Nieuwsbrief leden Noord-Brabant

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Nieuwsbrief leden Noord-Brabant

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Nieuwsbrief leden Noord-Brabant

Gepubliceerd op: 16-01-2024

Allereerst wenst het Team BBB Noord-Brabant jou het allerbeste voor 2024. Wat een jaar was 2023, nietwaar? Van de ongelooflijke overwinning tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen tot onze prachtige zege in de Tweede Kamer. Het land kleurt steeds groener, en dat hebben we aan jullie te danken. Hopelijk hebben jullie een mooie jaarwisseling gehad, en kunnen we ook dit jaar weer op jullie betrokkenheid bij BBB (Noord-Brabant) rekenen.

Ook dit jaar staat er op politiek niveau veel te gebeuren. De onderhandelingen voor de formatie van het kabinet zijn nog in volle gang, op donderdag 6 juni 2024 vinden de Europese verkiezingen plaats, en dit jaar staat in het teken van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (hierna NPLG) en in Noord-Brabant het Brabants Programma Landelijk Gebied (hierna BPLG).


In deze eerste nieuwsbrief van 2024 nemen wij je graag mee in wat het BPLG inhoudt en
welke invloed dit heeft op jou als boer en burger.

Team BBB Noord-Brabant

Team BBB Noord-Brabant bestaat uit het Kernteam, BBB Jong Noord-Brabant, Provinciale Staten BBB Noord-Brabant, Waterschap Aa & Maas, Waterschap De Dommel, Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta.
In de bijlage is er een overzicht te vinden met wie waar verantwoordelijk voor is en bij wie je terecht kunt bij vragen over bepaalde thema’s.

Inhoud nieuwsbrief

 1. Laatste nieuwtjes Kernteam
 2. Provinciale Staten BBB Noord-Brabant
 3. BBB Jong aan het woord 3
 4. Thema: Brabants Programma Landelijk Gebied
 5. Effecten van het BPLG op de Brabantse jongeren
 6. Waterschap BBB Aa & Maas
 7. Waterschap BBB De Dommel
 8. Waterschap BBB Rivierenland
 9. Waterschap BBB Brabantse Delta
 10. Volg BBB Noord-Brabant
 11. Agenda
 12. Steun BBB Noord-Brabant
 13. Afsluiter

Laatste nieuwtjes Kernteam

Het kernteam van BBB Noord-Brabant is een enthousiaste groep leden die ervoor wil zorgen dat BBB Noord-Brabant haar familiaire karakter behoudt. Met een team van 6 personen houden wij regelmatig vergaderingen om plannen te maken en ledenbijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze vergaderingen is altijd één fractielid aanwezig van de Waterschappen, evenals een vertegenwoordiger van de Provinciale Staten en een bestuurslid van BBB Jong Noord-Brabant. Op deze manier blijven we allemaal goed op de hoogte en kunnen we samen mooie plannen maken.

Een van de doelen van het kernteam is om jullie als leden meer te betrekken bij BBB en de bijeenkomsten. Daarom zijn we op zoek naar jullie suggesties en ideeën. Heb je een goed idee voor ons? Neem gerust contact op met een van onze kernteamleden tijdens
een bijeenkomst of stuur een e-mail naar [email protected].


Campagnehoofd BBB Noord-Brabant
Binnenkort kunnen wij één Kernteamlid naar voren schuiven, die als Campagnehoofd
voor BBB Noord-Brabant zich speciaal gaat richten op de verkiezingscampagnes! Zoals je
wellicht al weet, staan op donderdag 6 juni 2024 de Europese Verkiezingen van 2024
voor de deur.


Meer informatie over de Europese verkiezingen?
De details over hoe deze verkiezingen precies werken, behandelen we in een volgende
nieuwsbrief. Als je echter nu al meer wil weten over de gang van zaken bij deze
verkiezingen, kun je een kijkje nemen op onze website of op de website van de EU.

Provinciale Staten BBB Noord-Brabant

De fractie van BBB Noord-Brabant, bestaande uit 11 fractieleden, is nu al ruim 9 maanden actief in de Provinciale Staten. Vooral op de terreinen van Energie, Mobiliteit, Natuur en Ruimte worden tal van voorstellen behandeld. 

De onderwerpen: Samenleving, Economie/Internationalisering en Bestuur/Verantwoording komen iets minder frequent aan bod. Het heeft voor ons een uitdaging gevormd om te bepalen waar we op moeten letten en wanneer we zaken aan de kaak moeten stellen. Met name op het gebied van ruimtelijke plannen worden onze inwoners geconfronteerd met een overweldigende hoeveelheid informatie.

Een belangrijk aspect hierbij is dat onze inwoners vaak niet op de hoogte zijn van wat er precies staat te gebeuren wat betreft de invulling van de ruimte. Het is dan ook een taak voor BBB om onze inwoners te informeren over de actuele ontwikkelingen. Ruimtelijke plannen raken immers iedereen. Wat zijn bijvoorbeeld de toekomstige mogelijkheden voor agrariërs op hun land? Op het gebied van waterbeheer hebben we te maken met dubbele uitdagingen: we moeten neerslag vasthouden voor droge periodes en tegelijkertijd het oppompen van water verminderen. De industrie, landbouw en consumenten behoren tot de grootste waterverbruikers, en van al deze partijen wordt verwacht dat ze hun watergebruik verminderen.

Om onze leden meer te betrekken bij de besluitvorming in de Noord-Brabantse politiek, hebben we de nieuwsbrief geïntroduceerd. Via deze nieuwsbrief zullen wij jullie regelmatig op de hoogte houden. Daarnaast streven we ernaar om onze leden meer te betrekken bij de belangrijke onderwerpen die momenteel spelen.

BBB Jong aan het woord

BBB Jong Noord-Brabant zet zich in voor alle Brabantse jongeren tussen de 14 en 35 jaar. Dit team zorgt niet alleen op politiek niveau voor onze jongeren, maar ook voor het stukje samenzijn door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. 

Momenteel bestaat het bestuur van BBB Jong Noord-Brabant uit 3 leden en zetten zij zich in voor de belangen van jongeren in onze mooie provincie. Zo hebben zij het unicum gehad om mee te schrijven en te denken over de plannen voor de Europese verkiezingen en zijn zij ook bezig met het organiseren van een nieuwjaarsbijeenkomst.

Europese Verkiezingen
Op donderdag 6 juni staan de Europese Verkiezingen 2024 op het programma. BBB Jong Noord-Brabant heeft meegeholpen aan de opstelling van de ‘BBB Jong Europa visie’. Hierin hebben zij specifieke punten over Europese onderwerpen benadrukt in het belang van onze jongeren. Daarin hebben zij hun visie en feedback gegeven over de plannen en meegewerkt aan het concept voor het Europese verkiezingsprogramma. De verdere verwerking van het Europese Verkiezingsprogramma ligt bij de werkgroep ‘Europa’ binnen BBB Jong.

Nieuwjaarsbijeenkomst voor BBB Jong
In samenwerking met BBB Jong Limburg en Gelderland organiseert de afdeling BBB Jong Noord-Brabant een nieuwjaarsbijeenkomst op 29 januari 2024 in Nijmegen. Tijdens deze bijeenkomst zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar onze plannen voor het komende jaar. BBB Europa zal ook vertegenwoordigd zijn door een spreker die zal informeren over de verwachtingen rond de Europese verkiezingen. Voor de nieuwjaarsbijeenkomst volgt nog een uitnodiging met daarin de details over de plaats, het programma en de tijd van de bijeenkomst.

Lid worden van BBB Jong?
Ben jij tussen de 14 en 35 jaar en wil je graag lid worden van BBB Jong Noord-Brabant?
Meld je dan hier aan! (Let op: de kosten zijn € 33,- per kalenderjaar).

Thema: Brabants Programma Landelijk Gebied

Aan het einde van dit jaar moeten de provincies de definitieve stukken inleveren voor de BPLG. De BPLG zal voor veel impact zorgen voor zowel boeren als burgers.

Om deze redenen, vinden wij het belangrijk om jou als lid mee te nemen in wat het nu betekent en welke impact het plan heeft op de verschillende regio’s en bevolkings- en arbeidsgroepen. Binnenkort gaan de Provinciale Statenleden en Waterschapsleden met elkaar in gesprek om met elkaar af te stemmen hoe het plan het beste tot vorm kan komen namens BBB Noord-Brabant. 

Schroom niet om vragen te stellen

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp? Of heeft u expertise over bepaalde thema’s? Kom dan met een van ons in contact tijdens de ledenbijeenkomst van donderdag 8 februari a.s., waar wij u ook meer informatie verstrekken over de BPLG. Ook kunt u mailen naar [email protected].  

Wat houdt het BPLG in?

Het Brabants Programma Landelijk Gebied is voortgekomen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied, dat door het kabinet is ingesteld om drie Europese doelstellingen te verwezenlijken: Natuur, Water en Klimaat. Binnen deze kerndoelen worden diverse beleidsstukken geïmplementeerd, zowel vanuit Europa als vanuit het Rijk. Het Rijk streeft ernaar om in Brabant nóg meer hectare natuur toe te voegen, waarbij het herstel en behoud van Natura 2000-gebieden een prioriteit zijn.


Voor wat betreft het onderwerp ‘Water’ moet Brabant ervoor zorgen dat de Kaderrichtlijnen Water voldoen aan de gestelde normen, wat inhoudt dat er voldoende zoetwater beschikbaar is. Op het gebied van klimaat is er een uitdaging met betrekking tot de reductie van broeikasgassen, met name CO2- en methaanuitstoot. Daarnaast bestaat de taak om koolstofvastlegging in de bodem te bevorderen.

Wie houdt zich binnen BBB Noord-Brabant bezig met dit onderwerp?
Namens BBB Noord-Brabant zijn Johan van Dommelen en Marco Havermans actief betrokken bij onder andere het BPLG binnen de Provinciale Staten. Echter is dit plan dusdanig uitgebreid dat de volledige fractie haar aandacht eraan besteedt en actief participeert. Dit stelt elk lid in staat om met zijn of haar expertise bij te dragen aan het plan.

Hoe zorgt de BBB ervoor dat de BPLG boer- en burgervriendelijk gebeurt?
Hier stuiten we op een uitdaging. Officieel valt het BPLG onder de verantwoordelijkheid van de Gedeputeerde Staten. Dit komt doordat alle Programma’s Landelijk Gebied van de 12 provincies uiteindelijk het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) moeten vormen.

Het NPLG is een aangelegenheid van het Rijk, waardoor de Tweede Kamer een kaderstellende en controlerende rol heeft. Vanuit Brabant en alle andere provincies wordt nauw samengewerkt met de Tweede Kamerfractie om het daar op de juiste manier te positioneren. Tegelijkertijd proberen we in het provinciehuis het BPLG op de agenda te krijgen, zodat we ook onze visie op dit document kunnen delen. Samen spannen we ons in om ervoor te zorgen dat Gedeputeerde Staten bepaalde zaken uit het BPLG gaan overnemen.

Wat voor directe invloed heeft de BPLG op boeren?
Het BPLG oefent directe invloed uit op zowel boeren als burgers in Noord-Brabant, waarbij de ruimtelijke ordening opnieuw wordt vormgegeven.

Concreet streeft de provincie ernaar om het Zuidwestelijk Kleigebied in West-Brabant aan te wijzen als voedselproductie gebied. Deze beslissing impliceert dat de zandgronden, met name in Zuidoost-Brabant, zullen worden omgevormd tot natuurgebieden met een nadruk op biodiversiteit en groenblauwe structuren. De provincie benadrukt dat voor de boeren die hier nog actief zullen zijn, de optie van natuurinclusieve of biologische landbouw de enige mogelijkheid is.

De impact van het BPLG beperkt zich niet alleen tot de agrarische sector, maar strekt zich ook uit tot de lokale bevolking. Het plattelandslandschap zal veranderen, met aanzienlijke gevolgen. Veel dorpen ervaren al druk op hun leefbaarheid en verdwijnen essentiële voorzieningen . Er heerst bezorgdheid dat deze problemen alleen maar zullen verergeren wanneer de agrarische sector eromheen afneemt. Daarnaast wordt verwacht dat ook de periferie van de sector en het midden- en kleinbedrijf, dat in grote mate afhankelijk is van de agrarische sector, zal verdwijnen of verplaatst zal worden.

Hoe kan BBB Noord-Brabant iets doen?
Wij blijven ons inzetten om de provincie bewust te maken van de impact van dit plan en dragen tevens alternatieve opties aan, aangezien die voorhanden zijn.Zo zijn wij van mening dat het ongegrond is dat BBB Brabant pleit voor een aanzienlijke uitbreiding van natuur in onze provincie.

-> Ons standpunt is dan ook: ‘Richt je eerst op het herstel van de bestaande natuur, voordat je overweegt nieuwe aan te leggen, indien de huidige natuur werkelijk zo slecht is als men ons doet geloven.’ Wij zijn van mening dat de staat van de natuur helemaal niet zo zorgwekkend is als wordt voorgesteld.

Fondsen anders besteden
Het geld dat met dit plan gemoeid gaat, zouden wij liever besteden aan zaken zoals woningbouw of het behoud van multifunctionele accommodaties in de dorpen, waardoor de leefbaarheid behouden blijft en het verenigingsleven kan floreren.
Brabant houdt niet op bij de grote steden; ook de kleine kernen vormen een essentieel onderdeel van de provincie.

Het BPLG en onze landbouw
Op het gebied van landbouw zijn wij van mening dat er ruimte moet zijn in heel Brabant. De diversiteit aan boerensectoren, waaronder gangbare, natuur-inclusieve, biologische en intensieve landbouw, vormt juist de kracht van Brabant.

Wij pleiten voor voortzetting van de ontwikkeling van precisielandbouw en willen dit zeker stimuleren. De Brabantse boeren zijn als het ware topsporters die, met minimale klimaatimpact, toch in staat zijn om een groot aantal mensen van hoogwaardig en gezond voedsel te voorzien. In een wereld met een groeiende bevolking wordt dit voedsel steeds belangrijker en crucialer.

Hoe zit het met het NPLG? Is het BPLG een stukje dat Brabant inlevert bij de Tweede Kamer als een soort puzzelstukje? Of bepaalt de Tweede Kamer alsnog wat Brabant moet gaan doen? 

Eind dit jaar zullen alle provincies hun Programma Landelijk Gebied presenteren. Deze programma’s worden vervolgens gebundeld op het ministerie tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Op dit moment is het voor ons nog niet duidelijk of het NPLG nog door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. We blijven hier alert op. Momenteel heerst er nog veel onduidelijkheid over het NPLG vanwege recente verkiezingen.

Effecten van het BPLG op de Brabantse jongeren

In het BPLG staan maatregelen en doelen benoemd die vooral effect hebben op natuur, water en landbouw in Noord-Brabant. Echter gaan deze maatregelen ook effect hebben op de tweede B binnen BoerBurgerBeweging.

In het BPLG zijn onder andere de volgende doelen gesteld:

 • “Het gaat daarbij om de realisatie van 13.000 hectare nieuw bos in 2030”
 • “Hiervoor moet tot en met 2027 nog ongeveer 8.300 hectare Brabantse grond als natuur worden ingericht, waarvan ongeveer 4000 hectare nog moet worden verworven of van functie veranderd”
 • “We willen 5% tot 10% van de diepste delen van het Brabantse regionale watersysteem reserveren voor waterberging”…” “In deze delen is geen nieuwe bebouwing toegestaan, tenzij het niet ten koste gaat van het waterbergend vermogen.”

De conclusie die we als BBB Jong Noord-Brabant trekken uit deze doelen is dat er door de toename in natuur minder ruimte zal zijn voor woningbouw voor de jongeren in onze provincie. Dit terwijl in tijden van een groeiende bevolking en een tekort aan (met name starters) woningen, de woningnood hoog is en er dus juist genoeg ruimte beschikbaar moet blijven voor woningbouw.

De uitbreiding van natuur in Noord-Brabant zal ook een effect hebben op de Brabantse jonge boeren. Naast dat er dus wordt ingezet op uitbreiding van natuur en dus vermindering van landbouwoppervlakte wil de provincie de landbouw extensiveren. Dit is terug te zien in de volgende doelen:

 • “500 natuur inclusieve boeren in 2030”
 • “15% areaal biologische landbouw”

De combinatie van deze doelen/maatregelen zal ervoor zorgen dat minder jonge boeren een bedrijf kunnen overnemen of beginnen in de provincie Noord-Brabant.

De jonge boeren die wel door willen en kunnen in de provincie zullen tevens rekening moeten houden met “meer maatregelen op het beheer van hun landbouwgrond” en waar mogelijk kijken naar andere teelten. De provincie wil namelijk inzetten op: “nieuwe teelten zoals de teelt van biobased materialen”.

Kortom heeft het BPLG invloed op de toekomst van jongeren in Noord-Brabant en daarom is het zeker belangrijk de jongeren te betrekken bij deze plannen.

Citaten komen uit: Houtskoolschets Brabants Programma Landelijk Gebied 2023. Meer informatie? Download het PDF.

Word jij enthousiast van dit soort teksten en wil je graag meehelpen aan het schrijven van deze teksten, maar ook met andere zaken zoals het organiseren van jongerenactiviteiten in onze provincie? Stuur dan een mail naar [email protected]

Waterschap BBB Aa & Maas

Het Waterschap Aa en Maas is een waterschap in het noordoosten van Noord-Brabant, dat het stroomgebied van de Aa en haar zijrivieren omvat, evenals het Noord-Brabantse deel van het stroomgebied van de Maas vanaf Waalwijk en het gebied ten oosten daarvan, inclusief het Brabantse deel van de Peel. De BBB-fractie bestaat uit 7 leden.

Plannen Meanderende Maas
De focus van Waterschap Aa & Maas is gericht op de ontwikkeling van nieuwe natuur, met name in het kader van het Dijkverzwaringsprogramma ‘Plannen Meanderende Maas’ [link: https://www.meanderendemaas.nl/]. Dit project beoogt de versterking van de dijk van Ravenstein tot aan de sluis bij Lith, het bieden van meer ruimte aan de Maas aan zowel de Gelderse als Brabantse zijde, en het bevorderen van de esthetische en economische waarde van het gebied. Het uiteindelijke doel is om in 2029 een versterkte dijk en een prachtig gebied te realiseren, met ruimte voor mens, rivier en natuur, dat tevens veilig en aantrekkelijk is. De taak van het Waterschap is om te zorgen voor voldoende, veilig en schoon water, en niet om kosten te maken voor de aanleg van nieuwe natuur, die miljoenen euro’s vergt. Burgers betalen belastingen voor specifieke doeleinden, en het is belangrijk dat deze middelen worden besteed aan de kernverantwoordelijkheden van het Waterschap.

Op dit moment richt de BBB Aa & Maas zich voornamelijk op het vormen van werkstructuren en het bepalen van de beste benadering ten opzichte van natuurorganisaties. Daarbij leggen we de nadruk op het verbeteren van de Rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) [link: https://unievanwaterschappen.nl/waterkwaliteit/rioolwaterzuiveringen-rwzi/]. Het principe “wat er niet ingaat, hoeft er ook niet uit” staat hierbij centraal. Daarnaast tracht Waterschap Aa & Maas de bewustwording van burgers te vergroten met betrekking tot de politieke situatie waar Nederland zich in bevindt.

Waterschap BBB De Dommel

Het werkgebied van Waterschap De Dommel begint in België, ten zuiden van Peer, bij de Dommel. Bij Borkel en Schaft komt de Dommel Nederland binnen. In ‘s-Hertogenbosch komen de Dommel en de rivier de Aa samen en vormen de Dieze, die uiteindelijk uitmondt in de Maas. Binnen het waterschap heeft de BBB een team van 6 leden, bestaande uit 4 fractieleden en 2 burgerleden.

Waar houdt het team zich nu mee bezig?
Wat betreft de huidige activiteiten, richt Waterschap De Dommel zich momenteel op de Voorjaarsnota, waar continu aan wordt gewerkt.

Het HoWaBo-plan
In de afgelopen periode is het HoWaBo-plan (Hoogwater Aanpak Brabant Oost) [link: https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/howabo-hoogwater-aanpak-brabant-oost/ ] gepresenteerd met een geschatte kostenpost van € 400 miljoen. De hoge kosten worden voornamelijk toegeschreven aan aannames, zoals het risico van overstromingen in ‘s-Hertogenbosch, wat de afgelopen 150 jaar niet is gebeurd. Ondanks hevige regenval is er momenteel geen overstromingsprobleem. Het plan omvat de realisatie van 36 miljoen m3 extra waterberging, waarvan 14 miljoen m3 al is gerealiseerd. Dit project is een samenwerking tussen Waterschap De Dommel, de stad Den Bosch, de provincie en omliggende gemeenten. Het impliceert ook de toevoeging van 3.600 hectare aan natuur, waar minimaal één meter water moet kunnen blijven staan.

In de afgeloperiode is het HoWaBo-plan (Hoogwater Aanpak Brabant Oost) [link: https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/howabo-hoogwater-aanpak-brabant-oost/ ] gepresenteerd met een geschatte kosten van € 400 miljoen.

Waterschap De Dommel is ook betrokken bij het Beekherstelproject aan de Belgische grens, gepland voor uitvoering in 2024. BBB De Dommel is hiertegen vanwege verschillende KRW-richtlijnen in België en de aanwezigheid van Nyrstar, een wereldwijde metaalverwerkende onderneming met hoofdvestiging in Budel.

De NBWB lanceert op eigen houtje rapport
BBB De Dommel vindt het daarbij zeer kwalijk dat de NBWB (Noord-Brabantse Waterschapsbond) op eigen houtje het rapport: ‘Scherper aan de Wind’ [link:https://www.uu.nl/nieuws/scherper-aan-de-wind-brabantse-waterschappen-en-de-krw-doelen-in-2027 ] heeft samengesteld. Bij dit rapport zetten wij verschillende vraagtekens. Het is namelijk gesteund door de WN en samengevoegd door Universiteit Utrecht en het Dagelijks Bestuur van WS de Dommel haalt hier alleen de stukken uit die het beste bij hun standpunt passen.

Meepraten in de komende jaren 
Voor de komende jaren streeft BBB De Dommel naar meer inbreng vanuit de oppositie, vooral met betrekking tot het onafhankelijke beleid van de partij ‘Ongebouwd’, wat mogelijk de positie van Geborgde Zetels [link: https://unievanwaterschappen.nl/themas/geborgde-zetels/ ] in de toekomst onzeker maakt.

BBB De Dommel is zeer actief
BBB De Dommel is een zeer actieve club als het gaat doelgericht praten, het indienen van moties en het schrijven van artikelen. Zo hebben zij al 58 vragen gesteld, ten opzichte van andere partijen waar het resultaat miniem is en dit baart hun grote zorgen. WS De Dommel is meer bezig met het ontwikkelen van nieuwe natuur, dan het uitvoeren van hun kerntaken, zoals ervoor zorgen dat ons rioolwater zuiver is, zodat het aan de KRW-norm voldoet en we geen natte voeten krijgen.

Zo begint de media nu al over hoe droog de komende zomer gaat worden zodat de Waterschappen, direct een beregeningsverbod kunnen invoeren; een verbod waar de landbouw in het verleden mee heeft ingestemd. 

Het BPLG en WS De Dommel
Veel ondernemers in WS De Dommel gaan last krijgen van het BPLG, zoals al eerder uitgelegd bevat het BPLG 3 kerndoelen: Water, Natuur en Klimaat. Voor ‘Water’ moet Noord-Brabant zorgen dat zij voldoet aan de normen van de KRW. Daarbij heeft WS de Dommel last van ‘Provinciale achterkamertjes politiek’ die gevoerd worden door de Watergraaf met zijn directeuren en ambtenaren.

Waterschap BBB Rivierenland

Het werkgebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk, met de Nederrijn en de Lek aan de noordgrens en de Maas aan de zuidgrens. Zowel de Waal als de Linge stromen door dit gebied, en de Biesbosch maakt ook deel uit van het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Binnen dit waterschap heeft de BBB een team van 7 leden, bestaande uit 5 fractieleden, 1 Heemraad en 1 commissielid.

Waar houdt het team zich nu mee bezig?
Het Algemeen Bestuur heeft een strategische agenda opgesteld waarmee we actief aan de slag gaan. In het komende jaar staat onder andere de KRW (Kaderrichtlijn Water) [link: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/]. Tegelijkertijd zijn zij bezig met de aanwijzingen van NV-gebieden (Nutriënten Verontreinigde gebieden) [link: https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/met-nutrienten-verontreinigde-gebieden-nv-gebieden]. Het is belangrijk op te merken dat deze aanwijzingen beperkt zijn voor Waterschap Rivierenland. Daarnaast zetten we ons intensief in voor dijkversterkingen, wat aanzienlijke impact heeft op de bewoners langs de dijken.

Wat speelt er allemaal achter de schermen?
Als team hebben zij de afgelopen 9 maanden intensief gewerkt aan het definiëren van hun rol en het verbeteren van de invulling ervan. Bovendien hebben zij nu een beter inzicht in de onderlinge samenhang en het verloop van de processen. Voor nu richten zij zich dan ook vooral op het optimaliseren van de procedures en het bepalen van het meest geschikte moment om actie te ondernemen.

Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
Voor het aankomende jaar streeft het team ernaar om de huidige koers voort te zetten en de inspanningen te intensiveren om het gebied verder te verkennen. Ook wordt ernaar gestreefd ambassadeurs te vinden voor diverse gebieden binnen het waterschap. Hierdoor hoopt het team een groter aantal waarnemende en betrokken personen te hebben, waardoor ze nog proactiever kunnen handelen in het waterschap.

Waterschap BBB Brabantse Delta

Het werkgebied van waterschap Brabantse Delta omvat het deel van de provincie Noord-Brabant dat ligt ten westen van de lijn Waalwijk/Baarle-Nassau en ten zuiden van het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas en ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal. In dit Waterschap zijn namens BBB Brabantse Delta 1 Dagelijks bestuurder (Heemraad), 4 fractieleden en 1 burgerlid actief.

Waterschap Brabantse Delta is heeft veel vragen gesteld over de door LNV aangewezen NV-gebieden. Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben de Waterschappen te maken met de NV-gebieden. Dit zijn gebieden waar er te veel stikstof en fosfaat in het water zou zitten. In deze gebieden wil het Ministerie van LNV extra maatregelen toepassen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. BBB Brabantse Delta heeft hier vragen over gesteld.

Daarbij is onze BBB Brabantse Delta-team ook druk bezig met de GLB-gelden, de beoogde KRW-doelen, wateroverlast, droogte, beregening en grondwateronttrekking.

Volg BBB Noord-Brabant

Wil je graag op de hoogte worden gehouden van BBB Noord-Brabant? Volg ons dan op social media.

Provinciale Staten BBB Noord-Brabant
Facebook
Instagram
X (voormalige Twitter)

BBB Jong
Facebook
Instagram
X (voormalig Twitter)

BBB Waterschap Aa & Maas
Facebook

BBB Waterschap de Dommel
Facebook

BBB Waterschap Brabantse Delta
Facebook

BBB Waterschap Rivierenland
Facebook

Agenda

Maandag 29 januari 2024: Nieuwsjaarsbijeenkomst BBB Jong
Donderdag 8 februari 2024: Nieuwjaarsbijeenkomst BBB Noord-Brabant

Steun BBB Noord-Brabant

Om mooie en interessante bijeenkomsten te kunnen blijven organiseren kan BBB Noord-Brabant steun gebruiken. Dit kunt u hier doen.

BBB Noord-Brabant is altijd op zoek naar extra hulp vanuit onze leden. Zo kunnen wij altijd extra handjes gebruiken van vrijwilligers en hebben wij ook zeker behoefte aan de kennis en kunde van onze leden. Wil jij ons helpen?  Meld je dan hier aan als vrijwilliger.

En/ of meld je aan voor (een van) onze ‘Kennisgroepen’ door te mailen naar [email protected] en laat ons weten over welk(e) onderwerp(en) je ons zou kunnen adviseren.

Afsluiter

Het was een uitgebreide nieuwsbrief boordevol informatie, maar als ‘familie’ hechten wij er veel waarde aan om jullie op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in onze prachtige provincie. De BPLG neemt dit jaar een centrale rol in, en daarom wilden wij je graag vanaf het begin betrekken bij dit proces.

BBBedankt voor je steun aan BBB Noord-Brabant. En we hopen je weer te mogen begroeten tijdens de ledenbijeenkomst op donderdag 8 februari a.s.


BoerBrugerBegroeting,

Team BBB Noord-Brabant

Bestaande uit:
Kernteam, BBB Jong Noord-Brabant, Provinciale Staten BBB Noord-Brabant, Waterschap Aa & Maas, Waterschap De Dommel, Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...