G

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

G

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

G

Gepubliceerd op: 29-05-2019

G

Gal: nieuwgevormd plant orgaan of -weefsel, dikwijls met een karakteristieke vorm, verwekt door een organisme dat el’ tijdelijk woont. 

Gastheer: organisme waarin of waarop een ander organisme of virus de voorwaarden vindt, die voor zijn groei en vermeerdering nodig zijn. 

Gebrekziekte: tekort aan één of meer voedingsstoffen (mineralen) waardoor ziekteverschijnselen ontstaan. 

Gebruiksdatum (uiterste): bij formulering de laatste datum waarop de deugdelijkheid als chemisch bestrijdingsmiddel nog gegarandeerd wordt. 

Gedaanteverwisseling: overgang van het larvestadium naar het stadium van volwassen insect, samengaand met een volledige of een onvolledige verandering van het uiterlijk.

Geënt: Bij het enten wordt een deel van een plant (de ent) vastgemaakt op een deel van een andere plant (de onderstam). Zo worden eigenschappen van planten gecombineerd.

Geïntegreerde bestrijding: samenspel van biologische en chemische bestrijding.

Geleide bestrijding: er wordt alleen gespoten als dit strikt noodzakelijk is. De noodzaak van een maatregel wordt vastgesteld aan de hand van vastgestelde schadedrempels. 

Gelt: Een jong vrouwtjesvarken dat nog geen biggen heeft gehad.

Gen: erfelijke eenheid, verantwoordelijk voor een bepaalde eigenschap van het organisme. 

Gespeende biggen: Biggen die zijn gespeend, zijn biggen die verder opgroeien zonder hun moeder. Bij biggen gebeurt dit meestal als ze tussen de 21 en 28 dagen oud zijn. In de biologische varkenshouderij blijven ze nog iets langer bij de zeug. Gespeende biggen hebben dan geen moedermelk meer nodig en eten vast voer en brijvoer. De gespeende biggen komen bij elkaar in een hok en groeien in de volgende maanden verder op totdat zij groot genoeg zijn om geslacht te worden. Dan worden het vleesvarkens genoemd.

Gesloten varkensbedrijf: Een gesloten varkensbedrijf betekent niet dat er niemand mag komen. Het betekent dat vanaf de inseminatie (zaadje van de beer) tot het moment van slacht (karbonaadje) de dieren op een bedrijf opgroeien. Niet alle varkenshouders doen dit. Sommigen hebben een zeugenbedrijf (dit zijn bedrijven met alleen zeugen en biggen. Die biggen blijven daar tot ze ongeveer 25 kilo wegen). Anderen hebben weer een vleesvarkensbedrijf. Daar komen de biggen vanaf ongeveer 25 kilo om verder op te groeien. Een gesloten varkensbedrijf heeft dit dus allemaal: kraamzeugen, biggen en vleesvarkens. Het voordeel van een gesloten bedrijf is dat de dieren pas met een veetransport gaan als ze geslacht worden. Tussendoor hoeven de dieren niet met een veetransport.

Gesteltakken: Een gesteltak is een hoofdtak van de boom. De gesteltak wordt gevormd op de plaats waar de stam van de boom gaat vertakken.

Gesloten teelt (beschermde teelt); kasteelt: Teelt van een gewas waarbij kunstmatig het klimaat en de vochtvoorziening kan worden geregeld.

Gevoeligheid: 1. mate van reactie van een organisme op een parasiet of een virus; 2. mate waarin de plant schade lijdt / kwetsbaar is.

Gewasbeschermingsmiddelen: Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die in de landbouw worden gebruikt bij het bestrijden van schimmels, insecten en onkruiden. Bestrijdingsmiddelen die buiten de landbouw worden toegepast, zijn geen gewasbeschermingsmiddelen, maar biociden. Behalve als de toepassing vergelijkbaar is met die in de landbouw. Slakkenkorrels en onkruidbestrijdingsmiddelen zijn bijvoorbeeld altijd gewasbeschermingsmiddelen. Een gewasbeschermingsmiddel bevat één of meer werkzame stoffen. De werkzame stoffen zijn de actieve componenten in het middel en zorgen voor het gewenste effect.

Gewasbescherming: bescherming van planten tegen ziekten, schadeveroorzakers en onkruid door bijv. biologische, fysische of chemische maatregelen (vergelijk geïntegreerde gewasbescherming). Of: Het geheel van maatregelen, gericht op het beneden aanvaardbare grenzen houden of brengen van ziekten, plagen en andere schadelijke factoren bij de teelt van gewassen of het beheer van (andere) vegetaties.

Gewasbeschermingsmiddel: Bestrijdingsmiddel, Pesticide: Werkzame stof of mengsel van één of meerdere werkzame stoffen, alsmede micro-organismen en virussen, bestemd om te worden gebruikt om: – planten of plantaardige producten te beschermen tegen organismen of de werking daarvan te voorkomen – levensprocessen van planten te beïnvloeden, voor zover niet zijnde meststoffen in de zin van de Meststoffenwet 1947 of van de Meststoffenwet – plantaardige producten te bewaren – ongewenste planten te doden – delen van planten te vernietigen of een ongewenste groei van planten te remmen of te voorkomen

GGO: Genetisch Gemodificeerde Organismen

Glastuinbouw: Glastuinbouw is een vorm van beschermde teelt waarbij men gebruikmaakt van een kas waarbij glas (of sommige kunststoffen) de barrière vormt tussen de buitenlucht – een oncontroleerbare atmosfeer – en de wel controleerbare lucht in het gebouw. Hierdoor kunnen bloemen, en groenten gekweekt worden onder omstandigheden die gunstig zijn voor die planten.

Glyfosaat: Glyfosaat is een stof die zit in gewasbeschermingsmiddelen. Mensen kennen het onder de merknaam RoundUp, dat ook veel in private tuinen wordt gebruikt. Glyfosaat stopt de groei van ongewenste planten en laat ze afsterven. Dat komt doordat de fotosynthese (Het omzetten van onder meer zonlicht in voedingstoffen) voor de plant, wordt geblokkeerd. Akkers en weilanden die met glyfosaat worden behandeld, kleuren vaak geel of oranje. Dit komt omdat de planten afgestorven zijn en niet door de kleur van het middel zelf. Glyfosaat werkt snel en efficiënt, terwijl het omploegen van land niet altijd leidt tot het gewenste resultaat: namelijk een totale vernietiging van tijdelijk groen. Het middel mag in Nederland door bedrijven alleen op akkerlanden, rond spoorwegen en vliegvelden gebruikt worden. Ook particulieren mogen het middel op kleine schaal inzetten. Glyfosaat doodt geen insecten of bijen, het tast alleen de plant aan.

Good Agricultural Practice (GAP; goed landbouwkundig gebruik): Het nationaal aanbevolen of geregistreerde veilige gebruik van bestrijdingsmiddelen onder relevante omstandigheden tijdens het productieproces, opslag, distributie en verwerking van landbouwproducten om ziekten en plagen effectief en betrouwbaar te bestrijden.

Granulaat: verwerking van een gewasbeschermingsmiddel in de vorm van een vaste korrel.Graslandwoelen: Woelen heeft positieve effecten op de bodemstructuur van grasland. Bodemverdichting onder grasland kan leiden tot een slechtere beworteling, Hierdoor worden meststoffen minder goed benut en dit leidt tot een minder goed functionerend bodemleven, een grotere gevoeligheid voor droogte en een grotere kans op wateroverlast na hevige regenval.

Groeiseizoen: De tijd waarin de gewassen groeien. De lengte van het groeiseizoen is sterk afhankelijk van het klimaat. Zo is in koude gebieden het groeiseizoen beperkt van duur. Hetzelfde geldt voor te droge gebieden. Door menselijk ingrijpen kan het groeiseizoen verlengd worden. Een voorbeeld hiervan is tuinbouw in kassen.

Groeistof: onkruidbestrijdingsmiddel dat gebaseerd is op stoffen die de plant ook zelf vormt en nodig heeft voor zijn groei.

Groeiregulator: Een middel dat aangrijpt op de groei en ontwikkeling van de gewassen.

Groepshuisvesting: Een ruimte in de stal waar dieren in groepen leven.

Grondei: Een ei dat niet in het legnest is gelegd, maar op de grond.

Grondontsmetting: Het behandelen van de bodem volgens een fysisch proces (stomen) of met een chemisch bestrijdingsmiddel om de erin aanwezige schadelijke organismen te doden of ter vermindering en beperking van hun populatieniveau.

Grondwater: Water beneden het grondoppervlak, beperkt tot water beneden de grondwaterspiegel, niet zijnde een schijnspiegel.

Guste koe: Niet-drachtige koe.

Guste zeug: Guste zeugen zijn zeugen waarvan de biggen gespeend zijn, (die dus niet meer zogen) en die ook nog niet drachtig (zwanger) zijn. Deze guste periode duurt maar kort: tussen spenen en weer opnieuw insemineren (zwanger maken) zit een dag of 5-6.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...