BBB: Passend Onderwijs blijft uitdaging voor Toekomst

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB: Passend Onderwijs blijft uitdaging voor Toekomst

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB: Passend Onderwijs blijft uitdaging voor Toekomst

Gepubliceerd op: 29-05-2024

Tijdens het debat over passend onderwijs heeft BBB-Kamerlid Claudia van Zanten een pleidooi gehouden voor een realistische en haalbare aanpak van inclusief onderwijs. Claudia deelde inspirerende voorbeelden van succesvolle initiatieven, zoals het Samen naar School-project, waar kinderen met zware beperkingen in een reguliere schoolomgeving worden ondersteund door diverse partijen. Toch benadrukte ze ook de complexiteit en de huidige uitdagingen in het onderwijsveld.

Kritiek op Ambities Ministerie
Van Zanten wees op de ambitie om in 2035 zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te bieden, maar uitte haar zorgen over de haalbaarheid van de verregaande inclusieve ambities van de minister. Volgens Van Zanten is het schrappen van de nuance rondom gespecialiseerd onderwijs in de nieuwe definitie een stap te ver. Ze stelde dat voor sommige leerlingen speciaal onderwijs noodzakelijk blijft, zoals ook bleek uit het rondetafelgesprek van vorige week.

Huidige Uitdagingen en Tekorten
Het BBB-Kamerlid benadrukte dat passend onderwijs in de praktijk vaak nog een papieren werkelijkheid is. Een groot tekort aan leraren en overvolle klassen zorgen voor een hoge werkdruk. Bovendien ontbreekt het leraren soms aan de juiste kennis om passend onderwijs te verzorgen. Zo krijgen veel lerarenopleidingen nog steeds geen aandacht voor hoogbegaafdheid, zoals wetenschapper Willy de Heer opmerkte.

Oproep tot Evaluatie en Reactie van de Minister
Van Zanten vroeg de minister om een reactie op het feit dat de maatregelen in de Verbeteraanpak Passend Onderwijs nog niet het gewenste effect hebben gehad. Ze benadrukte dat we voorlopig niet zonder gespecialiseerd onderwijs kunnen. Daarnaast kaartte ze het probleem aan dat scholen geen geld hebben voor ondersteuning, terwijl beschikbare budgetten elders blijven liggen. Dit leidt tot een vicieuze cirkel waarin kinderen naar gespecialiseerd onderwijs worden gestuurd vanwege een tekort aan middelen in het reguliere onderwijs, wat weer hogere kosten met zich meebrengt.

Suggesties vanuit het Onderwijsveld
Vanuit het onderwijsveld zijn diverse suggesties aangedragen om de randvoorwaarden voor goed passend onderwijs te verbeteren. Zo pleit BBB voor kleinere klassen om de werkdruk te verlagen en het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Ook benadrukte Van Zanten de noodzaak om de expertise van gespecialiseerd onderwijs beter te integreren in reguliere scholen en om onderwijs en jeugdzorg nauwer te laten samenwerken.

Twijfels over Volledige Inclusiviteit in 2035
Tot slot uitte Van Zanten haar twijfels over de haalbaarheid van een volledige overgang naar inclusief onderwijs in 2035. Ze riep op tot structurele oplossingen om de vicieuze cirkel van tekorten en hoge werkdruk te doorbreken, waarbij in de eerste plaats geluisterd moet worden naar de behoeften van kinderen, ouders en scholen.

BBB blijft zich inzetten voor realistisch en effectief passend onderwijs, waarbij het welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen centraal staan.

Bekijk hier onder de inbreng van BBB-Kamerlid Claudia van Zanten

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...