Piekbelastersbeleid is zinloos. BBB en SGP stellen Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Piekbelastersbeleid is zinloos. BBB en SGP stellen Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Piekbelastersbeleid is zinloos. BBB en SGP stellen Kamervragen

Gepubliceerd op: 05-10-2023

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de concentratie van ammoniak in de lucht en het neerslaan daarvan op de grond blijkt dat veruit de meeste ammoniakuitstoot meteen de lucht in gaat. De ammoniak die niet de lucht in gaat slaat heel dicht bij de bron (ofwel de boerderij) neer. Dit onderzoek haalt het nut van de piekbelastersaanpak volledig onderuit! Een piekbelaster bevindt zich hooguit binnen een afstand van 300 meter van een Natura 2000 gebied; dat geldt maar voor weinig bedrijven.

 1. Bent u bekend met het onderzoek uitgevoerd door de UvA in opdracht van het Mesdagfonds met de titel «Nitrogen deposition around dairy farm: spatial and temporal patterns», van Tietema en andere(n) (e.a.)?
 2. Denkt u, gezien de conclusies van dit onderzoek, dat het zinvol is om in het beleid zo de focus te blijven leggen op de aanpak van zogenaamde piekbelas- ters, waarvan er veel op kilometers afstand van stikstofgevoelige natuur liggen? Zo ja, waarom?
 3. Bent u bereid om meer onderzoek uit te zetten naar de droge depositie van stikstof op basis van dit onderzoek dat een mogelijke discrepantie laat zien tussen de gemodelleerde droge depositie en de gemeten droge depositie, ook met inachtneming van de verwachte niet gemeten depositie? Zo nee, waarom niet?
 4. Deelt u de mening dat dit onderzoek bevestigt dat we over moeten stappen op emissiebeleid in plaats van depositiebeleid? Zo nee, waarom niet?
 5. Ziet u mogelijkheden om op basis van dit, maar ook al eerdere onderzoeken op dit onderwerp, het vergunningenbeleid aan te passen op basis van een afstandsgrens van 500 meter of ten minste een wetenschappelijk onder- bouwde grens die veel minder ver ligt dan 25 kilometer?
 6. Hoe waardeert u de constatering dat de metingen wijzen op een relatief lage uitstoot van ammoniak door bemest grasland? Wordt hier meer onderzoek naar gedaan?
 7. Deelt u de mening dat de isotopenanalyse in het genoemde onderzoek, waarbij stikstof uit mest en uit verbrandingsprocessen kan worden onder- scheiden, opvallende resultaten geeft wat betreft de verhouding tussen deze stikstofbronnen, en derhalve vraagt om verder onderzoek met isotopen naar deze verhouding, mede gelet op internationaal onderzoek dat wijst op onderschatting van de ammoniakemissie uit verbrandingsprocessen? Bent u voornemens verder isotopenonderzoek in eigen land te doen?
 8. Wordt de ammoniakconcentratie in stedelijk gebied, in industriegebieden en langs waterlopen met veel scheepvaart gemeten? Zo nee, gaat dit nog wel gebeuren?
 9. Heeft het Rijksinstituut voor Volksvezondheid en Milieu (RIVM) inmiddels op Europees niveau contact gelegd met andere onderzoeksinstanties met betrekking tot de ammoniakemissie bij verbrandingsprocessen?
 10. Heeft het RIVM inmiddels meer inzicht gekregen in de ammoniakemissie uit steenkoolverbranding?
 11. Hoe verklaart u de analyse op basis van korstmossenonderzoek in Overijssel dat de Nitrofiele IndicatieWaarde (een indicator voor de ammoniakconcentra- tie) in bebouwde gebieden hoger is dan in agrarisch gebieden, terwijl je het andersom zou verwachten?
 12. Wat is de stand van zaken met betrekking tot benutting van satellietdata en meerdere modellen (modelensemble) om de huidige modellering van de stikstofdepositie te verbeteren (Kamerstuk 35 334, nr. 158)?
 13. Is er al een eerste analyse beschikbaar van de metingen van de droge depositie met het Conditional TimeAveraged Gradient (COTAG)-systeem in onder meer Bargerveen in verhouding tot de berekende depositie?
 14. Is de uitbreiding van het aantal locaties voor metingen met het COTAG- systeem van drie naar tien al gerealiseerd? Zo ja, waar?
 15. Hoe waardeert u de recente onderzoeksresultaten van Wageningen Livestock Research waaruit zou blijken dat de ammoniakemissie uit ligboxenstallen neerkomt op 11,1 kilogram per koe per jaar, dus lager dan de huidige emissiefactor, vanwege hogere uitstoot van niet-reactief stikstofgas dan gedacht?
 16. Op welke wijze worden de genoemde cijfers meegenomen in de RIVM- berekeningen rond emissies en deposities?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...