Massale ganzenpoep op natuurijs, wat is de invloed van deze ‘wilde’ stikstof?

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Massale ganzenpoep op natuurijs, wat is de invloed van deze ‘wilde’ stikstof?

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Massale ganzenpoep op natuurijs, wat is de invloed van deze ‘wilde’ stikstof?

Gepubliceerd op: 12-01-2024

Grote hoeveelheden uitwerpselen van ganzen waren de laatste dagen zichtbaar op natuurijs. BBB-Kamerlid Cor Pierik stelt vragen aan de minister voor Natuur en Stikstof over de impact van wilde dieren op het stikstofbeleid en de Natura 2000-gebieden.

 1. Is de minister op de hoogte van het artikel “Foei, edelherten en wilde zwijnen piesen stikstof”?
 2. Hoe evalueert de minister de impact van natuurlijke stikstofuitstoot door wilde dieren, zoals in het artikel berekend voor de Veluwe, op de doelstellingen van het stikstofbeleid en het behoud van Natura 2000-gebieden?
 3. Wat is de invloed van de enorme hoeveelheid ganzen, zwanen, smienten, eenden, aalscholvers en andere vogels en ook andere wilde dieren op de waterkwaliteit in relatie tot de aanwijzing van de NV-gebieden?
 4. Is de minister op de hoogte van de hoeveelheid mest die watervogels zoals ganzen, zwanen, smienten, eenden en aalscholvers achterlaten in de kaderrichtlijn watergebieden? 
 5. Bent u ook van mening dat met deze vorm van vervuiling in en rondom water onbeheersbaar is en dat de KDW hierdoor niet gehaald kunnen worden.
 6. Is het bekend of er metingen gedaan zijn van de waterkwaliteit in de natuurgebieden waar watervogels zoals ganzen en smienten hun nachtverblijven hebben? Zo nee waarom zijn deze metingen niet uitgevoerd? 
 7. Is het de minister bekend dat de aanwezigheid van grote hoeveelheden ganzen de ontwikkeling van hoogveen in Natura 2000 gebieden in Drenthe tegenhoudt? Is er ook onderzoek naar gedaan in andere N2000 gebieden of ganzen daar van invloed zijn op de gestelde water en natuurdoeltypen en zo nee waarom niet? 
 8. Zijn er meer water- of natuurdoelen die op negatieve wijze beïnvloed worden door watervogels of wilde dieren en welke maatregelen zijn hiervoor genomen? 
 9. Wat is het effect van de natuurlijke depositie van wild op Natura 2000-gebieden waar de kdw wordt overschreden? En in hoeverre draagt de natuurlijke depositie bij aan die overschrijdingen?
 10. Is de minister op de hoogte van ganzen gedooggebieden met de bijbehorende subsidies die fungeren als een kraamkamer voor ganzen? Is bekend dat deze gebieden vaak in of tegen natura 2000 gebieden liggen? 
 11. Is de minister bekend met eigen cijfers en berekeningen over de invloed van ganzen en/of wild op de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden? 
 12. Zo nee, overweegt de minister hier onderzoek naar te doen?
 13. Zo ja, kan de minister deze cijfers met de Kamer delen?
 14. In hoeverre wordt de proportionaliteit van maatregelen overwogen, in verhouding tot de natuurlijke stikstofuitstoot door wilde dieren?
 15. Is de minister gezien de invloed van wild op de waterkwaliteit bereid om de nv-gebieden te actualiseren?
 16. In hoeverre is de daling van de stikstofemissie sinds 1990, zoals gerapporteerd door Eurostat en andere bronnen, in overweging genomen bij het formuleren en handhaven van het huidige stikstofbeleid?
 17. Hoe verzekert de minister dat diverse deskundigen, waaronder die met kritiek op het huidige beleid, een evenredige vertegenwoordiging krijgen in het publieke debat en de beleidsvorming? 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...

feb 16 2024

Tweede Kamer steunt moties BBB voor Nederlandse Visserijsector

Gisteren zijn er in de Tweede Kamer 2 moties aangenomen van Gijs Tuinman voor onze Nederlandse Visserijsector. Deze ...