Verkiezingsprogramma Waterschap Hunze en Aa's

De BBB Hunze en Aa’s staat voor een waterschap waar het gezond verstand gebruikt wordt en is er voor iedereen: burger, boer, natuur en onderneming.

 

GEZOND VERSTAND VOOR EEN GEZOND WATERSCHAP.

Het waterschap werkt samen met de omgeving en maakt gebruik van de kennis van inwoners, agrariërs en anderen in het werkgebied. Al eeuwen kennen wij de waterschappen, vaak opgericht door boeren die hun omgeving veiliger wilden maken en landerijen (vanuit hun gebiedskennis en ervaring) wilden beschermen tegen het water.

Het waterschap dient zich te richten op de kerntaken die in de waterwet staan:

 • De zorg voor het watersysteem, 
 • De zorg voor het zuiveren van rioolwater 
 • De zorg voor het voorkomen van schade aan waterstaatswerken.
 • Bij de keuze voor andere taken, dienen deze een verband te hebben met de waterwet taken.

De inzet en middelen moeten recht doen aan de gebruikers. Dit betekent dat de kosten zo laag mogelijk moeten zijn, maar niet ten koste van de kwaliteit. Ook moet er gezocht worden naar de meest praktische oplossingen zodat de kosten beheersbaar blijven. Als er vragen komen voor uitbreiding van taken voor de waterschappen kan nee ook een antwoord zijn.

Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op een duurzame manier. Recreatieve mogelijkheden op bestaande meren en wateren moeten behouden blijven. Voor een gezonde visstand is het belangrijk om vispassages aan te leggen. Wij vinden dat geborgde zetels van agrariërs een plek moeten blijven hebben In het algemeen bestuur. Dit om inhoudelijke kennis en verstand van zaken in het bestuur te houden.

 

Wat wil BBB?

 • Het verbeteren en versterken van dijken bij zee, langs kanalen en andere waterwegen is nodig om ons beschermen tegen hoogwater, de voorspelde toekomstige zeespiegelstijging en de gevolgen van bodemdaling (al dan niet veroorzaakt door mijnbouwschade/veenoxidatie/aardbevingen).
 • Recreatieve mogelijkheden op bestaande meren en wateren moeten behouden blijven.
 • Voor een gezonde visstand is het belangrijk om vispassages aan te leggen
 • Grijs wordt ingeruild voor groen. Het watersysteem/rioolwaterzuiveringen ontlasten en hiermee kosten kunnen besparen.
 • Ondernemers hun bedrijf laten uitoefenen bij waterkeringen. Het waterschap moet, daar waar belangen knellen, met deze ondernemers in gesprek gaan en blijven. 
 • Het waterschap moet belangrijk zijn bij de ontwikkelingen van gebieden. Waterbergingsgebieden moeten inpassing krijgen, maar de belastingbetaler moet ook van recreatie kunnen genieten.
 • Gezond en voldoende water in sloten, meren en kanalen is van groot belang voor iedereen. 
 • Er komt geen beleidswijziging zonder voorafgaande praktijkproeven bij representatieve bedrijven. Meten = weten.
 • Het waterschap meet met grote regelmaat de kwaliteit van het water. De Kaderrichtlijn water is een EU regel waarbij door de Nederlandse overheid de lat te hoog gelegd is. 
 • Riool overstorten worden gesloten indien mogelijk, deze zorgen voor vervuiling van het oppervlaktewater. 
 • Er dient voldoende zoet water te zijn om te voorzien in de jaarrond behoefte van de agrariër, de natuur, de recreant, de dorpeling en de stedeling. 
 • Bermen, dijken en groenstroken in beheer van het waterschap worden op een natuurlijke wijze beheerd. Wel wordt er gemaaid ten behoeve van het waterbeheer voor doorstroming of afvoer van water i.v.m. hevige regenval.
 • Grond voor projecten zoals de klei-rijperij wordt in de nabije omgeving gerealiseerd en verwerkt. Onnodige transporten worden uitgesloten.
 • Gemalen worden aangepast om vis migratie te bevorderen en om visschade te voorkomen. 
 • Het waterpeil moet worden vastgesteld en beheerd naar de hoofdfunctie van het peilgebied. Als het daarbij nodig is om peilvakken te verkleinen is dat een must om water vast te houden. Peil volgt functie waardoor meer water vastgehouden en geborgen kan worden en waardoor er minder voor beregening aangevoerd hoeft te worden.
 • Schadebestrijding en benutting van wat de natuur ons biedt kan op verantwoorde manier plaatsvinden. Een cultuurlandschap brengt voor het ene dier een voordeel en het andere dier een nadeel. BBB vindt dat beheer van schadeveroorzakende soorten mogelijk moet zijn. Invasieve exoten moeten bestreden worden en mogen ook door natuurorganisaties niet gedoogd worden. Er moeten niet louter uit ideële overweging beperkingen opgelegd worden.
 • Veenoxidatie is een breder probleem dan waterbeheer. De provincie moet hierin leidend zijn. 
 • Kwijtscheldingsbeleid aanpassen.
 • Het schouwen van sloten, kanalen en meren herijken of anders handhaven. Sloten langs particuliere gronden die geen functie meer hebben als hoofdafvoer komen bijvoorbeeld in aanmerking voor herijking.
 • Waterschappen moeten eraan werken dat hun organisatie logisch en efficiënt blijft nadenken en werken. Het waterschap dient zich telkens af te vragen: Kunnen wij dit zelf of kunnen wij hier iemand voor opleiden? Eerst intern kijken en dan extern. Kosten en baten zijn hierbij maatgevend. 
 • Fuseren van waterschappen alleen bij noodzaak of uiterste efficiëntie. 
 • Het verwijderen van medicijnresten bij een rioolwaterzuivering is niet de enige oplossing. Om te voorkomen dat bepaalde stoffen minder in het riool komen, is samenwerken met ziekenhuizen en verzorgingshuizen nodig. Zij kunnen bijvoorbeeld een filter plaatsen die medicijnen, hormonen enz. uit afvalwater filtert. Wat er niet in gaat hoeft er ook niet meer uitgehaald te worden. 
 • Streven naar een duurzame rioolwaterzuivering die reststromen scheidt uit het water. In deze zogenaamde waterketen wordt steeds meer gekeken naar terugwinnen van grondstoffen zoals fosfaat/struviet en cellulose. 
 • Bij het onderhouden van rioolwaterzuiveringsinstallaties moet worden gedacht aan de biodiversiteit. Overtallige hoeken niet alleen maaien maar bijvoorbeeld inzaaien met een kruidenrijk mengsel (met gebiedseigen plantensoorten en vrij van Jakobskruiskruid) en bebossing na het snoeien niet afvoeren maar in een haag leggen. Dit om de biodiversiteit te stimuleren. 
 • Beslissingen binnen de organisatie durven nemen. Geen maatregelen uitstellen of afwentelen op de toekomstige generatie 
 • Het landbouwareaal krimpt. Dit door omvorming naar bebouwing of door andere maatschappelijke processen. Hierbij krimpt automatisch de landbouwtoeslag mee.
 • Jachtrecht toestaan bij gebruik van schadebestrijding op aangrenzende landbouwgrond.

 

Gezonde hoogwaterbescherming.

Het verbeteren en versterken van dijken bij zee, langs rivieren, kanalen en andere waterwegen en het versterken daarvan is nodig om ons te beschermen tegen hoogwater, toekomstige zeespiegelstijging en bodemdaling. De dijken worden zoveel mogelijk verstevigd met materiaal uit de omgeving.

Dat betekent dat het verloop van bodemdaling goed in de gaten moet worden gehouden en hoe deze ontstaat. Denk hierbij aan bodemdaling door gas- en zoutwinning. Ook de veenoxidatie binnen het waterschapsgebied heeft grote gevolgen. Daarnaast zorgt de stijging van de zeespiegel voor een noodzakelijk versterking van dijken en andere waterkeringen.

Het is voor ons bespreekbaar om kweldergrond uit het waddengebied te graven om zo de dijken te versterken. Dit kan dan duurzaam met inzet van zo weinig mogelijk materiaal. De kwelder vult zichzelf wel weer aan met slib uit het zeewater.

Ondernemers die bij die waterkeringen hun bedrijf uitoefenen moeten dat kunnen blijven doen. Het Waterschap moet, daar waar belangen knellen met deze ondernemers in gesprek gaan/blijven en naar reële oplossingen zoeken.  Belangrijk is ook dat waterschappen bij ruimtelijke ontwikkeling (wonen, bedrijfsterreinen, recreatie enz.) mee gaan praten vanuit de sturende rol van het water. Niet alles kan meer overal!

 

Gezond water en voldoende zoet water.

Gezond water in sloten en kanalen is van groot belang voor de burgers, recreanten, de natuur, de boeren en het grondwater. Daarmee zorg je ervoor dat er gezond voedsel verbouwd kan worden, dieren en gewassen gezond blijven, de recreant zonder zorgen kan recreëren en de biodiversiteit op orde is. Op deze manier zorgen we er voor dat er voldoende gezonde dieren en planten in het water zijn en er op een verantwoorde manier gevist kan worden door de beroeps- en sportvisser. 

Het waterschap zet bermen, dijken, groenstroken en akkerranden in om de insecten- en bijenpopulatie te beschermen. Het laten liggen van snoeihout i.p.v. dit te versnipperen of af te voeren werkt ook goed voor de insecten/bijen.

Bermen, dijken en groenstroken in beheer van het waterschap worden veelal op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt alleen gemaaid als dat strikt noodzakelijk is voor de veiligheid en of het overlast geeft voor agrariërs en omgeving. De invasieve of giftige soorten zoals het Jacobskruiskruid, Japanse duizendknoop of de reuzenberenklauw moeten actief worden bestreden. Daarbij stimuleren wij het inzaaien van bermen, dijken of publieke terreinen met een gebiedseigen plantensoorten maar zonder Jacobskruiskruid.

Agrariërs worden ondersteund voor het aanleggen van bloemrijke akkerranden. Zo wordt de bijenpopulatie beschermd, is bestuiving van gewassen gewaarborgd en wordt de aanwezigheid van natuurlijke gewasbescherming gestimuleerd.

De Kaderrichtlijn water is een EU regel waar door NL zelf de lat te hoog gelegd is, om voor 2027 nog schoner water te krijgen dan in een bergbeekje boven in de Alpen. 

België en Duitsland hanteren veel minder strenge normen. Water dat uit die landen ons land instroomt wordt daar aan Brussel als goed gerapporteerd en zodra het NL binnenstroomt als slecht gerapporteerd.

Riool-overstorten kunnen worden gesloten, als deze zorgen voor enorme vervuiling van het oppervlaktewater. Meten is weten. Het waterschap onderzoekt welke invloed de waterbodem en omgeving heeft op de waterkwaliteit. Daarmee kan gericht gewerkt worden aan de verbetering of kan bewezen worden dat er binnen de natuurlijke omgeving geen verdere verbetering mogelijk is.

Er dient voldoende zoet water te zijn om te voorzien in de jaarrond behoefte van de burger, de natuur, de recreant en agrariër. Voldoende zoet water draagt ook bij aan een goede grondwaterstand. Waterstanden moeten worden beheerd op basis van de hoofdfunctie van het gebied. Het peil volgt de functie. Er dient gewerkt te worden aan opvang van water in de periode van veel neerslag, zodat dat dit in tijden van krapte weer beschikbaar komt.

 

Gezond gezuiverd water.

De ontwikkeling van waterzuivering gaat snel. Het is belangrijk dat er in de toekomst veel aandacht komt voor het uit het water zuiveren van medicijnresten, hormonen en andere verontreinigingen, hierdoor blijft het oppervlaktewater schoon.

Wij volgen de landelijke pilot van medicijn verwijdering en indien mogelijk en betaalbaar gaan we het bij ons waterschap invoeren. Zoveel mogelijk preventie bij de bron.

Grijs wordt ingeruild voor groen. Om het watersysteem te ontlasten, of water op te vangen waar het kan. Goed om water vast te houden, maar ook te scheiden voordat het bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt aangevoerd. Minder zuiveren, is minder kosten! Hierbij zal steeds meer ingezet moeten worden om op deze manier niet alleen materialen terug te winnen maar ook energie uit het overgebleven slib te kunnen produceren.

Ook de restwarmte, nadat onze eigen installaties en gebouwen van de waterzuiveringen zijn verwarmd, kan prima gebruikt worden voor de omgeving. Wij blijven ernaar streven dat zuiveringen energieneutraal zijn en dat de restproducten hergebruikt kunnen worden.

 

Gezonde financiën.

Waterschappen halen hun financiën volledig zelf op via belastingen/heffingen. Die belastingen dienen voor alle belangengroepen rechtvaardig te zijn. Het is een solidair systeem waar inwoners die het financieel moeilijk hebben vrijstelling (voor een deel) van die belasting betaling kunnen krijgen.

Het belastinggeld dat opgehaald wordt, dient besteed te worden aan de wettelijke taken, bij nieuw beleid dient er nagedacht te worden of het waterschap wel de aangewezen partij is voor deze investering. Ook zal er bij inkoop en aanbesteding ingezet worden op het gunnen van de werkzaamheden aan regionale en plaatselijke bedrijven.

Bij investeringen dient zoveel als mogelijk direct betaald te worden, als er een lening genomen wordt, voor het versterken van dijken, het bouwen van een sluis dan dient deze afgelost te worden in de termijn dat deze afgeschreven wordt. Als de lening deel uitmaakt van een groter bedrag aan leningen dan wordt voor de afschrijving de gemiddelde afschrijvingstermijn bepaald. 

Wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen hun eigen waterschap keuzes kunnen maken, zonder lasten uit het verleden.

Met gezond verstand belastingheffing is kijken of een indexering of inflatiecorrectie wel nodig is. Gebruik eerst overschotten van de jaarrekening.

Verder is het van belang dat de reserves die aangehouden worden voldoende ruimte bieden om de lasten niet of beperkt te verhogen.

BBB is voor een gezonde verdeling van de lasten en zet zich in om nieuwe belastingregels op te stellen: hierin willen wij ons inzetten voor een eerlijke verdeling over de verschillende categorieën van belastingbetalers.

Kwijtschelding is een goede regeling, die ervoor zorgt dat de mensen die geen belasting kunnen bijdragen, zich niet in de schulden hoeven te steken. Degenen die niet in aanmerking komen voor kwijtschelding hoeven hieraan ook niet mee te betalen. 

 

Gezonde organisatie.

Waterschap Hunze en Aa’s moet eraan werken dat de organisatie logisch en efficiënt blijft. Het is van belang dat de organisatie bereikbaar is, bij calamiteiten, ook in het weekeinde en in de nacht, zodat er snel en vaardig gereageerd kan worden op meldingen. Het waterschap is op werkdagen goed bereikbaar en kan de vragen van inwoners, agrariërs en bedrijven adequaat te beantwoorden.

Door zoveel mogelijk te richten op de wettelijke taken, zullen er over het algemeen geen mensen extra ingezet hoeven te worden, daarom is het verstandig om te sturen op een jaarlijks budget voor personeel. Dan kan de organisatie zelf kiezen hoeveel mensen ze voor dat bedrag willen inzetten. Het aannemen van dure uitzendkrachten dient altijd afgewogen te worden en voorzien van een maximumbudget en termijn. Wat kost het en hoelang duurt het. Het waterschap dient zich af te vragen: Kunnen wij dit zelf of kunnen wij hier iemand voor opleiden? Eerst intern proberen op te lossen, anders extern zoeken.

Het waterschap is en blijft een uitdagende werkgever en vertelt daarover. Het Waterschap presenteert zich elk jaar bij de open dagen van onderwijsinstellingen in de regio en biedt actief stages en traineeships aan bij technische opleidingen.

De rijksoverheid bedenkt nieuwe taken voor het waterschap waarvoor geen geld afgestaan wordt. Dat betekent dat de waterschappen ook bereid moeten zijn om nee te zeggen tegen nieuwe functies als daar geen geld voor is.

Waterschappen hebben veel kennis over toepassingen die overal in de wereld van pas komen, vooral landen die te lijden hebben onder de gevolgen van wateroverlast, droogte en gevolgen van de verandering van het klimaat. Het waterschap blijft die kennis delen. 

Het is goed dat waterschappen grote organisaties zijn met veel kennis en een hoge mate van ICT. Het is ook van belang dat data waar ze over beschikken inzichtelijk is voor iedere stakeholder. Dat betekent dat de sites daarvoor open overheid voorzien worden van informatie die eenvoudig te vergelijken en te downloaden is.

De door het waterschap verzamelde data komt op veel vlakken van pas en kan worden gebruikt voor veiligheid op de wegen, stromingen bij sluizen, gemalen enzovoorts, deze data kan de basis zijn voor toekomstige besluiten. Het waterschap heeft veel informatie opgeslagen in hun systemen, het is van groot belang dat deze informatie niet in verkeerde handen valt. Een goede bescherming tegen cybercriminaliteit is van groot belang.

Hetzelfde geldt voor de toegang voor de digitale aansturing van gemalen, sluizen, rioolwaterzuiveringen en andere kunstwerken zoals bruggen. De besturing daarvan mag geen prooi worden van cybercriminelen. Het waterschap is soms een digitaal/computer gedreven organisatie, voor BBB blijft het van belang dat de mens op nummer 1 staat en blijft staan. 

Voor BBB betekent het dat kantoorpersoneel elk jaar tenminste 5 werkdagen meewerkt met de medewerkers in het veld, zoals gebiedsbeheerders, schouwmedewerkers, watergangonderhouders enzovoorts. Hierdoor komen bureaubiologen, kantooringenieurs en kantoortijgers weer in aanraking met de basis waar het waterschap om draait en kunnen zij zien hoe hun plannen in de praktijk uitwerken. Andersom gaan de mensen uit het veld langs bij hun collega’s op kantoor, om te zien hoe het daar werkt.

Het waterschap vertelt het verhaal van toekomst, heden en verleden zo veel en vaak mogelijk in de omgeving, in bijeenkomsten dicht bij de mensen en door het hele werkgebied. Voor alle niveaus van scholen zorgt het waterschap dat er scholingsprogramma’s beschikbaar zijn en dat medewerkers over hun werk vertellen in scholen en andere plaatsen. Daarnaast zorgen zij voor werkbezoeken van deze scholen naar waterzuiveringen, gemalen, dijken en bijzondere gebieden.

 

Gezond en levend watererfgoed.

Waterschappen hebben een lange historie.  Deze historie is vastgelegd in het landschap en is als watermonument te zien, zoals oude gemalen, sluizen, oude waterschap kantoren en poldermolens.  

Wat BBB betreft is het Watererfgoed van iedereen en dient ook goed zichtbaar te zijn en waar mogelijk te bezoeken. Deze vertellen samen het verhaal van het verleden van de waterschappen en kunnen een goed brug vormen naar het verhaal van toen naar nu en de toekomst.

Het waterschap is verantwoordelijk voor onderhoud van onze waterwegen en watermonumenten; het is belangrijk dat het publiek hiervan ook kan genieten en hier kennis van kan nemen; als BBB willen wij dit makkelijker maken door makkelijk bereikbaar watermonumenten/watererfgoed betreft open te stellen voor publiek en te voorzien van informatieborden.

De collectie overig watererfgoed, kan in het waterschap kantoor in wisselende tentoonstellingen worden getoond. Watererfgoed past prima in een onderwijsprogramma dat aan scholen aangeboden wordt. De oude waterschap gebouwen, kunnen naast een bezichtiging gebruikt worden door anderen die er een goede functie aan geven, waardoor het object weer kan stralen in een nieuw gebruik, dat past bij de historie van het gebouw en de omgeving.  

Poldermolens en oude gemalen werken nog en worden door de waterschappen of stichtingen onderhouden. Velen zijn zoals dat heet maalvaardig, het zou een uitkomst zijn als de waterschappen gebruik kunnen maken van de maalkracht van deze objecten. Uiteraard alleen als dit nodig is. 

BBB vindt dat uitgezocht kan worden of historische waterwerken en watermolens die geen functie meer hebben in het waterbeheer ondergebracht kunnen worden bij de “Rijksdienst voor het culturele erfgoed”. Het waterschap zou deze objecten kunnen aanwijzen.

 

KERNWAARDEN BBB

NOABERSCHAP

We geven om elkaar en werken respectvol samen.

Er voor elkaar zijn is vanzelfsprekend.

 

GULDEN REGEL

Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Wat u niet wil wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol.

Iedereen is gelijk. Transparant, helder en open.

 

AUTHENTIEK

Blijf jezelf, doe gewoon, wees positief (het glas is halfvol). Humorvol.

Geen arrogantie, geen spatjes.

 

PROFESSIONEEL

Kijk vooruit, naar de lange(re) termijn. Goede stijl & houding.

Stel het algemeen belang boven het persoonlijk belang.

bbb_logo_2022