Kamervragen Omtzigt & Van der Plas over nieuwe berekeningen stikstof ministerie van financiën.

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen Omtzigt & Van der Plas over nieuwe berekeningen stikstof ministerie van financiën.

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen Omtzigt & Van der Plas over nieuwe berekeningen stikstof ministerie van financiën.

Gepubliceerd op: 11-07-2022

Vragen van de leden Omtzigt en Van der Plas aan de Minister-President, de minister van Landbouw, de minister voor Stikstof en de minister van Financiën over berekeningen over stikstof van het ministerie van financiën, die een totaal ander beeld op de stikstofproblematiek werpen en een aantal andere vragen over bemiddelingspoging van dhr. Remkes.

 1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Ministerie van Financiën: ‘Mindestikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’, waarin gesteld wordt dat er berekeningen zijn gemaakt op het ministerie van financiën waaruit blijkt dat het halen van de klimaatdoelstellingen leidt tot fors minder stikstofuitstoot en dus tot een lagere opgaven van bijvoorbeeld de landbouwsector om de kabinetsdoelstellingen in het stikstofbeleid te halen? (bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/10/stikstofdoel-landbouw-kan-lager-a4136100)
 2. Kunt u alle berekeningen die het afgelopen jaar op het ministerie van financiën gemaakt zijn over scenario’s van stikstofreductie en de financiële gevolgen in het afgelopen jaar binnen 24 uur aan de Kamer doen toekomen? Kunt u ervoor zorgen dat daar werkelijk alle doorgerekende scenario’s tussen zitten, inclusief degenen die in het bovenstaande artikel genoemd worden en in een eerder artikel in het NRC (bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/22/stikstofdoel-halen-met-gerichte-uitkoop-boeren-kost-helft-minder-a4134427)
 3. Welke van deze berekeningen, die aan de Kamer opgestuurd worden, zijn ook gedeeld met het ministerie van Landbouw en/of het kabinet? Kunt u dat per berekening meedelen, inclusief de datum van delen en met wie ze gedeeld zijn?
 4. Kunt u aangeven of er ook overleg geweest is over deze berekeningen tussen departementen, in onderraden of elders tussen bewindspersonen? Zo ja, kunt u dan een overzicht geven van deze overleggen, inclusief de conclusies? 
 5. Zijn er ook Kamerleden geïnformeerd over het bestaan van deze berekeningen of hebben zij deze berekeningen kunnen zien? Zo ja, wie en wanneer?
 6. Waarom is de Kamer niet op de hoogte gebracht van deze berekeningen, aangezien zij toch van groot belang waren voor het debat over het nationaal programma landelijk gebied (het rapport met de stikstofkaart), dat zeer expliciet als doelstellingen heeft natuur (stikstof), water en klimaat? (bron: hoofdstuk 2 van de startnotitie landelijk gebied)?
 7. Bent u ervan de hoogte dat de grondwet, artikel 68 een actieve informatieplicht kent, omdat bij de behandeling door de regering betoogd is dat bewindspersonen het parlement uit eigen beweging moeten informeren wanneer «dat in het belang van een goede en democratische bestuursvoering wenselijk is» (bron: Kamerstuk 19014, nr. 5)
 8. Bent u ervan op de hoogte dat die actieve informatieplicht keer op keer bevestigd is aan het parlement, bijvoorbeeld in 2002 en in 2016? 
 9. Deelt u de mening dat deze berekeningen en conclusies zeer relevant zijn voor de democratische bestuursvoering de afgelopen maand?
 10. Bent u van mening dat het kabinet zich aan artikel 68 van de grondwet gehouden heeft, terwijl het geen van de berekeningen aan de kamer gestuurd heeft? Kunt u die uitgebreid toelichten?
 11. Hoe beoordeelt u het feit dat er in de startnotitie hoge doelen voor stikstofreductie in de landbouw zijn vastgesteld zijn – en binnen drie weken door de Kamer zijn gejaagd – die geen rekening gehouden hebben met de daling van de stikstofuitstoot die plaatsvindt als nevenproduct van de uitstoot van broeikasgassen, de derde doelstelling van hetzelfde programma, die bovendien wettelijk is vastgelegd? 
 12. Hoe en op welk moment is de minister van financiën voor het eerst geïnformeerd over het bestaan van de berekeningen, waaruit blijkt dat er door de klimaatdoelen minder extra stikstofdaling nodig is om de regeerakkoord doelen te halen en dus ook miljarden minder uitgegeven hoeven te worden dan voorzien in het regeerakkoord?  (bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/10/stikstofdoel-landbouw-kan-lager-a4136100)
 13. In antwoorden op eerdere Kamervragen over de aanstelling van dhr Remkes als bemiddelaar/gespreksleider stelde de regering dat “De nationale doelstelling zoals opgenomen in het NPLG en het coalitieakkoord daarbij voor het kabinet vast [staan]”. Staan die doelstellingen (inclusief de reductiedoelstelling voor ammoniak) nog steeds vast, nu gebleken is dat er voor die reductiedoelstelling geen wettelijke basis bestaat en dat zelfs als die wettelijke basis zou bestaan, er minder reductie nodig zou zijn om de door de regering gewenste doelen te behalen?
 14. Kunt u de precieze vraag/verzoek/opdracht die u aan dhr. Remkes gesteld heeft aan de Kamer doen toekomen?
 15. Bent u nog steeds van mening dat dhr. Remkes (auteur van het rapport over stikstof en de betreffende zin het coalitieakkoord) onbevooroordeeld is als bemiddelaar/gespreksleider in het stikstofdossier?
 16. Wat is de wettelijke basis van de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied, nu daarin stikstofreductie doelstellingen staan die niet overeenkomen met de reductiedoelstellingen in artikel 1.12a van de wet natuurbescherming?
 17. Vindt u dat de startnotitie programma landelijk gebied op een zorgvuldige wijze en met voldoende inspraakmogelijkheden tot stand gekomen is? 
 18. Hoe beoordeelt u het feit dat u meerdere voorstellen uit de oppositie heeft afgewezen om een deel van de middelen beschikbaar voor stikstof (ongeveer 24 miljard euro) in te zetten voor koopkracht van de 1,2 miljoen huishoudens, die hun voedsel en energierekeningen niet langer kunnen betalen?
 19. Bent u voornemens om de reductiedoelstellingen in de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied naar beneden aan te passen? Kunt u uitleggen waarom wel/niet en tot welk niveau?
 20. Wilt u deze vragen een voor een en binnen tien dagen beantwoorden en indien er een Kamerdebat over stikstof gehouden wordt in het reces, beantwoorden voor dat Kamerdebat?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...