Verantwoording afleggen is geen gunst maar een noodzaak

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Verantwoording afleggen is geen gunst maar een noodzaak

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Verantwoording afleggen is geen gunst maar een noodzaak

Gepubliceerd op: 15-01-2021

Het kabinet is gevallen. BBB vindt het goed dat het kabinet nu verantwoordelijkheid neemt bij deze kinderopvangtoeslag-affaire. Dit kon ook niet anders. Het is moedig dat Wiebes nu zelf ook al opstapt, al zullen sommigen zeggen dat hij wordt opgeofferd om andere verantwoordelijken uit de wind te houden.

Het is een uitstekend besluit om stukken die ten grondslag liggen aan een kabinetsbesluit openbaar te maken en na elke ministerraad een besluitenlijst met toelichting te publiceren. Dat hiervoor deze crisis nodig was is natuurlijk pijnlijk. BBB schreef vorig jaar al in haar verkiezingsprogramma: “BBB wil een overheid die transparant te werk gaat, en eerlijk is over waar beleid voor ingezet wordt. De overheid hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan.”

De overheid is er voor de burgers en niet andersom, verantwoording afleggen is dus geen gunst maar een noodzaak.

Deze hele affaire is geen dossier maar gaat om mensen. Mensen zwaar gedupeerd zijn door een falende overheid. Mensen waarvan sommige ook zwaar getraumatiseerd zijn. Mensen wier leven in puin ligt.
Dat nu nog weer herhaald moet worden dat de slachtoffers voor 1 mei 2021 gecompenseerd gaan worden en zich aan kunnen melden hiervoor is zeer pijnlijk. Dat was in september 2020 al aangekondigd….. BBB stelt mensen centraal en niet de regels, die afwikkeling hadden wij al lang afgewerkt.

BBB staat voor gezonde politiek en gezond beleid:

 1. We beperken de wet- en regelgeving. Er komt geen nieuwe wet- en regelgeving zonder dat er ook bestaande wetten en regels worden afgeschaft.
 2. Nieuwe beleidsregels en wetten die ingrijpende investeringen en aanpassingen betekenen voor ondernemers en burgers, worden gebaseerd op feiten en cijfers die wetenschappelijk zijn onderbouwd, niet op modellen en aannames. Meten = weten.
 3. We stellen mensen centraal en niet de regels, zoals bijvoorbeeld in het dossier kindertoeslag en inkomstenbelasting.
 4. Er komt pas nieuwe wet- en regelgeving als de kosten die de ondernemer moet maken, is opgenomen in de prijs van de producten.
 5. BBB wil een Constitutioneel Hof in Nederland, zoals ook al in 2018 door de Commissie Remkes is voorgesteld. Met de oprichting van een Constitutioneel Hof kunnen burgers laten toetsen of een wet in strijd is met de Grondwet.
 6. Het Constitutioneel Hof moet ook de mogelijkheid krijgen om conflicten tussen wet- en regelgeving tussen verschillende provincies te toetsen. Ook beslist het over een correct verloop van verkiezingen en referenda en over de rechtsgeldigheid van hoge mandaten zoals die van een Kabinet of een parlementslid.
 7. Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet, dat de rechter verbiedt om de wet te toetsen aan de Grondwet wordt geschrapt.
 8. Het Constitutioneel Hof moet laagdrempelig zijn.
 9. De stem van de burger wordt tussen verkiezingen door gehoord bij belangrijke besluitvorming (bijvoorbeeld) over zijn leefomgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld via (lokale of regionale) referenda en/of volkspeilingen. Te denken valt aan een volkspeiling bij de aanleg van mega-zonneparken of windmolens in het buitengebied en op de Noordzee en in het IJsselmeer.
 10. De overheid is er voor de inwoners en niet andersom. Beleid, houding en gedrag van de overheid wordt hierop getoetst.
 11. BBB wil een overheid die transparant te werk gaat, en eerlijk is over waar beleid voor ingezet wordt. De overheid hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan.
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...