Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Zuid-Holland

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van BBB Zuid-Holland voor de Provinciale Staten verkiezingen in 2023.

Het ingesproken verkiezingsprogramma van BBB  Zuid-Holland vindt u hier: Klik hier om onze Podcast te beluisteren.

BBB staat voor vernieuwing van het politiek denken in het Provinciehuis, verbeteren wat we willen behouden en veranderen wat anders moet. Een nieuw politiek bewustzijn begint niet bij de koffieautomaat van de ambtenarij, maar in de Westlandse kassen, op de Katwijkse vissersboot of bij de veehouder uit het Groene Hart en bij de burger in de stad. Een beweging waarin de jager samen met de arbeider, de middenstander uit de dorpen en de altijd reizende vrachtwagenchauffeur een vuist maken tegen de uitholling van de middenklasse, de groeiende kloof tussen overheid en burger en de status quo van de gevestigde partijpolitiek.

Zuid-Holland: ons dorp, onze stad, onze provincie.

Vragen?

Voor vragen mail naar [email protected].

bbb_logo_2022

Speerpunten BBB Zuid-Holland

  • Voldoende betaalbare woningen voor iedereen.

  • Beleid maken we samen, niet met theoretische modellen.

  • De inwoners van Zuid-Holland gaan, dankzij de BBB, gehoord worden (ook middels referenda).

  • Energie uit kernenergie, waterstof en aardwarmte. Innoveren: JA!

  • Veiligheid, milieu, sport, recreatie, belangrijk in Zuid-Holland voor ons allen.

  • MKB en familiebedrijven bij de BBB kunt u verder wij ondersteunen u.

  • BBB Zuid-Holland is of wordt goed bereikbaar voor de inwoners dus elk dorp, elke stad zijn verbonden.

  • Samen willen wij eerlijk gezond voedsel, BBB Zuid-Holland maakt zich er heel sterk voor.

  • Geen gedwongen uitkoop van boeren.

Klik op afbeelding voor download.

VERKIEZINGSPROGRAMMA ZUID-HOLLAND

BETER EN BETROUWBAAR BESTUUR:

NIEUW POLITIEK BEWUSTZIJN IN ZUID-HOLLAND

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Boer Burger Beweging (BBB) Zuid-Holland. Hiermee willen wij, met uw stem, de komende vier jaar het geluid uit de regio, de stad en het platteland bundelen tot een luide roep om vernieuwing door verbetering en verandering. BBB staat voor vernieuwing van het politiek denken in het Provinciehuis, verbeteren wat we willen behouden en veranderen wat anders moet.

SPEERPUNTEN BBB ZUID-HOLLAND

01 Er komen voldoende woningen voor jongeren en doorstromers voor een vitaal platteland en dynamische steden. Zo wordt de diversiteit van jong en oud behouden en leegloop voorkomen. Leegloop leidt tot verpaupering en verdwijnen van voorzieningen. Het moet voor ieder die dat wil mogelijk zijn om in zijn of haar ‘eigen’ vertrouwde dorp of stad te blijven wonen, ongeacht de levensfase. BBB wil geen voorrang aan statushouders bij het toewijzen van sociale woningen.

02 Gezond verstand binnen de provincie beleid op basis van meten = weten (denk aan stikstof, waterkwaliteit, emissie, etc.). Wij zijn tegen theoretische modellen als enige basis voor beleid.

03 BBB wil de burger betrekken. Wij zien dit als een soort volksraadpleging om de betrokkenheid bij bijvoorbeeld de bouw van woningen maar ook de regionale energiestrategie te vergroten. Dorpsraden, wijkraden etc. zijn voor BBB een uitstekende bron om dit in kaart te brengen. Vergroten van vertrouwen in politiek en bestuur door in te zetten op referenda en brede vertegenwoordiging van de burger.

04 We investeren in nieuwe vormen van energie, zoals kernenergie, waterstof en aardwarmte en stimuleren innovaties voor duurzame, stabiele energieopwekking en opslag. We zijn voor kleinschalige vormen van het opwekken van elektriciteit door zon en wind. We zijn tegen grootschalige industriële windmolenparken en zonneweides op land en de industrialisering van de Noordzee.

05 Veiligheid, milieu, sport en recreatie en een gezonde leefomgeving zijn essentieel voor een gezonde economie, maatschappij en burgers. BBB wil zich blijven inzetten voor thema’s en samenwerking met de burger en provincie. Denk hier bijvoorbeeld aan het terugdringen van (milieu)criminaliteit en investeringen in sport en recreatie.

06 BBB wil inzetten op een sterk MKB en gezonde familiebedrijven. Door o.a. minder regeldruk en bevordering van innovatie en verbreding van de Zuid-Hollandse economie en welvaart.

07 BBB staat voor goede bereikbaarheid in de hele provincie, via de weg en openbaar vervoer ter bevordering van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat en het voorkomen van vervoersarmoede.

08 Voedselzekerheid is de basis van bestaanszekerheid. Om voedsel gezond en betaalbaar te houden is een realistisch mestbeleid van belang. Zonder mest geen voedsel.

01 GEZOND WONEN

De druk op de woningmarkt is ongekend hoog en neemt de komende jaren toe. Vooral de grote steden zien een stijging van haar inwoners. Het CBS geeft aan dat dit met name komt door de leegloop van het platteland, natuurlijke aanwas en migratie. De prognose is dat de bevolking van de provincie Zuid-Holland tot 2030 met 6% zal toenemen. De provincie heeft dan als drukst bevolkte provincie maar liefst 3,9 miljoen inwoners. Er is woonruimte nodig voor starters en doorstromers. In Zuid-Holland is een tekort van ruim 35.000 woningen. Senioren en alleenstaanden stromen niet meer door naar voor hen passende woningen. Jonge gezinnen hebben geen zicht meer op een eengezinswoning, omdat doorstroming op de woningmarkt stagneert. Starters komen überhaupt al nauwelijks meer aan een woning.

VITALE STEDEN EN DORPEN

Nagenoeg 25% van de oppervlakte van de provincie Zuid-Holland is bebouwd en meestal is dit ten koste gegaan van agrarisch gebied. We denken graag in oplossingen voor zowel de boeren, tuinders en de startende en doorstromende burgers en willen hiervoor op een transparante manier in gesprek met de gemeenten en burgers in de provincie met de zorg voor het behoud van het agrarische culturele landschap. BBB wil vooral in – en grenzend aan de stedelijke gebieden bouwen. Hierbij gebruikmakend van innovatieve herontwikkeling van bijvoorbeeld leegstaande (kantoor) panden en waar het kan, de hoogte in bouwen met allerlei groenvoorzieningen en openbare voorzieningen en vervoer dichtbij. We streven daarbij naar vitale steden en dorpen waar het goed wonen is voor iedereen. Het is belangrijk dat er een integrale afweging wordt gemaakt tussen landschappelijk behoud en het bouwen van woningen en bedrijven. Waardevolle landschappen als het Groene Hart, de kust maar bijvoorbeeld ook de Zuid-Hollandse eilanden moeten worden beschermd.

De provincie kan gemeenten ondersteunen bij de aanleg van meer wandel-, fiets- en snelfietspaden waardoor verbinding tussen stad en het platteland verbeterd wordt. Hierdoor draagt de provincie bij aan preventieve gezondheidszorg. Parken in en tussen steden mogen aan elkaar verbonden worden. Vergroenen heeft BBB hoog in het vaandel. Wij staan ervoor open om met inwoners projecten op te starten.

LEEFBAARHEID

Jarenlange trends als gezinsverdunning, vergrijzing en het uitblijven van voldoende woningbouw leiden met name in het landelijk gebied tot een steeds grotere druk op het handhaven van de (dorps)voorzieningen. Winkels zijn vaak al niet meer aanwezig, maar ook het basisonderwijs en het verenigingsleven komen in sommige dorpen steeds meer onder druk te staan. Het is belangrijk adat de vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen in Zuid-Holland geborgd en versterkt wordt en daarom pleiten we voor ondersteuning en voldoende woningen, ook in onze kleinere kernen, zodat ieder die dat wil in zijn ‘eigen’ dorp kan blijven wonen. Juist in deze dorpen kent men een sterke sociale binding, maar doordat woningbouw vaak is uitgebleven en de woningmarkt veelal op slot zit, zijn veel jongeren en gezinnen noodgedwongen verhuisd en lopen de dorpen leeg. Hierdoor komen de voorzieningen onder druk te staan. Dit willen we tegengaan. Ook de groei van het aantal daklozen in de provincie is zorgwekkend. Een groot deel woont permanent op straat en op plekken waar dit niet is toegestaan. Anderen slapen bij familie of vrienden tijdelijk noodgedwongen op de bank. Jongeren blijven vaak langer bij hun ouders thuis wonen. Deze (jonge) daklozen moeten voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning. Statushouders krijgen geen voorrang.

ARBEIDSMIGRANTEN/SEIZOENSARBEIDERS

We willen meer aandacht voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten/seizoenarbeiders. We kunnen niet meer zonder deze arbeiders en moeten daarom zorgdragen voor goede en gezonde huisvesting. BBB wil in de provincie per regio in kaart brengen wat de behoefte is van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders voor wat betreft huisvesting. Ook de werkgevers worden bij bedrijfsbezoeken gevraagd wat ze willen en waarom. Het niet kunnen inzetten van tijdelijke arbeidsmigranten en seizoenarbeiders door gebrek aan huisvesting heeft een negatieve impact op de economische groei van de regio’s in de provincie.

BBB is een voorstander voor goed bereikbaar en efficiënt openbaar vervoer. Door corona zijn vervoersbedrijven in financiële problemen gekomen. De overheid dient deze bedrijven financieel te blijven ondersteunen. Een goed en bereikbaar openbaar vervoer is essentieel voor een gezonde leefomgeving en voorkomt dat er in de buitengebieden vervoersarmoede ontstaat. Het OV is voor veel mensen een levensader naar het werk, de markt of familie.

Mensen in buitengebieden zijn vaak afhankelijk van eigen vervoer. Hierbij is de auto zeer belangrijk. Omdat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk staat, bepleiten wij dat de verhoging van de provinciale wegenbelasting wordt teruggedraaid.

LANDSCHAPSPLANNEN

We zijn voorstander van het ontwikkelen van landschapsplannen voor de regio’s in Zuid-Holland. Een goed voorbeeld is het voor de Leidse regio ontwikkelde landschapsbeleidsplan. Hierin is aangegeven dat nieuwe ontwikkelingen, zoals infrastructuur en huizenbouw, goed worden afgestemd op kwaliteiten van het landschap en duurzaam beheer. De Leidse regio is een aantrekkelijk gebied om te wonen en dat willen we zo houden. In een gedegen landschapsbeleid wordt verder ingegaan op de rollen van de landbouw, natuurbehoud, waterbeheer, recreatie maar ook hoever we gaan met verdere verstedelijking. De uitvoering van het landschapsplan verloopt via de gemeenten. Wij zien een gezamenlijke ambitie; behouden van de bestaande inrichting, beperken van de verstedelijking, woningbouw het liefst in de hoogte en behoud van landbouw, natuur en recreatie in de regio.

CULTUURLANDSCHAP

Door de toenemende bevolkingsgroei in de regio Rijnmond komt het mooie culturele landschap ook in gevaar. De molens in de regio worden figuurlijk gezien bedreigd door hoge woningbouw. Wij zijn voorstander van hoogbouw ter bescherming van de (boeren-) natuur. Dit mag echter niet ten koste gaan van de molens in de regio’s zoals in Schiedam.

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN

We willen in gesprek over de ontwikkeling van woonzorgvoorzieningen voor ouderen en andere zorgbehoevenden. Kleinschalige woonzorgvoorzieningen moeten mogelijk gemaakt worden in onze steden en dorpen. De provincie ondersteunt en faciliteert door meer ruimte te gaan bieden op ruimtelijk beleid.

SPEERPUNTEN BBB ZUID HOLLAND

Om gezond wonen in onze provincie mogelijk te maken willen we de volgende concrete voorstellen doen.

01 Er komen betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. Voor zogenaamde ‘scheef- huurders’ komen woningen beschikbaar om doorstroming mogelijk te maken. Wie kleiner wil gaan wonen moet een redelijk en financieel aantrekkelijk alternatief geboden worden. BBB is voorstander van het verstrekken van een SVN Starterslening. BBB wil dat de provincie hierbij gemeenten ondersteund.

02 Er wordt eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande dorpen en steden gebouwd, zonder dat dit afbreuk doet aan het groene karakter. Voor de steden kan hierin gezocht worden naar bouwen in de hoogte of alternatieve bestemming van bijvoorbeeld kantoorpanden. Indien uitbreiding van dorpen en steden nodig is, wordt er direct aansluitend aan de kern gebouwd. In de steden en dorpen wordt gestimuleerd om leegstaande kantoor- en winkelpanden om te bouwen naar woningen of appartementen.

03 Er moet gekeken worden naar de mogelijkheid om ‘oude’ nog functionerende bedrijven- terreinen te moderniseren door woongenot en bedrijvigheid te combineren.

04 Er komen voldoende woningen voor jongeren en doorstromers op het platteland. Zo wordt de diversiteit van jong en oud op het platteland behouden en leegloop voorkomen. Leegloop leidt tot verpaupering en verdwijnen van voorzieningen.

05 In dorpen waar voldoende ruimte is, worden jongeren in de gelegenheid gesteld een zo- genaamde ‘kangoeroewoning’ gestalte te geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van een ruim tuinhuisje of woonunit. Zodat zij zorg kunnen bieden aan hun (groot)ouders of een tijdelijke eigen woonruimte kunnen bewonen.

06 Er zijn goede voorzieningen nodig (openbaar vervoer, bibliotheken, sportvelden, scholen, geldautomaat, ambulance, politiepost, medische en culturele voorzieningen, snel internet) op het platteland waardoor oud en jong zich thuis kunnen blijven voelen in hun eigen regio.

07 Meer politieposten op het platteland en in de kleine kernen en vooral meer blauw op straat. Dit ter bescherming van boeren en burgers tegen de georganiseerde criminaliteit.

08 Wijkagenten zijn vast vertegenwoordigd in de wijk waar ze werken. Bijvoorbeeld in een brandweerkazerne waar ze een vaste plek krijgen, waar ze voor iedereen te bereiken zijn. Huisartsenposten in dorpen en randgemeenten blijven 24 uur per dag open. Een gezonde burger begint bij de zorg en veiligheid dichtbij.

09 BBB wil de burger betrekken bij belangrijke beslissingen via volksraadpleging om de betrokkenheid bij bijvoorbeeld de bouw van woningen te vergroten. Dorpsraden, wijkraden etc. zijn een uitstekende bron om dit in kaart te brengen.

10 In onze steden komt meer aandacht voor planten en bomen als temperatuurregelaar, producent van zuurstof en voedsel en vestigingsplaats voor vogels, dieren en andere planten. Groene binnenpleinen en bijvoorbeeld sedumdaken op woningen en schuurtjes. Ook stimuleren we het plaatsen van insectenhotels en vlinderkasten zodat insecten weer terugkomen in de stad, dit bevordert ook de terugkomst van vogels.

11 We willen onderzoek instellen naar een mogelijke verplaatsing van Rotterdam- the Hague airport naar de Tweede Maasvlakte. Regionale vliegvelden zijn belangrijk voor werkgelegenheid en economie maar tegelijkertijd zien we ook dat het vliegveld op de huidige locatie te veel ingeklemd ligt in het stedelijk gebied. Mogelijk kan dit gebied een alternatieve bestemming krijgen.

12 Er wordt meer aandacht besteed aan veiligheid op de weg.

De laatste jaren is de verkeersintensiteit ook op secundaire wegen in Zuid-Holland sterk toegenomen. Ook het Groene Hart krijgt in toenemende mate te maken met verkeer (denk onder andere aan de N11). Per regio komt er een overzicht van de knelpunten en maatregelen die de verkeersveiligheid kunnen vergroten. Hierbij kun je onder andere denken aan de Haringvlietbrug.

13 De subsidies voor culturele activiteiten dienen op een eerlijker manier te worden verdeeld. Sommige musea en culturele activiteiten als modern toneel en balletuitvoeringen worden zwaar gesubsidieerd, terwijl de bezoekers die hiervan gebruik maken meestal voldoende middelen hebben om zelf een toegangskaartje te betalen.

14 Per regio willen we in kaart brengen wat er moet gebeuren om de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren. Dit willen we doen door bedrijven te bezoeken die gebruik maken van arbeidsmigranten/ seizoenarbeiders.

15 De provincie dient ondersteuning te bieden aan het tot stand komen van educatie op boerderijen door basis- en middelbare schoolleerlingen om ze te leren over hoe boeren te werk gaan en hoe de voedselvoorziening tot stand komt.

16 Het is van groot belang dat het openbaar vervoer beter wordt dan het nu is, en niet ver- schraalt. Rijk en provincie zijn hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk. Bij het verlenen van concessies dient hiermee rekening te worden gehouden.

17 Opstellen van landschapsbeleidsplannen voor de diverse regio’s met behoud van de in- richting voor duin, – veenpolder- en rivierenlandschap. De bestaande landbouw blijft hier een belangrijke rol in de regio spelen en wordt niet weggesaneerd.

18 BBB ziet traditionele windmolens als belangrijk karakteristiek onderdeel van het Zuid- Hollandse landschap. Het is belangrijk dat de provincie beheerders in staat stelt om de molens voldoende te onderhouden en te zorgen dat deze onderdeel blijven van ons land- schap.

02 GEZONDE ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ

De provincie Zuid-Holland is voor wat betreft bedrijvigheid een zeer belangrijke motor van de Nederlandse economie. Bijna een kwart van het bruto-nationaal product (BNP) wordt in onze provincie gerealiseerd. De provincie is een bedrijvige regio en de ondernemers zijn de belangrijkste schakels in het succes en welvaart van de provincie. Denk maar aan de grootste haven van Europa, Den Haag als stad van vrede en recht waar ook onze regering zetelt, de alom bekende glastuinbouw, boerenbedrijven, de visserij in o.a. Katwijk en Scheveningen en de diversiteit aan MKB-bedrijven. We willen door ruimere regelgeving de ondernemers de kans en ruimte bieden om te blijven innoveren zonder te veel gehinderd te worden door een bemoeizuchtige centrale provinciale overheid. De provincie investeert in innovatie en onderzoek zodat onze ondernemers in de provincie aan de wereldtop kunnen blijven produceren en handeldrijven.

BEHOUD LANDELIJKE GEBIEDEN

Dat neemt niet weg dat er gestreefd moet worden naar het behoud van het landelijke gebied, rivieren, polders en het mooie duinlandschap van de provincie. De provincie heeft dan wel een sleutelrol in het succes van Nederland, maar als wij het provinciale landschap willen behouden maar ook het werk in de regio, dan moet bij de vraag van ondernemende bedrijven naar ruimte, eerst gekeken worden naar het ‘intensiveren’ en ‘hergebruik’ van bestaande bedrijventerreinen.

CIRCULAIRE ECONOMIE

Vanuit verschillende landelijke en provinciale partijen klinkt de roep om het ontwikkelen van een circulaire economie en een vergaande energietransitie. We zijn niet tegen de energietransitie en een circulaire economie maar het gaat om het behoud van de concurrentiepositie van zowel de boeren, tuinders als het midden- en kleinbedrijf binnen de provincie. We staan niet achter het nationale klimaatakkoord. Het is onrealistisch, onbetaalbaar en kent geen draagvlak bij de burgers. Het behalen van een succesvolle emissie loze en circulaire economie is niet duidelijk en ongekend duur voor ondernemingen en de burgers. Daarmee bestaat de kans dat investeerders niet meer willen investeren in de maritieme- en green- port en ondernemingen vertrekken naar het buitenland waar de regels minder streng worden gehanteerd. We zetten daarom in op innovatieve en duurzame oplossingen die economisch rendabel zijn en een goed investeringsklimaat opleveren. Hiermee behoudt de provincie haar concurrentiepositie en levert dit goede baankansen voor de arbeidsmarkt.

GEZONDHEIDSZORG

We staan voor samenwerking tussen ziekenhuizen en provincies zodat huisartsenzorg optimaal versterkt kan worden, ook voor levensbelang voor mensen van het platteland. Verder kan de provincie een voortrekkersrol innemen bij het in stand houden van voorzieningenniveau op zorggebied. Spoed Eisende Hulp (SEH) en goede ambulancezorg spelen hierin een belangrijke rol.

BELEIDSBEÏNVLOEDING

BBB Zuid-Holland maakt zich zorgen om de invloed van landelijke NGO’s op het beleid van de provincie Zuid-Holland. Alleen belangenorganisaties binnen onze provincie kunnen meepraten over voorgenomen ontwikkelingen. Het kan niet zo zijn dat allerlei personen en organisaties van buiten de provincie toegelaten worden als gesprekspartner inzake kwesties die enkel de bevolking van Zuid-Holland aangaan.

GLASTUINBOUW

Als gevolg van de snel stijgende energieprijzen ontstaan grote problemen bij energie-intensieve bedrijven en met name de glastuinbouw. De huidige ontwikkelingen lijken alles in zich te hebben om een bredere crisis voor de sector te worden. Initiatieven van de glastuinbouwsector bij de ontwikkeling van het gebruik van aard- en restwarmte worden door de provincie ondersteund. Uiteindelijk kan deze vorm van energie ook worden ingezet bij het verwarmen van huizen.

Naast een uniek natuur- en boerenlandschap beschikt de provincie over mooie recreatiegebieden en terreinen en drukke waterwegen waar veel watersport wordt beoefend. In weekenden en vakanties trekt dit veel toeristen. De provincie is samen met de boeren en burgers verantwoordelijk voor het behoud van deze gebieden.

Hiermee wordt de biodiversiteit bevorderd en geeft dit een ‘rijker’ landschap met meer insecten, vogels en een diverser wildbestand. Deze gebieden moeten behouden blijven en mogen niet ten onder gaan aan de bouw van windturbines, zonneparken en grootschalige woningbouw op landbouwgrond.

REGIONALE SPEERPUNTEN

CRIMINALITEIT

Uit eerdere onderzoeken van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag blijkt dat drugscriminaliteit in het buitengebied rond Den Haag mogelijk ook in deze regio speelt. We zijn van mening dat in samenwerking met de gemeenten en de politie in het agrarisch buitengebied en rond de glastuinbouw deze ondermijnende criminaliteit actief moet worden aangepakt.

In onze grotere steden zijn gemeenten niet altijd in staat om de problemen in wijken alleen op te lossen. De gemeenten zijn op zoek naar hulp bij het rijk voor problemen als ondermijning, over-bewoning, criminaliteit en straatoverlast. Zelfs wijkbewoners vragen om hulp om dit op te lossen. Wij zijn van mening dat de provincie een actieve rol kan spelen bij het ondersteunen van de gemeenten om dit op te lossen door o.a. meer wijkagenten en wijkbrigades bestaande uit betrokken burgers in te zetten voor handhaving.a

GLASTUINBOUW EN BOLLENSTREEK

De glastuinbouw is een van de motoren van onze provinciale economie. Helaas is er niet veel grond beschikbaar voor uitbreiding van bedrijven, maar komen er wel steeds meer mensen in deze gebieden (zoals het Westland) wonen. Gemeenten moeten aangespoord worden om het wonen aantrekkelijker te maken voor ouderen en jongeren. Kleinere huizen voor starters die hun eerste woning kopen en gelijkvloerse appartementen voor senioren. Deze nieuwbouw moet zoveel mogelijk in en direct om bestaande woonkernen gebouwd worden en waar het kan en mag, behoort hoogbouw tot de mogelijkheden. Op deze wijze blijft het buitengebied groen en beschikbaar voor de tuinbouw.

De Bollenstreek kent een slechte bereikbaarheid. De huidige Provincie wil bijna de helft van het budget voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Bollenstreek schrappen. BBB wil samen met de gemeenten bezien wat er daadwerkelijk nodig is. Holland Rijnland, de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen werken samen met de provincie Zuid-Holland aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. De aanpak van het mobiliteitsvraagstuk is daarbij een belangrijke voorwaarde. Inwoners, bedrijven en andere organisaties (zoals de fietsersbond, VNO/NCW en de Keukenhof) maakten keer op keer kenbaar dat extra maatregelen in de regio hard nodig zijn.

ALBLASSERWAARD

De Alblasserwaard is een van de regio’s met een zeer klassiek Hollands landschap. Beroemd om de molens, en de verdere bebouwing bestaat vooral uit dorpen, buurtschappen en verspreide boerderijen.

Een gebied wat mooi is, maar ook volop bedreigd wordt. Door de relatief lage populatie verdwijnen voorzieningen vaker naar grotere plaatsen, waardoor de leefbaarheid van dorpen en buurtschappen achteruit holt. Dit tij moeten we keren. BBB vindt het juist belangrijk dat er voor de mensen die hier wonen en leven een goede plek is, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Ook zij moeten hier kunnen leven zonder grote afstanden te moeten afleggen voor essentiële onderdelen van ons leven, in welke levensfase men zich ook bevindt.

GROENE HART

Het Groene Hart is een karakteristiek veenweidegebied dat in de huidige vorm behouden moet blijven. De rol van de boer in dit gebied is cruciaal. Hij/zij zorgt niet alleen voor een aanzienlijk deel van onze voedselproductie in de provincie Zuid-Holland maar ook voor het beheer van het landschap zoals weidevogelbeheer, het maaien van de akkerranden en bermen en draagt bij aan de instandhouding van de natuur. Immers het karakteristieke agrarisch landschap is ook natuur. Een alternatieve invulling van het Groene Hart is voor ons een doemscenario en resulteert in het Grijze Hart.

Voor een gezonde economie en maatschappij wil BBB Zuid-Holland met de provincie aan de slag gaan met de volgende punten;

01 Ruimte voor Nederlandse ondernemers in de provincie en gericht op behoud van familie- bedrijven. Er komt voldoende ontwikkelingsruimte voor ondernemers zodat zij hun bedrijf kunnen overdragen aan de volgende generatie. Zo blijven familiebedrijven behouden.

02 Bestaande economische clusters (zoals de havens, (inter)nationale politiek, ruimtevaart, Life science, (glas)tuinbouw, agrarische sector en energie) blijven behouden.

03 Inzetten op regionale ouderenzorg en welzijn (buurthuizen/ ouderenhuizen).

04 Stoppen met gemeentelijke herindelingen. Gemeenten behouden hun eigen identiteit en inwoners hun binding.

05 Bestaande bedrijventerreinen her ontwikkelen heeft de voorkeur boven nieuwe bedrijventerreinen.

06 Stimuleren van boerderijwinkels/winkels die streekproducten verkopen (naar Engels model).

07 Economische groei gaat niet ten koste van landelijke en agrarische gebieden.

08 Pas op de plaats voor de groei van de provincie; meer ruimte voor behoud van erfgoed en kleinschalig toerisme.

09 Verruiming vergunningstelsel voor boeren, tuinders en ondernemingen ter bevordering van innovatie en verbreding van de landbouw.

10 Scholen op het platteland blijven open en ’thuisnabij onderwijs’ staat centraal. Er komt een financiële ondersteuning voor ‘kleine scholen’.

11 Indien nodig kan de provincie bijdragen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden.

12 Hoe drukker een stad, hoe onveiliger men zich voelt. Vooral in de avonden en buiten de eigen woonomgeving voelen mensen zich snel onveilig. Daarom willen we inzetten op meer wijk-coaches die bekend zijn met de wijk en haar inwoners om de sociale veiligheid te versterken.

13 BBB wil de gezondheidszorg versterken door in samenwerking met diverse kennisinstellingen en de gezondheidszorg in beeld te brengen wat de stand is van de gezonde leefbare omgeving en maatschappij in de steden en het landelijk gebied. Met name kwetsbare groepen krijgen hierbij de aandacht.

14 Voor BBB is het van groot belang dat ook het nacht-OV op orde komt. Dit bevordert de leefbaarheid voor uitgaanspubliek en mensen die ’s nachts werken.

15 Inzetten op meer socialmedia-campagnes gericht op werkgevers, werknemers en bewoners in en bij het kassengebied waarbij meer gelet wordt op verdachte zaken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld hoger energie- en waterverbruik. Ook meer patrouilles en controles moeten de drugscriminaliteit verminderen.

16 Om de bereikbaarheid van Goeree-Overflakkee te verbeteren is het van belang dat de verbinding tussen de N57, N59 en N215 sterk verbeterd wordt.

17 Om de Drechtsteden veiliger te maken wil BBB Zuid-Holland dat er een separaat spoor komt voor goederenvervoer.

18 BBB is voorstander van het doortrekken van de A4-zuid via Spijkenisse naar de Hoeksche Waard. Hiermee wordt de economische Noord-Zuidas in de provincie versterkt. De nieuwe ontsluitingsroute biedt ruimte voor extra woningbouw.

19 Het recreatiegebied ‘Vlietlanden’ moet groen en openblijven voor iedereen en er is geen ruimte voor een villapark. We steunen daarmee het burgerinitiatief om het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ van tafel te halen.

20 Communiceer over wegafsluitingen met ondernemers en buurtbewoners. Onderhoud is soms nodig, maar het is van belang dat men zich tijdig kan voorbereiden.

21 Wij stimuleren extra themadagen op scholen, bijvoorbeeld een zorgdag, kookdag of ambacht dag waarin leerlingen een dag meelopen of gastlessen worden gegeven.

22 Asbest saneren moeten we provinciaal regisseren en gelden beschikbaar stellen voor onze inwoners en kleinere bedrijven.

23 BBB gaat met de gemeente Kaag en Braassem het gesprek aan of de Geestweg/Floraweg nog wel als duurzaam tuinbouwgebied aangemerkt kan worden en kijkt samen naar mogelijke andere oplossingen voor een duurzaam tuinbouwgebied.

24 BBB is voorstander van het starten van een pilot om het trekker verkeer via de N207 te laten lopen, met als doel het centrum van Leimuiden hierdoor te ontzien en de verkeers- veiligheid voor de vele schoolgaande fietsers te vergroten.

03 GEZONDE BOEREN, TUINDERS EN VISSERS

De boeren en tuinders in onze provincie behoren net als in de andere Nederlandse provincies tot de beste van de wereld, met veel aandacht voor dierenwelzijn, vooroplopend op het gebied van innovatie en met een lage CO2 footprint. Dit beeld staat onder druk door negatieve framing.

De agrarische sector is goed voor 600.000 directe en indirecte banen, met andere woorden: elke boer houdt gemiddeld 12 mensen aan het werk. Met het verdwijnen van boeren en tuinders zullen ook de betrokken bedrijven worden geraakt. “Om nog maar niet te spreken over het landschaps- en natuurbeheer waarbij vele boeren op het platteland zijn betrokken”, stelt onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer Caroline van der Plas.

LEEFBAAR PLATTELAND

Het behoud van onze land- en tuinbouw speelt een essentiële rol in een leefbaar platteland. Boeren en tuinders zorgen voor het landschap, zijn rentmeesters van de regio, zorgen voor werkgelegenheid, economie, toerisme, recreatie, landschapsbeheer, natuurbeheer en vooral sociale binding op het platteland. Als de boeren en tuinders verdwijnen, heeft dit zeer grote gevolgen voor ons platteland zoals wij dat nu kennen. Werkgelegenheid verdwijnt, jongeren trekken weg, dorpen lopen leeg, supermarkten en maatschappelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer, bibliotheken en scholen worden gesloten. Het landschapsbeheer en natuurbeheer zal flink onder druk komen te staan als er geen boeren en tuinders meer zijn die ons helpen het landschap en de biodiversiteit te behouden.

VOEDSELZEKERHEID

In Zuid-Holland vind je op het platteland akkerbouw, veeteelt, fruitteelt, (glas)tuinbouw en op zee, visserij. Onze vissers zien hun visgronden steeds verder afnemen door de komst van nog meer windparken op zee. Daarnaast is de afgelopen jaren door de landelijke overheid en de provincie aangedrongen op een transitie in de landbouw naar zogenaamde kringlooplandbouw dan wel volhoudbare landbouw. De opbrengst van dit type landbouw ligt een stuk lager en daardoor zullen de prijzen voor landbouwproducten nog verder stijgen. De oorlog in Oekraïne drukt ons met de neus op de feiten: de voedselzekerheid staat plotsklaps sterk onder druk. Daarom rijst de vraag of overstappen van intensieve landbouw naar kringlooplandbouw in deze tijden van wereldwijde crisis nog wel een goed en haalbaar idee is. Wij denken van niet. Laat nu juist de intensieve landbouw in de Tweede Wereldoorlog ingevoerd zijn om zelf te kunnen zorgen voor voldoende voedsel. Deze les uit het verleden was door de meeste mensen vergeten, maar is nu weer pijnlijk actueel geworden. Tot dusverre lijken zowel de landelijke overheid als de Europese Unie zich weinig aan te trekken van de gewijzigde realiteit in de wereld. We vinden dat het hoog tijd is om te komen tot een herijking van het landbouwbeleid waarbij verantwoorde intensieve landbouw mogelijk blijft in het licht van de wereldwijde voedselcrisis. Zelfs met de huidige landbouwgronden en veeteelt zijn wij niet in staat om alle monden in Nederland te voeden. Van Natura 2000 gebieden kun je helaas niet eten.

RECHT OP LANDBOUW

Er is sprake van veel verborgen leed op het platteland, wat spijtig genoeg ook tot uitdrukking komt in het relatief hoge percentage zelfdodingen onder boeren en tuinders. Met de laatste plannen van de overheid maken wij als BBB Zuid-Holland ons hier grote zorgen over. Wat doet het met de boer als je je bedrijf verplicht moet inkrimpen of zelfs gedwongen wordt om te stoppen? Een van de eerste dingen die wij zullen doen is een initiatiefvoorstel indienen voor recht op landbouw. Dit initiatief moet het bestaansrecht van de agrarische sector waarborgen in de provincie. Zo’n initiatief kan bijvoorbeeld voorkomen dat mensen en organisaties, die geen directe belangen hebben bij uitbreiding of modernisering van wettelijk toegestane boerenbedrijven, jarenlange procedures gaan voeren tegen boeren, alleen maar omdat ze de veehouderijsector willen weg hebben.

BEDRIJFSOPVOLGING

Om voor jonge boeren bedrijfsopvolging mogelijk te maken, en zo de toekomstige voedselproductie in Nederland veilig te stellen, worden extra gelden en fiscale voordelen beschikbaar gesteld. De mogelijkheden dienen zo ingericht te zijn dat jonge boeren gemakkelijk gebruik kunnen maken van en toegang hebben tot de regelingen, in plaats van dat ze tegen een woud van regels en bureaucratie aanlopen. Het plattelandsbeleid van de provincie moet worden opgesteld samen met de agrarische sector, plattelandsbewoners, bedrijfsleven en wetenschappers.

BOERDERIJWINKELS

De boerderijwinkel wordt steeds populairder in Nederland. We steunen ieder initiatief om boerderijwinkels in de grote steden als Rotterdam en Dordrecht op te zetten. Hiermee krijgt de burger meer kennis van en ervaring met regio gebonden streek- en wildproducten en leert de burger de producten van boeren, tuinders en vissers meer te waarderen.

BBB ACTIEPUNTEN:

Om deze ambities voor de boeren, tuinders en vissers te realiseren heeft BBB een aantal actiepunten geformuleerd.

01 Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar boeren-en tuindersbeleid met een looptijd van tientallen jaren waarin is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in de provincie. Zo wordt voorkomen dat mensen en organisaties, die geen directe belangen hebben bij uitbreiding of modernisering van wettelijk toegestane boeren- en tuindersbedrijven, jarenlange procedures gaan voeren tegen deze bedrijven, alleen maar omdat ze tegen een bepaalde bedrijfstak zijn.

02 Het vergunningstelsel voor de boeren moet vereenvoudigd worden ten gunste van de voedselproductie binnen de provincie.

03 De provincie dient de verkoop van regionale producten te stimuleren. Bijvoorbeeld door het ondersteunen of mede opzetten van een coöperatieve supermarkt waar overwegend lokale landbouwproducten worden verkocht en waar de boeren een eerlijke prijs ontvangen voor hun producten.

04 BBB streeft naar het beïnvloeden van nieuwe wet- en regelgeving in Nederland en EU op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid als de kosten die de boeren moeten maken, niet in de prijs van de producten zijn opgenomen.

05 BBB wil vanuit de provincie het kabinet beïnvloeden meer gebruik te maken van EU-steunpakketten om daarmee een crisis te voorkomen in de glastuinbouw en te voorkomen dat het licht in de kassen uitgaat.

06 Geen gedwongen onteigening van familiebezit.

07 Bij verbreding van agrarische bedrijven zoals bijvoorbeeld met een zorg- of recreatietak moet een eenvoudige vergunningsprocedure mogelijk zijn. Bestemmingsplanwijziging moet eenvoudiger mogelijk worden, ook voor agrarische bedrijven die stoppen en een andere exploitatie willen voeren.

08 Verantwoorde intensieve landbouw behouden in Zuid-Holland. Dit laat onverlet dat we zeker ook bestaansrecht zien voor de biologische landbouw.

09 Heroverweging/opnieuw kritisch kijken naar de Natura2000 status en de status van andere natuurgebieden en de gevolgen van de instelling hiervan voor landbouw en visserij. Een aantal Natura 2000-gebieden is zelfs voormalig akkerbouwgebied.

10 Herijking van de natuurbeheerplannen. Zijn deze plannen nog wel actueel en passend bij de natuurontwikkeling in de praktijk? Uitgangspunt hierbij is dat de natuur(ontwikkeling) en de omgeving hand in hand gaan.

11 Pulskorvisserij moet weer mogelijk worden. BBB Zuid-Holland wil hiervoor bij de EU gaan lobbyen.

12 De visserij vanuit de havens in Zuid-Holland is al decennialang onderdeel van onze cultuur en werkgelegenheid. BBB pleit voor behoud van de huidige vloot en visserij mogelijkheden. De visserijsector heeft al genoeg saneringsrondes meegemaakt.

13 De visserij moet in de Noordzee niet onmogelijk gemaakt worden door industrialisatie, energie-wingebieden of natuurgebieden.

04 GEZONDE BODEM Onze visie op een gezonde bodem

BODEMLEVEN

Eerlijk voedsel begint met een gezonde bodem. Boeren en tuinders in de provincie Zuid-Holland weten als geen ander dat ze rentmeester zijn van de grond waarmee zij dag in dag uit bezig zijn. Een gezonde bodem en een rijk bodemleven is essentieel voor de boer en tuinder. Het is immers hun inkomen en zij willen dat de burger veilig en gezond kan eten. Daarnaast wil men die bodem op een goede manier doorgeven aan de volgende generatie. Door akkerranden in te zetten voor bloemen wordt de bijenpopulatie beschermd in de provincie, is bestuiving van de gewassen geborgd en wordt de aanwezigheid en ontwikkeling van natuurlijke bestrijders gestimuleerd en gefaciliteerd.

BEMESTING

Gezonde grond betekent gezonde producten. Voor een goede balans is het wenselijk om door middel van bemesting de conditie op peil te houden. Uit kringloop oogpunt geschiedt deze bemesting bij voorkeur in de vorm van dierlijke mest en zo nodig met gerichte inzet van kunstmest. Van roofbouw op de grond is in de provincie hierbij geenszins sprake. BBB Zuid-Holland zal zich inzetten voor een gezond mestbeleid en zal de burgers in de provincie duidelijk maken dat mest niet ‘vies’ is, maar essentieel voor de voedselproductie en het bodemleven. De veehouderij speelt hierin een cruciale rol. Want: Geen dier, geen gier. Geen boer, geen voer.

BBB ACTIEPUNTEN:

BBB Zuid-Holland wil dat de provincie een nadrukkelijke rol speelt bij een gezonde bodem en een rijk bodemleven, gecombineerd met een eerlijk mestbeleid

01 Stikstofmaatregelen worden alleen ingevoerd als er daadwerkelijk stikstofmetingen ter plekke hebben plaatsgevonden. Meten=weten.

02 Geborgde zetels bij de waterschappen (natuurorganisaties, bedrijfsleven en boeren) blijven zoveel mogelijk behouden. Het is onwenselijk om alleen politieke agenda’s te laten beslissen over voedselproductie en waterbeheer. Inhoudelijke (hydrologische) kennis en verstand van zaken is van groot belang. Burgers moeten op de kennis van eigenaren van gronden kunnen vertrouwen.

03 Er wordt actief aan natuurbeheer gedaan door de boeren in samenwerking met de burgers. Hierdoor ontstaat binding en begrip voor elkaar. Voedselproductie binnen de provincie Zuid-Holland moet een basiszekerheid blijven.

04 Boeren ontvangen ruime compensatie voor groen/blauwe diensten zoals het vergroenen van akkerranden, het vergroten van de biodiversiteit en weidevogelbeheer.

05 De provincie zet zich actief in om boeren en tuinders in een positief daglicht te stellen vanwege hun cruciale rol in onze voedselvoorziening en werkgelegenheid.

06 De emissies en vastlegging van broeikasgassen worden ook verrekend met industriële sectoren en moeten hun eigen bijdrage leveren (dus uitstoot minus vastlegging). Dat is de werkelijke uitstoot.

07 Vruchtbare gronden blijven beschikbaar voor voedselproductie.

08 We voeren een praktisch uitvoerbaar mestbeleid in. Mest uitrijden wordt weersafhankelijk in plaats van kalender afhankelijk. Bij het mestbeleid staat het vakmanschap, de kennis en de ervaring van de voedselproducent voorop.

05 GEZONDE PLANTEN

Gewassen kunnen groeien dankzij mest. Maar gewassen dienen ook beschermd te worden. Ziektes en plagen zijn een risico voor de oogst en de gezondheid van mens en dier. Gewasbeschermings- middelen worden onterecht ‘landbouwgif’ genoemd. Wij willen ons inzetten voor een goed gewas- beschermingsmiddelenbeleid en ervoor zorgen dat het gif-frame wordt bijgesteld. Nergens ter wereld gaan boeren zo zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen als in Nederland.

De EU wil de gewasbeschermingsmiddelen pakketten versneld afbouwen. Echter als een middel van de markt wordt gehaald, wil BBB dat er eerst een milieuvriendelijk of biologisch alternatief middel beschikbaar komt. De toelatingsprocedure in Europa is ingewikkeld en traag. Wanneer Zuid-Holland en onze tuinders tot de internationale topsector willen blijven horen zijn een krachtige land- en tuinbouw en weerbare teelten van groot belang. Realiseer je: Noordwest-Europa heeft sinds de komst van gewasbeschermingsmiddelen nooit meer een hongersnood gehad. De burger heeft elke dag goed, veilig, betaalbaar en altijd beschikbaar voedsel op tafel. Door burgers in de provincie op de juiste manier te informeren over het belang van gewasbeschermingsmiddelen, neemt het draagvlak toe. Uiteraard zetten boeren en tuinders daar waar mogelijk middelen met natuurlijke oorsprong en natuurlijke bestrijders in, in plaats van synthetische.

BBB ACTIEPUNTEN:

01 Bermen en groenstroken in beheer van de overheid worden op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt alleen gemaaid waar dit strikt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. We zaaien bermen in met bloemrijke inheemse mengsels waarbij rekening gehouden wordt met de aangrenzende (agrarische) bedrijven. Denk onder andere aan de distelverordening.

02 We zetten bermen, groenstroken en akkerranden in om de insecten- en bijenpopulatie te beschermen. Boeren die hierin investeren, worden hiervoor beloond via de prijs van hun producten.

03 Agrariërs die zich in willen zetten om meer biodiversiteit te realiseren moeten daar dusdanig voor beloond worden, dat het niet alleen een compensatie van de opbrengstderving is, maar daar ook gewoon een extra inkomen uitgehaald kan worden. Immers is het in algemeen belang dat dit beheer uitgevoerd wordt en bovendien waardeert de recreant dit ook.

04 Initiatieven om fosfaat uit menselijke ontlasting te genereren worden bevorderd.

05 Er komen (in Zuid-Holland gekweekte) kamerplanten in de statenzaal en alle andere overheidsgebouwen. Deze zijn goed voor het aanzicht van de ruimtes, maar ook voor frisse lucht en zuurstof.

06 Er wordt goed gekeken naar de effecten van de campagne ‘samen houden we de

Biesbosch schoon’. Bij positief resultaat zullen we voorstander zijn om deze te continueren, en anders te onderzoeken hoe we dan de Biesbosch schoon en aantrekkelijk kunnen houden.

07 BBB ondersteunt de agrarische natuurverenigingen in hun werk op het gebied van weide- vogelbeheer, akkervogelbeheer en landschapsbeheer. Dit geeft een impuls aan weidevogels maar ook aan andere wilde dieren en insecten.

08 BBB stimuleert tegelwip-campagnes. -Grijs voor groen-.

06 GEZONDE DIEREN

Gezonde dieren zijn vanzelfsprekend de basis voor veehouders om een inkomen te genereren; veehouders doen er dus alles aan om hun dieren zo gezond mogelijk te houden. Gezonde dieren betekenen gezonde boeren, een gezond inkomen en gezonde burgers. We willen de boeren samen met de burgers in beweging brengen om na te denken wat goed is voor de provincie.

DIERENWELZIJN

Eerlijk voedsel komt voort uit gezonde dieren. Minder dieren betekent niet per se een beter leven. En meer dieren betekent niet per se dat deze dieren een slechter leven hebben. Nieuwe innovatieve stalsystemen geven meer ruimte aan koeien, varkens en kippen dan ooit tevoren. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen koeien in de winterperiode vast stonden aan kettingen en varkens en kippen in donkere, kleine hokken met weinig ventilatie werden gehuisvest. Sinds 2009 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij met 60 procent afgenomen, de ammoniak- en fijnstofuitstoot zijn sinds 30 jaar geleden met tientallen procenten gedaald. De varkenshouderij bijvoorbeeld heeft sinds 1990 de ammoniakuitstoot met 80 procent en fijnstof met 38 procent gereduceerd. Geen enkele sector behaalde zo’n hoge reductie.

GOED VERDIENMODEL

BBB Zuid-Holland wil zich inzetten om meer waardering te krijgen voor de inspanningen van de boer en zal zich sterk maken voor een goed verdienmodel binnen de provincie voor bovenwettelijke inspanningen. Wij zijn niet tegen nieuwe wet- en regelgeving, maar wel als de boer voor alle kosten moet opdraaien. Wij weten zeker dat burgers best bereid zijn meer te betalen voor hun voedsel. Streekproducten produceren is in verhouding duur vanwege de kleinschaligheid. BBB Zuid-Holland wil een subsidie beschikbaar stellen om bijvoorbeeld certificering voor kleine producenten mogelijk te maken zodat ze aan dezelfde eisen kunnen voldoen als de grote voedselproducenten.

WILDBEHEER

Jacht en schadebeheer hoort bij het behouden van de flora en fauna. Jacht is noodzakelijk om soorten te beschermen en behouden en over populatie en schade te beperken. Met een gedegen faunabeheerplan en een eenvoudig gecoördineerde registratie, draagt de jacht bij aan het evenwicht tussen mens en dier in een voor de dieren steeds kleiner wordend leefgebied.

Naast alle vrijwillige werkzaamheden, treden jagers ook op als er sprake is van valwild voor de verkeers- en vliegveiligheid. Ziektes, overlast en schade worden in kaart gebracht en samen met de bevoegde instanties opgepakt. Wild is een gezond biologisch streekproduct, voedzaam en zonder ecologische voetprint. Jacht maakt de cirkel rond.

BBB wil dat de provincie nu al nadenkt over de omgang met de wolf op de langere termijn, en stelt ook een aantal kortetermijnmaatregelen voor zoals een snelle DNA-analyse, afgenomen door een dierenarts. Ook een helder afschotbeleid voor individuele wolven en roedels.

ACTIEPUNTEN BBB ZUID-HOLLAND

Om een gezonde dierenpopulatie te behouden heeft BBB Zuid-Holland de volgende actiepunten

01 Provinciale uitingen en campagnes over voedselproductie en voedselconsumptie worden eerst getoetst op waarheid en feiten. Er komt een structurele campagne, gefinancierd door de provincie, om burgers te stimuleren in de provincie geproduceerd voedsel te kopen.

02 Antibioticareductie is een goed streven, maar de zucht naar steeds minder antibioticagebruik, mag nooit leiden tot verminderd dierenwelzijn. Dieren moeten – indien noodzakelijk – behandeld kunnen blijven worden met antibiotica.

03 Het voeren van dieren met minder eiwit om de stikstofuitstoot te verminderen mag nooit leiden tot minder gezonde dieren. Agrarische belangenbehartigers krijgen binnen de

Provincie zoveel mogelijk de vrijheid om te komen tot een praktisch werkbaar systeem dat goed is voor dieren.

04 We zijn begaan met het welzijn van landbouw- en huisdieren, dus ook van paarden, gezel- schapsdieren en (wilde) dieren in de natuur. Wij regelen een One Welfare benadering door een expertteam waarbij de relatie tussen welzijn van dieren en mensen in balans is met de omgeving.

05 Een dood dier in de openbare ruimte moet makkelijk en gratis te melden zijn, evenals het laten ophalen hiervan. Dit voorkomt uitbraken van ziektes en is ook richting het dier respectvol.

06 De wolf hoort niet thuis in het Zuid-Hollands landschap. Beheer is nodig.

07 Schademeldingen als gevolg van wilde dieren (bijvoorbeeld ganzen, wolven, zwijnen) bij het Faunafonds zijn gratis, en worden volgens landelijke normen afgewikkeld.

08 Populaties overzomerende ganzen en met name brandganzen en grauwe ganzen groeien explosief. Vermesting van plassen en poelen, verspreiding van vogelgriep en vraatschade zijn hier nadelige gevolgen van. Beheer en schadebestrijding van deze soorten wordt door middel van deugdelijke ontheffingen, zonder overbodige administratie mogelijk gemaakt.

09 We stimuleren het plaatsen van insectenhotels zodat insecten weer terugkomen in de stad. Dit bevordert ook de komst van vogels.

10 Een goed faunabeheerplan dient als basis voor succesvol natuurbeheer waaraan jagers, terrein beherende organisaties en het bevoegd gezag zich moeten conformeren. Een eenvoudige en werkbare registratie en inventarisatie is wenselijk.

07 GEZOND KLIMAATBESTENDIG

Wij staan ook voor een duurzame en schone omgeving. Echter het huidige nationale klimaatakkoord heeft een transitiebeweging in gang gezet waar BBB grote vraagtekens bij zet en de subsidiekraan leegstroomt naar organisaties en niet naar de burgers. Het kabinet wil onder andere 60 miljard investeren in klimaat en de stikstofproblematiek. Een van de eerste maatregelen in april 2022 was de aankondiging van minister voor Natuur en Stikstof om de boeren te dwingen hun bedrijf te verkopen. Met de oorlog in Oekraïne in gedachten en de daarmee samenhangende voedselcrisis zijn we faliekant tegen de gedwongen uitkoop van bedrijven van onze voedselproducenten. Het is voor BBB essentieel om niet verder afhankelijk van buitenlanden te zijn voor ons voedsel.

ZONNE-ENERGIE

Voor ons is het landschap evenveel waard als het klimaat. Dit ligt immers in elkaars verlengde. Daarom vinden we dat het grootschalig plaatsen van zonnepanelen niet in het buitengebied thuishoort zolang er nog lege daken en terreinen zijn. Ook moet gekeken worden naar het plaatsen van zonnepanelen in de bermen van spoor- en autowegen. Uit onderzoek blijkt dat na het afbreken van de zonnepanelen de verstoring van natuur en bodemleven 15 jaar kan blijven doorwerken. De panelen nemen het licht weg, wat van invloed is op het onderwaterleven en de voedselvoorziening van allerlei dieren; minder licht betekent minder plankton, minder waterplanten en minder vissen en vogels. De panelen zijn voor de helft recyclebaar. We willen daarom inzetten op innovatie zodat zonnepanelen zo veel mogelijk recyclebaar worden. Met de huidige regelgeving worden boeren gedwongen andere inkomsten te krijgen. Wind- en zonneparken worden voor boeren en tuinders dan een goed middel om meer inkomsten te krijgen. Wij staan kleinschalige initiatieven voor wind- en zonne-energie toe, maar omwonenden moeten wel kunnen meedoen en meeprofiteren. Het stroomnetwerk van de netbeheerders moet worden aangepast, zodat boeren, burgers en bedrijven volop de daken kunnen volleggen met zonnepanelen en ook in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

WINDENERGIE

BBB is tegen het plaatsen van grootschalige parken met windmolens op het land en het plaatsen van windmolens in de Noordzee. Deze ‘industrialisatie’ van de Noordzee brengt schade tot aan de biodiversiteit van het zeeleven en vogels. Jaarlijks overlijden er 50.000 vogels doordat zij tegen windmolens aanvliegen. Ook worden door de industrialisatie van de Noordzee de visgronden van de visserij beperkt. Windmolens ontnemen het mooie uitzicht op zee en het mooie culturele landschap van de provincie. Verder is er geen ruimte voor energieslurpers zoals datacenters.

KERNENERGIE

Voor het behouden van een stabiele en schone energieproductie is BBB een voorstander van het gebruik van kleine kernenergiecentrales, waterstof en aardwarmte als energiebron. Kernenergie en aardwarmte geven garantie voor structurele energievoorziening, beperken de uitstoot van CO2 en veroorzaken amper aantasting van het culturele landschap van de provincie. Het is bovendien een goedkoop alternatief voor gas en stadswarmte.

ALTERNATIEVE ENERGIEVORMEN

BBB ondersteunt het uitbreiden van het warmtenet in de regio Rijnmond. Op dit moment zijn er 50.000 aansluitingen en zal dit in de toekomst op initiatief van de warmte alliantie Zuid-Holland uitgebreid worden naar de warmtenetten in de steden Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden en Dordrecht. In de toekomst kunnen vanuit het Rotterdamse havengebied meer bedrijven restwarmte gaan leveren.

Ook zijn we een voorstander van het gebruik van geothermie als alternatieve energiebron ter ondersteuning van het warmtenet voor glastuinbouw en huishoudens. In diverse regio’s zijn al verschillende succesvolle geothermische proeven gedaan waarmee de realisatie van het aansluiten van het huidige warmtenet aan een geothermische energiebron succesvol lijkt te worden. Waterstof als alternatieve energievorm wordt steeds relevanter in Zuid-Holland. In Rotterdam wil men op de korte termijn investeren op de bouw van waterstoffabrieken op de Tweede Maasvlakte. De haven van Rotterdam wil graag pionier zijn en een belangrijke rol spelen als waterstofeconomie met het importeren van waterstof en de aanleg van pijpleidingen. BBB is voorstander voor het ontwikkelen van deze waterstofeconomie als alternatieve energiebron. Een groot deel zal helaas geïmporteerd moeten worden en een klein deel geproduceerd met behulp van wind en zonne-energie.

VERVUILENDE INDUSTRIE

We willen dat de provincie meer onderzoek doet naar de vervuilende effecten van de zware industrie, effecten die soms toegeschreven worden aan de activiteiten van boeren en tuinders. Krimp van de veestapel in Nederland verplaatst de productie naar landen die minder duurzaam produceren en dat heeft een nadelig effect op klimaat- of natuurherstel.

STIKSTOFDEBAT

BBB zet in op het tienpuntenplan dat in 2022 is opgesteld. Door uitvoering van dit plan gaat Nederland van het slot, wordt veel persoonlijk leed voorkomen en zadelen we volgende generaties niet op met een extra stikstofschuld. De Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het stikstofbeleid via de gebiedsplannen onder het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De gebiedsplannen gaan niet alleen over stikstof, maar omvatten ook de uitwerking van water- en klimaatbeleid.

BBB wil dat de bevindingen uit de sociaaleconomische analyse een volwaardige afweging krijgen in de gebiedsplannen.

BBB wil dat er fors op versterking van de landbouw wordt ingezet met middelen vanuit het transitiefonds.

BBB is van mening dat alle overheidslagen maximaal dienen te faciliteren inzake bedrijfs- verplaatsing, bijvoorbeeld door hier een databank voor op te richten.

BBB wil dat de werkelijke staat van de natuur leidend wordt in de uitvoering van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, die op basis van eenduidige objectieve indicatoren in beeld gebracht wordt.

BBB wil geen onteigening van agrarische bedrijven ten behoeve van stikstofreductie of natuurontwikkeling.

BBB wil dat het inzetten op realtime meten in stallen maximaal gefaciliteerd wordt, zodat in de toekomst het borgen van maatregelen via daadwerkelijke metingen in beeld gebracht kan worden.

BBB wil dat er bij de inzet van instrumentarium goed gekeken wordt dat het beoogde effect onomstotelijk vaststaat.

BBB ACTIEPUNTEN:

BBB Zuid-Holland wil de provincie klimaat adaptief maken

01 De provincie telt ruim 550 kilometer aan provinciale wegen. Onderzocht moet worden of in en om de infrastructuur innovatieve energieopwekking kan worden gerealiseerd. Zo wordt landschapsvervuiling tegengegaan en kan veel groene energie worden opgewekt. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen in de bermen van spoor- en autowegen.

02 Mogelijkheid voor onderzoek naar aardwarmte ten bate van het warmtenet.

03 We willen als provincie investeren in onderzoek naar de mogelijkheden om waterstof als alternatieve energiebron in te zetten en te verbeteren.

04 Groenafval wordt niet gestookt in biomassacentrales, maar ingezet ter verbetering van de bodem en bevordering van de groei van planten.

05 In steden wordt meer groen aangelegd voor de recreatie en ontspanning van de stadsbewoners. Dit is goed voor het klimaat en zorgt voor minder hoge temperaturen in de volle en drukke stad.

06 De provinciale verkiezingen zijn de manier om de burger een stem te geven bij het energie-transitieproces. Onze provincie en de Noordzee worden niet vol gezet met windmolens en zonneparken. Windmolens en zonneparken verstoren het ecosysteem op het land en in de zee. We zijn niet tegen kleinschalige initiatieven voor wind- en zonne-energie, maar omwonenden moeten wel kunnen meedoen en meeprofiteren of het streven moet zijn dat de ondernemer zelfvoorzienend/klimaatneutraal wordt. De Nederlandse energieconsument moet zo kunnen profiteren van Nederlands subsidiegeld.

07 Het stroomnetwerk van de netbeheerders op het platteland moet worden aangepast, zodat boeren en burgers volop de daken kunnen volleggen met zonnepanelen en ook in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

08 BBB wil met de provincie nog meer investeren in het opzetten van warmtecoöperaties in de gehele provincie.

09 BBB wil onderzoek naar mogelijkheden voor kleine kernenergiecentrales in de provincie.

10 We werken niet mee aan gedwongen uitkoop en/of onteigening van boeren als onderdeel van de discussie rondom stikstof.

08 GEZONDE DEMOCRATIE

BETROKKENHEID VAN DE INWONERS

Voor BBB is de provincie van iedereen en werken boeren, burgers en het bestuur van de provincie samen aan een leefbaar Zuid-Holland. Er is echter binnen de provincie weinig tot geen mogelijkheid tot directe inspraak bij beleidsvorming voor maatschappelijke vraagstukken, terwijl deze wel een grote impact hebben op alle burgers binnen de provincie. Denk daarbij aan besluitvorming over het toewijzen van agrarische gronden en natuurgebied voor woningen, de Regionale Energiestrategie (RES) of de uitbreiding van het provinciale wegennet. De burger dient zoveel mogelijk direct betrokken te worden bij de besluitvorming over ingrijpende beleidsvoorstellen binnen de provincie.

REFERENDA

Om de transparantie te waarborgen heeft BBB bij maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie een voorkeur voor correctieve referenda en raadgevende volkspeilingen. Dit zorgt voor meer draagvlak voor het beleid waarbij de uitkomsten leidend zijn voor de beleidsvorming van de provincie. Hierdoor kunnen wij ook een betere aansluiting krijgen bij de wensen en behoeften uit de maatschappij. Er zal zeker een langer en intensiever publiekelijk debat zijn maar er zal ook voor een overgroot deel brede steun zijn voor de uitvoering van de beleidsmaatregelen. Oftewel meer zeggenschap voor alle inwoners van de provincie!

BURGERINITIATIEVEN

Naast referenda en volkspeilingen willen we ook burgerinitiatieven ondersteunen. Denk hierbij aan thema’s die betrekking hebben op de fysieke openbare ruimte binnen een gemeente, – of burgerinitiatieven als grote schoonmaakacties, wijkondernemingen, bijeenkomsten voor eenzame ouderen of initiatieven voor buurtfeesten. Allemaal onderwerpen die de burgers direct raken. Inspraak, acties en zeggenschap via gemeente-, wijken cliëntenraden op verschillende beleidsterreinen. De manier voor de burger om zich te mogen laten gelden in het publieke domein.

BBB ACTIEPUNTEN:

Hoe ziet BBB Zuid-Holland de rol van de provincie om een gezonde democratie te bewerkstelligen?

01 BBB wil een referendumloket opzetten waar de burgers een referendum kunnen aanmelden op een specifiek beleidsterrein.

02 BBB gaat de mogelijkheid tot burgerinitiatieven actief promoten in de steden en dorpen binnen de provincie. Een voorbeeld van een goed werkend burgerinitiatief is om het plan om in de Vlietlanden (gemeente Leidschendam-Voorburg) een villapark te bouwen, tegen te houden.

03 Burgers worden actief ondersteund om hun steden en dorpen leefbaar te houden. BBB vindt het belangrijk dat er wordt geluisterd naar stads- en dorpsraden bij besluitvorming.

04 Aan het referendum loket wordt een website gekoppeld waarin verwijzingen en links komen naar de belangrijkste plannen en beleidsvoornemens in de provincie Zuid-Holland.

05 De stem van de burger wordt tussen verkiezingen door gehoord bij belangrijke besluit- vorming. Dit gebeurt bijvoorbeeld via (lokale of regionale) referenda en/of volkspeilingen.

06 BBB wil een bindend, correctief referendum op provinciaal niveau invoeren.

07 De besluitvorming en wat het betekent voor boeren, burgers en bedrijven helder online

Inzichtelijk maken. De provincie wil ook gemeenten helpen met de digitale toekomst.

08 De ambtelijke organisatie van de provincie reageert snel en adequaat op vragen, berichten en klachten die binnenkomen. Ze is transparant over de voortgang van het proces en welke stappen er gezet zijn en moeten worden.

09 De provincie gaat adequaat om met de privacy van haar inwoners. Download het verkiezingsprogramma

Kieskompas stellingen

1. De provincie moet toestaan dat mensen permanent in een recreatiewoning kunnen wonen

Respons: helemaal mee eens

2. De provincie moet bezuinigen op kunst en cultuur

Respons: neutraal

3. De provincie moet de komst van grote distributiecentra tegenhouden, ook als hierdoor banen verloren gaan

Respons: helemaal mee eens

4. Om de natuur in het Groene Hart te beschermen moet het waterpeil omhoog, ook als boeren daar last van hebben

Respons: helemaal niet mee eens

5. De provincie moet geld uittrekken voor tuinders die door de gestegen gasprijzen in de financiële problemen komen

Respons: mee eens

6. Zuid-Holland moet meer geld uittrekken voor de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders)

Respons: helemaal niet mee eens

7. De maximumsnelheid op provinciale wegen moet op veel meer plekken worden verlaagd van 80 naar 60 km per uur

Respons: niet mee eens