PERSBERICHT

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

PERSBERICHT

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

PERSBERICHT

Gepubliceerd op: 22-07-2020

Deventer, 22 juli 2020
BoerBurgerBeweging geeft een stem aan miljoenen plattelandsbewoners

 #TK2021: BBB presenteert verkiezingsprogramma


DEVENTER – BoerBurgerBeweging (BBB) heeft haar (voorlopige) verkiezingsprogramma gepubliceerd op
www.boerburgerbeweging.nl

In het programma neemt het platteland een dominante plaats in; een plek waar miljoenen burgers samenwonen met tienduizenden boeren en tuinders die dagelijks in de weer zijn met de productie van gezond en hoogwaardig voedsel. BBB geeft deze plattelandsbewoners een stem tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.

BBB maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland. De huidige politiek is niet in staat gebleken om een duurzame en langjarige visie te maken op het behoud van het platteland, met al zijn unieke kenmerken, tradities, levenswijze en cultuurlandschap. Ook het belang  van de rol van boeren, tuinders, vissers en jagers wordt onvoldoende onderkend. In Nederland is een uniek cultuurlandschap ontstaan, dankzij de mensen die wonen en werken op het platteland. Ons land staat wereldwijd bekend om dit unieke landschap. Wij zijn daar dan ook trots op en willen graag dat dit unieke landschap ook voor de volgende generaties blijft behouden. Om dit te kunnen behouden is het bestaansrecht van onze voedsel- en bloemenmakers; de boeren, de tuinders, de vissers en de jagers essentieel. Zij onderhouden ons unieke landschap immers al eeuwen en geven dit al eeuwen door aan de volgende generatie. Inwoners van het platteland voelen zich meer en meer vervreemd van de Haagse regels die worden bedacht door mensen die te ver van de het platteland, of de regio’s af staan.

BBB wil de stem van het platteland terugbrengen in Den Haag. Het behoud van onze land- en tuinbouw speelt een essentiële rol in een leefbaar platteland. Boeren en tuinders zorgen voor het landschap, zijn rentmeesters van de regio, zorgen voor werkgelegenheid, economie en vooral sociale binding. Als de boeren en tuinders verdwijnen, heeft dit zeer grote gevolgen voor ons platteland zoals wij die nu kennen. Werkgelegenheid verdwijnt, jongeren trekken weg, dorpen lopen leeg, supermarkten en maatschappelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer, bibliotheken en scholen worden gesloten. Het landschapsbeheer en natuurbeheer zal flink onder druk komen te staan als er geen boeren en tuinders meer zijn, die helpen ons landschap te behouden.

In sommige streken van Nederland zie je het al: dorpen, kernen lopen leeg, boeren verdwijnen van het platteland, burgers zoeken de voorzieningen in een grotere stad: krimp en leegloop volgen. In sommige streken dreigen spookdorpen te ontstaan en slaat de verpaupering van het ook daar unieke landschap hard toe. Eeuwenoude plattelandstradities verdwijnen met deze boeren en burgers ook. De plattelandscultuur verschraalt. BBB wil dit proces een halt toe roepen door focus te leggen op de regio’s in Nederland. Regio’s waar burgers uit de grote steden kunnen genieten van rust, ruimte, natuur en ouderwetse plattelandsgezelligheid en noaberschap.

BBB wil een halt toe roepen aan de uitverkoop van  ons platteland. Gezond Boerenverstand dient te regeren. Met BBB als stem van en voor het platteland, met al zijn eigen unieke kenmerken en tradities,  brengen wij dit Gezond Boerenverstand terug in Den Haag. Met 8 pijlers leggen wij een nieuw, stevig fundament onder de toekomst van een Gezond Platteland.

BBB vraagt landelijke aandacht voor lokale oplossingen.


8 BBB-pijlers
Het BBB-programma omvat 8 pijlers die per pijler worden ingeleid en ingevuld met concrete actiepunten. In het oog springende actiepunten zijn:

  1. Gezonde bodem: Vruchtbare gronden blijven beschikbaar voor voedselproductie.
  2. Gezonde planten: De emissies en vastlegging van broeikasgassen worden verrekend (dus uitstoot minus vastlegging).
  3. Gezonde dieren: Invoering van een fonds dat wordt gefinancierd door supermarkten. Uit dit fonds krijgen boeren een vergoeding voor extra (bovenwettelijke) dierwelzijns-, diergezondheids- en milieu inspanningen. Hoe meer inspanningen, hoe hoger de vergoedingen voor de boer.
  4. Gezonde boeren: Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren. Daarin is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Nederland. Sectoren worden niet als wisselgeld gebruikt, ten gunste van andere sectoren.
  5. Gezonde burgers: Er zijn goede voorzieningen (openbaar vervoer, scholen, geldautomaat, ambulance, politiepost, medische en culturele voorzieningen, snel internet) op het platteland waardoor oud en jong zich thuis kunnen blijven voelen in hun eigen regio.
  6. Gezonde economie: Er komt voldoende ontwikkelingsruimte voor alle producenten die ervoor kiezen om in Nederland te blijven. Nieuwe wet- en regelgeving wordt alleen ingevoerd, als ondernemers de extra kosten die daardoor op hun bord komen, in de prijs van hun product terugverdienen.
  7. Gezond onderwijs: Scholen op het platteland blijven open en ‘thuisnabij onderwijs’ staat centraal.
  8. Gezonde maatschappij: Er komt een herijking van de Natura 2000 gebieden. Te veel aangewezen gebieden, of gebieden die oneigenlijk zijn aangewezen worden geschrapt.

Het BBB-verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in samenspraak met de leden en diverse belangenbehartingsorganisaties. In de komende maanden zullen, indien nodig nog actiepunten worden toegevoegd. Medio november 2020 wordt na raadpleging van de leden de definitieve kieslijst bekend gemaakt. Dan wordt ook duidelijk wie de lijsttrekker wordt van BBB.

Alle actiepunten zijn hier te lezen.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Caroline van der Plas, tel.: 06 – 82 59 59 95 of [email protected]

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...