Provinciale Staten Zeeland

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van Zeeland. Zij bepalen de koers van het provinciale beleid. Statencommissies bespreken voorstellen voor beleid. De Statengriffie ondersteunt de leden van Provinciale Staten in hun werk. De voorzitter van de Provinciale Staten is de commissaris van de Koning. Bekijk het verkiezingsprogramma

Leden Provinciale Staten

Zeeland heeft 39 Statenleden. De meeste Statenleden hebben naast hun statenlidmaatschap een baan. Statenleden krijgen geen salaris, maar een vergoeding en tegemoetkoming in de kosten.

Rechten Statenleden en fracties

De rechten van Provinciale Staten zijn vastgelegd in de Provinciewet. Zo hebben ze bijvoorbeeld recht op ondersteuning bij hun werk en kunnen ze initiatiefvoorstellen indienen. Ook kunnen ze onderzoek laten doen naar de uitvoering van het beleid door Gedeputeerde Staten. Statenleden van dezelfde partij vormen een fractie. Elke fractie heeft een fractievoorzitter. In de periode 2023-2027 zijn er 13 fracties. De voorzitters van alle fracties vormen samen het Presidium.

Woonplaatsen kandidaten BBB Zeeland

Contact opnemen?