Gezondheid: meer dan de som der delen! 

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Gezondheid: meer dan de som der delen! 

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Gezondheid: meer dan de som der delen! 

Gepubliceerd op: 23-11-2022

De Europese Commissie heeft een zogenaamde ‘Raadsaanbeveling toegang tot betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg’ gedaan. De Commissie wil de lidstaten steunen om toegang tot betaalbare en hoogwaardige zorg te verbeteren. De zorg moet “tijdig, alomvattend en betaalbaar” zijn. BBB vindt dat een goed idee, maar heeft wel wat bedenkingen bij de invulling die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan deze uitgangspunten geeft. Door middel van een inbreng in het schriftelijke overleg over dit onderwerp heeft BBB dan ook vragen hierover gesteld. 

Op de dag van dit overleg verscheen een artikel waarin zorgverzekeraar CZ laat weten niet meer te kunnen garanderen dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is. Dit baart BBB veel zorgen: het Nederlandse gezondheidsbeleid ligt bepaald niet op koers! Toch wil de minister niet voldoen aan alle punten uit de Raadsaanbeveling. BBB heeft daarover uitleg gevraagd. 

Sluiten Spoedeisende Hulp
De Europese Commissie stelt dat toegankelijke zorg op het platteland verbeterd moet worden. Een uitgangspunt dat BBB van harte ondersteunt. Echter de minister werkt, onder andere in het Integraal Zorgakkoord, alleen maar toe naar minder toegankelijkheid en zet zelfs het voortbestaan van ziekenhuizen op het spel door Spoedeisende Hulp posten te sluiten die van wezenlijk belang zijn voor de afdelingen binnen een ziekenhuis! 

BBB vindt dat het Integraal Zorgakkoord en de beleidsagenda acute zorg haaks staan op toegankelijke zorg op het platteland en wil graag harde garanties van de minister over deze toegankelijkheid. In een onlangs gehouden debat over de acute zorg liet de minister weten dat het allemaal wel mee valt en dat de Kamerleden (meerdere fracties maken zich hier zorgen over) het verkeerd zien. BBB wil weten hoe de minister gaat garanderen dat zijn beloftes ook daadwerkelijk waarheid worden. 

Ondersteunen mantelzorgers
Eén van de punten waarop Nederland niet wil voldoen aan de Raadsaanbeveling is de steun voor mantelzorgers. De Europese Commissie ziet een grote rol voor mantelzorgers en wil dat deze meer sociale zekerheid en financiële steun krijgen. BBB ziet dat steeds meer mensen mantelzorger moeten worden vanwege de enorme zorgvraag en het tekort aan personeel. Mantelzorger zijn is vaak heel zwaar. Mensen moeten deze zorg combineren met hun eigen bezigheden, zoals werk of gezin. BBB vindt het van groot belang dat deze mensen goed ondersteund worden.  Het kan niet zo zijn dat we tekorten in de zorg afwentelen op mantelzorgers. De minister vindt echter dat er voldoende ondersteuning is voor mantelzorgers. BBB heeft daar uitleg over gevraagd. 

Langdurige zorg
De Europese Commissie wilde ‘het uitbreiden van langdurige zorg’ ook als speerpunt opnemen, maar mede onder druk van Nederland is dit veranderd naar ‘het in balans brengen van vraag en aanbod van langdurige zorg’. BBB denkt dat het Nederlandse beleid niet in lijn ligt hiermee, omdat de minister deze balans vast legt in een personeelsnorm. BBB denkt dat de complexiteit van de zorgvraag sterk bepalend is voor die balans en dat een harde personeelsnorm daar geen recht aan doet. Ook hierover heeft BBB uitleg gevraagd. 

Actieplan is een kans!
Ten slotte wil de Commissie dat de lidstaten een Nationaal Actieplan maken, de minister ziet dat niet zo zitten omdat de zorg in Nederland daarvoor te complex is. BBB denkt dat het Actieplan juist een kans is om de verschillende onderdelen meer aan elkaar te verbinden. De zorg kenmerkt zich door een wirwar van plannen, nota’s en intenties. Dit werkt de complexiteit juist in de hand. De zorg is nu ‘de som der delen’ en daarbij mist nog al eens het grote geheel.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...