BBB pleit bij informateur Kim Putters opnieuw voor meerderheidskabinet

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB pleit bij informateur Kim Putters opnieuw voor meerderheidskabinet

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB pleit bij informateur Kim Putters opnieuw voor meerderheidskabinet

Gepubliceerd op: 26-02-2024

BBB-fractieleider Caroline van der Plas, heeft maandagmiddag een gesprek gehad met de nieuwe informateur Kim Putters over de formatie. In het gesprek benadrukte Van der Plas opnieuw dat de eerste voorkeur van BBB een meerderheidskabinet is en dat er vaart gemaakt moet worden in de formatie.

Een meerderheidskabinet moet in de nieuwe fase van de formatie opnieuw worden besproken, vindt Van der Plas. “We moeten recht doen aan de verkiezingsuitslag van 22 november, waarin Nederland met overgrote meerderheid koos voor een centrumrechtse koers. Nederland wil dat we aan de slag gaan met de crisissen en problemen van boeren en burgers en ik geef ze gelijk.”

Een minderheidskabinet met gedoogsteun vindt Van der Plas een vreemde vorm: “Als je kunt gedogen, kun je ook in een Kabinet en kun je bewindspersonen leveren, die de problemen in ons land gaan oplossen.

Hieronder de brief die de BBB-partijleider aan Kim Putters overhandigde:

Geachte heer Putters,

BBB ziet de grote problemen van de boeren en burgers in Nederland. Wij zijn vastberaden om op constructieve wijze bij te dragen aan het oplossen daarvan. Dit betekent wat ons betreft dat er een kabinetsvorm gekozen moet worden die tot een daadkrachtige en slagvaardige aanpak kan leiden. De voorkeur van BBB is nog altijd een meerderheidskabinet.

BBB ziet ook dat de gewoonte van de afgelopen jaren van dichtgetimmerde regeerakkoorden het democratische zuurstof uit ons politiek bestel gehaald heeft. Dat is waarom de BBB al tijdens de campagne van 2023 heeft gepleit voor een kabinet dat steun heeft van een meerderheid in de Tweede Kamer via een ‘regieakkoord’. Hiermee doelen wij op een akkoord waarin over een aantal belangrijke onderwerpen afspraken gemaakt zijn die leiden tot het oplossen van de problemen en crisissen van Nederland.

Voldoende steun

Momenteel wordt door velen de bezwerende woorden “extraparlementair kabinet” gebruikt. Wat van belang is, is dat welke vorm ook gekozen wordt en welke naam daar ook aan gegeven wordt een kabinet nooit helemaal extraparlementair kan zijn. Dit omdat een dragende meerderheid in de Kamer aanwezig moet zijn die het kabinet de ruimte geeft om te regeren.

Zoals informateur Plasterk terecht aangaf dat niet iedereen een kabinet kan gedogen, kan ook niet iedereen op afstand kijken naar de pogingen van een kabinet om de grote maatschappelijke vraagstukken en crisissen op te lossen. Voldoende steun in de volksvertegenwoordiging is een noodzakelijke voorwaarde en BBB is bereid die verantwoordelijkheid te nemen.

Dat leidt tot de volgende stellingname. BBB is een voorstander van een kabinet dat op hoofdlijnen in een regieakkoord afspraken maakt met een aantal Kamerfracties over de richting waarin de grote vraagstukken in Nederland moeten worden opgelost. Vanzelfsprekend beweegt een kabinet binnen de grenzen van de rechtstaat en voert financieel verantwoord beleid. De grote vraagstukken die om oplossingen schreeuwen zijn o.a.

  • asiel en migratie;
  • landbouw en visserij in het kader van voedselvoorziening en behoud van de sociaal-maatschappelijke en economische waarden en tradities op ons platteland;
  • onderwijs dat weer tot kerntaak leren lezen en rekenen heeft;
  • het opleiden van genoeg vakmensen om onze maak- en ambachtsindustrie te behouden;
  • betaalbare en toegankelijke zorg;
  • een fiscaal stelsel dat mensen weer baas in eigen portemonnee maakt en werken doet lonen;
  • volkshuisvesting dat tot meer betaalbare woningen leidt;
  • ondernemers die weer kunnen ondernemen;
  • een sterk defensieapparaat. zijnde een basistaak van de overheid. 

Het toekomstige kabinet vindt op andere onderwerpen dan die genoemd in het regieakkoord wisselende meerderheden in de Staten-Generaal.

Bewindspersonen

De leden van het Kabinet zijn breed geworteld in de samenleving en het ministerschap of staatssecretariaat betekent dienstbaar zijn aan die samenleving en dient gezien te worden als een bijzonder ambt, waarvoor je je de volle Kabinetsperiode inzet.

Het is aan de politieke partijen die het kabinet willen dragen, te bepalen wie daarvoor worden voorgedragen. Vanzelfsprekend onderschrijven bewindspersonen de kaders van het regieakkoord. Bewindspersonen hebben vanzelfsprekend vakkennis, bij voorkeur uit de dagelijkse praktijk, maar BBB is geen voorstander van uitsluitend ‘vakministers’, zonder politieke binding. Door de steeds grotere bemoeienis van de overheid met het leven van boeren en burgers worden in de ministerraad ingrijpende besluiten genomen zonder dat de Kamer daarbij altijd betrokken is. Wij vinden het, gezien de verkiezingsuitslag die uiting geeft aan de maatschappelijke behoefte aan een andere richting dan tot nu toe dominant aanwezig in bestuur en media, daarom belangrijk dat het Kabinet ook een afspiegeling is van die verkiezingsuitslag. Een daadwerkelijk ‘volkskabinet’ dus.

Hoogachtend,

Caroline van der Plas

Fractievoorzitter BBB

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 24 2024

Abel Kooistra beoogd opvolger van gedeputeerde Femke Wiersma

BBB Fryslân draagt Abel Kooistra voor als nieuw lid van het college van de Gedeputeerde Staten van Fryslân. ...

jun 24 2024

BBB moties aangenomen voor beter en veiliger passend en speciaal onderwijs

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag vier moties van BBB-Kamerlid Claudia van Zanten aangenomen die voor beter, en ...

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...