Noord-Brabant – thema: BPLG

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Noord-Brabant – thema: BPLG

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Noord-Brabant – thema: BPLG

Gepubliceerd op: 16-01-2024

Aan het einde van dit jaar moeten de provincies de definitieve stukken inleveren voor de BPLG. De BPLG zal voor veel impact zorgen voor zowel boeren als burgers.
Om deze redenen, vinden wij het belangrijk om jou als lid mee te nemen in wat het nu betekent en welke impact het plan heeft op de verschillende regio’s en bevolkings- en arbeidsgroepen. Binnenkort gaan de Provinciale Statenleden en Waterschapsleden met elkaar in gesprek om met elkaar af te stemmen hoe het plan het beste tot vorm kan komen namens BBB Noord-Brabant.

Schroom niet om vragen te stellen
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp? Of heeft u expertise over bepaalde thema’s? Kom dan met een van ons in contact tijdens de ledenbijeenkomst van donderdag 8 februari a.s., waar wij u ook meer informatie verstrekken over de BPLG. Ook kunt u mailen naar [email protected].

Wat houdt het BPLG in?
Het Brabants Programma Landelijk Gebied is voortgekomen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied, dat door het kabinet is ingesteld om drie Europese doelstellingen te verwezenlijken: Natuur, Water en Klimaat. Binnen deze kerndoelen worden diverse beleidsstukken geïmplementeerd, zowel vanuit Europa als vanuit het Rijk. Het Rijk streeft ernaar om in Brabant nóg meer hectare natuur toe te voegen, waarbij het herstel en behoud van Natura 2000-gebieden een prioriteit zijn.

Voor wat betreft het onderwerp ‘Water’ moet Brabant ervoor zorgen dat de Kaderrichtlijnen Water voldoen aan de gestelde normen, wat inhoudt dat er voldoende zoetwater beschikbaar is. Op het gebied van klimaat is er een uitdaging met betrekking tot de reductie van broeikasgassen, met name CO2- en methaanuitstoot. Daarnaast bestaat de taak om koolstofvastlegging in de bodem te bevorderen.

Wie houdt zich binnen BBB Noord-Brabant bezig met dit onderwerp?
Namens BBB Noord-Brabant zijn Johan van Dommelen en Marco Havermans actief betrokken bij onder andere het BPLG binnen de Provinciale Staten. Echter is dit plan dusdanig uitgebreid dat de volledige fractie haar aandacht eraan besteedt en actief participeert. Dit stelt elk lid in staat om met zijn of haar expertise bij te dragen aan het plan.

Hoe zorgt de BBB ervoor dat de BPLG boer- en burgervriendelijk gebeurt?
Hier stuiten we op een uitdaging. Officieel valt het BPLG onder de verantwoordelijkheid van de Gedeputeerde Staten. Dit komt doordat alle Programma’s Landelijk Gebied van de 12 provincies uiteindelijk het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) moeten vormen.
Het NPLG is een aangelegenheid van het Rijk, waardoor de Tweede Kamer een kaderstellende en controlerende rol heeft. Vanuit Brabant en alle andere provincies wordt nauw samengewerkt met de Tweede Kamerfractie om het daar op de juiste manier te positioneren. Tegelijkertijd proberen we in het provinciehuis het BPLG op de agenda te krijgen, zodat we ook onze visie op dit document kunnen delen. Samen spannen we ons in om ervoor te zorgen dat Gedeputeerde Staten bepaalde zaken uit het BPLG gaan overnemen.

Wat voor directe invloed heeft de BPLG op boeren?
Het BPLG oefent directe invloed uit op zowel boeren als burgers in Noord-Brabant, waarbij de ruimtelijke ordening opnieuw wordt vormgegeven.
Concreet streeft de provincie ernaar om het Zuidwestelijk Kleigebied in West-Brabant aan te wijzen als voedselproductie gebied. Deze beslissing impliceert dat de zandgronden, met name in Zuidoost-Brabant, zullen worden omgevormd tot natuurgebieden met een nadruk op biodiversiteit en groenblauwe structuren. De provincie benadrukt dat voor de boeren die hier nog actief zullen zijn, de optie van natuurinclusieve of biologische landbouw de enige mogelijkheid is.
De impact van het BPLG beperkt zich niet alleen tot de agrarische sector, maar strekt zich ook uit tot de lokale bevolking. Het plattelandslandschap zal veranderen, met aanzienlijke gevolgen. Veel dorpen ervaren al druk op hun leefbaarheid en verdwijnen essentiële voorzieningen . Er heerst bezorgdheid dat deze problemen alleen maar zullen verergeren wanneer de agrarische sector eromheen afneemt. Daarnaast wordt verwacht dat ook de periferie van de sector en het midden- en kleinbedrijf, dat in grote mate afhankelijk is van de agrarische sector, zal verdwijnen of verplaatst zal worden.

Hoe kan BBB Noord-Brabant iets doen?
Wij blijven ons inzetten om de provincie bewust te maken van de impact van dit plan en dragen tevens alternatieve opties aan, aangezien die voorhanden zijn.Zo zijn wij van mening dat het ongegrond is dat BBB Brabant pleit voor een aanzienlijke uitbreiding van natuur in onze provincie.
-> Ons standpunt is dan ook: ‘Richt je eerst op het herstel van de bestaande natuur, voordat je overweegt nieuwe aan te leggen, indien de huidige natuur werkelijk zo slecht is als men ons doet geloven.’ Wij zijn van mening dat de staat van de natuur helemaal niet zo zorgwekkend is als wordt voorgesteld.

Fondsen anders besteden
Het geld dat met dit plan gemoeid gaat, zouden wij liever besteden aan zaken zoals woningbouw of het behoud van multifunctionele accommodaties in de dorpen, waardoor de leefbaarheid behouden blijft en het verenigingsleven kan floreren.
Brabant houdt niet op bij de grote steden; ook de kleine kernen vormen een essentieel onderdeel van de provincie.

Het BPLG en onze landbouw
Op het gebied van landbouw zijn wij van mening dat er ruimte moet zijn in heel Brabant. De diversiteit aan boerensectoren, waaronder gangbare, natuur-inclusieve, biologische en intensieve landbouw, vormt juist de kracht van Brabant.
Wij pleiten voor voortzetting van de ontwikkeling van precisielandbouw en willen dit zeker stimuleren. De Brabantse boeren zijn als het ware topsporters die, met minimale klimaatimpact, toch in staat zijn om een groot aantal mensen van hoogwaardig en gezond voedsel te voorzien. In een wereld met een groeiende bevolking wordt dit voedsel steeds belangrijker en crucialer.

Hoe zit het met het NPLG? Is het BPLG een stukje dat Brabant inlevert bij de Tweede Kamer als een soort puzzelstukje? Of bepaalt de Tweede Kamer alsnog wat Brabant moet gaan doen?
Eind dit jaar zullen alle provincies hun Programma Landelijk Gebied presenteren. Deze programma’s worden vervolgens gebundeld op het ministerie tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Op dit moment is het voor ons nog niet duidelijk of het NPLG nog door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. We blijven hier alert op. Momenteel heerst er nog veel onduidelijkheid over het NPLG vanwege recente verkiezingen.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...