Kamervragen Emissiearme stalvloeren

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen Emissiearme stalvloeren

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen Emissiearme stalvloeren

Gepubliceerd op: 22-04-2022

 

Terwijl Nederlandse boeren investeren in door de overheid voorgeschreven emissie arme stalvloeren heeft diezelfde overheid allang bedacht dat die vloeren helemaal niet werken. Al in april 2021 kwam het rapport “emissies naar lucht uit de landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019” van Bruggen et al uit. Dit rapport is helder: de ammoniakemissie van  emissie arme vloeren voor melkvee wordt ‘voor werking in de praktijk gelijkgesteld aan de factor van de reguliere melkveestal “(blz 27). Volgens de auteurs stoot een dure emissie arme vloer net zoveel uit als een gewone vloer. Fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft Kamervragen gesteld aan de minister van LNV en de minister van N&S.

 

 1. Bent u bekend met het rapport ‘Emissies naar lucht uit de landbouw berekend, 1990-2019. Berekeningen met het model NEMA’? 1)
 2. Kunt u bevestigen dat dit rapport c.q. de berekeningen en resultaten van dit rapport worden gebruikt voor rapportage naar de Europese Commissie inzake de richtlijn National Emission Ceilings (NEC), als basis van beleidsevaluaties en emissieramingen van het Planbureau voor de Leefomgeving, het neerschalen van emissies naar lokaal niveau van depositieberekeningen en verkenningen van de effectiviteit van maatregelen om ammoniakemissies te beperken? (pagina 17)
 3. Zijn er nog andere zaken waarvoor dit rapport wordt gebruikt?
 4. Zijn dit rapport en de database die uit deze berekeningen voortvloeit gebruikt voor de zogenaamde ammoniaklijst Top 100, die onlangs is gepubliceerd in antwoord op eerdere schriftelijke vragen van het lid Bromet?
 5. Worden de resultaten en berekeningen zoals vermeld in dit rapport ook gebruikt voor AERIUS?
 6. Bent u ermee bekend dat ‘de ammoniakemissie voor emissiearme melkveestallen met een correctiefactor voor werking in de praktijk gelijk is gesteld aan de factor van de reguliere melkveestal’?  (pagina 27)
 7. Deelt u de mening dat hier feitelijk staat dat de emissiearme stalvloeren niets doen aan emissiereductie? Zo ja, waarom heeft u dan de emissiearme stallen waarover het gaat niet onmiddellijk on hold gezet op de zogenaamde RAV-lijst na het verschijnen van dit rapport?
 8. Waarom worden deze stalvloeren nog steeds als een van de weinige opties op de RAV lijst opgelegd aan melkveehouders, gelet op het feit dat dit rapport uit 2021 stamt?
 9. Bent u ermee bekend dat sinds dit rapport uitkwam er een onderzoek van de WUR en een onderzoek van Stichting AgriFacts (STAF) is uitgekomen waaruit zelfs bleek dat traditionele roostervloeren het soms beter deden dan emissiearme vloeren? Zo ja, welke actie heeft u daarop ondernomen?
 10. Deelt u de mening dat gezien de uitkomst van de onderzoeken van STAF en WUR managementmaatregelen bij  traditionele roostervloeren ook als emissiereducerend gezien kunnen worden?
 11. Kunt u uitleggen waarom in het rapport alle huisvesting van melkvee nu op traditionele systemen zijn gezet terwijl er ook systemen zijn die wel werken?
 12. Bent u bekend met de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 8 april 2022 inzake emissiearme stallen? Zo ja, welke conclusie trekt u uit deze uitspraak?
 13. Deelt u de mening dat deze uitspraak, in samenhang met de resultaten voor emissiearme melkveestallen, de huidige RAV-lijst onhoudbaar maakt?
 14. Welke mogelijkheden ziet u om nog te werken met de huidige RAV-lijst?
 15. Deelt u de mening dat het real-time meten een oplossing kan zijn voor alle gesignaleerde knelpunten?
 16. Deelt u de mening dat de combinatie van de resultaten van het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) en de uitspraak van de rechter maken dat het beleid in de provincie Noord-Brabant juridisch onhoudbaar wordt?
 17. Deelt u de mening dat er door het blijven opleggen van de emissiearme vloeren aan melkveehouders na bekendmaking van het NEMA-rapport laakbaar is gehandeld door de overheid?
 18. Zijn de bevindingen uit het NEMA-rapport de daadwerkelijke reden voor uitspraken die gedaan zijn afgelopen jaar omtrent de inzet van innovatie, zoals de uitspraak van minister Staghouwer ‘innovatie is niet de heilige graal’ tijdens het hoofdlijnendebat van LNV op 12 april jl.?
 19. Bent u ermee bekend dat er al lange tijd kritiek is vanuit de landbouwsector op de totstandkoming van de RAV-lijst?
 20. Bent u ermee bekend dat veel kleine innovatieve ondernemers klagen omdat zij niet op de RAV-lijst kunnen komen omdat dit te duur en te arbeidsintensief is? Zo ja, onderkent u dat de RAV-lijst op deze wijze innovatie niet stimuleert?
 21. Deelt u de mening dat een ander systeem van erkenning van innovaties, bijvoorbeeld met veel meer praktijkmetingen, innovatie veel meer kan stimuleren?
 22. Hoelang is al bekend dat er vanwege het ontbreken van gegevens over afgevoerd spuiwater niets gezegd kan worden over de werking van luchtwassersen en welke stappen zijn ondernomen om alsnog gegevens van afgevoerd spuiwater boven tafel te krijgen? (pagina 27)
 23. Deelt u de mening dat het logisch is dat de afgevangen ammoniak zich in het spuiwater bevindt, daar dit de functie en bedoeling is van een luchtwasser?Zo ja, deelt u dan ook de mening dat vanaf het moment dat deze luchtwassers werden toegevoegd aan de RAV-lijst, de registratie van spuiwater geregeld had moeten worden?
 24. Deelt u de mening dat de sector nu de dupe is van het niet registreren doordat de afvang van ammoniak niet wordt meegeteld?
 25. Wat zijn de gevolgen voor de nationale uitstootcijfers van deze tekortkoming en welke gevolgen heeft dat voor de rapportage naar de Europese Commissie?
 26. Hoe rijmt u de onzekerheidsmarge die in het NEMA-rapport wordt genoemd (minimaal 20% (stallen) en maximaal 56% (beweiding)) met verregaande maatregelen als opkoop onder dwang?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 23 2024

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 25 april

Wil je stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 6 juni 2024?Zo kun je stemmen vanuit ...

apr 23 2024

Waterschapssloten en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Brabantse Delta

In april heeft het bestuur van Waterschap Brabantse Delta een voorstelgoedgekeurd waarin het zijn sloten ter beschikking stelt ...

apr 22 2024

‘Wet Betaalbare Huur’ vergroot woonproblematiek

De Wet Betaalbare Huur, die op 1 juli aanstaande zou moeten ingaan, gaat leiden tot onvoldoende betaalbare huurwoningen ...