Verkiezingsprogramma Utrecht

De provincie Utrecht is een midden-bestuur dat inspireert, innoveert en investeert in opgedragen en zelf geïnitieerde maatschappelijke opgaven die gemeentelijke en lokale overheden overstijgen. Wij werken samen als partner, met andere overheden, bedrijven en burgers om deze maatschappelijke opgaven te realiseren.

Wij zijn gericht op de ontwikkeling van onze geografie en leefomgeving voor een toekomst waarin we inspirerend perspectief bieden voor alle inwoners van de provincie Utrecht. Waar het gaat om economisch belangrijke onderwerpen zoals landbouw, infrastructuur, bedrijfsleven en mobiliteit maar ook onderwerpen die aan de basis van ons welbevinden liggen, ruimtelijke inrichting, natuur, cultuur en zorg. We nemen onze verantwoordelijkheid als geografisch knooppunt van het land.

Met een compacte organisatie en een transparant bestuur, gericht op kerntaken en verantwoordelijkheden, werken wij aan de kwaliteit van leefomgeving en het vergroten van betrokkenheid van inwoners met die leefomgeving. Ons doel is dat iedereen in de Provincie Utrecht gezond en plezierig kan wonen, werken, recreëren en participeren. We sporen inwoners aan mee te denken en te werken aan een provincie waarin alle mensen zich thuis voelen.

Vragen?

Voor vragen mail naar [email protected].

bbb_logo_2022
bbb_logo_2022

Speerpunten BBB Utrecht

  • BBB zorgt voor een merkbare verbetering van de leefbaarheid van, en de verbinding tussen, het platteland en de stad.

  • BBB vindt dat er voor iedere inwoner in Utrecht een thuis moet zijn. Wij zien kansen voor extra woningen binnen de bestaande contouren en daarbuiten.

  • BBB zorgt voor een provincie die overal goed bereikbaar is met OV, fi ets en auto. De bus moet weer terug in de straat.

  • BBB wil zonne-energie opwekking binnen de bestaande bebouwde ruimte. Zo maken we efficiënt gebruik van de schaarse ruimte in onze provincie.

  • BBB gaat voor een sterke natuur die prima samen gaat met een productieve, duurzame landbouw of recreatie.

  • BBB zet burgerparticipatie centraal in toekomstig beleid. Burgers krijgen zeggenschap over ingrijpende besluiten.

Klik op afbeelding voor download.
bbb_logo_2022

VERKIEZINGSPROGRAMMA UTRECHT

 

TOEKOMST VAN DE PROVINCIE UTRECHT

De provincie Utrecht is een midden-bestuur dat inspireert, innoveert en investeert in opgedragen en zelf geïnitieerde maatschappelijke opgaven die gemeentelijke en lokale overheden overstijgen. Wij werken samen als partner, met andere overheden, bedrijven en burgers om deze maatschappelijke opgaven te realiseren.

Wij zijn gericht op de ontwikkeling van onze geografie en leefomgeving voor een toekomst waarin we inspirerend perspectief bieden voor alle inwoners van de provincie Utrecht. Waar het gaat om economisch belangrijke onderwerpen zoals landbouw, infrastructuur, bedrijfsleven en mobiliteit maar ook onderwerpen die aan de basis van ons welbevinden liggen, ruimtelijke inrichting, natuur, cultuur en zorg. We nemen onze verantwoordelijkheid als geografisch knooppunt van het land.

Met een compacte organisatie en een transparant bestuur, gericht op kerntaken en verantwoordelijkheden, werken wij aan de kwaliteit van leefomgeving en het vergroten van betrokkenheid van inwoners met die leefomgeving. Ons doel is dat iedereen in de Provincie Utrecht gezond en plezierig kan wonen, werken, recreëren en participeren. We sporen inwoners aan mee te denken en te werken aan een provincie waarin alle mensen zich thuis voelen.

 

1          GEZONDE BODEM, PLANTEN EN DIEREN

“Landbouw, Natuur, Water, Biodiversiteit”

BBB is trots op de Utrechtse boeren; landbouw is en blijft een belangrijke economische activiteit in de provincie. De agrarische sector neemt haar verantwoordelijkheid voor milieuvraagstukken en reduceert haar impact tot aanvaardbare waarden. Een sterke natuur en productieve, duurzame landbouw gaan prima samen. Biodiversiteit en agrarische ondernemingen en activiteiten beginnen met een gezonde bodem en zorgvuldig waterbeheer. Boeren, burgers en ondernemingen dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor natuur, water en biodiversiteit, zowel in het stedelijk gebied als het buitengebied. De provincie ondersteunt boeren die inzetten op innovatie (zowel technische of systeem innovaties, als managementmaatregelen. Het te voeren beleid moet gebaseerd zijn op juist gemeten waarden (meten=weten).

 

2          GEZONDE BURGERS “Jeugd, Zorg, Welvaart, Gelijkwaardigheid”

Gezondheid is één van de belangrijkste zaken in het leven van mensen. In de visie van BBB is gezondheid het resultaat van een samenspel tussen individu en omgeving. We zijn gelijkwaardig en inclusief, ieder individu is anders maar iedereen hoort erbij! Gezondheid heeft een belangrijke relatie met je plek en plaats in de maatschappij en de mate waarin je deelt in de welvaart. De provincie kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde omgeving. Dat gaat het best wanneer de provincie dat doet samen met de omgeving. We geloven in een integrale omgevingsgerichte aanpak die inspeelt op, wat er leeft bij inwoners. Een aanpak samen met (maatschappelijke) organisaties, gemeenten en de inwoners zelf. Niet elke wijk, streek of dorp kan zelf invulling geven aan wensen en ook instellingen hebben faciliteiten die nodig zijn voor gezonde burgers niet altijd beschikbaar. Daarom is de noodzaak dat de provincie coördineert en faciliteert om dit mogelijk te maken wat regionaal/lokaal niet haalbaar is. Uiteraard geldt dit ook op het gebied van preventie.

 

3          GEZONDE MAATSCHAPPIJ “Isolatie, Energie, Milieu, Wind/Zon”

Verduurzaming begint met het verminderen van het gebruik van energie en dat kunnen burgers en bedrijven samen vormgeven. Er is enorm veel energie winst te halen wanneer de provincie dit met beleid faciliteert en stimuleert. De noodzaak om andere energiebronnen aan te boren is evident en wat BBB betreft hebben burgers en bedrijven samen de kritische massa en de ruimte om energie op te wekken waar deze ook wordt gebruikt. Zonne-energie opwekken binnen bestaande bebouwde ruimte is niet alleen milieu-efficiënt maar ook ruimte en infrastructuur efficiënt. Zo wordt energie een democratisch goed en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zien een noodzaak voor burgerparticipatie in grootschalige energievoorziening. Alleen op die wijze ontstaat er draagvlak. Onze provincie heeft, gezien haar ligging, de agrarische functie en het natuurschoon ook beperkingen. Vanuit dit perspectief zien we geen mogelijkheden voor grootschalige zonne- velden en windmolens of windturbines. BBB is voorstander van kernenergie.

 

4          GEZONDE MAATSCHAPPIJ “Burgerparticipatie, Transparantie, Privacy, Digitaal”

De toenemende polarisatie tussen bevolkingsgroepen en de toegenomen wens van burgers om gehoord te worden zijn thema’s die centraal staan in politiek, bestuur en besluitvorming in de toekomst. Er zijn meerdere “kloven te dichten”! Voor BBB staat burgerparticipatie centraal in toekomstig beleid. Geen nieuwe structuren, maar het beter inzetten van bestaande maatschappelijke structuren is het devies. Participatie gedijt alleen bij transparantie over die participatie en over besluitvorming en hier ligt een belangrijke rol voor het Provinciaal bestuur. De wereld wordt digitaler en dat zien we ook als een kans. Digitalisering biedt het provinciaal bestuur middelen om te verbinden en zo om dichter bij haar burgers en bedrijven te staan. Naast dat het een kans is, dient wel afgewogen te worden wanneer het effectief is om digitaal contact in te zetten bij het communiceren met burgers. Er zijn situaties te bedenken waarbij een fysieke bijeenkomst effectiever zou kunnen zijn, dan een online meeting. Dit versterkt gelijkwaardigheid, verbinding en het herstel van vertrouwen.

 

5          GEZONDE MAATSCHAPPIJ “Erfgoed, Cultuur, MKB, Recreatie, (dorps)Historie”

Je kunt ver komen als je begrijpt waar je vandaan komt! Wederzijds begrip is eenvoudiger als je elkaars waarden kent. Het is deze werkelijkheid waardoor BBB veel waarde hecht aan het in stand houden en ondersteunen van een gevarieerd en breed aanbod op het gebied van erfgoed, cultuur en dorpshistorie. Het zijn verbindende elementen in onze samenleving en BBB vindt dat burgers uitgenodigd mogen worden om ook zelf initiatieven te ontplooien die daaraan bijdragen. Het MKB is van belang voor de plattelandseconomie en draagt bij aan de leefbaarheid van de verschillende regio’s. Het provinciaal beleid is er gericht op een gunstig vestigingsklimaat voor MKB-ondernemers. In een gehaaste en steeds meer verstedelijkte samenleving dragen recreatie en buitensporten bij aan verbinding en welbevinden van burgers. De provincie Utrecht is bij uitstek een provincie die zich daarvoor leent. We versterken de recreatieve mogelijkheden, voor inwoners van de provincie Utrecht en omstreken, en tegelijkertijd borgen we de omgeving en leef kwaliteit voor inwoners, natuur en dieren van de gebieden waarin we recreëren.

 

6          GEZOND WONEN “(duurzaam) Wonen, Inrichting, Bestemmingsplannen, Waterschappen”

Iedere burger een thuis! Dat is de laatste jaren geen vanzelfsprekendheid. In de Provincie Utrecht moet versneld meer woonruimte gecreëerd kunnen worden en BBB ziet kansen zowel binnen bestaande contouren als daarbuiten, indien inpasbaar vanuit omgevingskwaliteit. We creëren kansen door meer ruimte te geven aan herbestemmen zoals woningdelen waardoor de doorstroom tussen generaties makkelijker verloopt. De provincie is bij uitstek in staat om te sturen op aspecten als toewijzingen en zelfbewoning. Op deze wijze ontstaat een eerlijk speelveld in de provincie, in stad en op het platteland. Daarnaast is er een bouwopgave, die we vormgeven voornamelijk in (en in uitbreiding) van de steden en waar nodig, en passend in omgevingskwaliteit, in dorpen of buitengebied. Wat BBB betreft versnellen we de bouw in polder Rijnenburg.

Beleidsmatig versimpelen en versnellen kan ook kansen geven. We staan voor een woonbeleid gericht op energieneutraliteit en duurzaamheid en met respect voor inspraak, ruimtelijke en natuurkwaliteit. De waterhuishouding speelt een grote rol in de kwaliteit van de buitenruimte. BBB vindt dat de provincie een belangrijke samenwerking heeft met de waterschappen om de waterhuishouding te verbeteren en te verduurzamen.

 

7          GEZONDE ECONOMIE “OV, Bereikbaarheid, Infrastructuur, Transport”

Bijna iedereen is dagelijks onderweg. Naar school, werk, familie, vrienden, sport of andere vrijetijdsbesteding. Een goede infrastructuur verbindt en brengt de economie in beweging! Utrecht is een nationaal knooppunt en dat schept verantwoordelijkheden voor burgers en bedrijven binnen maar ook van buiten de provincie. Versterking van openbaar vervoer in stad en streek is het devies. Beschikbaarheid, comfort en betaalbaarheid zijn de aanjagers voor verduurzaming van mobiliteit in de breedste zin. Door de juiste stimulans kan de provincie verduurzaming van mobiliteit faciliteren. Er is steeds meer digitalisering in de economie en de maatschappij en de digitale snelweg is een belangrijk deel van de mobiliteit van de toekomst. Digitalisering en digitale platformen maken ook verduurzaming van de fysieke mobiliteit mogelijk. De provincie Utrecht is en zal bij uitstek de provincie zijn die investeert in deze toekomst.

 

8          GEZONDE ECONOMIE

“Bestuur, Bestuur uitgaven, Financieel beleid en Verantwoording”

BBB vindt het belangrijk dat het bestuur van de provincie zich richt op haar kerntaken en verantwoordelijkheden. Een focus op kerntaken en rolzuiverheid vergroot de effectiviteit en voorkomt bureaucratie. Wanneer beleid en uitvoering ingevuld wordt door regio betrokken en ook kundige vakmensen verhoogt dat draagvlak en verlaagt kosten. Toegankelijke en transparante verantwoordingsinformatie vergroot de geloofwaardigheid van het bestuur en de snelheid van besluitvorming. BBB staat voor een degelijk financieel beleid, gebaseerd op doelmatigheid waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld tussen burgers en bedrijven. Investeren doen we nooit alleen, altijd samen met stakeholders zodat we door een intrinsiek draagvlak de impact en het resultaat van investeringen vergroten.

 

 

9          GEZONDE REGIO’S

“Vecht en Plassen, Het Groene Hart, Utrecht (stad), Utrechtse Heuvelrug, Eemland”

Onze identiteit en persoonlijke en maatschappelijke prioriteit is nu eenmaal sterk verbonden met de stad, dorp, streek, wijk of straat waar je in woont. Dat geldt ook voor de politieke oriëntatie en agenda. BBB staat voor een provinciaal beleid dat antwoorden geeft op regionale vragen en oplossingen biedt voor lokale uitdagingen.

 

 

1: GEZONDE BODEM, PLANTEN EN DIEREN

LANDBOUW

Landbouw is en blijft een belangrijke economische activiteit in de provincie Utrecht. De landbouwsector maakt enerzijds gebruik van de natuurlijke omgeving om voedselvoorziening mogelijk te maken en ze geeft anderzijds vorm aan de activiteiten in het kader van natuurversterking en recreatie. BBB is trots op de boeren in onze provincie. De agrarische sector neemt haar verantwoordelijkheid voor milieuvraagstukken en reduceert haar impact tot aanvaardbare waarden, op basis van juist gemeten waarden (meten = weten). Veel boeren dragen actief bij aan innovatie door hun participatie binnen diverse projecten en pilots zoals bijvoorbeeld in de Regio Foodvalley en in Utrecht-west rondom het Veenweiden Innovatiecentrum en in andere trajecten. BBB wil in meer gebieden inzetten op praktijkproeven met diverse innovaties (zowel technisch als managementmaatregelen) en de opschaling daarvan. De geleerde lessen moeten toegankelijker worden voor andere boeren uit de provincie. Jonge boeren hebben de toekomst en daarom moet de provincie inzetten op beleid met voldoende perspectief voor de volgende generatie. Meer lokale en regionale ketens kunnen kansrijk zijn voor een deel van de boeren uit onze provincie. Ook versterken we daarmee de relaties tussen boer en burger en tussen stad en platteland. Boeren die kansen zien in natuur inclusief ondernemen of biologisch worden door de provincie ondersteund in hun zoektocht naar een verdienmodel met voldoende verdienvermogen. Als boeren vanuit hun eigen keuze willen stoppen met hun bedrijf wordt dat d.m.v. eerlijke en transparante afstemming (overheid – boer) mogelijk gemaakt (geen gedwongen uitkoop). Waar mogelijk, worden vrijgekomen agrarische gronden ingezet voor “verkaveling/verplaatsing” of waar noodzakelijk ten behoeve van andere beleidsdoelen zoals wonen.

 

NATUUR EN WATER

BBB wil de verbinding tussen de boer, de burger, de stad, natuur en het platteland versterken. BBB wil dat doen door meer groen in en rond de stad, en het verhogen van de leefbaarheid van het stedelijk gebied. We staan voor realistische doelstellingen voor de versterking van de natuurgebieden in de provincie. We zijn daarom tegen de aanwijzing van nieuwe natuur in onze provincie.

We zien natuur minder als gebied met een “aparte status”. Natuur moet samen kunnen gaan met recreatie en agrarische activiteiten wanneer we samen daar verantwoordelijk invulling aangeven. We erkennen een rol voor boeren in de uitvoering van dat beleid en in het natuurbeheer, mits dat gekoppeld is aan een passend verdienmodel. BBB staat voor een zorgvuldig waterbeheer waarbij verbetering van de waterkwaliteit en optimalisatie van beschikbaarheid centraal staan. We streven naar een waterbeheer dat doelstellingen van natuur, recreatie en agrarische activiteiten verenigd. We investeren in water beschikbaarheid, hergebruik en in het voorkomen van wateroverlast. Versterking en beheer van natuur en water is gestoeld op wetenschap en waarneming, gemeten waarden staan centraal in beleidsuitvoering, vergunningverlening en handhaving. We staan voor transparantie in doelstellingen, beheerprincipes en data. BBB is heel kritisch op het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden. Voor BBB is het belangrijk dat landbouwkundige bedrijvigheid mogelijk blijft in het veenweidegebied. Pilots met waterinfiltratiesystemen en andere maatregelen geven hoopvolle eerste resultaten. Deze zouden op grotere schaal toegepast moeten worden.

 

BIODIVERSITEIT

BBB herkent het belang van het versterken van biodiversiteit. Biodiversiteit is niet alleen een zaak van natuurbeheerders en landbouwers. Het is een zaak voor eenieder die een verantwoordelijkheid heeft voor een stukje buitenruimte, dus ook in wijken, steden en dorpen. Bij inrichting en beheer van infrastructuur en industriële omgevingen wordt gevraagd naar een actieve opstelling van eenieder om plaats te bieden aan inheemse flora en fauna in de buitenruimte en om de verspreiding van exoten te voorkomen. Uniforme en brede monitoring vormt de basis voor natuurbeheer. Hiertoe behoort ook een actief flora en faunabeheer in het bijzonder wildbeheer door regionale wildbeheer eenheden (WBE).

 

SPEERPUNTEN BBB  UTRECHT:

We herijken natuur en biodiversiteit doelstellingen vanuit een integraal perspectief in een gebiedsgerichte aanpak voor landbouw, natuur en recreatie. Utrechtse Heuvelrug (NNN) is geen Natura-2000 gebied en wordt ook niet zodanig behandeld.

De aanpak van stikstof beleid wordt gerationaliseerd, niet dieraantallen en hectares, maar natuurkwaliteit (vogel/habitat richtlijnen) zijn leidend. Innovatie wordt ingezet om te reduceren, ruimte die ontstaat door vrijwillige bedrijfsbeëindiging wordt ingezet om voor andere agrarische ondernemers continuïteit te bieden (voorrang PAS-melders).

De provincie stelt actief doelstellingen en richtlijnen voor emissiereductie van industrie en andere sectoren en voert (en handhaaft) een beleid waarin deze sectoren hun emissie- doelstellingen realiseren.

De emissiereductie (NOx en NH3) is en blijft een beleidsdoelstelling voor alle sectoren maar doelstellingen en uitvoeringsplannen dienen economisch en sociaal doelmatig te zijn. Er komt een schot tussen NOx en NH3. Dat betekent dat er geen boerenbedrijven kunnen worden opgekocht voor de aanleg van wegen of industrie.

De provincie is zeer kritisch op emissies die van afstand uit aanliggende provincies neer- slaan, in het bijzonder NOx en beïnvloed aanliggende provincies op reductie daarvan.

De provincie start een agro-innovatiefonds dat ingezet kan worden voor het toepassen van innovaties om zo de reductie van milieu impact van de landbouw te bewerkstelligen.

We zijn voorstander van een “provinciale agrarische grondbank” die optimale ruimtelijke inzet van agrarisch areaal mogelijk maakt en primair ten dienste staat de continuïteit van agrarische bedrijven te versterken. De grond in deze bank wordt geoormerkt als agrarische grond en kan niet worden ingezet voor andere beleidsdoelstellingen.

Boeren kunnen alleen extensiveren wanneer zij toegang hebben tot of kunnen beschikken over voldoende grond. Er zijn succesvolle voorbeelden van samenwerkingen tussen boeren en TBO’s. De provincie moet dit soort samenwerkingen meer stimuleren en eventueel faciliteren.

De provincie ontwikkelt een kader en een informatie infrastructuur voor natuur en biodiversiteit waarneming en kwaliteit metingen voor bodem, water en lucht (bijvoorbeeld via riool en overstorten).

De provincie onderzoekt samen met de gemeenten of waterbergingscapaciteit van de steden en dorpen nog voldoende is en zet in op recirculatie en infiltratie waar mogelijk.

De komende periode wil BBB samen met boeren, voedselproducenten en de (super)markt gaan inzetten op het promoten van het eten van lokale producten uit de provincie, bijvoorbeeld door het creëren van regionaal stempel van origine en kwaliteit. Waar voeding uit de natuur betreft is dat gebaseerd het ‘wise use’-principe, dat wil zeggen dat er verantwoord kan worden benut uit de natuur. De provincie heeft een rol om dit aan de inwoners uit te leggen en streekproducten bij hen te promoten.

We stimuleren de vergroening van bermen in het buitengebied (met gebruikmaking van inheemse soorten en uitsluiten van voor mens en dier giftige soorten) en intensiveren ecologisch beheer.

We starten een communicatiestrategie vanuit de provincie Utrecht waarbij de ecologische uitdagingen worden uitgelegd, initiatieven worden gepresenteerd en resultaten gedeeld. Inheemse planten en zaden worden beschikbaar gesteld aan burgers en bedrijven zodat particuliere vergroening initiatieven helpen bij de verbetering van fauna biodiversiteit. Educatie over duurzaamheid en het beheer in het buitengebied wordt door de provincie gestimuleerd waarbij de activiteiten bij voorkeur op buitenlocaties plaatsvinden.

BBB waardeert de deskundige en grote betrokkenheid van de vele groene vrijwilligers, waaronder jagers, vissers, vogelaars, biologen en ecologen, zwerfvuil vrijwilligers, voor het stedelijk- en buitengebied. Deze inzet verdient de waardering en ondersteuning van de provinciale staten.

We planten extra bomen, leggen natuurspeeltuinen en Tiny Forests aan en investeren in groene wandel- en fietsroutes.

Subsidiemogelijkheden voor de vergroening van de verstedelijkte en/of bebouwde ruimte waaronder ook voor infrastructuur en daken.

 

2          GEZONDE BURGERS “Zorg, Welzijn, Gelijkwaardigheid”

ZORG

De jeugd ís onze toekomst en waar de jeugd zorg vraagt, zetten we die zorgvraag centraal. Jeugdzorg is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dus is de maatschappelijke omgeving een onderdeel van de oplossing van alle zorgvragen. Zorg moet toegankelijk zijn en een financiering moet passend zijn bij de vraag en de context. Zorg wordt kleinschalig, eenvoudig en laagdrempelig georganiseerd zodat we ook ruimte bieden voor de rol van de 1e lijn(huisarts) en voor maatschappelijke participatie. Organisatie en uitvoering van zorg is in principe een gemeentelijke taak, maar BBB vindt dat wanneer binnen gemeentelijk grenzen oplossingen moeilijk zijn, de provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen om regionaal oplossingen te faciliteren.

WELZIJN

De geschiedenis van onze provincie laat zien dat een bloeiende economie werkgelegenheid en welvaart kan brengen. De actualiteit leert dat niet iedereen in deze welvaart deelt en (verbeteren van) welzijn ervaart. BBB wil dat iedereen een bijdrage mag leveren aan die groei en welvaart en ook iedereen de vruchten van welvaart en welzijn zou mogen plukken. Alle inwoners van de provincie Utrecht moeten volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en de kans krijgen om zich te ontwikkelen en in “materiele en niet-materiele” zin te delen in voorspoed. BBB vraagt extra aandacht voor de kwaliteit en comfort van je leefomgeving. De aantrekkelijkheid van de fysieke omgeving draag immers bij aan intrinsieke lichamelijke en geestelijk welbevinden. Een samenleving is immers prettiger wanneer mensen lekker in hun vel zitten en dat kunnen we stimuleren door een prettige en veilige fysieke omgeving.

GELIJKWAARDIGHEID

BBB is er voor alle inwoners van de provincie Utrecht; ongeacht kleur of achtergrond, jong of oud, gelovig of niet gelovig, hetero, homoseksueel of gender. Iedere inwoner mag zichzelf zijn. Jongeren horen er echt bij en ouderen en mensen met een beperking doen volwaardig mee. Iedere inwoner mag zich veilig, prettig maar vooral welkom voelen in onze provincie. We zetten in op een beleid dat respect voor een ander bevordert en tegelijkertijd bieden we een omgeving waarbij we, voor de overheid, de wet en het recht, allen gelijk zijn. BBB staat voor een samenleving waar iedereen aan mee zou kunnen doen. Toegankelijkheid voor iedereen staat centraal voor zowel fysieke leefomgeving als de sociale en economische leefomgeving. We bevorderen inclusiviteit en omarmen diversiteit, ook van mensen met fysieke of mentale beperkingen en/of bijvoorbeeld laaggeletterdheid.

 

SPEERPUNTEN BBB UTRECHT:

Provinciaal beleid zet in op preventie en laagdrempelige hulp om hulp- en zorgvragen zo snel mogelijk op te lossen én zwaardere hulp- en zorgvraag in de toekomst te voorkomen. De provincie draagt er mede zorg voor dat basisvoorzieningen dichtbij beschikbaar zijn voor iedereen (dus ook in kleine kernen), een gemeentegrens zou geen zorggrens hoeven zijn. Het provinciaal beleid wordt ingericht op vraag gestuurde zorg, minder loketten, wijk- en dorpsgericht, meer regie huisartsen, wijkverpleging krijgt een ruime rol. Door een zorgvraag centraal te stellen, 1 loket aanpak en betrokkenheid van huisartsen verlagen we doorloop- tijd, wachttijden en daarmee wachtlijsten in de jeugdzorg.

Voor lichte verzorging in instellingen neemt de Provincie een diversiteit aan doelgroepen die verschillende woon/zorgvragen vragen als uitgangspunt. Combinatie van verschillenden lichte zorgvragen op decentrale locaties verbeterd interactie, faciliteert multidisciplinaire ondersteuning en de nabijheid van eerstelijns zorg.

BBB is voorstander van kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Vanwege oplopende zorg- kosten hebben deze het lastig en gaan op in grootschalige woonzorg. Hierdoor neemt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van dit soort voorzieningen af. De provincie moet onder- zoeken samen met zorgverleners en het Rijk hoe dit soort voorzieningen behouden kunnen blijven.

De provincie moet zorgboeren of boeren die overwegen iets aan zorglandbouw te gaan doen beter faciliteren. Die lopen nu tegen veel regels en grenzen aan. Terwijl dit een oplossing kan zijn voor de steeds grotere zorgvraag die er is in onze regio. En ook draagt dit bij aan perspectief en een alternatief verdienmodel voor boeren (die dit willen en bij wie het past).

De provincie stimuleert goed regionaal bewegingsonderwijs, jeugdsport, programma’s als ‘Bewegen op recept’ (waarbij mensen die weinig bewegen door de huisarts worden door- verwezen naar een sportaanbieder) en een groter aanbod van sport voor senioren zullen we actief stimuleren.

BBB ziet waarde in het verbinden van sociale netwerken binnen de provincie, zodat zij elkaar versterken en een goede basis in de samenleving vormen (onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdhulp, sport, cultuur en geloofsgemeenschappen).

De provincie bevordert het toegankelijk maken van openbaar vervoer en binnensteden voor rolstoelgebruikers. Toegankelijkheid omvat ook het voorzieningenniveau, bijvoorbeeld open- bare toegankelijke invalidetoiletten in de stads- en of dorpskernen. Niet alles hoeft vanuit de overheid te komen, ook initiatieven van burgers en bedrijven worden hierin gestimuleerd.

 

3          GEZONDE MAATSCHAPPIJ  ISOLATIE & VERDUURZAMING

OMGEVING & LANDSCHAP

Een schonere een duurzamere wereld begint met minder verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen. De ontwikkelingen rond aardgas geven de hoogste prioriteit aan het isoleren van particulier en zakelijk vastgoed. BBB wil isolatie stimuleren door gerichte voorlichting en een provinciale aanpak op verschillende geografieën en doelgroepen. Door nauwe samenwerking tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en andere vastgoedbeheerders is schaalvergroting mogelijk. Hierdoor zullen de kosten van isolatie voor inwoners dalen en het financieel aantrekkelijker worden. De provincie ondersteunt actief gemeenten beleidsmatig bij het versneld verduurzamen van de sociale woonvoorraad. Voor nieuwbouw wordt beleidsmatig energie neutraliteit de norm. De provincie stimuleert en faciliteert de verduurzaming van en door overheden en bedrijven door het creëren van kennisnetwerken. Proactieve en pragmatische vergunningverlening van verduurzamingsprojecten en een goede verbinding met omliggende provincies is hiervoor noodzakelijk.

 

ENERGIE (TRANSITIE) EN MILIEU

Om een schone provincie door te geven aan volgende generaties moeten meer stappen gezet worden in het verminderen van de CO2-uitstoot en het opwekken van schone en/of hernieuwbare energie. BBB geeft steun en ruimte aan goede ideeën die bijdragen aan hernieuwbare energie en verduurzaming van onze mooie provincie. BBB heeft hier een nuchtere en pragmatische aanpak. Burger en bedrijven kunnen zelf de versnellers van deze energietransitie zijn. Energie daar opwekken waar die ook gebruikt wordt is het uitgangspunt, mits proportioneel. De provincie stimuleert, inspireert, faciliteert. In ruimtelijke inrichting werkt de provincie pragmatisch voor kleinschalige initiatieven en zorgvuldig bij grootschalige projecten. Voor het verbinden van lokale stakeholders is de provincie beschikbaar als mede-regisseur. De provincie biedt de mogelijkheid voor coördinatie over gemeenten en omliggende provincies, maar BBB is geen voorstander van het aanwijzen van windmolen locaties door de provincie. In bijzondere situaties kan provincie zich opstellen als co-investeerder. Lokale commitment van boeren, burgers en bedrijven vraagt ook om lokale benefits. Inwoners van de provincie profiteren van de opbrengsten. In de realisatie van doelstellingen staat de lokale belangen van de inwoners voorop, waar passend en mogelijk dragen we bij aan de ambities van andere provincies. BBB staat open voor alle vormen van energie- opwekking en wil daarbij niet alleen kijken naar de huidige methode van energieopwekking maar ook nieuwe technieken een kans geven.

 

WINDMOLENS/ ZONNEPANELEN/BIOMASSA/KERNENERGIE

BBB wil dat de provincie de kansen voor hernieuwbare energie nadrukkelijk meeneemt in de ruimtelijke en transitieplannen om zo in de toekomst duurzame energiegebruik mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan geothermie, aquathermie en riothermie. Maar ook aan opslagsystemen voor zowel elektriciteit door grootschalige accupakketten en warmteopslag/ koude opslagsystemen. Er komen geen grootschalige zonnevelden in het buitengebied, er zijn nog voldoende mogelijkheden zijn voor de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en of als onderdeel van de infrastructuur (snelwegen, spoorwegen, geluidsschermen) of restgronden die door hun ligging niet geschikt zijn voor landbouw.

Bij de aanwijzing van locaties voor windturbines dient rekening gehouden te worden met het draagvlak vanuit de omwonenden. BBB pleit voor de Duitse norm en die is: een afstand tussen woning en turbine dient 10x de tiphoogte te zijn. Daarom voorzien wij door de hoge bevolkingsdichtheid in onze provincie geen ruimte voor grote windturbines. BBB ziet wel mogelijkheden om kleine windmolens te plaatsen op industrieterreinen of bij agrarisch bedrijven. Doelstelling hierbij is om kleinschalige energieopwekking door wind een goede inpassing te geven in de omgeving, met voldoende afstand tot woningen en bedrijfsgebouwen (zoals stallen).

Voor nieuw vastgoed (overheid, particulier en zakelijk) wordt in bestemmingsplannen opname van zonnepanelen op daken en/of gevels verplicht. Om een maximale bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie wordt de grote van een netaansluiting gebaseerd op de grote van het bouwvlak en dienen nieuwe gebouwen niet alleen energieneutraal te worden gebouwd maar ook een deel van hun dak of gevels te gebruiken voor het leveren van energie aan het net.

BBB ziet geen milieuwinst van biomassacentrales wanneer deze gevoed worden met geïmporteerde houtstromen, daar in Nederland bos voor gekapt moet worden of bestaan uit houtstromen die ook waarde kunnen hebben als bouwmateriaal. BBB wil boeren maximaal faciliteren in de exploitatie van biogas/mestvergisting installaties. BBB ziet kernenergie als een goed alternatief voor fossiele energie.

In het kader van de energietransitie is het noodzakelijke dat de huidige energie infrastructuur geschikt gemaakt wordt om het opgewekte vermogen ook altijd te kunnen terug leveren aan het net. BBB ziet hierin een taak weggelegd voor de netbeheerders in onze provincie. De huidige net congestie mag niet leiden tot een aanleg stop van zonnepanelen op de gebouwde omgevingen. BBB wil daarom een afnameverplichting instellen voor de netbeheerders om te allen tijde minimaal 50% van de energie af te nemen die normaliter ook geleverd kan worden op de desbetreffende aansluiting. Of door een compensatieverplichting in te stellen voor de netbeheerder als er geen terug levering gedaan mag worden. Bij grotere wind- en zonprojecten wordt lokaal eigendom (energie coöperaties etc.) gestimuleerd.

 

SPEERPUNTEN BBB UTRECHT:

We stimuleren energiebesparing en een energie-neutrale gebouwde omgeving. Overheids- gebouwen geven het voorbeeld. We gaan voor energie-neutrale gebiedsontwikkeling en we stimuleren het nemen van isolatie/verduurzaming maatregelen bij bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.

Het isoleren van monumenten en woningen moet makkelijker worden, provincie ondersteunt gebiedsinitiatieven en co-financiert vragen van lagere overheden.

BBB pleit voor grootschalige zon opwekking op daken en voorkomen van landschapsvervuiling door zonne-akkers, want: “Eén paneel op het dak erbij is er één minder in de wei!” BBB pleit voor het upgraden van het huidige elektriciteitsnetwerk zodat alle stroom die opgewekt wordt ook terug geleverd kan worden aan het net.

Particuliere & bedrijfsmatige initiatieven voor zonnepanelen (op daken) worden door provincie ondersteunt, in het bijzonder in het geval energiecoöperaties. We maken maximaal gebruik van “bestaande bebouwde buitenruimte’ en het de ruimte van wegen en spoorwegen voor zonnepanelen.

BBB heeft wil de hulp van experts een alternatieve energiemix wordt opgesteld. Deze alternatieve energie-mix sluit mega-windmolens en windturbineparken uit en zet volop in op kleinschalige zonne-energie op dak, mono mestvergisters, rio- en geothermie.

Wat betreft de BBB sluit de provincie mega windparken uit en er komen geen windturbines op de Utrechtse Heuvelrug, in de Rijnstreek, de Eem vallei, Vecht en Plassen en Het Groene Hart.

Het stimuleren van zonnepanelen op agrarische daken (bv. asbestsanerings-bijdrage).

 

4          GEZONDE MAATSCHAPPIJ

BURGERPARTICIPATIE

Voor BBB Utrecht zijn participatie en verantwoordelijkheid wederzijds versterkend. Wanneer participatie goed functioneert voelen burgers zich verantwoordelijk voor de uitkomst. Vertrouwen in participatie vraagt van de overheid om bij die participatie ook een juiste verantwoording af te leggen. Het huidige participatiebeleid heeft een veel te juridisch en bureaucratisch karakter en is voor overheden te vrijblijvend. In de visie van de BBB praat de provincie meer met burgers en minder over burgers. Inwoners moeten op voorhand serieus mee kunnen praten op visie-niveau en op initiatief-niveau. Participatie moet worden verankerd in provinciaal en gemeentelijk beleid. De provincie toetst actief of lagere overheden betekenisvolle burgerparticipatie als instrument inzetten en of zij burgers daadwerkelijk centraal stellen in de beleidsvorming. BBB gelooft dat burgerparticipatie werkt als je de burger ook opzoekt! Het opzoeken werkt volgens de BBB het best via de kanalen die voor die burger dichtbij en vertrouwd zijn. Dit kan o.a. door reguliere sociale netwerken (wijk, streek- en dorpsgemeenschappen, kerken, sportverenigingen, cultuurverenigingen) in te zetten.

TRANSPARANTIE

BBB wil een overheid die transparant te werk gaat en eerlijk is over de doelen en resultaten van het beleid. Transparantie maakt verantwoording eenvoudiger en daarmee de overheid ook geloofwaardiger. De provincie hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan. BBB hecht waarde aan integriteit en transparantie zonder daar individuen of een groep van uit te zonderen. Wij bedrijven eerlijke en open politiek waarbij de mening- en besluitvorming zichtbaar en controleerbaar moet plaatsvinden in provincie en de lagere overheden. Waar beslotenheid noodzakelijk is voor goede besluitvorming legt de overheid achteraf verantwoording af over die noodzaak en over die besluitvorming in al haar facetten. Bestuurders met minder verschillende bestuurlijke petten versterkt de geloofwaardigheid van openbaar bestuur.

PRIVACY EN DIGITAAL

BBB staat voor het behoud van het recht op privacy en het recht op persoonlijke vrijheid in de leefomgeving, op welke wijze dan ook, voor alle inwoners. BBB vindt het waarborgen van ieders privacy belangrijk. Digitalisering van processen en communicatie van de provincie zal primair ten dienste moeten zijn aan de inwoners en digitale toegankelijkheid moet verbeteren. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en combineren van data van diensten ter bevordering van beleidsvorming en uitvoering van de provincie mag niet ten koste gaan van de privacy van de inwoners. Het is belangrijk om te erkennen dat niet iedereen in de samenleving even digitaal vaardig is. Een integere overheid is zorgvuldig met data, en nog zorgvuldiger met het gebruik van algoritmen in het beoordelen en belasten van haar burgers. Door de minder digitaal vaardige eindgebruiker als uitgangspunt te nemen, maken overheden in de provincie Utrecht digitale oplossingen zo simpel mogelijk en zijn we inclusief voor allemaal.

 

SPEERPUNTEN BBB UTRECHT

Echte dialoog en participatie. Een veel meer open (= tijdig en transparant qua doel en voorwaarden) dialoog tussen burgers en provincie. De provincie legt verantwoording af over participatie op eigen terrein maar ook over dat van lagere overheden in de provincie. De provincie is er om inwoners te ondersteunen heeft een oplossingsgericht en hulpvaardig karakter. Een zichtbare overheid. Het motto was, “ik vertel je of het mag en wat je niet mag” het motto wordt: “samen op zoek naar wat er kan”.

De provincie zet sociale structuren actief in voor de verbetering van participatie, op wijk, stad, dorp en streek niveau. Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Individuele inwoners of georganiseerden hebben het recht om taken over te nemen (Right to Challenge).

De provincie zit initiatieven van ondernemers, verenigingen en inwoners zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denkt proactief mee bij initiatieven van burgers en bedrijven.

Stimuleren van burgerparticipatie kost geld, maar de provincie is financieel zorgvuldig. Zij subsidieert geen ideeën en plannen die geen enkele eigen financiering kennen, maar kan participeren in burgerinitiatieven die al wel initiële funding hebben.

Op provinciaal niveau investeren we in tegenmacht en echte provinciale stakeholders (niet van belangen of actiegroepen buiten de provincie). Wanneer gepast organiseren we een correctief referendum (bindend) op basis van significante opkomst van een relevante groep en gekwalificeerde uitslag.

Provincie Utrecht wordt transparanter, zowel over gevoerd als te voeren beleid, legt verantwoording af over haar bijdrage en optreden in het licht van haar doelstellingen en ver- antwoordt doelmatigheid van beleid en bestedingen.

Provinciaal bestuur, beleid, resultaat en impact worden toegankelijker (digitaal) voor alle burgers en bedrijven, en ook de provinciale uitvoeringsorganisatie. De provincie ondersteunt gemeenten ook in deze digitale toekomst.

De ambtelijke organisatie van de provincie reageert snel en adequaat op vragen/berichten/ klachten van inwoners. Ze is transparant over het proces, maakt duidelijk welke stappen er ondernomen worden en verzekert passende voortgang. Door middel van survey ’s van en naar inwoners zal dit gemonitord worden.

Mijn.utrecht.nl verbindt de boer, bedrijf en burger met de overheid en de overheid met boer, bedrijf en burger.

De provincie is zorgvuldig met delen van informatie over burgers en bedrijven en respecteert privacy van haar inwoners.

 

5          GEZONDE MAATSCHAPPIJ

ERFGOED, CULTUUR, TRADITIES

BBB gelooft dat de duurzame leefbaarheid van wijk, stad, dorp en streek wordt versterkt wanneer we inwoners met elkaar verbinden door cultuur en cultureel erfgoed. Ons bewust zijn van de cultuurhistorie van onze steden en dorpen is een groot goed en we willen alle inwoners (ook de nieuwe) daarin meenemen. Samen onze omgeving beleven en aan een nieuwe generatie doorgeven staat hier centraal. Het cultureel erfgoed van de provincie Utrecht verdient het om goed beschermd en bewaard te blijven. Waar mogelijk stellen we erfgoed open voor burgers en/of geven we het een economische waarde en/of een dagelijkse functie zodat het verleden in het heden een plaats heeft. Cultuur draagt bij aan integratie, aan meedoen en aan begrip voor elkaar. Cultuur verbindt. Mensen beleven cultuur vaak samen: als bezoeker of als maker, in een theaterzaal, in een dorpshuis of in een bibliotheek. Cultuur draagt bij aan gemeenschapszin, de vorming van sociale netwerken, het voorkomen van eenzaamheid. BBB wil versterking van cultuuronderwijs, bibliotheken, regionale media, musea, kunst & kunsten, tradities, toneel en theater. Niet alleen in de steden maar ook daarbuiten en daartussen, zodat we stad en platteland weer verbinden.

MKB

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is goed voor 40 procent van de totale werkgelegenheid in de provincie Utrecht. Daarnaast een essentiële factor in de leefbaarheid van alle dorpskernen in Utrecht. Zonder bakker, groenteboer, elektricien of café verloederd een dorp. Voor de BBB is het daarom van groot belang dat het ondernemen niet onnodig moeilijk wordt gemaakt door papieren- tijgers van de overheid. Daarnaast is de BBB-voorstander van hulp in geval van onvoorziene situaties aan het MKB. Zo kan de provincie het MKB helpen te verduurzamen om zo de energierekening betaalbaar te houden en de kosten in de hand te houden. Het provinciaal beleid is dus gericht op een gunstig vestigingsklimaat voor MKB-ondernemers

RECREATIE

In onze provincie is het fijn vertoeven en dat merken we ook aan de groei van toerisme en (dag-) recreatie. Goede recreatieve voorzieningen dragen bij aan gezondheid en leefbaarheid van de provincie. Bovendien kunnen (horeca) ondernemers hiervan profiteren. Op dit moment concentreert met name dagrecreatie zich in bepaalde groene gebieden in de provincie. Dit zorgt voor piekbelasting. Het is daarom van belang dat we de groei van toerisme en (dag-)recreatie ook voor de inwoners van de recreatiegebieden een positieve ontwikkeling blijft. Het beleid is gericht op preventie van overlast zodat de verhoogde activiteit ook voor de eigen inwoners prettig blijft. Daarnaast stimuleert het beleid ondernemerschap zodat op meer plekken in de provincie fijn gerecreëerd kan worden.

(DORPS-)HISTORIE

BBB ervaart dat bestuurlijke schaalvergroting van gemeenten zich bij burgers emotioneel niet vertaalt naar de beleving en verbinding van de inwoners van wijken, steden en dorpen. Als je je bijvoorbeeld een Ameronger voelt, dan word je na een gemeentelijke fusie niet zomaar een Utrechtse Heuvelrugger. BBB is behoudend wat betreft bestuurlijk opschalen en streeft ernaar om in wijken en dorpen de verbinding te behouden met burgers. Het behoud van lokaal erfgoed speelt daarin een belangrijke rol, zoals Oudewater, Montfoort, Lopik, Renswoude, de dorpen op de Heuvelrug, Ronde Venen, Eemland etc. Dorpshistorie, oude wijken en historische straten bieden volop kansen en zijn belangrijk. Ze vormen de basis voor identiteit en daarmee voor de verbinding tussen mensen. Wat BBB betreft moeten dit soort historische straten, wijken en dorpen dan ook met bijvoorbeeld een stempel als ‘beschermd dorpsgezicht’ of een “beschermde woonkern” behouden blijven.

 

SPEERPUNTEN BBB UTRECHT

De provincie geeft, in samenwerking met eigenaren, bedrijven en lagere overheden, meer aandacht aan het cultureel erfgoed. Daarbij is het beleid gericht op het bieden van continuïteit op individueel niveau. Waar mogelijk geven we het verleden een functie in het heden en geven we het een speciale plaats in de ruimtelijke ontwikkeling.

Wij willen dat inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht geraakt en verbonden worden door alles wat wij op het gebied van kunst en cultuur te bieden hebben. We stimuleren wijk, dorp, streek en stadsculturen door co- financiering van lokale initiatieven.

Bij de uitvoering van ons kunst- en cultuurbeleid leggen wij waar mogelijk een inhoudelijke relatie met economie, toerisme en ruimtelijke ontwikkeling van onze steden, dorpen en buitengebied. We zoeken daarin actief naar mogelijkheden mensen te verbinden.

In iedere kern van de provincie een eigen dorpshuis of ontmoetingscentrum, dat een plaats biedt aan culturele uitingen voor maatschappelijke en sociale activiteiten en verbinding. In het landelijk gebied verbinden we de locaties met andere functies, bijvoorbeeld de functie bibliotheek of een (gemeentelijk) overheidsloket.

De provincie, in samenwerking met gemeenten, faciliteert de instandhouding van een lokale bibliotheekvoorziening (eventueel in combinatie met dorpshuis of wijkgebouw).

Een bibliotheek vervult een centrale rol op het gebied van kennisdeling en uitwisseling voor jong en oud. Het kan een belangrijke schakel zijn in de aanpak van laaggeletterdheid en bevordering van digitale inclusie en zelfredzaamheid.

We geven inhoud aan kwalitatief hoogstaande en goed bereikbare recreatiemogelijkheden binnen de provincie. We benutten de aantrekkingskracht van de stedelijke dynamiek én de kwaliteit van de natuurwaarden in regio en buitengebied. We verkiezen kleinschaligheid en kwaliteit boven kwantiteit en grootschaligheid.

In de ontwikkeling van recreatievoorzieningen zijn goed rentmeesterschap naar omgeving en rekenschap naar de inwoners in de buurt de uitgangspunten en randvoorwaarden voor gemeenten en exploitanten. Het dragen van deze verantwoordelijkheid gaat onderdeel uitmaken van vergunningstelsels. De provincie ziet toe op handhaving ervan door lagere overheden.

Zij die de lusten hebben van toerisme en (dag-)recreatie dragen ook de lasten daarvan. Dat wordt zichtbaar in het provinciaal en gemeentelijk beleid rond vergunningen, heffingen en belastingen.

De provincie investeert via beleid en toezicht in het beperken van overlast van gemotoriseerd recreatieverkeer in het buitengebied. Ze investeert in het toezicht op handhaving van regelgeving op het gebied van toegangstijden, snelheid, afval en geluid, in het bijzonder rond dijkwegen en natuurgebieden.

We stimuleren behoud van dorpshistorie en mobiliseren inwoners voor het behoud ervan. We stimuleren de zichtbaarheid en co-financieren houdbaarheid ervan.

 

 

6          GEZOND WONEN

WONEN IN EIGEN BUURT

BBB vindt de woningvoorraad in de provincie te beperkt en dat betekent dat er woningen gebouwd moeten worden. Delen van de provincie hebben een vergrijzende bevolking en dat biedt kansen voor een betere benutting van de woningvoorraad. Bouwen in verschillende modaliteiten voor ouderen maakt binnen de bestaande voorraad ruimte voor jongeren. Daarnaast moet provinciaal beleid nieuwe woonvormen mogelijk maken, waaronder woningdelen, tijdelijk wonen en woonwerk en woonzorg combinaties. Ook hier ontstaat een beter gebruik van de bestaande woningvoorraad en maakt deze flexibel voor de veranderende woonvraag. De provincie moet meer regie nemen naar lagere overheden en woningbouwcorporaties waar het gaat om volume en geografische doelstellingen (kwantitatief en kwalitatief) en daadwerkelijk initiatieven uitvoeren die meervoudig gebruik en doorstroming bevorderen. Ook het splitsen van woningen in meerdere wooneenheden, zodat grote woonhuizen en of boerderijen kunnen worden aangepast aan meerdere en/of kleinere gezinssamenstelling moet makkelijker worden. Bij splitsing moet de kwaliteit en leefbaarheid van de kleinere eenheden centraal staan. Daarnaast zou het eenvoudiger gemaakt moeten worden voor particulieren en bedrijven om op eigen terrein een extra (bedrijfs-)woning te realiseren.

Wat BBB betreft wordt er versneld gebouwd in polder Rijnenburg en niet zoals de huidige plannen van de gemeente Utrecht pas vanaf 2035. Een groot deel van de grond in deze polder is al in handen van projectontwikkelaars of de gemeente en biedt ruimte aan tienduizenden woningen.

De provincie ziet actief toe op de beschikbaarheid van betaalbare woningen, zowel in de huur, - als de koopsector. Zij stimuleert en faciliteert woningcorporaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen maar maakt ook ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Voor de bouwende partijen is de overheid een betrouwbare partij zodat investeringszekerheid bereikt wordt. Preferentie en/of selectie bij toewijzing door lagere overheden en woningbouwcorporaties wordt ondersteund. Beperkend beleid zoals van “koop voor verhuur”, koop door huurder of bewoner en/of voorkeur voor toewijzing binnen eigen dorp, wijk, of gemeente, zelfbewoningsverplichting en/of verhuur beperking worden actief ingezet waar de markt een evenwichtige verdeling laat liggen. Ook in Utrecht is er behoefte aan tijdelijke woon en verblijfplaatsen voor asielzoekers en arbeidsmigranten. De provincie werkt actief mee om pragmatische en tijdelijke of semipermanente oplossingen planologisch mogelijk te maken en zorgt voor een evenwichtige regionale spreiding. Ze baseert haar beleid en handhaving voor dergelijke huisvesting met het rapport van het Aan- jaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie Roemer).

INRICHTING EN BESTEMMINGSPLANNEN

Onze dorpen en steden verschillen van elkaar, maar één ding hebben ze gemeen: dorp en stad moet een fijne plek zijn om te wonen en te leven. We moeten bouwen maar tegelijkertijd zorgen dat de leefomgeving groen en gezond blijft. BBB wil woningbouw concentreren in bestaande dorpen en steden, met (bestaande) voorzieningen dicht bij huis. Dat doen we door herstructurering, inbreiding en verdichting. We bevorderen de transformatie van leegstaande gebouwen zoals kantoren naar woningen. Rond Utrecht en Amersfoort zoeken we ruimte voor grootschalige uitbreiding en de creatie van nieuwe stadsdorpen. Het heeft de voorkeur om verouderde bedrijventerreinen in en aan de rand van de steden te herbestemmen en te herontwikkeling naar dergelijke stadsdorpen

In het landelijk gebied willen we dat het makkelijker wordt om een bestemming van een specifieke locatie binnen een bestemmingsplan (tijdelijk) te veranderen. Ook wil BBB in dorpen waar voldoende ruimte is, mensen in de gelegenheid stellen een zogenaamde ‘kangoeroewoning’ gestalte te geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van een ruim tuinhuisje, zodat zij zorg kunnen bieden aan hun ouders en woonlocaties doorgegeven kunnen worden over generaties. Waar mogelijk en wenselijk, kijken we in dorpen naar de randen van de bestaande bouwcontouren en zoeken mogelijkheden om met beperkte aanpassingen zowel ruimtelijke kwaliteit als bouwpotentieel te verbeteren, en dan natuurlijk met respect voor natuur en beeldkwaliteit. Er komen voldoende woningen voor jongeren op het platteland. Zo wordt de diversiteit van jong en oud op het platteland behouden en leegloop voorkomen. Leegloop leidt tot verpaupering en vermindering van de leefbaarheid. Met de komst van de omgevingswet wil BBB inzetten op meer flexibiliteit in bestemmingsplannen en het waar mogelijk verminderen van regelgeving. Initiatiefnemers krijgen meer verantwoordelijkheid om draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden.

WATERSCHAPPEN

BBB zet zich in voor een optimale samenwerking met waterschappen en een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. Provincie Utrecht zal waterschappen actief ondersteunen om bodemdaling tegen te gaan en de kwaliteit van drinkwater en oppervlaktewater veilig te stellen en waar nodig te verbeteren. Op veel plekken is de waterkwaliteit in onze provincie al op orde. Dit komt mede door de inzet van onze boeren en de samenwerking tussen de boeren en het waterschap. Deze samenwerking wil BBB versterken om de kwaliteit van het water ook op andere plekken te verbeteren. Naast bijdrage vanuit de landbouw kijken we naar andere bronnen, zoals rioolwater- zuiveringsinstallaties, industrie of bovenstrooms uit andere provincies.

Door de provincie wordt actief gestuurd op de participatie van de waterschappen en de vertegenwoordigers van de grondgebruikers in de ruimtelijke ontwikkelingsagenda. In overleg met waterschappen wordt nog meer dan voorheen naar alternatieven gezocht voor waterberging en infiltratie (oppervlakte- en hemelwater) en worden er strategische reserves aangelegd voor drinkwater.

De provincie ondersteunt het beleid van waterschappen en lagere overheden voor scheiding van waterstromen, recirculatie en duaal watergebruik (water infiltratie). In bestemmingsplannen wordt verduurzaming van de waterhuishouding, in het bijzonder voor nieuw of te ontwikkelen woon of bedrijfslocaties de noodzakelijke aandacht gegeven.

 

SPEERPUNTEN BBB UTRECHT

Kern van de bouwopgave in de provincie wordt gelegd in het stedelijk gebied, door een beter ruimtegebruik en herinrichting van oudere gebieden. Op deze wijze beschermen we de ruimtelijke kwaliteit van de provincie als geheel.

De provincie moedigt de gemeenten aan om voor elke wijk of dorp een wijk-woonplan te maken samen met bewoners, met meer aandacht voor tijdige inspraak bij maatregelen in de directe leefomgeving op het gebied van wonen, verblijven, groen, milieu, veiligheid, sociale cohesie en infrastructuur.

We stellen een ‘Aanjaagteam’ in, zodat er sneller woningen gebouwd kunnen worden. In dit team zitten mensen van de provincie, gemeenten, de woningbouwcorporaties, project- ontwikkelaars en eventuele deskundige inwoners.

De provincie ziet toe op uitvoering van rijksbeleid van volkshuisvesting door gemeenten en woningbouwcorporaties (kwantiteit en kwaliteitsdoelstellingen).

We stimuleren, buiten de stedelijke omgeving, het bouwen van energiezuinige/neutrale “Tiny houses” voor gebruik in mantelzorg of semipermanente/ tijdelijke bewoning. MKB-ondernemers of agrariërs die hier kansen in zien worden door de provincie gefaciliteerd. Aan recreatieve verhuur zal de provincie beleid maken wat grenzen stelt zodat de overlast beperkt zal blijven.

Inwoners van de provincie Utrecht krijgen voorrang bij uitgifte van nieuwbouwwoningen en/of bouwkavels en uitgifte geschiedt op basis van zelfbewoningsplicht (3 – 5 jaar) om speculatie tegen te gaan.

We stimuleren een actief herbestemmings- of grondprijsbeleid bij gemeenten met daarbij een hoge mate van realiteitszin waardoor ontwikkelaars en woningcorporaties ook daad- werkelijk haalbare projecten kunnen realiseren. Prioriteit ligt daarbij op het realiseren van duurzame en betaalbare woningen.

 

7          GEZONDE ECONOMIE

OPENBAAR VERVOER EN BEREIKBAARHEID

BBB vindt goede verbindingen van en naar steden en dorpen essentieel. In de stedelijke omgeving dient het beleid gericht te zijn op het verdringen van gemobiliseerd verkeer uit de centra en het verhogen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van openbaar vervoer. Niet gemotoriseerd verkeer krijgt meer ruimte in de centra en steden. Verbindingen tussen steden en dorpen en in het buitengebied moeten versterkt worden, optimalisatie van beschikbaarheid en comfort kunnen een reductie van individueel autogebruik ook stimuleren. BBB wil ook werken aan maatwerkoplossingen, in de wetenschap dat de vraag naar openbaar vervoer voor verschillende doelgroepen en/of regio’s ook verschillend kan zijn.

BBB vindt dat er ruimte en (financiële) ondersteuning moet komen voor inwoners die zelf het openbaar vervoer willen organiseren. Bijvoorbeeld, de buurtbussen die door vrijwilligers of samenwerkingsverbanden worden georganiseerd via 1 loket vanuit de provincie. Voor alle soorten van mobiliteit kan informatietechnologie de beschikbaarheid verbeteren en de kosten verlagen, daar zetten we in op innovatie. Zo zou via technologie het gebruik van bijvoorbeeld deelauto’s en deelfietsen bevorderd moeten worden (ook in dorpen) en (bus)stations aantrekkelijke multimodale knoop en verbindingspunten zijn.

MOBILITEIT, TRANSPORT EN LOGISTIEK

In buitengebieden heeft mobiliteit een andere betekenis dan die in steden. Stedelijke mobiliteit en interstedelijke mobiliteit kan goed vormgegeven worden met openbaar vervoer. Binnen steden is elektrificatie noodzakelijk voor een goede leefomgeving. Voor buiten stedelijke mobiliteit zijn beschikbaarheid en betaalbaarheid dragers voor een verbonden samenleving. Hier is een duidelijke faciliterende rol voor de provincie aanwezig.

BBB ondersteunt elektrificatie en het gebruik van waterstof. De provincie mag een regierol claimen in de creatie van de infrastructuur die dat mogelijk maakt. Waar elektrificatie meer op gemeentelijk niveau aangepakt kan worden verdiend de waterstof infrastructuur provinciale regie!

BBB wil duurzaam transport stimuleren waarbij ze inzet op logistieke hubs buiten de steden die basis bieden voor bevoorrading over binnenwater en elektrische “bevoorrading & bezorgdiensten”. Door afspraken te maken met de retailers, e-tailers en vervoerders kunnen we de goederen- stroom verduurzamen en (nieuwe) verdozing van zowel verstedelijkt als buitengebied tegengaan.

(DIGITALE) INFRASTRUCTUUR & TELECOMMUNICATIE

Naast het maatwerk in het openbaar vervoer wil BBB meer inzetten op slimme toepassingen die de doorstroming op de wegen verbetert. Meer “groene golf“ en slimme verkeerslichten op diverse wegen, meer technologie in de organisatie van stads- en streekvervoer en het gebruik van technologie om benutting van de infrastructuur te optimaliseren. Ook willen wij samen met gemeenten zorgen we dat alle belangrijke knooppunten en woon-, school- en werklocaties zijn verbonden door goede hoofdfietsroutes. Hier kunnen elektrische fietsers en speed pedelecs, maar ook ‘gewone’ fietsers, ouderen en scholieren veilig en comfortabel gebruik van maken. Een groot deel van de provincie is al aangesloten op glasvezelnetwerken. BBB beschouwt glasvezel als essentiële infrastructuur, net als energie en water, omdat zij bijdraagt aan verbinding, ontwikkeling en autonomie voor mensen in de stad en op het platteland. Dit geldt ook voor beschikbaarheid van draad- loze verbindingen voor mobiele toepassingen. Beschikbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid staan centraal in provinciaal beleid zodat deze infrastructuur ook ingezet kan worden voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals participatie in beleid en bestuur, transparantie, mobiliteit, zorg, eenzaamheid, overheidsdienstverlening.

 

BBB SPEERPUNTEN UTRECHT

We zetten ons in tegen vervoersarmoede en bieden daar oplossingen gericht op de specifieke leefomgeving, met regelingen voor stad en wijk maar ook voor streek en dorp.

We verbeteren ov-verbindingen tussen steden en platteland en breiden deze uit. We ver- sterken de buslijnen door de kernen en maken vervoer op afroep mogelijk. We zetten digitalisering in om bereikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren, door bijvoorbeeld een openbaar vervoer App of Taxi Pooling platform.

Utrecht neemt meer regie en verantwoordelijkheid over het aankomende aanbesteding- traject voor busvervoer. Hierbij hebben investeringen in het personeel een zeer belangrijke prioriteit. Slimmere fietsverkeerslichten in steden en dorpen waardoor zowel voor auto’s als fietsers de doorstroming aangenamer wordt.

Bij steden creëren we Park+Bike. Park+OV-locaties, waarbij automobilisten buiten de binnen- stad kunnen parkeren en per OV of per fiets de reis vervolgen.

Meer mogelijkheden voor delen van vervoersmiddelen (auto, scooter, etc.).

De provincie onderzoekt verder de alternatieven voor A27, verbreden is voorlopig geen optie. De druk op provinciale wegen door sluipverkeer (die files op snelwegen proberen te ontwijken) is te hoog. Dit beperkt de bereikbaarheid van dorpen en steden in de regio. De provincie onderzoekt hoe de druk op “N wegen” tussen kernen meer verschoond kan worden van interregionaal forensenverkeer (sluipverkeer) en zet in op de versterking van de bereikbaarheid van bijvoorbeeld dorpen in Utrecht west.

In anticipatie op veranderende nationale wetgeving (rekeningrijden i.p.v. huidige motorrijtuigen- belasting) wil de provincie kijken naar een vervangend heffingssysteem voor de huidige provinciale opcenten waarbij iedereen evenredig meebetaald aan provinciaal (mobiliteit)beleid”. We stimuleren de gemeenten elektrificatie netwerken te bouwen waardoor lokaal opgewekte energie ook lokaal gebruikt kan worden.

Provincie faciliteert en investeert in de eerste infrastructuur voor waterstof op strategische locaties en zetten daarmee de trend.

We versnellen de inrichting van bevoorrading en bezorgings-hubs aan de randen van steden zodat we binnenstedelijk verkeer verduurzamen.

We versnellen de inrichting van de digitale infrastructuur, waarbij we marktpartijen faciliteren door praktisch en responsief beleid.

We versnellen verdere digitalisering in processen van bestuur, participatie en uitvoering, maar wel met oog voor de inwoners die niet digitaal vaardig zijn. Ook voor hen moet de provincie toegankelijk blijven.

De provincie moet tijdens de aanbesteding van openbaar vervoer benadrukken dat een reële overstaptijd op busstations/treinstations nagestreefd moet worden, zeker in buiten stedelijk gebied.

De provincie versterkt de bereikbaarheid van de dorpen en steden in de regio via het OV en zoekt ook naar oplossingen voor (OV)vertragingen in de spits ten vervolge van dicht-geslipte N-wegen.

 

8          GEZONDE ECONOMIE

De BBB staat voor een provincie die zich concentreert op kerntaken en daarbij behorende verantwoordelijkheden. Bestuurders met minder verschillende bestuurlijke petten versterkt de geloofwaardigheid van openbaar bestuur. De provincie maakt provinciaal beleid op basis van rijksbeleid en toetst beleidsvorming, uitvoering en handhaving van lagere overheden. In deze rol neemt zij uitdrukkelijk geen uitvoeringstaken over maar is op verzoek van lagere overheden beschikbaar voor coördinatie tussen lagere overheden. Ook in haar uitvoerende verantwoordelijkheid concentreert de provincie zich op kerntaken.

De kwaliteit van communicatie, responsiviteit in de dienstverlening aan burgers en lagere overheden en doelmatigheid van bestedingen met de bijbehorende werkzaamheden zijn maatgevend. Door zich te concentreren op kerntaken en kwaliteit, responsiviteit, communicatie en doelmatigheid reduceren we (ambtelijke) bureaucratie en daarmee ook de bestuurskosten van de provincie.

We werken aan de vernieuwing van de ambtelijke cultuur, waarin inhoud en vakmanschap een belangrijke plaats krijgt en waar argumenten en feiten de basis zijn voor beleid. We verwachten dat specialisten een gezonde tegenmacht bieden tegen politieke generalisten. We verwachten dat het bestuur een proactieve, transparante houding aanneemt en haar besluitvorming participatief inkleedt. Een lokaal en digitaal overheidsloket draagt bij aan communicatie, responsiviteit en participatie. In het stellen van doelen en maken van beleid streeft het bestuur de kosten, investeringen en de opbrengsten en/of impact van beleid kwantificeerbaar te maken. Dit komt de transparantie en verantwoording ten goede.

BESTUUR UITGAVEN

Doelmatigheid staat centraal in de inrichting en uitvoering van het bestuur en er is transparantie over bestuur uitgaven. De investeringen in de digitale omgeving en de focus op kerntaken dragen bij aan het beperken van de kosten van het bestuur en het ambtenarenapparaat. De cultuurverandering naar inhoud en resultaat georiënteerde medewerkers draagt bij aan de reductie van externe adviseurs en zzp’ers. Inzetten op participatie (in bestuur en in uitvoering) van lagere overheden en inwoners reduceert verder de omvang van bestuurlijke organisatie. Een goede democratie en participatie vraagt om kwaliteit in openbaar bestuur, voor statenleden worden meer middelen vrijgemaakt. De provincie biedt goede verantwoordingsinformatie tijdig aan haar stakeholders en biedt kwalitatieve, kwantitatieve en financiële informatie integraal aan.

FINANCIEEL BELEID EN VERANTWOORDING

BBB staat voor een financieel gezonde provincie. Goed rentmeesterschap heeft immers ook een financieel perspectief. Een sluitende, realistische meerjarenbegroting met inzichtelijke en realistische plannen voor investeringen en reserveringen vormen de basis van het toekomstig financieel beleid. De doelmatigheid van de besteden middelen moet voortdurend getoetst worden aan de hand van drie aspecten: (wettelijke) noodzakelijkheid, proportionaliteit en (maatschappelijk) rendement. In de beoordeling van investeringen wordt naast doelmatigheid ook getoetst op investering gerelateerde risico’s en alternatieve (externe) financierbaarheid, zodat ook marktpartijen hun rol kunnen spelen. Investeringen en stimulering van maatschappelijke doelen vereisen ook maatschappelijke partijen die zelf bij willen dragen.

Deze bijdragen bevestigen immers maatschappelijke relevantie en dragen bij aan het succes en rendement van die investeringen. De lasten voor de bevolking dienen in (redelijke) verhouding te staan tot de financiële weerbaarheid van de provincie enerzijds en de te leveren diensten en het voorzieningenniveau anderzijds. Daarbij is de provincie kritisch naar het rijk en naar lagere overheden, waar (meer) taken door het doorgeschoven worden of meer beleid en uitvoering ondersteuning door lagere overheden gevraagd zullen worden.

De opgebrachte belastingen door burgers moet eerlijker verdeeld worden over de burgers. Van bedrijven en instellingen mag verwacht worden dat zij een faire algemene bijdrage aan de provincie leveren en dat voor specifieke provinciale diensten en/of ondersteuning tenminste de integrale kosten door deze partijen zelf gedekt worden. Een accuraat “omslagstelsel” voor operationele en bestuurlijke uitgaven vraagt om open data en inzicht in deze inkomsten en uitgaven.

 

SPEERPUNTEN BBB UTRECHT

Herdefinitie en evaluatie van kerntaken, niet kerntaken waar mogelijk beëindigen of over- dragen aan andere overheden of instellingen.

Evaluatie van de inrichting, omvang en samenstelling van het ambtenarenapparaat en de omvang van het aantal externe adviseurs en zzp’ers.

Evaluatie van wenselijkheid en onafhankelijkheid van bestuurlijke portefeuilles van personen in het openbaar bestuur (ook hogere ambtenaren).

BBB is tegen een provinciale inwonerbijdrage gebaseerd op OZB omdat een OZB-waarde te veel beïnvloed wordt door de grillen van de markt.

Herijken van het stelsel van “leges” zodat we kosten ook daar laten vallen bij de partijen die afnemer zijn van de diensten.

We werken samen met gemeenten en instellingen om lokale overheidsloketten mogelijk te maken in wijken en dorpen zodat we drempels verlagen en participatie en betrokkenheid vergroten.

We richten de (digitale) provincie in, waarin ook bestuur, bestuurskosten, beleid, uitvoering en financieel beleid transparant en helder leesbaar zijn voor alle inwoners.

Burgers, bedrijven en lagere overheden krijgen elk jaar een verantwoording over beleid, uitvoering, inkomsten en uitgaven zodat burgers zich meer bewust zijn van de rol van de provincie. Waar mogelijk leggen we voor bedrijven en instellingen ook verantwoording af over specifiek voor deze stakeholders gevoerd beleid.

 

9          GEZONDE REGIO’S

“Vecht en Plassen, Het Groene Hart, Utrecht (stad), Utrechtse Heuvelrug, Eemland”

Onze identiteit en persoonlijke en maatschappelijke prioriteit is nu eenmaal sterk verbonden met de stad, dorp, streek, wijk of straat waar je in woont. Dat geldt ook voor de politieke oriëntatie en agenda. BBB staat voor een provinciaal beleid dat antwoorden geeft op regionale vragen en oplossingen biedt voor lokale uitdagingen.

REGIO VECHT EN PLASSEN

De Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie willen we in samenwerking met de provincie verder zichtbaar en toegankelijk maken, uiteraard met respect voor de aanwezige natuurwaarden.

We beschermen het cultureel erfgoed en landschap tegen de druk vanuit ambities van mobiliteit en vanuit Noord-Holland en de regio Amsterdam.

Energienetwerk optimaliseren voor duurzame stroomopwekking en inrichting buitengebied vooral besteden voor (duurzame) landbouw.

Het Pontje Nieuwer Ter Aa moet in de vaart blijven. De pont bij Nieuwer ter Aa moet blijven - Petities.nl.

REGIO GROENE HART

Behoud van het Groene Hart met alle cultuur-, landschaps- en natuurwaarden. BBB is heel kritisch op het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden.

Actieve samenwerking met de Zuidlob provinciën (provincie Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vijfheerenlanden), U10 en de provincie Utrecht voor een volwaardig knooppunt Everdingen. De provincie onderzoekt verder de alternatieven voor A27, verbreden is voorlopig geen optie. Samenwerking Zuidlob provinciën om een strategische OV-visie op te stellen waarbij ver- beteren van de haltetoegankelijkheid een belangrijke doelstelling is.

Niet bouwen in Noordwest Houten met oog op gezondheidsrisico’s inwoners/ bouwen in Houten-Oost: parkachtige Krommerijn structuur.

IJsselstein nog meer OV-hub (P&R) worden voor achterland met daarbij behorende parkeer- tarieven.

Aanleggen doorfietsroute IJsselstein/Nieuwegein/Utrecht.

Vernieuwing en uitbreiding winkelcentrum De Clinckhoeff in IJsselstein.

Buurthuis De Vaart in Linschoten moet behouden blijven.

Investeren in de recreatieve- en ecologische functie van Park Oudegein in Nieuwegein. Opwekken duurzame energie in Everdingen met gebruik van water uit de Lek.

“Energie coöperatie Huibertstroom” is het vervolg op initiatief ‘Energiedorp Everdingen’ van stichting Vitaal Dorp Everdingen.

BBB pleit voor veilige op- en afritten op de N201 bij Vinkeveen.

BBB wil 13 ha voor een bedrijventerrein in Mijdrecht. (Mijdrecht kent een zogenaamde “maak industrie”, de huidige bouw betreft voornamelijk de “dozenbouw”).

De (duurzame) bereikbaarheid van Utrecht zal met (snelfiets)routes verbeterd worden vanuit Woerden. BBB is een voorstander van het realiseren van de Rembrandtbrug).

Meer beheer/onderhoud van de Vierbergenweg (de weg van Oudewater naar de A12 bij Waarder) en de Hoenkoopsebrug.

REGIO UTRECHT (STAD)

Integratie van stadsparken met publieke ruimten.

Stadslandbouw mogelijk maken, in bestaande en nieuwe woonomgevingen, volkstuinen stimuleren.

Bereikbaarheid in de stad vergroten door middel van goede aansluitende fietsverbindingen, meer groene golven instellen, implementatie van het OV-concept “wiel met spaken”

(beschreven in het Mobiliteitsplan 2040) en bevorderen van gebruik deelmobiliteit.

Overlast pakketbezorgers en flitsbezorgers aanpakken, door middel van hubs voor pakket- bezorging en de distributiepunten voor flitsbezorgers op bedrijventerreinen plaatsen. Aanscherpen milieuzonering voor bedrijfsmatig verkeer (regionaal) en implementatie van ov-ring, wiel met spaken en Leidse rijn lijn.

Biomassacentrales de stad uit en verduurzaming van stadsverwarming.

Versneld bouwen in de Rijnenburg Polder, waar mogelijk in combinatie met waterbeheer, recreatie.

Versnelde herontwikkeling van industriële ruimten en bedrijventerreinen i.c.m. leegstands- verboden/gebruikersplicht.

Het natuurgebied Amelisweerd behouden, dus geen verbreding A27 ten koste van Amelis- weerd.

REGIO UTRECHTSE HEUVELRUG

Een plan waarmee actief binnendringende planten (zoals de Japanse duizendknoop) en binnendringende insecten (processierups) worden voorkomen.

Een plan waarin monumenten en landgoederen meer ten dienste komen van publiek gebruik en of een rol spelen in de woonopgave.

Geen windmolenpark bij Cothen en Zonneweiden tussen Elst en Rhenen.

Behoud van de Intercitystatus van het NS-station Driebergen-Zeist.

S ’avonds en in het weekend busverbindingen in de kernen van de Utrechtse Heuvelrug.

Een rechtstreekse noord-zuid busverbinding naar Amersfoort.

Het doorgaande regionale verkeer concentreren op A12 en de N229 (de provinciale weg tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede), sluipverkeer verbannen.

De bezoekersstroom naar het Nationaal Park groeit; we onderzoeken verduurzaming en betere inpassing voor bewoners.

Beleid op overlast van recreatief verkeer (fiets en motorfiets) op dijken en door dorpen.

REGIO EEMLAND

Terrein Ter Eem beschikbaar maken voor wonen.

Eempolder moet beschermd worden. Geen windturbines en geen zonnepanelen.

Kritisch kijken naar woningbouw “Barchman Wuytierslaan” in Amersfoort m.b.t de “Boswet”. BBB pleit voor een treinstop bij station Barneveld-Noord op het traject Apeldoorn-Amersfoort. Op deze wijze zijn de mogelijkheden om de auto te laten staan en de trein te nemen nog groter. Dit komt het woon-werk verkeer ten goede.

Het gebied nabij ov-knooppunt station Hoevelaken in Stoutenburg-Noord mogelijk ontwikkelen voor woningbouw.

Regio Food Valley verbindt kennisinstellingen en ondernemers met elkaar.

Geef Werkgevers Servicepunt Regio een actieve en coördinerende rol voor sociaaleconomische agenda binnen Regio Food Valley.

We maken een verantwoorde exploitatie van het Henschotermeer mogelijk onder de regie van de provincie. Goed rentmeesterschap en huisvaderschap zijn vergunningsvereisten.

 

APPENDIX: LANDELIJK BELEID ASIEL & IMMIGRATIE “Vluchtelingen en immigranten”

Mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlogen, of van wie hun leven en/of dat van hun gezin ernstig wordt bedreigd en dat kunnen aantonen, zijn welkom in Nederland, voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het, om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. Dit maakt het gemakkelijker om deze mensen (wanneer dat weer mogelijk is) in te zetten bij de wederopbouw van hun land.

Immigranten die NIET uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hen en hun gezin niet ernstig worden bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen én de Nederlandse taal goed machtig zijn, worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie, kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfs- vergunning.

Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land. Nederland neemt alleen aantoonbare oorlogsslachtoffers of aantoonbaar ernstig bedreigde mensen op.

Voedselschaarste leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratie- stromen. Dit is onwenselijk. Nederland helpt deze landen met haar landbouwkennis om voedselzekerheid te verkrijgen.