Caroline op bezoek bij informateur Mariëtte Hamer

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Caroline op bezoek bij informateur Mariëtte Hamer

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Caroline op bezoek bij informateur Mariëtte Hamer

Gepubliceerd op: 17-05-2021

Rond het middaguur heeft Fractievoorzitter Caroline van der Plas een goed gesprek gehad met informateur Mariëtte Hamer. Zij hebben in het gesprek het gehad over immigratie, klimaat, en speciale aandacht voor de mentale gezondheid van onder andere jongeren, zorgpersoneel en anderen die vanwege COVID en de maatregelen mentale klachten hebben gekregen.

In het gesprek met verkenner Hamer is er allereerst gesproken over het herstelplan na corona. BBB vindt dat alle ondernemers en anderen die door COVID de zaak hebben moeten sluiten, volledig worden gecompenseerd. Speciale aandacht wil BBB voor de MKB- en familiebedrijven. Nederland is een land met veel familiebedrijven, in en buiten de agrarische sector, en gezamenlijk dragen zij substantieel bij aan de economie. Daarnaast zijn MKB- en familiebedrijven vaak extra betrokken bij de samenleving en zijn zij, in met name plattelandsgemeenten zeer waardevol voor de economie en voor de sociale binding. Er is een generatie jongeren die in de toekomst deze familiebedrijven wil overnemen en zij moeten een goed perspectief krijgen voor deze toekomst. En niet dat zij geen kans meer krijgen het bedrijf over te nemen, omdat deze straks niet meer bestaat.

Ook heeft BBB aandacht gevraagd voor de zorg. De COVID-pandemie heeft ons laten zien dat wij totaal niet zijn voorbereid op een dergelijke situatie. We hebben te lang achter de feiten aangelopen en de druk op de zorg is enorm. Zelfs mensen met kanker konden niet meer behandeld worden omdat er geen zorgcapaciteit was. Dit mag nooit meer gebeuren, dus er moet fors worden geïnvesteerd in bedden en zorgpersoneel.

Verder wil BBB ook dat er goed gekeken wordt naar de geestelijke gezondheid van zorgpersoneel. Zij hebben niet alleen fysiek een zware belasting gehad, maar ook geestelijk. Ook daar moet geld voor worden uitgetrokken om de mensen, die dit aangaat, de juiste hulp en begeleiding te bieden. Anders ontstaat er uitval in de zorg en juist dat kunnen we niet hebben. Ook moet aandacht, geld en energie worden gestoken in andere groepen mensen die vanwege COVID en de maatregelen, in depressies of burn-outs zijn beland. Met een speciale focus op onze toekomst: de jongeren.

Immigratie: BBB heeft de punten uit het verkiezingsprogramma genoemd, met speciale aandacht voor het behouden van de agrarische sector die met haar kennis andere landen kan helpen met voedselzekerheid. Om zo burgeroorlogen en migratiestromen te voorkomen. Als wij geen agrariërs meer hebben en dus ook geen agrarisch onderwijs, kunnen wij dit niet doen.

De immigratiestandpunten van BBB uit het programma zijn: (tekst gesprek gaat verder onder deze standpunten)

  • Mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlogen of van wie hun leven en/of dat van hun gezin ernstig wordt bedreigd en dat kunnen aantonen, zijn welkom in Nederland, voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. Dit maakt het gemakkelijker om deze mensen, wanneer dat weer mogelijk is, in te zetten bij de wederopbouw van hun land.
  • Immigranten die NIET uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hun en hun gezin niet ernstig wordt bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen én de Nederlandse taal goed machtig zijn, worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie, kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning.
  • Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land. Nederland neemt alleen aantoonbare oorlogsslachtoffers of aantoonbaar ernstig bedreigde mensen op.
  • Het kabinet zet in op minder immigratie. Voedselschaarste leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratiestromen. Dit is onwenselijk. Nederland helpt deze landen met haar landbouwkennis om voedselzekerheid te verkrijgen.

Klimaat: BBB vindt dat er serieus onderzoek moet komen naar de mogelijkheden voor kernenergie. Bij klimaatbeleid moet het nieuwe Kabinet ook denken aan de gevolgen die maatregelen hebben voor de portemonnee van mensen, maar zeker ook voor de gevolgen van het platteland. Het platteland, de Noordzee en het IJsselmeer worden nu verkwanseld met mega-zonneparken en mega-windmolenparken, waar de Nederlandse burger vaak niet van meeprofiteert. Het volplempen van onze groene ruimte leidt tot tweespalt in dorpen en steden en is niet goed voor de saamhorigheid op het platteland. Daarnaast is pas over 20 jaar bekend wat de werkelijke effecten zijn van mega-zonnevelden en windmolenparken op zee en in het IJsselmeer.

  • Voorbeeld ook van Schiermonnikoog. Wel windmolens willen, maar niet nadenken over de gevolgen die dit heeft voor Schier (stroomkabel dwars door eiland).

BBB wil dat er verder gekeken wordt wat wij in Nederland kunnen doen aan innovaties voor verdere reductie van CO2, stikstof, ammoniak, etc. Geen halvering van de veestapel, omdat dit wereldwijd niet helpt. Voor elke koe die in Nederland verdwijnt, komen er elders 2 op de wereld terug. Alle akkerbouw die hier verdwijnt wordt opgevuld in landen waar minder duurzaam wordt gewerkt, en er dus meer grond nodig is om aan dezelfde voedselopbrengst te kunnen voldoen. Weet wat je weg wenst…

De overige punten die in het gesprek met informateur Hamer zijn besproken:

  • BBB wil meer inspraak voor burgers in besluiten die hun eigen woonomgeving betreffen
  • BBB heeft wederom weer gepleit voor langjarig plattelandsbeleid en een Ministerie van Platteland
  • BBB heeft een Kabinet dat rechts van het midden komt aangegeven als voorkeur, met 1 linkse partij als luis in de pels. Voorkeur dan voor SP. De SP omdat deze partij op één lijn ligt qua zorg en welzijn met BBB.
  • BBB vindt dat vakmanschap leidend moet zijn in een kabinet. Dus vakministers en geen technocraten of beroepsbestuurders
  • BBB heeft daarnaast ook een pleidooi gehouden voor een minderheidskabinet. Kabinet moet dan meer hun best doen om steun te krijgen van de Kamer. Dit komt bestuurscultuur ten goede. Dus ook geen dichtgetimmerd regeerakkoord.

 

Foto: Patrick van Wijk

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...