Kamervragen over Stikstofadvies en Bankenrichtlijnen: BBB wil opheldering

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over Stikstofadvies en Bankenrichtlijnen: BBB wil opheldering

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen over Stikstofadvies en Bankenrichtlijnen: BBB wil opheldering

Gepubliceerd op: 07-03-2024

BBB heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de openbaar gemaakte WOO-documenten over het stikstofadvies van Remkes. De vragen gaan onder meer over de inhoud van een brief van Mobilisation for the Environment (MOB) aan Remkes en ministers. BBB is benieuwd naar de inhoud van deze brief, en in hoeverre aan de verschillende onderdelen uit die brief gehoor is gegeven.

Ook stellen we vragen over de berichten dat het ministerie van LNV de opdracht aan banken zou hebben gegeven om te sturen op doelen zoals klimaat, stikstof, bodem, water, biodiversiteit, circulariteit (mest/ veevoer) en dierwaardigheid. We vragen ons af in hoeverre deze opdracht vrijblijvend was voor banken destijds, en of deze opdracht nog steeds vrijblijvend is. Wat is überhaupt de juridische grondslag voor deze opdracht?

Ook stellen we vragen over de verplichting voor provincies om bufferstroken in hun gebiedsplannen op te nemen.

Vragen van de leden Van der Plas en Pierik (beiden BBB) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over de onlangs openbaar gemaakte Woo-documenten ‘’Stikstofadvies Remkes’’ deel I-II-III

 1. Kunt u de volledige inhoud van de brief, waarin we lezen dat Mobilisation for the Environment (MOB) inzake het op te stellen stikstofadvies destijds een brief aan de heer Remkes en op verzoek aan u heeft gestuurd, openbaar maken? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet? [1]
 2. Kunt u exact aangeven aan welke onderdelen uit deze brief gehoor is gegeven? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?
 3. Bent u voornemens, mede doordat te lezen valt dat bij stikstofreductie en natuurverbetering de landbouwketen economisch nadelig wordt geraakt, om het belang van de landbouw niet onder te laten sneeuwen onder de nu vele uitgesplitste maatschappelijke belangen en sturing te geven in de belangenafweging die provincies moeten maken om uitvoering te geven aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet? [2]
 4. Klopt het dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan banken vraagt te sturen op de doelen: klimaat, stikstof, bodem, water, biodiversiteit, circulariteit (mest/ veevoer) en dierwaardigheid, zoals te lezen valt in de Wet open overheid (Woo)-documenten? [3]
 5. Klopt het dat de Rabobank daar ondertussen (gedeeltelijk) al gehoor aan heeft gegeven?
 6. Was deze vraag aan de banken toen (nog) vrijblijvend? Zo nee, waarom niet?
 7. Is deze vraag aan banken inmiddels niet meer vrijblijvend? Wat is dan de juridische basis van deze verplichting, indien deze sturing inmiddels voor de banken verplichtend is?
 8. Was deze vraag aan andere ketenpartijen dan de banken toen (nog) vrijblijvend? Zo nee, bij welke ketenpartijen was dat niet meer vrijblijvend en waarom niet?
 9. Is deze vraag aan andere ketenpartijen dan de banken inmiddels niet meer vrijblijvend? Wat is dan de juridische basis van deze verplichting, indien deze sturing inmiddels voor andere ketenpartijen dan de banken verplichtend is?
 10. Is er beleid ontwikkeld, of in ontwikkeling, om deze verplichting wettelijk te kunnen borgen?
 11. Zijn de hier bedoelde instrumenten om “de ketenpartijen in de tang te krijgen” inmiddels ontwikkeld? [4]
 12. Zo ja, welke instrumenten zijn dat en wat is hun juridische grondslag? Zo nee, waarom niet?
 13. Zijn de hier bedoelde instrumenten om “de ketenpartijen in te tang te krijgen” inmiddels in ontwikkeling?
 14. Zo ja, welke instrumenten zijn dat en wat is hun juridische grondslag? Zo nee, waarom niet?
 15. Klopt het dat LNV schrijft dat bufferstroken als regeringsbeleid in het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) reeds als maatregel zijn opgenomen en dat de overheid de provincies meegeeft om in hun gebiedsprogramma’s met dergelijke bufferstroken te moeten werken? [5]
 16. Wat is de wettelijke grondslag voor de provincies om deze bufferstroken in hun gebiedsplannen te moeten opnemen?
 17. Wat is of zijn de consequentie(s) voor de provincies wanneer ze deze bufferstroken niet in hun gebiedsplannen opnemen?
 18. Klopt hetgeen we lezen over “bestaande zorgen m.b.t. het creëren van een tegenstrijdigheid tussen de ecologische en sociaaleconomische analyse”? [6]
 19. Is er sturing gegeven aan deze mogelijke tegenstrijdigheid? Zo ja, door wie, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?
 20. Klopt het dat de heer Remkes door de Unie van Waterschappen (UvW) is verzocht om het instellen van bufferstroken wettelijk te borgen? Over exact welk “concept” sprak de UvW hier? [7]
 21. Welke wetenschappelijke onderbouwing heeft de UvW daarvoor bij LNV aangedragen?
 22. Klopt het dat er in de uitnodigingsbrief van de heer Remkes aan de deelnemers door LNV werd geopperd om in de eerste alinea een statement te maken: “Zou in eerste alinea niet alleen stikstof aanhalen maar ook natuur, klimaat en water noemen”? Waarom is dit statement niet in de uiteindelijke uitnodigingsbrief terug te lezen? [8]
 23. Probeerde LNV hiermee een eigen statement dat aansluit op coalitiebeleid aan de heer Remkes en zijn deelnemers op te dringen? Zo nee, wat was de reden voor dit statement, aangezien het stikstofdossier al problematisch genoeg is?
 24. Klopt het dat de UvW stelt dat je een probleem “soms groter moet maken om het op te kunnen lossen”? [9]
 25. Heeft de heer Remkes en/of ambtenaren en/of uzelf daar gebruik van gemaakt? Zo ja, wanneer en hoe?
 26. Klopt het dat we lezen dat, om de sociaaleconomische impact van de NPLG op een eenduidige manier inzichtelijk te maken, een methodiek wordt ontwikkeld om provincies te ondersteunen? [10]
 27. Is deze methodiek (gedeeltelijk) al toepasbaar? Zo ja, door wie en per wanneer? Zo nee, waarom niet?
 28. Kunt u de Kamer terstond op de hoogte brengen wanneer deze methodiek (gedeeltelijk) gaat worden toegepast? Zo nee, waarom niet?
 29. Is deze methodiek met inspraak van de provincies ontwikkeld? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 30. Zijn de provincies verplicht om van deze methodiek gebruik te maken? Zo ja, wat is daarvoor de wettelijke grondslag?
 31. Kunt u zo spoedig mogelijk alle communicatie vrijgeven die aan de ontwikkeling van deze methodiek heeft bijgedragen? Zo nee, waarom niet?
 32. Klopt het dat LNV reeds heeft uitgezocht hoe lang het duurt voordat het intrekken van vergunningen effectief leidt tot een verminderde emissie? [11]
 33. Is dit uitgezocht omdat LNV toen voornemens was om vergunningen actief in (te laten) trekken?
 34. Zo ja, op basis van welke wettelijke grondslag was men dat voornemens te doen?
 35. Is LNV er dan inmiddels op teruggekomen, indien voor zover LNV, ondanks de hier geventileerde mogelijkheid, destijds toch niet voornemens zou zijn geweest om vergunningen actief in (te laten) trekken? En zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 36. Over welke expliciete instrumenten heeft u het hier? [12]
 37. Werden of worden één of meerdere van deze instrumenten door de Rijksoverheid aan de provincies aangereikt? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 38. Worden of werden de provincies door de Rijksoverheid verplicht om één of meerdere van deze instrumenten in te zetten? Zo ja, wanneer en onder welke normstelling? Zo nee, waarom niet?

Bronnen:

[1] Rijkshoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 1 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-1-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes), blz. 114 en 128 

[2] Rijkshoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 1 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-1-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes), blz. 189 – 190 

[3] Rijkshoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 1 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-1-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes blz. 237 – 238 deel 1

[4] Rijksoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 1 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-1-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes) blz. 245 

[5] Rijkshoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 2 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-2-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes) blz. 32, deel 2

[6] Rijkshoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 2 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-2-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes) blz. 36 deel 2

[7] Rijkshoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 1 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-1-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes) blz. 42 deel 2

[8] Rijkshoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 1 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-1-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes) blz. 12 deel 1

[9] Rijkshoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 2 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-2-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes) blz. 42 deel 2

[10] Rijkshoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 2 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-2-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes) blz. 49 deel 2 

[11] Rijkshoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 3 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-3-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes) blz. 27 deel 3

[12] Rijkshoverheid, 13 februari 2024, “Documenten deel 3 bij 2e deelbesluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes” (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2024/02/13/documenten-deel-3-bij-2e-deelbesluit-op-woo-verzoek-over-stikstofadvies-remkes) blz. 75 deel 3

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...