Klachtenregeling

Deze Klachtenregeling is opgesteld met de insteek dat eenieder binnen de BoerBurgerBeweging in een situatie kan komen dat men een Klacht in wil dienen. Hoewel het de voorkeur geniet er eerst onderling uit te komen en dit ook de eerste stap moet zijn, kan daarna toch een situatie ontstaan dat er geen bevredigend resultaat is bereikt. Een Klacht indienen geschiedt schriftelijk bij de Klachtencommissie (bijlage II). De volgende stap is behandeling door de Klachtencommissie. De Klachtencommissie beschouwt de Klacht gegrond of ongegrond.

Stappen vóór het indienen van een Klacht bij de Klachtencommissie

Omdat het de voorkeur verdient dat problemen en Klachten zoveel mogelijk snel worden besproken en opgelost, is het uitgangspunt dat voordat een Klacht wordt ingediend bij de Klachtencommissie, de Klager eerst een of meer van de hieronder volgende stappen zet, desgewenst met ondersteuning van de Vertrouwenspersoon.
De Klager maakt het probleem bespreekbaar bij degene die in de ogen van de Klager de veroorzaker is van, dan wel verantwoordelijk is voor het ontstane probleem, met als doel het probleem gezamenlijk op te lossen. Als een direct gesprek met de veroorzaker niet werkt of niet wenselijk is, kan de Klager het gesprek aangaan met de Vertrouwenspersoon.
De Klager bespreekt het probleem met de Vertrouwenspersoon om samen tot een oplossing te komen. Dat kan een vervolggesprek zijn, maar het kan ook het doorzetten van de Klacht naar de Klachtencommissie zijn. De Vertrouwenspersoon stelt hierbij de wens van de Klager centraal en tracht de vraag ‘Wat wil de Klager nu echt?’ te beantwoorden. Indien men gezamenlijk tot een werkwijze is gekomen dan spiegelt de Vertrouwenspersoon deze met een lid van de Klachtencommissie.

Klachten

De volgende Klachten vallen onder de Klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie worden behandeld:

  1. Klachten waarbij de Vertrouwenspersoon ingeschakeld kan worden:
    1. Klachten over een gedrag of gedragingen in strijd met de gedragsregels of normale omgangsvormen.
    2. Ongewenst gedrag (pesten, intimidatie, discriminatie en agressie).
  2. Overige Klachten:
    1. Klachten over een organisatorische situatie binnen BBB (omstandigheden en gebeurtenissen in of op het werk) die nadelige gevolgen heeft of heeft gehad voor de Klager.
    2. Klachten over het functioneren en/of optreden van bestuursleden of enig ander lid van BBB.

Aanmelden