Standpunten over de jacht

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Standpunten over de jacht

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Standpunten over de jacht

Gepubliceerd op: 20-02-2021

Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de aanloop naar de verkiezingen voert de Jagersvereniging campagne. Onder het motto ‘Beter beleid, beter natuurbeheer’ pleiten ze bij de landelijke politiek voor beleid, waar jagers en wildbeheereenheden op een goede manier uitvoering aan kunnen geven.

In Nederland mag worden gejaagd op haas, fazant, eend, houtduif en konijn, bij de rest van het wild is sprake van beheer en schade bestrijding.

Hoe ziet BBB de jacht? “Jacht en natuur horen onlosmakelijk bij elkaar. Beheersjacht is essentieel voor balans in de natuur en andere belangen in het landschap” aldus lijsttrekker Caroline van der Plas.

Waarom steunen wij de jagers?

  • Omdat haas en konijn nog steeds veel en wijdverspreid in NL voorkomen.
  • Omdat inperking van de nationale wildlijst strijdig is met het Europees Verdrag voor Rechten vd Mens en de Benelux-overeenkomst jacht en wildbeheer.

Haas en konijn zijn op rode lijst van LNV aangemerkt als ‘gevoelig’, omdat aantallen van 2019 afgezet werden tegen geschatte aantallen van 1950. Minister Schouten gaf bij publicatie echter aan dat geen enkele aanleiding is om haas en konijn van wildlijst te schrappen. Het was niet nodig volgens Schouten, omdat haas en konijn in Nederland nog steeds zeer algemeen en talrijk voorkomen. De Zoogdiervereniging meldde in recente publicaties ook dat de hazenpopulatie in NL de laatste 20 jaar stabiel is. Cijfers over aanwezigheid haas en konijn kloppen met tellingen van jagers en wildbeheereenheden, waarop provincies hun faunabeleid baseren. D66 en oppositiepartijen negeren feitelijke informatie over hazen- en konijnenstand in NL en houden stemmers geen juiste feiten voor.

BBB is  het eens met de Jagersvereniging om de motie hierover onuitvoerbaar te verklaren en  de Wet Natuurbescherming en Omgevingswet niet aan te passen. Net als jagers vindt BBB dat gezond verstand moet regeren. Jagers en wildbeheereenheden zorgen voor goed faunabeheer. Emotiepolitiek is kiezersbedrog. BBB is dus tegen het plaatsen van haas en konijn op de rode lijst en wil dat de jacht hier op open moet blijven.

In ons programma is aandacht voor wild:

  • Schademeldingen (als gevolg van bijv. ganzen, wolven en wilde zwijnen) bij het Faunafonds zijn gratis in plaats van honderden euro’s en worden volgens landelijk uniforme regels afgewikkeld.
  • We handhaven de nulstand van wilde zwijnen buiten aangewezen natuurgebieden. Hiervoor worden voldoende middelen vrijgemaakt zodat er geen overlast is van zwart wild in percelen van boeren en tuinen van burgers.

 

BBB werd door de Jagersvereniging ook om standpunten gevraagd over de jacht:

Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor behoud van ons landschap.

Standpunt BBB
Eens. Boerennatuur is ook natuur. Boerennatuur hangt nauw samen met beheersjacht en zorgt voor het behoud van ons waardevolle cultuurlandschap. Boerennatuur wordt als zodanig door de overheid erkend, gewaardeerd en gestimuleerd. Natuurorganisaties die worden gesubsidieerd door de overheid, nemen het belang van behoud van boerennatuur mee in hun campagnes en dragen actief uit dat boerennatuur ook natuur is. Daarin wordt ook nadrukkelijk de jacht genoemd. Jacht en natuur horen onlosmakelijk bij elkaar. Beheersjacht is essentieel voor balans in de natuur en andere belangen in het landschap. Pulsvisserij moet zo snel mogelijk weer worden toegelaten en het Kabinet spant zich daarvoor tot het uiterste in.
We handhaven de nulstand van wilde zwijnen buiten aangewezen natuurgebieden. Hiervoor worden voldoende middelen vrijgemaakt zodat er geen overlast is van “zwart wild” in tuinen van burgers en minder risico op verspreiding van Afrikaanse varkenspest. Jagers, provincies en natuurorganisaties werken hierbij nauw samen. Provincies zijn verplicht de nulstand te handhaven en leggen geen blokkades op.

Om landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen moet er meer nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

Standpunt BBB
Eens. Dieren die in zodanig grote aantallen voorkomen (zoals ganzen, reeën, wilde zwijnen) dat ze maatschappelijke, ecologische en economische schade veroorzaken, moeten onder het jachtregime worden beheerd. Dit voorkomt schade door wilde dieren en bespaart de overheid miljoenen. Miljoenen die ook kunnen worden gestoken in natuurbeheer. Ook moet de jacht op de vos met een lichtbak mogelijk worden en jacht op ganzen de hele dag in plaats van tot een bepaald tijdstip. Schademeldingen (als gevolg van bijv. ganzen, wolven en wilde zwijnen) bij het Faunafonds moeten gratis zijn in plaats van honderden euro’s en worden volgens landelijk uniforme regels afgewikkeld.

Hoe verhouden de verkiezingsprogramma’s zich tot de belangen van de jagers?

BBB is vanzelfsprekend ook te vinden in de verkiezingsspecial van de jagersvereniging:  https://www.jagersvereniging.nl/tk2021/

Bij de StemWijzer is ook een stelling over de jacht aangeleverd:

Jacht is essentieel voor goed faunabeheer
Het BBB antwoord: Geheel mee eens
Zonder jacht geen gezonde fauna. Minder bureaucratische regels voor beheersjacht. Dieren die vanwege grote aantallen maatschappelijke, ecologische en economische schade veroorzaken, moeten onder het jachtregime worden beheerd. Handhaving nulstand wilde zwijnen buiten aangewezen natuurgebieden. Hiervoor worden voldoende middelen vrijgemaakt.

Fotocredits: Jagersvereniging

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...