Ernstige zorgen BBB over afbouw mestderogatie

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Ernstige zorgen BBB over afbouw mestderogatie

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Ernstige zorgen BBB over afbouw mestderogatie

Gepubliceerd op: 05-12-2023

BBB is enorm bezorgd met betrekking tot de aangekondigde afbouw van de mestderogatie. Deze regeling heeft door de jaren heen bewezen van onschatbare waarde te zijn voor de duurzaamheid van de landbouw in Nederland. De mestderogatie heeft niet alleen bijgedragen aan een efficiënter gebruik van meststoffen, maar heeft ook de agrarische sector in staat gesteld om op een verantwoorde manier met natuurlijke hulpbronnen om te gaan.

Gisteren heeft Caroline van der Plas Kamervragen gesteld, nog voordat vanochtend de NV-gebieden zijn aangewezen. Deze brief van minister Adema vindt u hier. Veel blijft nog onduidelijk. We hopen dat er snel duidelijkheid komt voor de boeren, en de minister deze vragen snel kan beantwoorden.

Nutriënten Verontreinigde-gebieden (NV) zijn gebieden met verhoogde concentraties van nitraat en/of fosfaat in het (grond)water. Dit vraagt om specifieke maatregelen om milieu-impact te beperken. Boeren in deze gebieden moeten zich aan striktere normen houden voor duurzame landbouwpraktijken.

 1. In de derogatiebeschikking is duidelijk opgenomen dat u per 1-1-2024 de NV-gebieden aangewezen moet hebben. Erkent u dat u een serieus risico op Brussels ingrijpen neemt door deze gebieden nog niet aangewezen te hebben? 
 2. Erkent u dat u veehouders hiermee onnodig lang in onzekerheid houdt en mogelijk opzadelt met onnodig hoge kosten wanneer Brussel zelf de regie neemt? Zo ja, wat is uw beleid om veehouders vertrouwen te geven?
 3. Bent u bereid om de bufferzones rond N2000 die u per 1-1-2024 moet toepassen te baseren op maatwerk waarbij u zich vanuit het oogpunt van doeltreffendheid enkel focust op habitattypen waarvan de KDW overschreden wordt en niet op gehele N2000 gebieden?
 4. Welke maatregelen treft u om de mestexcretie in 2025 zoveel mogelijk in overeenstemming te laten zijn met het dan geldende excretieplafond? En bent u bereid om hierbij alles in het werk te stellen om een generieke korting te voorkomen en bedrijven die door willen te ontzien?
 5. Bent u zich er van bewust dat de afbouw/verlies van derogatie voor de veehouderij met bijbehorende gevolgen ertoe leidt dat komend jaar gezinsbedrijven acuut in financiële problemen komen? 
 6. Kunt u aangeven wat de additionele kosten zijn voor een doorsnee melkveehouder die het gevolg zijn van de afbouw/verlies van derogatie in combinatie met het verlies aan grond door de het nieuwe GLB (bufferstroken)?
 7. Erkent u dat de huidige financiële situatie van veehouderijbedrijven mede veroorzaakt door de afbouw/verlies van derogatie ertoe leidt dat deze bedrijven geen financiële slagkracht meer overhouden om de door de overheid beoogde transitie in te zetten? Zo ja, wat gaat u voor deze bedrijven doen?
 8. Bent u zich er van bewust dat de huidige situatie op de mestmarkt als gevolg van de afbouw van derogatie in combinatie met overige factoren als oplopende rentestanden ertoe leidt dat vooral jonge ondernemers financieel naar de afgrond gedrukt worden en we hiermee onze toekomstige voedselmakers en beheerders van het landschap verliezen? En wat gaat u hieraan doen?
 9. Bent u het ermee eens dat de huidige afbouw/verlies van derogatie te snel gaat ten opzichte van de gehele transitie van de landbouw waardoor er nu bedrijven op ‘omvallen’ staan?
 10. Bent u bereid om alles in het werk te stellen om de daling van de gebruiksnorm voor N-dierlijk minder snel te laten dalen zodat er een transitiepad met perspectief ontstaat voor de agrarische sector?
 11. Bent u bereid om de subsidiebedragen van de regeling “subsidie behoud graslandareaal” te herzien in het licht van de explosief gestegen mestafvoer tarieven?  En bent u bereid om in de berekening van het subsidiebedrag per 10 kg stikstof uit te gaan van het actuele wettelijke forfaitaire stikstofgehalte van rundveedrijfmest in plaats van het oude forfait?
 12. Bent u het mij eens dat de strikte definitie van het “geen aanspraak kunnen maken op een derogatievergunning” als uitsluitingsgrond binnen de regeling “subsidie behoud graslandareaal” onevenredig is voor bedrijven waarbij slechts een klein percentage van het areaal buiten N2000 of een waterwingebied ligt? En bent u bereid dit te herzien?
 13. Erkent u dat het toekomstperspectief in de melkveehouderij voor een belangrijk deel afhankelijk is van de investeringen die gedaan kunnen worden in innovaties en de inzet van extra grond? Zo ja, ziet u mogelijkheden om extra investeringen mogelijk te maken binnen de komende begrotingsstaat LNV?
 14. Bent u het met mij eens dat mede door overheidsingrijpen de melkveehouderijsector de laatste 8 jaar veel heeft moeten inleveren, zoals de generieke korting 8,3%, de afbouw van de derogatie en de introductie van de bufferstroken en dat mede hierdoor het toekomstperspectief zwaar onder druk staat?  
 15. Bent u bereid om het de hoeveelheid N-bemesting per hectare de komende jaren te verruimen om de sector de gelegenheid te bieden om de aanpassingen in de bedrijfsvoering over een periode van 10 jaar te realiseren?
 16. Als blijkt dat er door verouderde gegevens met betrekking tot de bijdrage van de landbouw, onterecht gebieden zijn aangewezen als nutriënten-verontreinigd, wanneer herziet u dan deze gebieden?
 17. Betekent dit, dat wanneer blijkt dat de bijdrage van de landbouw in de actuele cijfers lager blijkt dan 19%, de korting van uiteindelijk 20% totaal N wordt teruggedraaid?
 18. Waarom wordt met 19% aandeel zonder buitenlandse bronnen gerekend, terwijl het om het totaal van nutriënten in water gaat? Wat zou het percentage drempelwaarde aandeel zijn als de overige bronnen wel worden meegerekend?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...