn en resultaten brengen voor langere tijd.

Landbouw

In een vruchtbare delta, als waar wij in wonen, moet er altijd plek zijn voor landbouw. Je moet dat doen op die plekken die er goed voor zijn, Dat heeft men vroeger uit logisch oogpunt al bedacht en dat moet zo blijven. Dus pootaardappelen in een gebied waar de juiste grond en de meeste kennis is en niet in de Sahara bijvoorbeeld. Teven inzetten op, waar mogelijk, kleinere peilvakken, zodat er meer lokaal op een probleem of een actie kan worden ingespeeld, zonder dat een ander daar last van heeft.

Veenweidegebieden

Ca. 2/3 van Fryslân valt onder het veenweidegebied.
Om hier de problemen de kop te kunnen bieden denken wij aan een Beter Peilbeheer in het Veenweidegebied. Denk aan de mogelijkheden van een variabel waterpeil. Kleinere Peilvakken, kun je veel meer mee bereiken.

Betere samenwerking tussen Wetterskip Fryslân en Agrariërs/ ondernemers

Denk hierbij b.v. aan walkantenbeheer etc. Zorg voor de juiste mensen voor het beheer die kennis hebben van het gebied. Realistische doelen neerzetten, zodat het voor iedereen haalbaar is.  "HAKLAM, Hoog Als het Kan, Laag Als het Moet".

Vervuiling

We moeten ervoor zorgen dat we voldoende schoon en zuiver water tot onze beschikking houden. Om dit te bereiken moeten we werken met logische en meetbare normen, Meten is weten, gelijke normen, waardoor er ook een goed vergelijk kan worden gemaakt en er geen onrust wordt gecreëerd. Doelen moeten helder en haalbaar zijn. Vervuiling moet bij de bron worden aangepakt. Denk daarbij aan riool overstorten, uitspoeling, illegale lozingen, maar ook medicijnresten die in het oppervlaktewater terecht komen. Hoe eerder we de vervuiling aan kunnen pakken in een traject hoe goedkoper het is.

Verzilting

Wij willen er alles aan doen om verzilting tegen te gaan of te beperken waar mogelijk is, om zo, in de meest vruchtbare Delta van Europa, een goed landbouwklimaat te kunnen bewaren. Waardoor voedsel betaalbaar blijft voor iedereen, mensen niet afhankelijk worden van het buitenland en mensen ook van de variatie in het Fryske Landschap kunnen blijven genieten.

Waddenzee 

We hebben een uniek stuk natuur, een speciaal ecosysteem, binnen onze grenzen in Fryslân. Dit moeten we koesteren, maar we moeten wel nuchter blijven nadenken. 

Wij wonen en werken hier in een uiterst vruchtbare Delta van Europa, waar o.a. aardappelen worden geteeld die als pootgoed de gehele wereld overgaan. Wij willen dan ook geen landbouwgrond inleveren voor natuurbuffers bij de zeedijk of ergens anders. Die buffers kunnen ook buitendijks aangelegd worden.

Recreatie moet zeker mogelijk zijn in combinatie met het wad. Zowel op de Waddeneilanden als langs de kust aan de vaste wal.

De Waddenagenda 2050 is een toekomstagenda met vele gezichten waartegen BBB niet direct ja zegt.

Ontstaan van het waterschap

Al eeuwen kennen wij de waterschappen. Vaak opgericht door boeren die hun omgeving veiliger wilden maken en landerijen (vanuit hun gebiedskennis en ervaring) wilden beschermen tegen de kracht van het water.

Wij vinden dat geborgde zetels van agrariërs een plek moeten blijven hebben In het algemeen bestuur. Dit om inhoudelijke kennis en verstand van zaken In het bestuur te houden. De werkzaamheden dienen te gebeuren tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten, met een belasting die recht doet aan de gebruikers, met respect voor alle ingezetenen en een duurzame inzet van mensen en middelen. Waarbij praktische oplossingen voorop staan en bij uitbreiding van taken ook nee een antwoord kan zijn.

De rijksoverheid bedenkt nieuwe taken voor de waterschappen waarvoor geen geld beschikbaar komt, dat betekent dat Wetterskip Fryslân ook bereid moet zijn om NEE te zeggen tegen nieuwe functies/verplichtingen die zonder geld bij hen neergelegd worden, zodat de lasten voor de ingezetenen niet hoeven te stijgen.

 

Gezonde hoogwaterbescherming

Het verbeteren en versterken van dijken bij zee, langs rivieren, kanalen en andere waterwegen is nodig om ons (en onze dijken) te beschermen tegen hoogwater en toekomstige zeespiegelstijging en bodemdaling. Zeker in een provincie als Fryslân met kilometerslange zeedijken langs het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat betekent dat goed in de gaten moeten gehouden worden hoe bodemdaling ontstaat maar ook betekent stijging van de zeespiegel een noodzakelijke versterking van dijken en andere waterkeringen. Ondernemers die bij die waterkeringen en op de stranden hun bedrijf uitoefenen moeten dat kunnen blijven doen. Belangrijk is ook dat Wetterskip Fryslân bij ruimtelijke ontwikkeling (wonen, bedrijfsterreinen enz.) mee gaan praten vanuit de sturende rol van het water. Niet alles kan meer overal.

Het versterken en aanleggen van dijken en kades vindt plaats op een innovatieve manier, waarbij bewoners mee kunnen spreken over hun omgeving en de inrichting daarvan. Het kan niet zo zijn dat Wetterskip Fryslân opeens besluit dat in jouw achtertuin de dijkversterking komt. Ook mag er ruimte zijn voor bankjes voor het uitzicht, vissteigers en recreatieve elementen. De belastingbetaler mag meegenieten van het werk.

Grijs wordt ingeruild voor groen. Burgers en bedrijven worden via informatiecampagnes gestimuleerd om tuinen en bedrijventerreinen te vergroenen,  zodat er meer water opgenomen wordt in de grond, en niet op een overlast gevende manier wegspoelt.

 

Gezond en voldoende zoet water: 

Gezond water in sloten en kanalen is van groot belang voor de agrarische gebruikers, recreanten, de natuur en het grondwater. Daarmee zorg je ervoor dat er gezond voedsel zonder vreemde stoffen verbouwd kan worden, dieren en gewassen gezond blijven, de recreant zonder zorgen kan recreëren en de biodiversiteit op orde is, zodat er voldoende gezonde dieren en planten in het water zijn en er op een verantwoorde manier gevist kan worden door de beroeps- en sportvisser. Wetterskip Fryslân zet bermen, dijken, groenstroken en akkerranden in om de insecten- en bijenpopulatie te beschermen. Er wordt gekozen om veel insectenhotels te plaatsen voor het verbeteren van de biodiversiteit. Uiteraard in overleg met de omgeving. Bermen, dijken en groenstroken in beheer van wetterskip Fryslân worden op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt een graszaad-/bloemenmengsel gebruikt met soorten die niet schadelijk zijn voor de mens en de agrarische sector en er wordt alleen gemaaid als dat strikt noodzakelijk is voor de veiligheid en bij de bestrijding van ongedierte.

Agrariërs worden financieel ondersteund voor het aanleggen van bloemrijke akkerranden. Zo wordt de bijenpopulatie beschermd, is bestuiving van gewassen gewaarborgd en wordt de aanwezigheid van natuurlijke gewasbescherming gestimuleerd. Het wetterskip Fryslân meet samen met de agrariërs en anderen met grote regelmaat de kwaliteit van het water en deelt dat transparant met iedereen.

De Kaderrichtlijn water is een EU regel waarbinnen, door Nederland, zelf de lat te hoog is gelegd, om voor 2027 nog schoner water te krijgen dan een bergbeekje boven in de Alpen. België en Duitsland hanteren veel minder strenge normen. Water dat uit die landen ons land instroomt wordt daar aan Brussel als goed gerapporteerd en zodra het NL binnenstroomt als slecht gerapporteerd. Riool-overstorten worden gesloten, deze zorgen voor enorme vervuiling van het oppervlaktewater. Het wetterskip Fryslân onderzoekt welke invloed de waterbodem en omgeving heeft op de waterkwaliteit. Daarmee kan gericht gewerkt worden aan de verbetering of kan bewezen worden dat er binnen de natuurlijke omgeving geen verdere verbetering mogelijk is.

 

Voldoende zoet water: 

Er dient voldoende zoet water te zijn om te voorzien in de jaarrond behoefte van de agrariër, de natuur, de recreant, de dorpeling en de stedeling. Er dient gewerkt te worden aan opvang van water in de periode van veel neerslag, zodat dat dit in tijden van krapte weer beschikbaar komt, voor dieren en gewassen en ook voor verkoeling in de versteende stad. Voldoende zoet water draagt ook bij aan een goede grondwaterstandDat opslaan dient innovatief te gebeuren, zodat deze waterbergingen niet aantrekkelijk zijn voor ganzenDenk hierbij aan het in het voorjaar en een deel van de zomer laten scharrelen van varkens om eieren op te eten en ook voor het bestrijden van Japanse duizendknoop komen deze dieren goed van pas. Dit kan in een aantal waterschappen waar beperkt varkenshouders zijn. (Provincie Utrecht heeft hier beleid voor gemaakt na een pilot).

 

Gezond gezuiverd water:

Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties verbeteren, zodat deze geschikt zijn voor het verwijderen van medicijnresten, hormonen, resistente bacteriën, microplastics en overige chemische verontreiniging. Een groot gedeelte van het werk voor Wetterskip Fryslân is het zuiveren van water dat als rioolwater wordt aangeboden vanuit particulieren, instellingen, bedrijven en agrariërs. Om te voorkomen dat bepaalde stoffen minder in het riool komen, zou het samenwerken met ziekenhuizen en verzorgingshuizen om daar alvast een filter te plaatsen die medicijnen, hormonen enz. eruit filtert. Wat er niet in gaat hoeft er ook niet meer uitgehaald te worden

In deze zogenaamde waterketen wordt steeds meer gekeken naar terugwinnen van grondstoffen zoals fosfaat, cellulose en struviet. Dat is een goede zaak. Hierop zal steeds meer ingezet moeten worden om op deze manier niet alleen materialen terug te winnen maar ook energie uit het overgebleven slib te kunnen produceren.

Ook de warmte van de waterzuiveringen kan prima gebruikt worden voor de omgeving. De ontwikkeling van waterzuivering gaat snel. Het is belangrijk dat er in de toekomst veel aandacht komt voor het eruit zuiveren van medicijnresten, hormonen en andere verontreinigingen, hierdoor blijft het oppervlaktewater schoon. Blijven investeren in innovaties is hierbij essentieel. Water dat uit de rioolzuiveringsinstallaties het oppervlaktewater in komt, moet zoveel mogelijk vrij van Microverontreinigingen te zijn. Dit kan door het inzetten van een zogenaamde vierde trap. Onderzocht dient te worden welke kosten dit oplevert en of het water dan bijdraagt aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

 

Gezonde financiën:

Wetterskip Fryslân haalt haar financiën volledig zelf op via belastingen/heffingen. Die belastingen dienen voor alle belangengroepen rechtvaardig te zijn. Het is een solidair systeem waar inwoners die het financieel moeilijk hebben vrijstelling (voor een deel) van die belastingbetaling kunnen krijgen.

Het belastinggeld dat opgehaald wordt, dient besteed te worden aan de wettelijke taken. Bij nieuw beleid dient er nagedacht te worden of het wetterskip Fryslân wel de aangewezen partij is voor deze investering. Bij investeringen dient zoveel als mogelijk direct betaald te worden. Als er een financiering noodzakelijk is, dan is de looptijd conform de afschrijvingstermijn van het object waarvoor de financiering aangetrokken is. Wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen hun eigen waterschaps keuzes kunnen maken, zonder lasten uit het verleden. Met gezond verstand belasting heffen is kijken of een indexering of inflatiecorrectie wel nodig is. Gebruik eerst overschotten van de jaarrekening.

Verder is het van belang dat de reserves die aangehouden worden voldoende ruimte bieden om de lasten niet of beperkt te verhogen.

BBB is voor een gezonde verdeling van de lasten en werkt eraan mee om nieuwe belastingregels een eerlijke verdeling te geven over de categorieën van belastingbetalers.  De afgelopen jaren hebben agrariërs onevenredig bijgedragen. Kwijtschelding is een goede regeling, die ervoor zorgt dat de mensen die geen belasting kunnen bijdragen, zich niet in de schulden hoeven te steken. Bij inkoop- en aanbesteding wordt de gunning aan regionale en plaatselijke bedrijven verbeterd.  

Gezonde organisatie

Wetterskip Fryslân moet eraan werken dat hun organisatie logisch blijft nadenken. De organisatie weet op tijd aan te geven, dat er door tekort aan personeel niet alles gedaan kan worden. Het is van belang dat de organisatie bereikbaar is, bij calamiteiten, ja dus ook in het weekeinde en in de nacht, zodat er snel en vaardig gereageerd kan worden op meldingen van overlast etc. Het Wetterskip Fryslân is op werkdagen goed bereikbaar en verplicht zich ertoe om de vragen van inwoners, agrariërs en bedrijven adequaat te beantwoorden.

Door zich zoveel mogelijk te richten op de wettelijke taken, zullen er over het algemeen geen mensen extra ingezet hoeven te worden, daarom is het verstandig om te sturen op een jaarlijks budget voor personeel. Dan kan de organisatie zelf kiezen hoeveel mensen ze voor dat bedrag willen inzetten. Het inhuren van dure inleenkrachten dient telkens afgewogen te worden en voorzien van een maximumbudget en termijn. Wat kost het en hoe lang duurt het. Het wetterskip Fryslân dient zich telkens af te vragen: Kunnen wij dit zelf of kunnen wij hier iemand voor opleiden? Het wetterskip Fryslân is en blijft een uitdagende werkgever en vertelt daarover.

Het Wetterskip Fryslân presenteert zich elk jaar bij de open dagen van onderwijsinstellingen in de regio en biedt actief stages en traineeships aan bij technische opleidingen. Wetterskip Fryslan heeft veel kennis over toepassingen die overal in de wereld van pas komen, vooral landen die te lijden hebben onder de gevolgen van wateroverlast, droogte en gevolgen van de verandering van het klimaat. Wetterskip Fryslân blijft die kennis delen

Het is goed dat waterschappen grote organisaties zijn met veel kennis en een hoge mate van ICT. Het is ook van belang dat data waar ze over beschikken inzichtelijk is voor iedere belanghebbende. Dat betekent dat de sites daarvoor open overheid voorzien worden van informatie die eenvoudig te vergelijken en te downloaden is. De door het Wetterskip Fryslân verzamelde data komen op veel vlakken van pas en kunnen worden gebruikt voor veiligheid op de wegen, stromingen bij sluizen, gemalen enzovoorts, deze data kan de basis zijn voor toekomstige besluiten. Het Wetterskip Fryslân heeft veel informatie opgeslagen in hun systemen, het is van groot belang dat deze informatie niet in verkeerde handen valt. Een goede bescherming tegen cybercriminaliteit is van groot belang.

Hetzelfde geldt voor de toegang voor de digitale aansturing van gemalen, sluizen, rioolwaterzuiveringen en andere kunstwerken zoals bruggen. De besturing daarvan mag geen prooi worden van cybercriminelen. Het Wetterskip Fryslân is soms een digitaal/computer gedreven organisatie, voor BBB blijft het van belang dat de mens op nummer 1 staat en blijft staan. 

Voor BBB betekent het dat kantoorpersoneel elk jaar tenminste 5 werkdagen meewerkt met de medewerkers in het veld, zoals gebiedsbeheerders, schouwmedewerkers, wegenonderhouders enzovoorts. Ook brengen ze bezoeken aan Boeren en bedrijven. Hierdoor komen bureaubiologen, kantooringenieurs en kantoortijgers weer in aanraking met de basis waar het Wetterskip Fryslân om draait en kunnen zij zien hoe hun plannen in de praktijk uitwerken. Andersom gaan de mensen uit het veld langs bij hun collega’s op kantoor, om te zien hoe het daar werkt. Het Wetterskip Fryslân vertelt het verhaal van toekomst, heden en verleden zo veel en vaak mogelijk in de omgeving, in bijeenkomsten dicht bij de mensen en door het hele werkgebied.

Voor alle niveaus van scholen zorgt het Wetterskip Fryslân dat er scholingsprogramma’s beschikbaar zijn en dat medewerkers over hun werk vertellen in scholen en andere plaatsen. Daarnaast zorgen zij voor werkbezoeken van deze scholen naar waterzuiveringen, gemalen, dijken en bijzondere gebieden.

 

Gezond wegenbeleid:

Niet alle waterschappen zijn wegbeheerder, maar als deze er zijn dan dienen deze schoon, heel en veilig te zijn.Dat betekent dat onderhoud tijdig gebeurt tegen de maatschappelijk laagst mogelijke kosten. 

Wegbermen in het beheer van het Wetterskip Fryslân worden op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt alleen dan gemaaid waar het strikt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. We zaaien wegbermen in met bloemrijke inheemse mengsels, die niet schadelijke zijn voor mens en de agrarische sector. Dit om de insecten en bijenpopulatie te beschermen.

Bij voorkeur worden wegen overgedragen aan Gemeenten of Provincies. Veel wegen die in eigendom van Wetterskip Fryslân zijn, zijn wegen buiten de bebouwde kom. Wetterskip Fryslân heft hier belasting over aan de bedrijven in die gebieden, omdat zij ervan profiteren. Dit zijn over het algemeen agrarische bedrijven, zij betalen dus een extra heffing.

Wegen buiten de bebouwde worden door bijna iedereen gebruikt, het is dus eigenlijk vreemd dat deze groep hier apart voor wordt belast. Als het eigendom van de wegen naar de gemeente of provincie gaat, betaalt iedereen mee aan het wegenonderhoud en vervalt de heffing van Wetterskip Fryslân bij de agrariër. 

 

Gezond en levend Watererfgoed

Wetterskip Fryslân heeft een lange historie.  Deze historie is vastgelegd in het landschap en is als watermonument te zien, zoals oude gemalen, sluizen, oude waterschapskantoren en poldermolens.  Door de vele fusies, zijn er naast deze, in het landschap zichtbare werken, ook vele kunstwerken, henzebekers, schilderijen en gebruiksvoorwerpen overgebleven.

Wat BBB betreft is het watererfgoed van iedereen en dient ook goed zichtbaar te zijn en waar mogelijk te bezoeken. Deze vertellen samen het verhaal van het verleden van Wetterskip Fryslân en kunnen een goede brug vormen naar het verhaal van toen naar nu en de toekomst. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor onderhoud en zeker daar waar het makkelijk bereikbaar watermonumenten/watererfgoed betreft door deze open te stellen voor publiek en te voorzien van informatieborden. De collectie overig watererfgoed, kan in het waterschapskantoor in wisselende tentoonstellingen worden getoond.

Watererfgoed past prima in een onderwijsprogramma dat aan scholen aangeboden wordt. De oude waterschapsgebouwen, kunnen naast een bezichtiging gebruikt worden door anderen die er een goede functie aan geven, waardoor het object weer kan stralen in een nieuw gebruik, dat past bij de historie van het gebouw en de omgeving.  

Overdracht naar een aparte juridische entiteit (stichting) die verantwoordelijk is voor dit Watererfgoed is wat BBB betreft een prima optie.

 

De poldermolens en gemalen:

Veel poldermolens en oude gemalen werken nog en worden door de waterschappen of stichtingen onderhouden. Velen zijn zoals dat heet maalvaardig, het zou mooi zijn als Wetterskip Fryslân bij extreme omstandigheden gebruik kan maken van de maalkracht van deze objecten. Uiteraard alleen als dit nodig is. De waterschappen zouden hiervoor een premie moeten geven voor het maalvaardig houden van de molens en voor de inzet hiervan tijdens bijzondere weersomstandigheden.

 

KERNWAARDEN BBB

MIENSKIP (NOABERSCHAP)


- We geven om elkaar en werken respectvol samen. 

- Er voor elkaar zijn is vanzelfsprekend. 

 

GULDEN REGEL 

- Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. 

- Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

- Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol. 

- Iedereen is gelijk. Transparant, helder en open.

AUTHENTIEK 

- Blijf jezelf, doe gewoon, wees positief (het glas is halfvol). Humorvol. 

- Geen arrogantie, geen spatjes. 

 

PROFESSIONEEL 

- Kijk vooruit, naar de lange(re) termijn. Goede stijl & houding. 

- Stel het algemeen belang boven het persoonlijk belang.