Verkiezingsprogramma Flevoland

BBB brengt boeren en burgers in beweging. BBB komt op voor alle inwoners die zich niet herkennen in het huidige overheidsbeleid. BBB zet zich in voor gezonde burgers, gezonde maatschappij, gezonde (maak)economie en gezond wonen. Dichtbij, sociaal en met een grote onderlinge verbondenheid. Een transparante, eerlijke, integere en hulpvaardige overheid voor iedereen.

De waardering van burgers voor boeren en van boeren voor burgers is onverminderd groot. Boerenkunnen niet zonder burgers, burgers niet zonder boeren. De toenemende aandacht voor de herkomst en productieomstandigheden van voedsel en de houdbaarheid van onze leefomgeving vraagt een intensiever contact tussen burgers en boeren en een versterking van het wederzijds begrip. Alleen samen, op basis van gedeelde visie en waarden, kunnen we vormgeven aan welvaart en bouwen aan een “samen”-leving.

Vragen?

Voor vragen mail naar [email protected].

bbb_logo_2022
bbb_logo_2022

Speerpunten BBB Flevoland

 • Huisvesting:

Er moet voor iedereen een betaalbare woonruimte beschikbaar zijn. BBB zal zich inzetten voor voldoende huisvesting voor jong en oud waarin creatieve oplossingen en out of the box projecten serieus worden onderzocht en indien kansrijk ondersteund worden.

 • Openbaar vervoer:

Openbaar vervoer is essentieel voor het leven op het platteland zoals de meeste gebieden in Flevoland. Openbaar vervoer is een kerntaak van de provincie. BBB zet zich om het open-baar in de provincie in stand te houden en waar mogelijk is te verbeteren of uit te breiden.

 • Gezondheidszorg:

Gezondheid is één van de belangrijkste zaken in het leven van mensen. BBB zet zich in voor gegarandeerde zorg in Flevoland daarom is een volwaardig ziekenhuis in de provincie een vereiste.

 • Economische ontwikkeling MKB:

Wij willen ons graag inzetten om bedrijven en ondernemers te ondersteunen in kansrijke en innovatieve projecten en ideeën. Waarin het motto is “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”.

 • PAS-melders en stikstof:

PAS-melders moeten zo snel mogelijk legaal hun werk kunnen doen. Zolang er geen
reparatie van de stikstofwet is aangenomen, dient vrijwillig vrijgekomen stikstof te worden aangewend voor de PAS-melders.

Klik op afbeelding voor download.
bbb_logo_2022

Verkiezingsprogramma BBB Flevoland

BBB wil dat de provincie Flevoland inspireert, innoveert en investeert in opgedragen en zelf geïnitieerde maatschappelijke opgaven die gemeentelijke en lokale overheden overstijgen. Wij werken samen als partner, met andere overheden, bedrijven en burgers om deze maatschappelijke opgaven te realiseren.

BBB is gericht op de ontwikkeling van onze leefomgeving, voor een toekomst waarin we een inspirerend perspectief bieden voor alle inwoners van de provincie Flevoland. Waar het gaat om economisch belangrijke onderwerpen zoals landbouw, infrastructuur en mobiliteit maar ook onderwerpen die aan de basis van ons welbevinden liggen; ruimtelijke inrichting, natuur, cultuur en zorg.

BBB wil met een compacte organisatie en een transparant bestuur, gericht op kerntaken en verantwoordelijkheden, werken aan de kwaliteit van leefomgeving en het vergroten van betrokkenheid van inwoners met die leefomgeving. Ons doel is dat iedereen in de provincie Flevoland gezond en plezierig kan wonen, werken, recreëren en participeren. We sporen inwoners aan mee te denken en te werken aan een provincie waar alle mensen zich thuis voelen.

Disclaimer

Op het moment van schrijven van het programma is dit dossier nog volop in beweging en bestaat de mogelijkheid dat het landelijke beleid gewijzigd gaat worden. Mochten zich er wijzigingen voordoen, dan zal dat in een addendum worden toegevoegd en toegelicht.

Toekomst van de provincie Flevoland

BBB wil dat de provincie Flevoland inspireert, innoveert en investeert in opgedragen en zelf geïnitieerde maatschappelijke opgaven die gemeentelijke en lokale overheden overstijgen. Wij werken samen als partner, met andere overheden, bedrijven en burgers om deze maatschappelijke opgaven te realiseren.

BBB is gericht op de ontwikkeling van onze leefomgeving, voor een toekomst waarin we een inspirerend perspectief bieden voor alle inwoners van de provincie Flevoland. Waar het gaat om economisch belangrijke onderwerpen zoals landbouw, infrastructuur en mobiliteit maar ook onderwerpen die aan de basis van ons welbevinden liggen; ruimtelijke inrichting, natuur, cultuur en zorg.

BBB wil met een compacte organisatie en een transparant bestuur, gericht op kerntaken en verantwoordelijkheden, werken aan de kwaliteit van leefomgeving en het vergroten van betrokkenheid van inwoners met die leefomgeving. Ons doel is dat iedereen in de provincie Flevoland gezond en plezierig kan wonen, werken, recreëren en participeren. We sporen inwoners aan mee te denken en te werken aan een provincie waar alle mensen zich thuis voelen.

1. Gezonde burgers, zorg, welzijn, onderwijs, recreatie, gelijkwaardigheid

Gezondheid is één van de belangrijkste zaken in het leven van mensen. We zijn gelijkwaardig en inclusief, ieder individu is anders maar iedereen hoort erbij! De provincie kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde omgeving. BBB gelooft in een integrale omgevingsgerichte aanpak die inspeelt op wat er leeft bij inwoners. Een aanpak samen met (maatschappelijke) organisaties, gemeenten en de inwoners zelf. Daarom is de noodzaak dat de provincie coördineert en faciliteert om mogelijk te maken wat regionaal/lokaal niet haalbaar is. In een gehaaste en steeds meer verstedelijkte samenleving dragen recreatie en buitensporten bij aan verbinding en welbevinden van burgers. De provincie Flevoland is bij uitstek een provincie die zich daarvoor leent. BBB wil de recreatieve mogelijkheden versterken en tegelijkertijd borgen we de omgeving en leef kwaliteit van inwoners, natuur en dieren in de gebieden waarin we recreëren.

01: Zorg

De jeugd ís onze toekomst en waar de jeugd zorg vraagt, zetten we die zorgvraag centraal.

Jeugdzorg is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en dus is de maatschappelijke omgeving een onderdeel van de oplossing van alle zorgvragen. Zorg moet toegankelijk zijn en een financiering moet passend zijn bij de vraag en de context.

Zorg wordt kleinschalig, eenvoudig en laagdrempelig georganiseerd zodat we ook ruimte bieden voor de rol van de 1e lijn(huisarts) en voor maatschappelijke participatie. Organisatie en uitvoering van zorg is in principe een gemeentelijke taak, maar BBB vindt dat wanneer binnen gemeentelijk grenzen oplossingen moeilijk zijn, de provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen om regionaal oplossingen te faciliteren.

Zorg moet voor iedere burger mogelijk zijn en moet worden gefaciliteerd. Sinds het faillissement van het MC Ziekenhuis in Lelystad mist Flevoland een volwaardig ziekenhuis. Zodoende voldoet Flevoland nu niet overal aan de landelijke norm van afstand tot zorg.

St. Jansdal Harderwijk biedt inmiddels meer dan 90% van de reguliere zorg aan in het oude MC Ziekenhuis en de nieuwbouw voor Lelystad is inmiddels gepland. BBB Flevoland streeft weer naar een volledig zorgaanbod in de provincie zodat ook gynaecologie, bevallingen en spoedeisende hulp vanuit Lelystad kan worden gefaciliteerd.

02: Welzijn

Niet iedereen deelt in welvaart en ervaart welzijn.

BBB wil dat iedereen een bijdrage mag leveren aan de welvaart en welzijn, en daarvan ook de vruchten mag plukken. Alle inwoners van de provincie Flevoland moeten volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en kunnen delen in voorspoed.

BBB vraagt extra aandacht voor de kwaliteit en comfort van jouw leefomgeving. De aantrekkelijkheid van de fysieke omgeving draagt bij aan het lichamelijk- en geestelijk welbevinden. De samenleving is prettiger wanneer mensen lekker in hun vel zitten en dat kunnen we stimuleren door een prettige en veilige omgeving.

03: Onderwijs

Onderwijs is een recht en daarom moet iedereen onderwijs kunnen volgen.

BBB Flevoland wil hierop toezien door bijvoorbeeld te zorgen dat de scholen goed toegankelijk zijn met onder andere het openbaar vervoer.

Ook vindt BBB Flevoland het belangrijk dat op de scholen aan groene educatie wordt gedaan, denk aan een boerderij bezoeken en op de basisschool door scholieren zelf moestuintjes te laten bijhouden. Op deze manier leren kinderen spelenderwijs waar voedsel vandaan komt, maar ook dat er best wat moet gebeuren voor iets daadwerkelijk op je bord ligt.

De AERES Hogeschool Dronten is een faculteit voor studenten met passie voor ondernemen. Wij vinden dit een belangrijke schakel in de stap naar toekomstgericht ondernemen en willen dit zo goed mogelijk faciliteren en promoten.

Daarom wil BBB zorgen voor de mogelijkheid van voldoende woonruimte op de campus of in de directe omgeving van de school.

03: Recreatie

In onze provincie is het fijn vertoeven en dat merken we ook aan de groei van toerisme en (dag-) recreatie.

Goede recreatieve voorzieningen dragen bij aan gezondheid en leefbaarheid van de provincie. Bovendien kunnen (horeca) ondernemers hiervan profiteren.

BBB Flevoland is van mening dat wat betreft verblijfsrecreatie nog verdere stappen kunnen worden gezet in de provincie om zo meer te halen uit toerisme en recreatie.

Ook wil BBB Flevoland de huidige mogelijkheden voor grootschalige evenementen in de provincie behouden.

03: Erfgoed en cultuur

BBB gelooft dat de duurzame leefbaarheid van de polder wordt versterkt wanneer we inwoners met elkaar verbinden door cultuur en cultureel erfgoed.

Ons bewust zijn van de cultuurhistorie van onze steden en dorpen is een groot goed en we willen alle inwoners (ook de nieuwe) daarin meenemen. Samen onze omgeving beleven en aan een nieuwe generatie doorgeven staat hier centraal.

Cultuur draagt bij aan gemeenschapszin, de vorming van sociale netwerken en het voorkomen van eenzaamheid.

BBB wil versterking van cultuuronderwijs, bibliotheken, regionale media, musea, toneel en theater. Niet alleen in de steden, maar juist ook daarbuiten zodat we stad en platteland weer verbinden.

03: Gelijkwaardigheid

BBB is er voor alle inwoners van de provincie Flevoland. Ongeacht kleur, achtergrond, leeftijd, geloof, gender of seksuele voorkeur. Iedere inwoner mag zichzelf zijn.

Iedereen doet volwaardig mee, zowel jong, oud als mensen met een beperking. Iedere inwoner mag zich veilig, prettig maar vooral welkom voelen in onze provincie. We zetten in op een beleid dat respect voor een ander bevordert en tegelijkertijd bieden we een omgeving waarbij we, voor de overheid, de wet en het recht, allen gelijk zijn.

BBB staat voor een samenleving waar iedereen aan mee kan doen. Toegankelijkheid voor iedereen staat centraal voor zowel fysieke leefomgeving als de sociale en economische leefomgeving. We bevorderen inclusiviteit en omarmen diversiteit, ook van mensen met fysieke of mentale beperkingen en/of bijvoorbeeld laaggeletterdheid.

Speerpunt:

 1. BBB zet in op preventie en laagdrempelige zorghulp, zodat hulp- en zorgvragen zo snel mogelijk worden opgelost.
 2. BBB vindt dat basisvoorzieningen voor iedereen dichtbij beschikbaar moeten zijn (dus ook in kleine kernen), een gemeentegrens mag geen zorg-grens zijn.
 3. BBB gaat het provinciaal beleid inrichten op vraag gestuurde zorg. Door de zorgvraag centraal te stellen bij alle betrokken partijen, verlagen we de doorlooptijd en daarmee de wachtlijsten in de jeugdzorg.
 4. BBB wil dat de provincie een bemiddelende rol inneemt wat betreft zorg tussen verschillende gemeenten. Wanneer een gemeente niet uitkomt in zijn zorgende rol moet een beroep kunnen worden gedaan bij een andere gemeente zodat de zorg niet onder druk komt te staan.
 5. BBB stimuleert goed regionaal bewegingsonderwijs, jeugdsport en bewegingsprogramma’s. BBB ondersteunt actief initiatieven voor de aanleg van sport en speelgelegenheden voor de jeugd in de openbare ruimte.
 6. BBB ziet waarde in het verbinden van sociale netwerken binnen de provincie, zodat zij elkaar versterken en een goede basis in de samenleving vormen (onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, jeugdhulp, sport, cultuur en geloofsgemeenschappen).
 7. BBB bevordert het toegankelijk maken van openbaar vervoer en stadscentra voor mindervaliden. Dit betekent ook bijvoorbeeld openbare toegankelijke invalide toiletten in de stads- en of dorpskernen. Niet alles hoeft vanuit de overheid te komen, ook initiatieven van burgers en bedrijven hiervoor worden gestimuleerd.
 8. BBB wil dat eerlijk voedsel onderwijs op basisscholen wordt gestimuleerd. Boerderij educatie en kooklessen zijn hierin een wezenlijk onderdeel.
 9. BBB wil dat, in samenwerking met de agrarische sector, initiatieven ontstaan om schooltuintjes op te starten. Kennis en respect op speelse manier bijbrengen door zelf te planten, te zaaien en te oogsten.
 10. BBB vindt gezonde voeding essentieel voor kinderen maar helaas is dat niet voor iedereen betaalbaar. Daarom wil BBB alle basisscholen de mogelijkheid bieden jaarlijks mee te doen aan gesubsidieerd schoolfruit. Dit schoolfruit wordt betrokken van lokale telers.
 11. BBB vindt dat er vanuit heel Flevoland goede toegang moet zijn tot hogescholen en universiteiten, dit zorgt ervoor dat minder studenten de provincie hoeven te verlaten voor hun studie.
 12. BBB blijft zich hard maken dat Flevoland een interessante provincie is voor universiteiten en hogescholen. Nederland is een wereldwijde grootmacht op het gebied van agrarische kennis. Vanuit heel Nederland en van over de hele wereld komen agrarische studenten naar Flevoland om daar praktische en theoretische agrarisch kennis te ontwikkelen.
 13. BBB vindt dat studenten dicht bij hun opleiding moeten kunnen wonen. Voldoende goede huisvesting is essentieel om Flevoland aantrekkelijk te houden voor studenten en scholen. BBB wil dat de provincie en gemeenten faciliteren met de instandhouding van een lokale bibliotheekvoorziening, die bijvoorbeeld ook onderdeel kan zijn van een dorpshuis.
 14. BBB gaat bij de uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid waar mogelijk een inhoudelijke relatie leggen met economie, toerisme en ruimtelijke ontwikkeling. We zoeken daarin actief naar mogelijkheden om mensen te verbinden.
 15. BBB is voor het behoud van “traditionele” evenementen. Evenementen die door veranderende regelgeving en zwaardere veiligheidseisen in gevaar komen, worden ondersteund. BBB wil dat cultuursubsidies worden evenredig verdeeld over de hele provincie. Plattelandscultuur is ook cultuur.

2. Gezonde maatschappij: Burgerparticipatie, transparantie, privacy en digitaal

Speerpunt: BBB Flevoland

De toenemende polarisatie tussen bevolkingsgroepen en de toegenomen wens van burgers om gehoord te worden zijn thema’s die centraal staan in politiek, bestuur en besluitvorming in de toekomst. Er zijn meerdere “kloven te dichten”!

Voor BBB staat burgerparticipatie centraal in toekomstig beleid. Geen nieuwe structuren, maar het beter inzetten van bestaande maatschappelijke structuren is het devies. Participatie gedijt alleen bij transparantie en hier ligt een belangrijke rol voor het Provinciaal bestuur.

De wereld wordt digitaler en dat ziet de BBB ook als een kans. Digitalisering biedt het provinciaal bestuur middelen om te verbinden en zo om dichter bij haar burgers en bedrijven te staan. Er zijn echter situaties waarbij een fysieke bijeenkomst effectiever is.

Dit versterkt gelijkwaardigheid, verbinding en vertrouwen.

01: Burgerparticipatie

Voor BBB zijn participatie en verantwoordelijkheid wederzijds versterkend. Wanneer participatie goed functioneert, voelen burgers zich verantwoordelijk voor de uitkomst.

Dit vraagt van de overheid om bij die participatie ook een juiste verantwoording af te leggen. Het huidige participatiebeleid heeft een veel te juridisch en bureaucratisch karakter en is voor overheden te vrijblijvend.

In de visie van de BBB praat de provincie meer met burgers en minder over burgers. Inwoners moeten op voorhand serieus mee kunnen praten op visie-niveau en op initiatief-niveau. Participatie moet worden verankerd in provinciaal en gemeentelijk beleid.

De provincie toetst actief of lagere overheden betekenisvolle burgerparticipatie als instrument inzetten en of zij burgers daadwerkelijk centraal stellen in de beleidsvorming.

BBB gelooft dat burgerparticipatie werkt als je de burger ook opzoekt! Het opzoeken werkt volgens de BBB het best via de kanalen die voor die burger dichtbij en vertrouwd zijn. Dit kan o.a. door reguliere sociale netwerken (wijk- en streek en dorps- gemeenschappen, kerken, sportverenigingen, cultuurverenigingen) in te zetten.

02: Transparatie

BBB wil een overheid die transparant te werk gaat en eerlijk is over de doelen en resultaten van het beleid. Transparantie maakt verantwoording eenvoudiger en daarmee de overheid ook geloofwaardiger.

De provincie hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan.

BBB hecht waarde aan integriteit en transparantie zonder daar individuen of een groep van uit te zonderen.

BBB bedrijft eerlijke en open politiek waarbij de mening en besluitvorming zichtbaar en controleerbaar moet plaatsvinden in provincie en de lagere overheden. Waar beslotenheid noodzakelijk is voor goede besluitvorming legt de overheid achteraf verantwoording af over die noodzaak en over die besluitvorming in al haar facetten.

03: Privacy en digitaal

BBB staat voor het behoud van het recht op privacy en het recht op persoonlijke vrijheid in de leefomgeving, op welke wijze dan ook, voor alle inwoners.

Digitalisering van processen en communicatie van de provincie zal primair ten dienste moeten zijn aan de inwoners en digitale toegankelijkheid moeten verbeteren. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en combineren van data van diensten ter bevordering van beleidsvorming en uitvoering van de provincie mag niet ten koste gaan van de privacy van de inwoners. Een integere overheid is zorgvuldig met data, en nog zorgvuldiger met het gebruik van algoritmen in het beoordelen en belasten van haar burgers.

Het is belangrijk om te erkennen dat niet iedereen in de samenleving even digitaal vaardig is. Door de minder digitaal vaardige eindgebruiker als uitgangspunt te nemen, maken overheden in de provincie Flevoland digitale oplossingen zo simpel mogelijk en zijn we inclusief voor allemaal.

Speerpunten:

 1. BBB hecht veel waarde aan echte dialoog en participatie. Een veel meer open dialoog tussen burgers en provincie. De provincie legt verantwoording af over participatie op eigen terrein en dat van lagere overheden in de provincie.
 2. BBB vindt dat de provincie is er om inwoners te ondersteunen heeft een oplossingsgericht en hulpvaardig karakter. Het motto was, “ik vertel je of het mag en wat je niet mag” het motto wordt: “samen op zoek naar wat er kan”.
 3. BBB zet sociale structuren actief in voor de verbetering van participatie, op wijk, stad, dorp en streekniveau. Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. BBB zit initiatieven van ondernemers, verenigingen en inwoners zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denkt proactief mee bij initiatieven van burgers en bedrijven. BBB zet zich ervoor in dat de provincie Flevoland transparanter wordt, zowel over gevoerd als te voeren beleid, legt de provincie verantwoording af over haar bijdrage en optreden in het licht van haar doelstellingen en verantwoordt doelmatigheid van beleid en bestedingen. BBB gaat het provinciaal bestuur, beleid, resultaat en impact toegankelijker (digitaal) maken voor alle burgers en bedrijven, en ook de provinciale uitvoeringsorganisatie. De provincie ondersteunt gemeenten ook in deze digitale toekomst.
 4. BBB wil dat de ambtelijke organisatie van de provincie snel reageert en adequaat op vragen/ berichten/klachten van inwoners reageert. De provincie is transparant over het proces, maakt duidelijk welke stappen er ondernomen worden en verzekert passende voortgang. BBB vindt dat de provincie zorgvuldig moet zijn met het delen van informatie over burgers en bedrijven en respecteert privacy van haar inwoners.

3. Gezond wonen: “(duurzaam) Wonen, Inrichting en bestemmingsplannen, Waterschappen”

Iedere burger een thuis! Dat is de laatste jaren geen vanzelfsprekendheid. In de Provincie Flevoland wordt versneld woonruimte gecreëerd.

We creëren kansen door meer ruimte te geven aan her- bestemmen zoals woning delen waardoor de doorstroom tussen generaties makkelijker verloopt. Daarnaast is er een bouwopgave, die we vormgeven voornamelijk in de steden en waar nodig, en passend in omgevingskwaliteit, in het buitengebied.

Beleidsmatig versimpelen en versnellen kan ook hier kansen geven. We staan voor een woonbeleid gericht op energie neutraliteit en duurzaamheid en met respect voor inspraak en ruimtelijke kwaliteit.

De waterhuishouding speelt een grote rol in de kwaliteit van de buitenruimte.

BBB vindt dat de provincie een belangrijke samenwerking heeft met de waterschappen om de waterhuishouding te verbeteren en te verduurzamen.

01: Duurzaam wonen in Flevoland

BBB is van mening dat bouwen speciaal voor ouderen ruimte maakt binnen de bestaande woning- voorraad voor jongeren.

Daarnaast wil BBB dat provinciaal beleid nieuwe woonvormen mogelijk moet maken, waaronder woningdelen, tijdelijk wonen, woonwerk en woonzorg combinaties. Hierdoor ontstaat een beter gebruik van de bestaande woningvoorraad en maakt deze flexibel voor de veranderende woonvraag. BBB wil dat de provincie meer regie neemt naar lagere overheden en woningbouwcorporaties waar het gaat om volume en geografische doelstellingen (kwantitatief en kwalitatief) en daadwerkelijk initiatieven uitvoert die meervoudig gebruik en doorstroming bevorderen. BBB gaat actief toezien op de beschikbaarheid van betaalbare woningen, zowel in de huur als de koopsector. BBB stimuleert en faciliteert woningcorporaties hun maat- schappelijke verantwoordelijkheid te nemen maar maakt ook ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap.

BBB vindt dat de Oostvaardersplassen, een ‘wensnatuurgebied’ van 5600 hectare, een jong gebied en eigendom van de Nederlandse overheid direct beschikbaar moet komen om minimaal 100.000 ecologische woningen te bouwen. Burgers wonend in de natuur met goede verbindingen naar omliggende steden. De ‘wensnatuur’ wordt ingezet voor duurzaam en groen wonen.

02: Inrichting en bestemmingsplannen

Flevoland moet een fijne plek zijn om te wonen en te leven.

BBB wil bouwen maar tegelijkertijd ook zorgen dat de leefomgeving groen en gezond blijft. BBB bevordert de transformatie van leegstaande gebouwen zoals kantoren.

In het landelijk gebied willen we dat het makkelijker wordt om een bestemming van een specifieke locatie binnen een bestemmingsplan (tijdelijk) te veranderen. Ook wil BBB in dorpen en waar voldoende ruimte is, mensen in de gelegenheid stellen een zogenaamde ‘kangoeroewoning’ gestalte te geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van een ruim tuinhuisje, zodat zij zorg kunnen bieden aan hun ouders en woonlocaties doorgegeven kunnen worden over generaties.

03: Waterschappen

BBB zet zich in voor een optimale samenwerking met waterschappen en een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer.

BBB wil dat de provincie zich inzet om waterschappen actief te ondersteunen om bodemdaling in Flevoland tegen te gaan en de kwaliteit van drinkwater en oppervlaktewater veilig te stellen en waar nodig te verbeteren.

Speerpunten:

 1. BBB vindt dat er eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de dorpen en steden moet worden gebouwd.
 2. BBB wil meer betaalbare appartementen voor starters en ouderen.
 3. BBB stelt een ‘Aanjaagteam’ in, zodat er sneller woningen gebouwd kunnen worden. In dit team zitten mensen van de provincie, gemeenten, de woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en eventuele deskundige inwoners.
 4. BBB stimuleert, buiten de stedelijke omgeving, het bouwen van energiezuinige/neutrale “tiny houses” voor gebruik in mantelzorg, semipermanente/ tijdelijke bewoning.
 5. BBB stimuleert actieve herbestemming, - of grondprijsbeleid bij gemeentes met daarbij een hoge mate van realiteitszin waardoor ontwikkelaars en woningcorporaties ook daadwerkelijk haalbare projecten kunnen realiseren. Prioriteit ligt daarbij op het realiseren van duurzame sociale-en betaalbare woningen.

3. Gezond onderweg: OV en bereikbaarheid, mobiliteit, (digitale) infrastructuur en telecommunicatie, Vliegveld Lelystad

Bijna iedereen is dagelijks onderweg. Flevoland is altijd al een provincie van forenzen geweest, is het niet voor werk, dan wel voor familie, vrienden...

Een goede infrastructuur verbindt en brengt de economie in beweging! Beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn de aanjagers voor verduurzaming van mobiliteit.

Door de juiste ondersteuning kan de provincie verduurzaming van de mobiliteit bevorderen. Er is steeds meer digitalisering in de economie en de maatschappij en de digitale snelweg is een belangrijk deel van de mobiliteit van de toekomst.

Digitalisering en digitale platformen maken ook verduurzaming van de fysieke mobiliteit mogelijk. De provincie Flevoland is en zal bij uitstek de provincie zijn die investeert in deze toekomst.

03: Openbaar vervoer en bereikbaarheid

BBB vindt goede verbindingen van en naar steden en dorpen essentieel en dient het beleid gericht te zijn op en het verhogen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van openbaar vervoer.

BBB vindt dat er ruimte en (financiële) ondersteuning moet komen voor inwoners die zelf het openbaar vervoer willen organiseren. Voor alle soorten van mobiliteit kan informatietechnologie de beschikbaarheid verbeteren en de kosten verlagen, daar zetten we in op innovatie.

Zo zou via technologie het gebruik van bijvoorbeeld deelauto’s en deelfietsen bevorderd moeten worden.

MOBILITEIT

In buitengebieden heeft mobiliteit een andere betekenis dan die in steden. Stedelijke mobiliteit en inter-stedelijke mobiliteit kan goed vormgegeven worden met openbaar vervoer. Binnen steden is elektrificatie noodzakelijk voor een goede leefomgeving. Voor buiten stedelijke mobiliteit zijn beschikbaarheid en betaalbaarheid dragers voor een verbonden samenleving. Hier is een duidelijke faciliterende rol voor de provincie aanwezig. BBB ondersteunt elektrificatie en het gebruik van waterstof. De provincie mag een regierol claimen in de creatie van de infrastructuur die dat mogelijk maakt. Waar elektrificatie meer op gemeentelijk niveau aangepakt kan worden verdiend de waterstof infrastructuur provinciale regie!

(DIGITALE) INFRASTRUCTUUR & TELECOMMUNICATIE

Naast het maatwerk in het openbaar vervoer wil BBB meer inzetten op slimme toepassingen die de doorstroming op de wegen verbetert. Meer “groene golf“ en slimme verkeerslichten op diverse wegen, meer technologie in de organisatie van stads- en streekvervoer en het gebruik van technologie om benutting van de infrastructuur te optimaliseren. Ook willen wij samen met gemeenten zorgen we dat alle belangrijke knooppunten en woon-, school- en werklocaties zijn verbonden door goede hoofdfietsroutes. Hier kunnen elektrische fietsers en speed pedelecs, maar ook ‘gewone’ fietsers, ouderen en scholieren veilig en comfortabel gebruik van maken.

Een groot deel van de provincie is al aangesloten op glasvezelnetwerken. BBB beschouwt glas- vezel als essentiële infrastructuur, net als energie en water, omdat zij bijdraagt aan verbinding, ontwikkeling en autonomie voor mensen in de stad en op het platteland. Dit geldt ook voor beschikbaarheid van draadloze verbindingen voor mobiele toepassingen. Beschikbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid staan centraal in provinciaal beleid zodat deze infrastructuur ook ingezet kan worden voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals participatie in beleid en bestuur, transparantie, mobiliteit, zorg, eenzaamheid en overheidsdienstverlening.

VLIEGVELD LELYSTAD

De provincie Flevoland wordt al jaren aan het lijntje gehouden omtrent vliegveld Lelystad. Veel geld is er al geïnvesteerd in de gewenste bouw naar een volwaardig vliegveld. De realiteit is echter dat het vliegveld nog steeds op de wijze wordt gebruikt zoals dat voor de uitbreiding het geval was. Gezien de door de regering zelf opgelegde stikstofopgaven en de klimaatdoelstellingen, moet er minder gevlogen worden en is de uitbreiding van vliegveld Lelystad overbodig. Wat BBB betreft gaan we zoeken naar alternatieven gebruiksdoelen voor de voorzieningen, zoals parkeer- plaatsen en aankomst- en vertrekhal.

 

BBB FLEVOLAND SPEERPUNTEN:

BBB zet zich in voor een goede bereikbaarheid van en in de hele provincie met het openbaar vervoer, dag én nacht.

BBB stimuleert en ondersteunt digitaliseringsinitiatieven om de bereikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren.

BBB maakt zich sterk voor de aanleg van de Lelylijn; de treinverbinding Amsterdam-

Groningen met een station in Emmeloord.

BBB maakt zich sterk voor slimmere fietsverkeerslichten in steden en dorpen waardoor zowel voor auto’s als fietsers de doorstroming aangenamer wordt.

BBB zorgt voor goed onderhoud aan fietspaden die onder het beheer van de provincie vallen.

BBB wil dat bij renovatie van buitenwegen de wegen worden verbreed ondermeer om landbouwverkeer en fietsers veilig van dezelfde weg gebruik te laten maken.

BBB maakt zich sterk voor veilige provinciale wegen in Flevoland. BBB wil de verbreding van de N50 onder de aandacht blijven brengen met het uiteindelijke doel er een snelweg van te maken.

BBB maakt extra geld vrij voor onderhoud en verbetering van de N307 tussen Kampen en Enkhuizen op ons eigen grondgebied.

BBB wil onderzoeken of er een treinverbinding te maken is tussen de kop van Noord-Holland en Flevoland.

BBB wil een onderzoek naar de haalbaarheid van een keteltunnel in plaats van de ketelbrug. Mogelijk kan hierin samen worden opgetrokken met de Lelylijn.

BBB vindt dat de ketelbrug tijdens de spits minder frequent open moet gaan voor pleziervaart, om de doorstroming van het verkeer op de A6 te bevorderen.

BBB stimuleert elke Flevolandse gemeente elektrificatie netwerken te bouwen waardoor lokaal opgewekte energie ook lokaal gebruikt kan worden.

BBB faciliteert en investeert in de eerste infrastructuur voor waterstof op strategische locaties en zet daarmee de trend.

 

5          GEZONDE TOEKOMST

“Isolatie en verduurzaming, Energie en milieu, Wind- zonne- en kernenergie en biomassa”

Verduurzaming begint met het verminderen van het gebruik van energie en dat kunnen burgers en bedrijven prima samen vormgeven. Er is enorm veel winst voor energie te halen wanneer de provincie dit met beleid faciliteert en stimuleert. De noodzaak om andere energiebronnen aan te boren is evident en wat BBB betreft hebben burgers en bedrijven samen de kritische massa en de ruimte om energie op te wekken waar deze ook wordt gebruikt.

Zonne-energie opwekken binnen bestaande bebouwde ruimte is niet alleen milieu-efficiënt maar ook ruimte en infrastructuur efficiënt. Zo wordt energie een democratisch goed en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zien een noodzaak voor burgerparticipatie in grootschalige energievoorziening. Alleen op die wijze ontstaat er draagvlak.

ISOLATIE EN VERDUURZAMING

Een schonere en duurzamere wereld begint met minder verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen. De ontwikkelingen rond aardgas geven de hoogste prioriteit aan het isoleren van particulier en zakelijk vastgoed. Door nauwe samenwerking tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en andere vastgoedbeheerders is schaalvergroting mogelijk. Hierdoor zullen de kosten voor duurzaamheidsmaatregelen voor inwoners dalen en financieel aantrekkelijker worden (bv. asbestsanerings-bijdrage). BBB wil dat de provincie gemeenten actief beleidsmatig ondersteunt bij het versneld verduurzamen van de sociale woonvoorraad. Proactieve en pragmatische vergunningsverlening van verduurzamingsprojecten en een goede verbinding met omliggende provincies is noodzakelijk.

ENERGIE EN MILIEU

Om een schone provincie door te geven aan volgende generaties moeten meer stappen gezet worden in het verminderen van de CO2-uitstoot en het opwekken van schone en/of hernieuwbare energie. BBB geeft steun en ruimte aan goede ideeën die bijdragen aan hernieuwbare energie en verduurzaming van onze mooie provincie. BBB heeft hier een nuchtere en praktische aanpak. Burger en bedrijven kunnen zelf de versnellers van deze energietransitie zijn. Energie daar opwekken waar die ook gebruikt wordt is het devies. De provincie stimuleert, inspireert en faciliteert. De provincie werkt behulpzaam voor kleinschalige initiatieven en zorgvuldig bij grootschalige projecten. Voor het verbinden van lokale stakeholders is de provincie beschikbaar als mede-regisseur. De provincie biedt de mogelijkheid voor coördinatie over gemeenten en omliggende provincies. In bijzondere situaties kan provincie zich opstellen als co-investeerder. Lokaal commitment van boeren, burgers en bedrijven vraagt ook om lokale benefits. Inwoners van de provincie profiteren van de opbrengsten. BBB staat open voor alle vormen van energieopwekking en wil daarbij niet alleen kijken naar de huidige methode van energieopwekking maar ook nieuwe technieken een kans geven.

WIND- ZONNE- EN KERNENERGIE EN BIOMASSA

BBB wil geen uitbreiding van windturbine projecten in het IJsselmeer en op het land en wil geen grootschalige zonnevelden in de provincie BBB wil inzetten op zonnepanelen op daken van agrarische bedrijven, industriële gebouwen en kantoor panden. Hierbij is het noodzakelijk dat de huidige infrastructuur geschikt gemaakt wordt om het opgewekte vermogen ook altijd terug te kunnen leveren aan het net. BBB ziet hier in een taak weggelegd voor de netbeheerders in onze provincie.

Voor nieuw vastgoed (overheid, particulier en zakelijk) wordt in bestemmingsplannen opname van zonnepanelen op daken en/of gevels waar mogelijk verplicht. Er komen geen grootschalige zonneparken in het buitengebied zolang er nog voldoende mogelijkheden zijn voor de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en of als onderdeel van de infrastructuur (snelwegen, spoorwegen, geluidsschermen) of restgronden die door hun ligging niet geschikt zijn voor landbouw. BBB ziet wel mogelijkheden om kleinschalige windturbines te plaatsen op industrieterreinen of bij agrarische bedrijven/woningen. Doelstelling hierbij is om kleinschalige energieopwekking door wind een goede inpassing te geven in de omgeving. BBB ziet geen milieuwinst van biomassacentrales wanneer deze gevoed worden met aangevoerde houtstromen. Voor deze houtstromen moet in Nederland, of elders bos voor gekapt worden of bestaan uit houtstromen die ook waarde kunnen hebben als bouwmateriaal. BBB wil boeren faciliteren in de exploitatie van biogas/mestvergisting installaties. BBB ziet kernenergie als een goed alternatief voor fossiele energie.

 

BBB FLEVOLAND SPEERPUNTEN:

BBB stimuleert energiebesparing en een energie neutraal gebouwde omgeving. Overheids- gebouwen geven het voorbeeld. We gaan voor energie neutrale gebiedsontwikkeling en we stimuleren het nemen van isolatie/verduurzaming maatregelen bij bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.

BBB vindt dat windmolen projecten een financiële bijdrage moeten leveren aan hun directe omgeving.

BBB pleit voor grootschalige zonopwekking op daken en wil landschapsvervuiling door zonne-akkers voorkomen want: “Eén paneel op het dak erbij is er één minder in de wei!” BBB pleit voor het upgraden van het huidige elektriciteitsnetwerk zodat alle stroom die opgewekt wordt ook terug geleverd kan worden aan het net.

BBB wil dat de provincie particuliere en bedrijfsmatige initiatieven voor zonnepanelen (op daken) ondersteunt, in het bijzonder in het geval van energie-coöperaties. We maken maximaal gebruik van de “bestaande bebouwde buitenruimte’ en de ruimte rondom wegen en spoorwegen voor zonnepanelen.

BBB wil onderzoeken hoe we, de sterke private netwerken van stroomleidingen, zogenaamde “grids” aangelegd vanuit de windmolenprojecten kunnen gaan gebruiken voor uitbreiding van het stroomnetwerk voor levering en terug levering van stroom door particulieren en bedrijven in Flevoland, zolang het reguliere grid niet is uitgebreid.

 

6          GEZONDE BOEREN, VISSERS EN BEDRIJVEN “Landbouw, Visserij en MKB”

In Flevoland zijn landbouw, veeteelt en visserij van oudsher aan Flevoland verbonden, veel Flevolanders zijn werkzaam in deze sectoren. Voor de inwoners van Flevoland, maar ook voor heel Nederland, is het belangrijk dat de overheid samen met de sectoren kijkt hoe de werkzaamheden kunnen blijven voortbestaan. Dit niet alleen omdat het veel werkgelegenheid biedt maar ook omdat het een grote toevoeging biedt aan de voedselzekerheid van Nederland en Europa. Daarnaast is het MKB de grootste werkgever op het platteland. De BBB zet zich in voor de hardwerkende ondernemer uit het midden kleinbedrijf.

LANDBOUW

Landbouw is en blijft een belangrijke economische activiteit in de provincie Flevoland. De landbouwsector maakt enerzijds gebruik van de natuurlijke omgeving om voedselvoorziening mogelijk te maken en ze geeft anderzijds vorm aan de activiteiten in het kader van natuurversterking en recreatie. De agrarische sector neemt haar verantwoordelijkheid voor milieuvraagstukken (op basis van juist gemeten waarden) en reduceert haar impact tot aanvaardbare waarden. Boeren die willen innoveren worden daartoe gestimuleerd. Waar mogelijk, worden vrijgekomen agrarische gronden ingezet voor “verkaveling/verplaatsing”.

VISSERIJ

Binnen Nederland hebben we nu nog een groot aantal boeren, tuinders en een aantal vissers. Echter hun werk wordt steeds bemoeilijkt door steeds veranderende regelgeving en een zwabberend beleid. Visgronden en landbouwgrond wordt opgegeven voor windmolens en zonneparken en gedane en betaalde innovatie wordt verboden of als niet voldoende afgedaan. BBB Flevoland wil een sterker geluid richting den Haag om ook voor de Flevolandse boeren tuinders en vissers op te komen. Dat ze worden gehoord en gezien. Dat beschikbare gelden en subsidies ook daadwerkelijk worden uitgekeerd. Dat er een regering is die opkomt voor haar inwoners en zij die het land voorzien van voedsel. Een regering die niet wegkijkt om enkel Brussel te pleasen maar staat voor datgene dat ze sterk maakt en op de wereldkaart heeft gezet waaronder de boeren, de tuinders en de vissers.

MKB

De Flevolandse economie draait op het MKB. BBB Flevoland wil daarom MKB-bedrijven de ruimte geven, zowel fysieke ruimte als regelruimte, dus minder overheidsbemoeienis. Laat de ondernemer ondernemen. Ook pleiten wij voor lagere lasten voor het MKB. De regeling “BMKB” (Borgstelling krediet MKB) dient hierom te worden uitgebreid. Een sterk midden- en klein bedrijf in de provincie waarborgt banen en biedt kansen voor economische groei voor de hele provincie.

 

BBB FLEVOLAND SPEERPUNTEN:

BBB wil de voedselproductie en bestaansrecht van boeren en tuinders behouden en waarborgen. Boeren en tuinders zorgen voor voedsel en voor het beheer van ons cultuurlandschap en de natuur. BBB wil een langjarig plattelandsbeleid in Nederland met een essentiële rol voor de agrarische sector.

BBB is tegen het onteigenen van boeren ten gunste van de natuur. Zolang de agrarische sector onder EU Stikstofplafond blijft, is er geen reden om boeren te onteigenen. We werken niet met wensnatuur maar stellen reële natuurdoelen zoals bijvoorbeeld Europese doel- stellingen in plaats van bovenwettelijke Nederlandse doelstellingen en eisen.

BBB wil dat er fors op versterking van de landbouw wordt ingezet met middelen vanuit het transitiefonds, en dat er vanuit de provincie druk wordt opgevoerd om de indicatieve 1 miljard (van de 24,3) voor innovatie fors te verhogen en in plaats van afwaardering veel meer beleid gevoerd wordt gericht op innovatie.

BBB is van mening dat alle overheidslagen maximaal dienen te faciliteren inzake bedrijfs- verplaatsing, bijvoorbeeld door hier een databank voor op te richten waarbij bedrijven die in een gebied zitten waar de ontwikkelmogelijkheden op korte termijn beperkt zijn gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld bedrijven die geen bedrijfsopvolging hebben, of aan een beëindigingsregeling zouden willen meedoen, maar niet in een gebied met beperkingen zitten.

BBB vindt dat boeren gecompenseerd moeten worden voor bovenwettelijke inspanningen. Er komt pas nieuwe wet- en regelgeving als de kosten die de ondernemer moet maken, is opgenomen in de prijs van de producten. Supermarkten en overheid stoppen jaarlijks geld in een fonds waaruit bovenwettelijke inspanningen worden betaald.

BBB zet zich in voor een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een loop- tijd van tientallen jaren waarin is vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Flevoland. Dit beleid komt tot stand met inspraak van plattelandsbewoners, agrarische- en natuurorganisaties, bedrijfsleven, industrie en luchtvaart. Een stabiel beleid voorkomt elke vier jaar nieuwe regelgeving in de waan van de dag.

BBB wil dat vruchtbare gronden en het mooie cultuurlandschap op het platteland beschikbaar blijven voor voedselproductie zodat voedsel voor burgers in de stad en op het platteland lokaal kan worden geproduceerd en geconsumeerd.

BBB is van mening dat plattelandsbewoners in goede harmonie moeten leven met boeren en bedrijfsleven. Wonen in het buitengebied betekent erkennen en accepteren dat bedrijvigheid essentieel is. Bedrijven, al dan niet actief in de agrarische sector dienen wel rekening te houden met het woongenot van alle inwoners in hun omgeving.

BBB meent dat jacht essentieel is voor goed faunabeheer. Zonder jacht geen gezonde fauna. Minder bureaucratische regels voor beheer jacht. Dieren die vanwege grote aantallen maatschappelijke, ecologische en economische schade veroorzaken, moeten onder het jachtregime worden beheerd. Handhaving nulstand wilde zwijnen. Hiervoor worden voldoende middelen worden vrijgemaakt.

BBB wil niet aansturen op een kleinere veestapel. Minder dieren leidt niet tot minder problemen in Flevoland. In Flevoland is een goede balans in het aantal gehouden dieren (behalve Oostvaardersplassen). Krimp van de veestapel heeft tot gevolg dat de productie naar landen verplaatst die minder duurzaam produceren en heeft zelfs een nadelig effect op klimaat- en natuurherstel.

BBB vindt dat Landbouw en Natuur geborgde zetels in het Waterschap verdienen. Het is onwenselijk om alleen politieke agenda’s te laten beslissen over voedselproductie en waterbeheer. Inhoudelijke (hydrologische) kennis en verstand van zaken is van groot belang. Burgers moeten op de kennis van eigenaren van gronden kunnen vertrouwen.

BBB staat voor een heldere en duidelijke lange termijnvisie zodat (visserij)bedrijven weten waar ze aan toe zijn en investeringen voor de lange termijn gedaan kunnen worden.

BBB pleit voor 1 overheidsorganisatie die beslist over de IJsselmeervisserij. Nu zijn er te veel overheden (diverse provincies en het kabinet) verantwoordelijk en zij kunnen onafhankelijk van elkaar verschillende beslissingen nemen.

BBB wil perspectief voor alle vissers. Het kan niet zo zijn dat andere landen wel Europese steun ontvangen en uitdelen aan hun vissers en Nederland hiervan geen gebruik maakt. Nederland hoeft niet altijd het braafste jongetje van de klas te zijn door regelgeving nog veel strenger te maken en uit te voeren dan wettelijk bepaald is.

BBB vindt dat het provinciaal economisch beleid gericht moet zijn op het bevorderen van werkgelegenheid.

BBB werkt in de provincie aan een gunstig ondernemersklimaat. Wij koesteren het zittende bedrijfsleven dat verantwoordelijk is voor het belangrijkste deel van de banen groei. Stimuleringsprogramma’s moeten het bedrijfsleven werkelijk bereiken en ondersteunen, niet alleen extra werk opleveren voor ambtenaren en adviesbureaus.

BBB zorgt voor het behoud van MKB-bedrijven op het platteland en houdt daarmee werk- gelegenheid, leefbaarheid en een gezonde economie in stand.

BBB gaat voor voldoende ontwikkelingsruimte voor ondernemers zodat zij hun bedrijf kunnen overdragen aan de volgende generatie. Zo blijven familiebedrijven behouden. BBB faciliteert het behoud van buurtwinkels op het platteland.

 

7          GEZONDE PROVINCIE “Bestuur, Bestuur uitgaven, Financieel beleid”

BBB vindt het belangrijk dat het bestuur van de provincie zich richt op haar kerntaken en verantwoordelijkheden. Een focus op kerntaken en rolzuiverheid vergroot de effectiviteit en voorkomt bureaucratie. Wanneer beleid en uitvoering ingevuld wordt door lokaal bekende kundige vakmensen, verhoogt dat draagvlak en verlaagt kosten. Toegankelijke en transparante verantwoordingsinformatie vergroot de geloofwaardigheid van het bestuur en de snelheid van besluitvorming. BBB staat voor een degelijk financieel beleid, gebaseerd op doelmatigheid waarbij de lasten eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.

BESTUUR

BBB staat voor een provincie die zich concentreert op kerntaken en daarbij behorende verantwoordelijkheden. Bestuurders met minder verschillende bestuurlijke petten versterken de geloofwaardigheid van openbaar bestuur. De provincie maakt provinciaal beleid op basis van rijksbeleid en toetst beleidsvorming, uitvoering en handhaving van lagere overheden. In deze rol neemt zij uitdrukkelijk geen uitvoeringstaken over. Door ons bezig te houden met kerntaken voorkomen wij bureaucratisch wanbeleid. We werken aan de vernieuwing van de ambtelijke cultuur, de provincie is er voor haar inwoners niet andersom.

BESTUUR UITGAVEN

BBB wil een doelmatige inrichting en uitvoering van het bestuur en er is transparantie over bestuur uitgaven. De investeringen in de digitale omgeving en de focus op kerntaken dragen bij aan het beperken van de kosten van het bestuur en ambtenarenapparaat.

FINANCIEEL BELEID

BBB staat voor een financieel gezonde provincie, goed rentmeesterschap heeft immers ook een financieel perspectief. Een sluitende, realistische meerjarenbegroting met inzichtelijke en realistische plannen voor investeringen en reserveringen vormen de basis van het toekomstig financieel beleid.

BBB FLEVOLAND SPEERPUNTEN:

BBB maakt de uitgaven en inkomsten van de Provincie openbaar en toegankelijk. Inwoners en ondernemers kunnen zien waaraan het geld besteed is en wat er mee bereikt is.

BBB luistert naar de stem van de burger tussen de verkiezingen door en de burger wordt gehoord bij belangrijke besluitvorming, bijvoorbeeld over zijn leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld via lokale of regionale volkspeilingen.

BBB begrijpt dat iedere gemeente zijn eigen cultuur heeft. De zes gemeentes van Flevoland, blijven zes gemeentes.

BBB stopt de subsidiestroom naar “goede doelen organisaties” en actiegroepen die politiek bedrijven en op die manier het democratisch proces beïnvloeden.

BBB wil meer eigen projecten op het gebied van de economie, woonomgeving en bereikbaarheid (gedeeltelijk) financieren door gebruikmaking van Europese subsidies.

BBB gunt eigen provinciale opdrachten zoveel als mogelijk aan lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden die de Europese wetgeving ons biedt.

BBB gaat een evaluatie van de organisatie, omvang en samenstelling van het ambtenaren- apparaat en de omvang van het aantal externe adviseurs en zzp’ers uitvoeren.

BBB werkt samen met gemeenten en instellingen om lokale overheidsloketten mogelijk te maken in wijken en dorpen zodat we drempels verlagen en participatie en betrokkenheid vergroten.

BBB richt de (digitale) provincie in, waarin ook bestuur, bestuurskosten, beleid, uitvoering en financieel beleid transparant en helder leesbaar zijn voor alle inwoners.

BBB wil een beperking van wet- en regelgeving, er komt geen nieuwe wet- en regelgeving zonder dat er bestaande wet- en regelgeving wordt verminderd.

BBB streeft naar een vermindering van regeldruk voor zowel het bedrijfsleven als burgers. We passen algemene regels toe daar waar het kan, in plaats van een vergunningstelsel. BBB brengt de Europese “Leader” subsidie onder de aandacht van lokale verenigingen die zich sterk maken voor ons platteland. De “Leader” subsidie kan deze verenigingen helpen ons platteland te verbeteren.

 

8          GEZONDE BODEM, PLANTEN EN DIEREN “Natuur en water, Biodiversiteit, Oostvaardersplassen, Wolf”

Een sterke natuur en een productieve en duurzame landbouw gaan prima samen. Biodiversiteit en agrarische ondernemingen en activiteiten beginnen met een gezonde bodem en zorgvuldig waterbeheer. Boeren, burgers en ondernemingen dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor natuur, water en biodiversiteit, zowel in het stedelijk gebied als het buitengebied. Ze maken samen keuzes voor duurzaam uitvoerbaar beleid. In dit beleid staan versterken van natuur en agro- economie centraal. Boeren hebben in het buitengebied een actieve rol om natuurdoelstellingen, landschapsbeheer en voedselproductie te realiseren.

NATUUR EN WATER

BBB wil verbinding tussen de boer en de burger, de stad, natuur en het platteland. BBB wil dat versterken door meer groen in en rond de stad en het verhogen van de leefbaarheid van het stedelijk gebied. We zien natuur minder als gebied met een “aparte status”. Natuur moet veelal samen kunnen gaan met recreatie en agrarische activiteiten wanneer we samen daar verantwoordelijk invulling aangeven. BBB staat voor een zorgvuldig waterbeheer waarbij, versterking en beheer van natuur en water is gestoeld op wetenschap en waarneming. Gemeten waarden staan centraal in beleidsuitvoering, vergunningverlening en handhaving. We staan voor transparantie in doelstellingen, beheerprincipes en data. Daarbij hebben wij extra aandacht voor de verzilting en bodemdaling in sommige regio’s van onze provincie.

BIODIVERSITEIT

BBB herkent het belang van het versterken van biodiversiteit. Biodiversiteit is niet alleen een zaak van natuurbeheerders en landbouwers. Het is een zaak voor eenieder die een verantwoordelijkheid heeft voor een stukje buitenruimte, dus ook in wijken, steden en dorpen. Bij inrichting en beheer van infrastructuur en industriële omgevingen wordt gevraagd naar een actieve opstelling om plaats te bieden aan inheemse flora en fauna. Verspreiding van ongewenste exoten, zoals berenklauw en Jacobskruiskruid, willen we voorkomen.

OOSTVAARDERSPLASSEN

De Oostvaardersplassen is een spontaan ontstaan “wensnatuurgebied” van 5.600 hectare. Een jong gebied en eigendom van de Nederlandse overheid, BBB wil de Oostvaardersplassen geschikt maken om minimaal 100.000 woningen te bouwen. Burgers wonend in de natuur met goede verbindingen naar de omringende steden. Voor de vele watervogels blijven de Oostvaardersplassen als overwinteringsgebied en N2000-gebied in stand.

WOLF

Vanwege de grote slachting die wolven aanrichten onder de (landbouw-)huisdieren van boeren en plattelanders wil BBB zo snel mogelijk actie van de landelijke en provinciale overheid. De analyses van de schade en het zo koppelen van de juiste wolf aan een aanval, kan zo maar 3 maanden duren. De dader is dan vaak al lang gevlogen. BBB wil dat de provincies nadenken over de omgang met de wolf op de langere termijn maar stelt ook een aantal kortetermijnmaatregelen voor.

 

BBB FLEVOLAND SPEERPUNTEN:

BBB erkent een grote rol voor boeren in de uitvoering van het beleid en in het natuurbeheer. Boeren natuur is ook natuur en dient als zodanig te worden beschouwd.

BBB wil dat de werkelijke staat van de natuur leidend wordt in de uitvoering van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, die op basis van eenduidige objectieve indicatoren in beeld gebracht wordt.

BBB pleit ervoor dat er wordt gekeken naar doelmatige alternatieven voor de stikstofmaatregelen.

BBB is erop tegen dat stikstof vrijgekomen uit de landbouw uitgeruild wordt voor gebruik van stikstof in de industrie.

BBB wil dat er meer gekeken wordt naar de klimaat kringloop, de nadruk moet komen te liggen op CO2 opslag en zuurstof productie door gras en gewassen op vruchtbare Flevolandse grond.

BBB gaat voor behoud van geborgde zetels bij de waterschappen.

BBB onderzoekt samen met de gemeenten of waterbergingscapaciteit van de steden en dorpen nog voldoende is en zet in op recirculatie en infiltratie waar mogelijk.

BBB geeft waterbeheer en waterberging voorrang in beleid en uitvoering.

De beschikbaarheid en het behoud van zoet water heeft hoge prioriteit.

BBB gaat de komende periode samen met boeren, voedselproducenten en de (super)markt inzetten op het promoten van het eten van lokale producten uit de provincie, bijvoorbeeld door het creëren van een regionaal stempel van origine en kwaliteit.

BBB stelt inheemse planten en zaden beschikbaar aan burgers en bedrijven zodat particuliere vergroeningsinitiatieven helpen bij de verbetering van fauna biodiversiteit.

BBB wil dat er een actieve informatiecampagne komt voor burgers over het juiste gebruik van onkruidbestrijders in tuinen.

BBB stelt subsidiemogelijkheden in, voor de vergroening van de verstedelijkte en/of bebouwde ruimte waaronder ook voor infrastructuur en daken.

BBB vindt dat de gans, vos en wolf beheerd moeten worden in Flevoland.

BBB stimuleert het plaatsen van insectenhotels zodat insecten weer terugkomen in de stad. Dit is ook goed voor de vogels en de populatie daarvan.

BBB vraagt om snellere DNA-analyse, maximaal binnen 2 weken na een aanval van een wolf. BBB wil dat dierenartsen DNA mogen afnemen bij gewonde paarden & koeien na een vermoedelijke aanval van een wolf (en niet op provinciale ondersteuningsorganisatie BIJ12 hoeven te wachten).

BBB wil dat de provincies (via het Interprovinciaal Overleg IPO) een helder afschotbeleid opstellen voor individuele wolven die zich herhaaldelijk aan (landbouw-)huisdieren vergrijpen. BBB stelt daarnaast voor om belemmerend beleid ten aanzien van afschot van wolven dusdanig te herzien c.q. aan te vullen, dat roedels die zich herhaaldelijk vergrijpen aan (landbouw-) huisdieren afgeschoten kunnen worden, om verdere escalatie te voorkomen.

 

9          GEZONDE REGIO’S “Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland”

Onze identiteit en persoonlijke en maatschappelijke prioriteit is nu eenmaal sterk verbonden met de stad, dorp, streek, wijk of straat waar je in woont. Dat geldt ook voor de politieke oriëntatie en agenda. BBB staat voor een provinciaal beleid dat antwoorden geeft op regionale vragen en oplossingen biedt voor lokale uitdagingen.

 

REGIONALE BBB-SPEERPUNTEN NOORDOOSTPOLDER

BBB vindt dat de Noordoostpolder een betere bereikbaarheid verdient, waarvan het dan volop van kan profiteren.

BBB hecht veel waarde aan het behoud van historisch erfgoed Schokland, door natte natuur rondom Schokland wordt bodemdaling tegengegaan waardoor de grond vol met archeologische vondsten bewaard blijft.

BBB zet zich in voor het behoud van het Waterloopbos. In het Waterloopbos in Marknesse worden 35 delta werken nagebootst. Hier werden in de jaren 50 en 60 testen gedaan door het waterloopkundig laboratorium. Maar ook vanuit andere plekken in de wereld kwamen deskundigen naar dit bos voor onderzoek en testen. Niet alleen bevat dit culturele kennis voor volgende generaties maar biedt het een diversiteit aan dieren een habitat.

 

REGIONALE BBB-SPEERPUNTEN OOSTELIJK FLEVOLAND

BBB erkent dat het oostelijk deel van oostelijk Flevoland over veel recreatieve activiteiten beschikt, wij willen dat meer stimuleren door goed onderhoud aan de randmeren, op zodanige wijze dat watersporters, zwemmers en natuur er het meeste baat bij hebben. Flevoland beschikt over veel water wat bij uitstek geschikt is voor recreatie en voor kleine en grote watersport evenementen, die wij waar mogelijk stimuleren.

BBB ziet dat Batavia Haven een gebied is waar veel potentie ligt. Daar waar mogelijk stimuleren wij om dit tot een trekpleister te maken, zodat dit een aantrekkelijk en bloeiend stukje Lelystad wordt.

 

REGIONALE BBB-SPEERPUNTEN ZUIDELIJK FLEVOLAND

BBB zal zich hard maken dat de ontsluiting zich aanpast aan de groei van Almere en de rest van Flevoland. Zuidelijk Flevoland is de brug naar de Randstad. Een goede ontsluiting is essentieel voor de economie van met name Zuidelijk Flevoland.

BBB signaleert dat zuidelijk Flevoland bestaat uit Almere “stad’’, Oostvaardersplassen “natuur” en Zeewolde “dorp en landbouw”. Ieder met zijn eigen uitdagingen en doelstellingen. Dit is een grote opgave, zowel in bouwopgave als energie opwekken. Daar waar het mogelijk is zullen wij ondersteunen om deze doelen te bereiken.

 

TOT SLOT

BBB wil een halt toe roepen aan de uitverkoop van ons platteland. Gezond Verstand dient te regeren. Met BBB als stem van en voor Flevoland, met al zijn eigen unieke kenmerken en tradities, brengen wij dit Gezond Verstand terug in het provinciehuis. Met onze pijlers leggen wij een nieuw, stevig fundament onder de toekomst van een Gezond Flevoland.

Laten we helder zijn: BBB is geen partij die in de tijd terug wil of het platteland romantiseert of idealiseert. BBB is zich terdege bewust welke grote uitdagingen op ons afkomen in de zoektocht naar ruimte. BBB wil wél dat de mensen die wonen in Flevoland meepraten en meebepalen welke keuzes in hun leefomgeving worden gemaakt. Niet praten óver, maar mét de bewoners.

Een stem voor BBB is een stem voor haar inwoners, haar cultuur, haar grote rol in de voedselproductie, haar recreatieve functie, haar schoonheid en haar rol in het mooie Flevoland.

bbb_logo_2022

Kieskompas stellingen

1. De provincie mag geen extra geld uitgeven aan landschapskunst

Respons: helemaal mee eens

BBB wil dat cultuursubsidies worden evenredig verdeeld over de hele provincie. Plattelandscultuur is ook cultuur. M.a.w. het beschikbare budget mag best worden ingezet voor landschapskunst maar geen extra geld.

2. De provincie moet meer geld uitgeven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen

Respons: mee eens

Mensen met een beperking die geen werk kunnen vinden, moeten altijd werk kunnen
krijgen op een sociale werkplaats. Respons: Eens Werken bevordert sociale contacten en is goed voor lichaam en geest. BBB vindt dan ook dat mensen met een beperking altijd werk moeten kunnen krijgen op een sociale werk- plaats.

3. Als gemeenten onvoldoende statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) huisvesten, moet de provincie ingrijpen

Respons: helemaal mee eens

De provincie is toezichthouder en heeft als taak dat er moet worden ingegrepen als een gemeente zijn taakstelling niet haalt.

4. De provincie Flevoland moet zich verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra

Respons: helemaal mee eens

Flevoland heeft op het gebied van opvang asielzoekers zijn taak ruimschoots vervuld. Wij zijn tegen nieuwe asielzoekerscentra zolang andere provincies en gemeenten achterblijven en hun verantwoordelijkheid niet nemen.

5. Bij belangrijke besluiten moet de provincie een referendum houden

Respons: helemaal mee eens

De stem van de burger wordt tussen verkiezingen door gehoord bij belangrijke besluitvor- ming. Dit gebeurt via (lokale of regionale) referenda en/of volkspeilingen. BBB is voor meer transparantie en meer democratie.

6. De provinciale wegenbelasting moet worden verlaagd, ook al moet de provincie daardoor bezuinigen

Respons: niet mee eens

Wegenbelasting is een doel belasting en om de goede bereikbaarheid en kwaliteit van ons wegennet te behouden is het niet verantwoord om deze te verlagen.

7. Het afschieten van dieren (edelherten en grote runderen) in de Oostvaardersplassen moet worden voortgezet

Respons: mee eens

Biodiversiteit BBB herkent het belang van het versterken van biodiversiteit. Biodiversiteit is niet alleen een zaak van natuurbeheerders en landbouwers. Het is een zaak voor eenieder die een verantwoordelijkheid heeft voor een stukje buitenruimte, dus ook in wijken, steden en dorpen. Bij inrichting en beheer van infrastructuur en industriële omgevingen wordt gevraagd naar een actieve opstelling om plaats te bieden aan inheemse flora en fauna. Verspreiding van ongewenste exoten, zoals berenklauw en Jacobskruiskruid, willen we voorkomen.

8. In Flevoland is geen ruimte voor de wolf

Respons: helemaal mee eens

BBB vindt dat de gans, vos en wolf beheert moeten worden in Flevoland.

9. Om de natuur in de Oostvaardersplassen te beschermen, moet recreatie daar worden beperkt

Respons: helemaal niet mee eens

BBB vindt dat de Oostvaardersplassen, een ‘wensnatuurgebied’ van 5600 hectare, een jong gebied en eigendom van de Nederlandse overheid direct beschikbaar moet komen om minimaal 100.000 ecologische woningen te bouwen. Burgers wonend in de natuur met goede verbindingen naar omliggende steden. De ‘wensnatuur’ wordt ingezet voor duurzaam en groen wonen.

10. De provincie moet boeren subsidie geven om over te stappen op duurzame landbouwmethoden

Respons: mee eens

Landbouw Landbouw is en blijft een belangrijke economische activiteit in de provincie Flevoland. De landbouwsector maakt enerzijds gebruik van de natuurlijke omgeving om voedselvoorziening mogelijk te maken en ze geeft anderzijds vorm aan de activiteiten in het kader van natuurversterking en recreatie. De agrarische sector neemt haar verantwoordelijkheid voor milieuvraagstukken (op basis van juist gemeten waarden) en reduceert haar impact tot aanvaardbare waarden. Boeren die willen innoveren worden daartoe gestimuleerd.

11. De provincie moet bestaande natuurgebieden uitbreiden, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond

Respons: helemaal niet mee eens

Zolang agrarische sector onder EU-stikstofplafond blijft, is er geen reden om boeren te onteigenen. We werken niet met wensnatuur, maar stellen reële natuurdoelen. Europese doelstellingen in plaats van bovenwettelijke Nederlandse doelstellingen en eisen.

12. Om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid

Respons: helemaal mee eens

Alle stikstofmaatregelen gaan van tafel en er komen geen nieuwe maatregelen. Zolang de agrarische sector onder het, door de EU verplichte, stikstofplafond blijft, is er in principe geen enkele reden om via miljarden kostende stikstofmaatregelen de natuur te herstellen.

13. Om de uitstoot van stikstof te verminderen mag de provincie boeren gedwongen uitkopen

Respons: helemaal niet mee eens

Er komt geen uitbreiding van Natura 2000 gebieden. Het uitkopen van boeren om de in- standhoudingsdoelen aan de randen van Natura 2000 gebieden te bereiken is onnodig en heeft geen positief effect.

14. Om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken, moet de provincie extra inzetten op het plaatsen van openbare laadpalen

Respons: mee eens

BBB stimuleert elke Flevolandse gemeenten elektrificatie netwerken te bouwen waardoor lokaal opgewekte energie ook lokaal gebruikt kan worden. BBB faciliteert en investeert in de eerste infrastructuur voor waterstof op strategische locaties en zet daarmee de trend.

15. Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, mogen zonnepanelen ook op landbouwgrond worden geplaatst

Respons: helemaal niet mee eens

Groen wordt niet ingeruild voor grijs. Boeren moeten hun inkomen kunnen halen uit voed- sel ipv uit energie. Vruchtbare grond en cultuurlandschap dienen beschermd te worden. Eerst de daken vol. Nieuwe energiebronnen (kernenergie) benutten.

16. In Flevoland mag een kerncentrale komen

Respons: mee eens

BBB is echter het meest voor kernenergie als schone energiebron. Voor een structurele
energieproductie, zonder aantasting van ons mooie landschap, zonder aanpassing van
ons energienet kunnen veilige kerncentrales gebouwd worden. Geen CO2 uitstoot en een
goedkope grondstof. Nieuwe technieken bieden nieuwe veilige inzichten: w.o. kernenergie.

17. Er moeten meer windmolens in de provincie Flevoland komen

Respons: helemaal niet mee eens

BBB wil geen uitbreiding van windturbine projecten in het IJsselmeer en op het land en wil grootschalige zonnevelden in de provincie zoveel mogelijk beperken in de provincie. BBB wil inzetten op zonnepanelen op daken van agrarische bedrijven, industriële gebouwen en kantoor Hierbij is het noodzakelijk dat de huidige infrastructuur geschikt gemaakt wordt om het opgewekte vermogen ook altijd terug te kunnen leveren aan het net. BBB ziet hier in een taak weggelegd voor de netbeheerders in onze provincie.

18. De meest milieuvervuilende bedrijven moeten weg uit Flevoland, ook al gaat dat ten koste van werkgelegenheid

Respons: niet mee eens

Bedrijven in Flevoland moeten al voldoen aan alle milieu eisen die de provincie stelt.

19. De maximumsnelheid op provinciale wegen moet worden verlaagd van 100 naar 80 km per uur

Respons: niet mee eens

BBB maakt zich sterk voor slimmere fietsverkeerslichten in steden en dorpen waardoor zowel voor auto’s als fietsers de doorstroming aangenamer wordt. BBB zorgt voor goed onderhoud aan fietspaden die onder het beheer van de provincie vallen. BBB wil dat bij renovatie van buitenwegen de wegen worden verbreed. Het steeds groter wordende landbouw verkeer zorgt voor onveilige situaties voor met name fietsers. BBB maakt zich sterk voor veilige provinciale wegen in Flevoland. BBB wil de verbreding van de N50 onder de aandacht blijven brengen met het uiteindelijke doel er een snelweg van te maken.

20. De Provincie moet zich inzetten om Lelystad Airport te openen

Respons: helemaal niet mee eens

Wat BBB betreft kunnen we op dat terrein beter huizen bouwen of het teruggeven aan de landbouw. Gezien de door de regering zelf opgelegde stikstofopgaven en de klimaatdoel- stellingen, moet er toch minder gevlogen worden en is Lelystad overbodig als vliegveld.

21. De IJmeerverbinding met Amsterdam moet een metrolijn worden en geen autoweg

Respons: mee eens

BBB zet zich in voor een goede bereikbaarheid van en in de hele provincie met het openbaar vervoer, dag én nacht.

22. De provincie moet ervoor zorgen dat naar kleine dorpen vaker een bus rijdt, ook al moet de provinciale wegenbelasting daarvoor omhoog

Respons: mee eens

Openbaar vervoer en bereikbaarheid BBB vindt goede verbindingen van en naar steden en dorpen essentieel en dient het beleid gericht te zijn op en het verhogen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van openbaar vervoer. BBB vindt dat er ruimte en (financiële) ondersteuning moet komen voor inwoners die zelf het openbaar vervoer willen organiseren. Voor alle soorten van mobiliteit kan informatietechnologie de beschikbaarheid verbeteren en de kosten verlagen, daar zetten we in op innovatie. Zo zou via technologie het gebruik van bijvoorbeeld deelauto’s en deelfietsen bevorderd moeten worden.

23. De provincie moet extra geld investeren in het openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het autoverkeer

Respons: helemaal mee eens

Openbaar vervoer en bereikbaarheid BBB vindt goede verbindingen van en naar steden en dorpen essentieel en dient het beleid gericht te zijn op en het verhogen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van openbaar vervoer. BBB vindt dat er ruimte en (financiële) ondersteuning moet komen voor inwoners die zelf het openbaar vervoer willen organiseren. Voor alle soorten van mobiliteit kan informatietechnologie de beschikbaarheid verbeteren en de kosten verlagen, daar zetten we in op innovatie. Zo zou via technologie het gebruik van bijvoorbeeld deelauto’s en deelfietsen bevorderd moeten worden.

24. De provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto's dan minder goed kunnen doorrijden

Respons: niet mee eens

BBB maakt zich sterk voor slimmere fietsverkeerslichten in steden en dorpen waardoor zowel voor auto’s als fietsers de doorstroming aangenamer wordt. BBB zorgt voor goed onderhoud aan fietspaden die onder het beheer van de provincie vallen. BBB wil dat bij renovatie van buitenwegen de wegen worden verbreed. Het steeds groter wordende landbouw verkeer zorgt voor onveilige situaties voor met name fietsers.

25. Er moet een nieuwe stad komen in de Eemvallei naast Almere (Eemvallei Stad)

Respons: helemaal niet mee eens

Voor ons hoeft er geen nieuw dorp of stad te komen. Er zijn mogelijkheden genoeg in de bestaande plaatsen. Een nieuwe plaats kost extra ruimte en vruchtbare landbouwgrond.

26. De provincie moet meewerken aan de bouw van de wijk Almere Pampus, ook als de IJmeerverbinding met Amsterdam er niet komt

Respons: helemaal mee eens

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende woningen zijn en als de nieuwbouwwijk Almere Pampus daaraan bijdraagt zijn we voor ook als er geen IJmeerverbinding komt.

27. Om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren, moeten er meer woningen voor hen gebouwd worden

Respons: mee eens

Flevoland maakt gebruik van arbeidsmigranten dan is het vanzelfsprekend dat er voor deze groep adequate huisvesting.

28. Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen

Respons: mee eens

BBB is van mening dat bouwen speciaal voor ouderen ruimte maakt binnen de bestaande voorraad voor jongeren. Daarnaast wil BBB dat provinciaal beleid nieuwe woonvormen mogelijk moet maken, waaronder woningdelen, tijdelijk wonen, woonwerk en woonzorg combinaties. Hierdoor ontstaat een beter gebruik van de bestaande woningvoorraad en maakt deze flexibel voor de veranderende woonvraag. BBB wil dat de provincie meer regie neemt naar lagere overheden en woningbouwcorporaties waar het gaat om volume en geografische doelstellingen (kwantitatief en kwalitatief) en daadwerkelijk initiatieven uitvoert die meervoudig gebruik en doorstroming bevorderen. BBB gaat actief toezien op de beschikbaarheid van betaalbare woningen, zowel in de huur als de koopsector. BBB stimuleert en faciliteert woningcorporaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen maar maakt ook ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap.

29. Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied

Respons: neutraal

We willen meer hoogbouw en inbreiden:

Duurzaam wonen in Flevoland BBB is van mening dat bouwen speciaal voor ouderen ruimte maakt binnen de bestaande voorraad voor jongeren. Daarnaast wil BBB dat provinciaal beleid nieuwe woonvormen mogelijk moet maken, waaronder woningdelen, tijdelijk wonen, woonwerk en woonzorg combinaties. Hierdoor ontstaat een beter gebruik van de bestaande woningvoorraad en maakt deze flexibel voor de veranderende woonvraag. BBB wil dat de provincie meer regie neemt naar lagere overheden en woningbouwcorporaties waar het gaat om volume en geografische doelstellingen (kwantitatief en kwalitatief) en daadwerkelijk initiatieven uitvoert die meervoudig gebruik en doorstroming bevorderen. BBB gaat actief toezien op de beschikbaarheid van betaalbare woningen, zowel in de huur als de koopsector. BBB stimuleert en faciliteert woningcorporaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen maar maakt ook ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap. BBB vindt dat de Oostvaardersplassen, een ‘wensnatuurgebied’ van 5600 hectare, een jong gebied en eigendom van de Nederlandse overheid direct beschikbaar moet komen om minimaal 100.000 ecologische woningen te bouwen. Burgers wonend in de natuur met goede verbindingen naar omliggende steden. De ‘wensnatuur’ wordt ingezet voor duurzaam en groen wonen.

Kieskompas_Logo