Verkiezingsprogramma Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Op 15 maart 2023 waren de waterschapsverkiezingen. Deze verkiezingen vielen samen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op die dag kozen onze inwoners het Algemeen bestuur van het waterschap AGV. BBB vindt het dan ook belangrijk dat de Waterschappen blijven bestaan als bestuurlijk orgaan. Daarnaast zien wij de waarde van de geborgde zetels.

 

BBB ziet het water als een partner. Daar werk je mee samen. met als doel dat ons water in ons Waterschap: Betrouwbaar, Betaalbaar en Beschikbaar is en blijft voor onze Boeren, onze Burgers en onze Bedrijven. De samenwerking tussen boeren, burgers en bedrijven is door de eeuwen heen succesvol gebleken. Dat begint zelfs voordat wij als land bestaan. Het huidige waterschap Amstel, Gooi, Vecht is ontstaan uit een reeks fusies van polders en hoogheemraadschappen. Keizer Karel V richt in 1525 het Hoogheemraadschap Amstelland op en het maakt net als het waterschap Achttienhoven uit 1644 en vele andere waterschappen sinds 1997 deel uit van het waterschap AGV. 

Het eerste officiële waterschap heeft zelfs nog een langere geschiedenis: Het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het bestaat nog steeds en is in 1255 opgericht door graaf Willem II van Holland. Rond 1850 waren er in Nederland ongeveer 3.500 waterschappen. Op dit moment zijn dat er nog 21. 

Het gebied van AGV met meer dan 1.3 miljoen mensen heeft een oppervlakte van 700 km², verspreid over drie provincies en ligt bijna volledig onder water (NAP is min 2,10 meter). 

Nederland is misschien wel door onze waterschappen, internationaal niet alleen toonaangevend in waterbouw, maar ook in drinkwatertechnologie. Daarnaast kun je in bijna geen enkel ander land ter wereld water uit de kraan drinken, in Nederland wel. BBB is dan ook voorstander van het in stand houden van waterschappen inclusief de geborgde zetels.

Betrouwbaar, Beschikbaar en Betaalbaar

BBB, staat voor een waterschap waar het gezond verstand gebruikt wordt en dat er voor iedereen is. Voor boer, burger, natuur en onderneming. In de waterschappen staat BBB voor Betrouwbaar, Beschikbaar en Betaalbaar. Water is en blijft voor de BBB een basisvoorziening. In die hoedanigheid een nutsvoorziening die voor iedereen toegankelijk moet zijn. BBB vindt gratis watertappunten daarom belangrijk.

Het recht op drinkwater is een fundamenteel recht. Artikel 11 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten verwoordt dit impliciet. Waterveiligheid benaderen wij dan ook niet politiek, maar met visie op water en de waterinfrastructuur. Dit willen we bereiken door een flexibele infrastructuur, minimaliseren van het gebruik van natuurlijke grondstoffen en maximaal hergebruik van reststoffen. Een adequate zuivering van de waterwinningen en een optimaal beheer van het grondwater

BBB, staat voor een waterschap waar het gezond verstand gebruikt wordt. Er voor iedereen is. Voor boer, burger, ondernemer en natuur. AGV werkt samen met de omgeving en maakt gebruik van de kennis in het werkgebied, bij inwoners, agrariërs en anderen om te realiseren dat er voor iedereen water is.

Besparen beperken en beheersen zodat AGV zich kan richten op de kerntaken uit de Waterwet 

  • De zorg voor het watersysteem,
  • De zorg voor het zuiveren van rioolwater
  • De zorg voor het voorkomen van schade aan waterstaatswerken
  • De zorg voor voldoende water. Is er een escalatie systeem
  • Het controleren en verbeteren van dijken en kades
  • Bij de keuze voor andere taken, dienen deze een verband te hebben met de waterwet taken. 

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten, met een belasting die recht doet aan de gebruikers, met respect voor alle ingezetenen en een duurzame inzet van mensen en middelen. Waarbij praktische oplossingen voorop staan zoals het struviet uit rioolwater halen. Of het gebruik van Puimsteen dat ervoor zorgt dat de wegen lichter zijn en minder verzakken.

Al eeuwen kennen wij de waterschappen. Vaak mede of opgericht door boeren die hun omgeving veiliger wilden maken en landerijen (vanuit hun gebiedskennis en ervaring) beschermen tegen water.

Wij vinden dat geborgde zetels van agrariërs, ook in het kader van voedselveiligheid en voedselbeschikbaarheid vanwege de inhoudelijke kennis van meerwaarde bij het besturen van Waterschappen. 

Zeker nu de Rijksoverheid de keur voor het waterschap verder uitbreidt zonder daar middelen voor beschikbaar te stellen. Dat betekent dat de waterschappen ook bereid moeten zijn om nee te zeggen tegen nieuwe taken die zonder financiële dekking worden opgelegd. 

 

VEILIGHEID

Het verbeteren en versterken van dijken bij zee, dammen langs rivieren, kanalen en andere waterwegen en het versterken daarvan is nodig om ons te beschermen tegen hoogwater en toekomstige zeespiegelstijging en bodemdaling. Maar ook bij bouwprojecten in deltagebieden bijvoorbeeld puimsteen te gebruiken om het verzakken te verminderen.

Waterkeringen beschermen ongeveer twee derde van Nederland tegen overstromingen. Het betreft negen miljoen mensen. En economische waarde in deze gebieden gestegen, omdat er meer dan twee derde van ons bruto nationaal product wordt verdiend.

Dat betekent dat goed moet worden gekeken hoe bodemdaling ontstaat, maar ook betekent stijging van de zeespiegel een noodzakelijke versterking van dijken en andere waterkeringen. In veengebieden zien we een bodemdaling dit zorgt voor problemen bij bijvoorbeeld gebouwen maar ook melkveehouders. 

Innovatie zoals het toepassen van de paludicultuur als er een hoge grondwaterstand is, kan agrariërs de mogelijkheid bieden te differentiëren in gewassen, maar is dat is wel een risico voor de melkveehouderij. Bodemdaling kan misschien ook worden tegengegaan door veen met klei te mengen. Er lopen diverse projecten en misschien zit hier ook een duurzame oplossing bij.  

Ondernemers die bij die waterkeringen en op de stranden hun bedrijf uitoefenen moeten dat kunnen blijven doen. Belangrijk is ook dat waterschappen bij ruimtelijke ontwikkeling (wonen, bedrijfsterreinen) meepraten vanuit de sturende rol van het water. Niet alles kan meer overal!

Het versterken en aanleggen van dijken en kades vindt plaats op een innovatieve manier, waarbij bewoners mee kunnen spreken over hun omgeving en de inrichting daarvan het kan niet zo zijn dat een waterschap opeens besluit dat in jouw achtertuin de dijkversterking komt.

Bij veiligheid denken we ook aan digitale veiligheid. Het waterschap heeft veel informatie opgeslagen in haar systemen, het is van groot belang dat deze informatie niet in verkeerde handen valt. Een goede bescherming tegen cybercriminaliteit is van groot belang. Hetzelfde geldt voor de toegang voor de digitale aansturing van gemalen, sluizen, rioolwaterzuiveringen en andere kunstwerken zoals bruggen. De besturing daarvan mag geen prooi worden van cybercriminelen.

 

Het Landschap en het waterschap

Ook mag er wat betreft BBB ruimte zijn voor bankjes voor het uitzicht, vissteigers en recreatieve elementen. De belastingbetaler mag meegenieten van het werk. Grijs wordt ingeruild voor groen. Burgers en bedrijven worden via informatiecampagnes gestimuleerd om tuinen en bedrijventerreinen te vergroenen zodat er meer water opgenomen wordt in de grond, en niet op een overlast gevende manier wegspoelt.

Gezond en voldoende water in sloten en kanalen is van groot belang voor burgers, agrarische gebruikers, de natuur en het grondwater. Daarmee zorg je ervoor dat er gezond voedsel zonder vreemde stoffen verbouwd kan worden, dieren en gewassen gezond blijven, de recreant zonder zorgen kan recreëren en de biodiversiteit op orde is, zodat er voldoende gezonde dieren en planten in het water zijn en er op een verantwoorde manier gevist kan worden door de beroeps- en sportvisser. 

Het waterschap zet bermen, dijken, groenstroken en akkerranden in om de insecten- en bijenpopulatie te beschermen. Er wordt gekozen om veel insectenhotels te plaatsen voor het verbeteren van de biodiversiteit. Uiteraard in overleg met de omgeving. Bermen, dijken en groenstroken in beheer van het waterschap worden op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt alleen gemaaid als dat strikt noodzakelijk is voor de veiligheid.

Agrariërs kunnen in voorkomende gevallen worden financieel ondersteund voor het aanleggen van bloemrijke akkerranden. Zo wordt de bijenpopulatie beschermd, is bestuiving van gewassen gewaarborgd en wordt de aanwezigheid van natuurlijke gewasbescherming gestimuleerd.

 

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. Het waterschap meet samen met andere belanghebbenden met grote regelmaat de kwaliteit van het water om gezond en schoon water veilig te stellen. In 2000 is de KRW (Kaderrichtlijn Water) vastgesteld en kent drie uitvoeringsperioden. 

De KRW is Europese regelgeving die door alle lidstaten wettelijk is verankerd. Het doel is dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Dat is niet vrijblijvend. In 2022 is de derde periode aangebroken en deze periode duurt tot 2027. Vanaf 2015 moet aan bepaalde eisen worden voldaan. De richtlijn wilde een aantal oude richtlijnen integreren en vervangen met de bedoeling meer eenheid in de regelgeving te brengen,

Nederland hanteert strengere normen dan de KRW vereist. BBB vraagt zich af of dit effectief is. de buurlanden, België en Duitsland hanteren namelijk veel minder strenge normen. Water dat uit die landen ons land instroomt wordt daar aan Brussel als goed gerapporteerd en zodra het Nederland binnenstroomt als slecht gerapporteerd. Riool-overstorten worden gesloten, deze zorgen voor enorme vervuiling van het oppervlaktewater. BBB is voorstander van het maken van afspraken met de Rijnlanden.

BBB vindt dat de verantwoordelijkheden en kosten van onhaalbare doelstellingen uit de KWR niet vallen onder het waterschap, maar bij andere bestuurslagen liggen. BBB vindt het belangrijk dat binnen de KRW de mogelijkheid blijft bestaan om met kritische motivaties, bijvoorbeeld op basis van onderzoeken, af te wijken van te hoog gestelde doelen. De doelstellingen dienen; meetbaar, tastbaar en haalbaar te zijn. 

Het waterschap onderzoekt welke invloed de waterbodem en omgeving heeft op de waterkwaliteit. Daarmee kan gericht gewerkt worden aan de verbetering of kan bewezen worden dat er binnen de natuurlijke omgeving geen verdere verbetering mogelijk is. Er dient voldoende zoet water te zijn om te voorzien in de jaarrond behoefte van het Waterschap. Er dient gewerkt te worden aan opvang van water in de periode van veel neerslag, zodat dat dit in tijden van krapte weer beschikbaar komt, voor dieren en gewassen en ook voor verkoeling in de versteende stad. Voldoende zoet water draagt ook bij aan een goede grondwaterstand

Dat opslaan dient innovatief te gebeuren, zodat deze waterbergingen niet aantrekkelijk zijn voor ganzen. Denk hierbij aan het in het voorjaar en een deel van de zomer laten scharrelen van varkens om eieren op te eten en ook voor het bestrijden van Japanse duizendknoop komen deze dieren goed van pas. (Dit kan in een aantal waterschappen waar beperkt varkenshouders zijn, provincie Utrecht heeft hier beleid voor gemaakt na een pilot)

 

Innovaties

Het streven is onze rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren, zodat deze geschikt zijn voor het verwijderen van medicijnresten, hormonen, resistente bacteriën, microplastics en overige chemische verontreiniging. Innovaties kunnen soms worden aangejaagd door ( Europese) Subsidies. BBB vindt het belangrijk dat AGV de mogelijkheden op dit terrein voor onze burgers, boeren en overige bedrijven optimaal benut.  

Een groot gedeelte van het werk voor waterschappen is het zuiveren van water dat als rioolwater wordt aangeboden vanuit particulieren, instellingen, bedrijven en agrariërs. Om te voorkomen dat bepaalde stoffen minder in het riool komen, zou het samenwerken met ziekenhuizen en verzorgingshuizen om daar alvast een filter te plaatsen die medicijnen, hormonen enz. filtert, maar ook te stimuleren dat de energie die vrijkomt bij gebruik van water bij deze instellingen wordt opgevangen.  Water dat dat koud de instelling binnen komt en warm het rioolwater instroomt is naast energieverspilling ook vanwege de temperatuurverhoging van het water een risico voor de vissen. Wat er niet in gaat hoeft er ook niet meer uitgehaald te worden. Innovatie zoals het toepassen van de paludicultuur als er een hoge grondwaterstand is, kan agrariërs de mogelijkheid bieden te differentiëren in gewassen, maar is weer een risico voor de melkveehouderij. Bodemdaling kan misschien ook worden tegengegaan door veen met klei te mengen. Er lopen diverse pilots en misschien zit hier ook een duurzame oplossing bij, maar ook klimaatadaptatie om op de langere termijn voldoende bruikbaar water te hebben zijn belangrijke initiatieven.

Innovaties zoals het toepassen van de paludicultuur als er een hoge grondwaterstand is, kan agrariërs de mogelijkheid bieden te differentiëren in gewassen, maar is weer een risico voor de melkveehouderij. Bodemdaling kan misschien ook worden tegengegaan door veen met klei te mengen. Er lopen diverse projecten en misschien zitten hier ook een duurzame oplossing bij.  

In deze zogenaamde waterketen wordt steeds meer gekeken naar terugwinnen van grondstoffen zoals fosfaat, cellulose en struviet. Dat is een goede zaak. Hierop zal steeds meer ingezet moeten worden om op deze manier niet alleen materialen terug te winnen maar ook energie uit het overgebleven slib te kunnen produceren. Ook de warmte van de waterzuiveringen kan prima gebruikt worden voor de omgeving.

De ontwikkeling van waterzuivering gaat snel. Het is belangrijk dat er in de toekomst veel aandacht komt voor het eruit zuiveren van medicijnresten, hormonen en andere verontreinigingen, hierdoor blijft het oppervlaktewater schoon. 

Iedere beek of gracht is een bron van energie. Dagelijks koelt het water op en als de zon schijnt wordt water weer warmer, om s ’nachts weer af te koelen. Aquathermie is een techniek waarbij deze warmte gebruikt wordt voor het verwarmen van bijvoorbeeld gebouwen. Wanneer de bron van warmte water warm is dan heet dit Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). De economische potentie is enorm. (CE Delft & Deltares, 2018).

 

Blijven investeren in innovaties is werken aan een circulaire waterkringloop.

Water dat uit de rioolzuiveringsinstallaties het oppervlaktewater in komt, moet zoveel mogelijk vrij van Microverontreinigingen te zijn. Dit kan door het inzetten van een zogenaamde vierde trap. Onderzocht dient te worden welke kosten dit oplevert en of het water dan bijdraagt aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Waternet speelt hierbij een belangrijke rol. Hierbij gaat het niet alleen om het terugwinnen van fosfaat en de opbrengst van het struviet dat hiermee gewonnen wordt, maar ook de problematiek in de “sliblijn” van de zuiveringsinstallatie te voorkomen. Struviet kan namelijk in sommige gevallen ervoor zorgen dat leidingen en pompen verstopt raken en verlaagde slibproductie in navolgende systemen.

Van zout naar zoet 

BBB vindt het belangrijk dat er voldoende drinkwater van goede kwaliteit is en dat niet schaars mag zijn. Norm van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Is dat TDS-waarde (total dissolved solids) minder dan 600 ppm (deeltjes per miljoen) moet zijn. 

Er zijn verschillende redenen voor de huidige waterschaarste. We hebben het dan over ecologische en economische redenen. Reverse osmosis (RO)-technologieën kunnen water ontzilten, maar dat is duur. MOF’s die op zonlicht reageren is een nieuwe technologie. Onderzoekers verzamelden water uit een rivier dat een TDS-waarde van 2233 ppm had en wisten dit te filteren tot een TDS-waarde van minder dan 500 ppm. De methode is ook energiezuinig omdat de benodigde energie is opgewekt met zonlicht. Als dit project kan worden opgeschaald biedt het perspectief tegen drinkwater tekorten en kan AGV misschien bijdragen aan de oplossing van een wereldwijd probleem. Want meer dan 30% van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de aanwezigheid van water een onzekere factor is. Volgens een voorspelling van de WHO zal in 2025 1,8 miljard mensen in landen of gebieden leven waar absolute waterschaarste heerst.

 

Financiën en organisatie

De inkomsten van AGV bestaan uit een watersysteemheffing, deze belasting bestaat uit een deel dat ingezetenen moeten betalen en een deel dat eigenaren van onroerende zaken moeten betalen. Als zelfstandig bestuursorgaan bepaalt het AGV zelf de hoogte van deze belasting. Daarnaast kan er een positief of negatief saldo zijn op de exploitatie, op het onderhoud of aan- en verkoop van bezittingen van het waterschap.

Die belastingen dienen voor alle belangengroepen rechtvaardig te zijn. Het is een solidair systeem waar inwoners die het financieel moeilijk hebben gedeeltelijk vrijstelling of kwijtschelding van deze belastingbetaling kunnen krijgen

Het belastinggeld dat opgehaald wordt, dient besteed te worden aan de wettelijke taken, bij nieuw beleid dient er nagedacht te worden of het waterschap wel de aangewezen partij is voor deze investering. Bij investeringen dient zoveel als mogelijk direct betaald te worden, als er een lening genomen wordt, voor het versterken van dijken, het bouwen van een sluis dan dient deze afgelost te worden in de termijn dat deze afgeschreven wordt. Als de lening deel uitmaakt van een groter bedrag aan leningen dan wordt voor de afschrijving de gemiddelde afschrijvingstermijn bepaald. Het waterschap is soms een digitaal/computer gedreven organisatie, voor BBB blijft het van belang dat de mens op nummer 1 staat en blijft staan. 

Voor BBB betekent het dat kantoorpersoneel elk jaar tenminste 5 werkdagen meewerkt met de medewerkers in het veld, zoals gebiedsbeheerders, schouwmedewerkers, wegenonderhoud medewerkers enzovoorts. Hierdoor komen bureaubiologen, kantooringenieurs en kantoortijgers weer in aanraking met de basis waar het waterschap om draait en kunnen zij zien hoe hun plannen in de praktijk uitwerken. 

Andersom gaan de mensen uit het veld langs bij hun collega’s op kantoor, om te zien hoe het daar werkt. Wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen hun eigen waterschap keuzes kunnen maken, zonder lasten uit het verleden. Met gezond verstand belastingheffing is kijken of een indexering of inflatiecorrectie wel nodig is. 

Gebruik eerst overschotten van de jaarrekening voor de tekorten uit het verleden op te lossen.

Verder is het van belang dat de reserves die aangehouden worden voldoende ruimte bieden om de lasten niet of beperkt te verhogen. BBB is voor een gezonde verdeling van de lasten en werkt eraan mee om nieuwe belastingregels een eerlijke verdeling geven over de categorieën van belastingbetalers de afgelopen jaren hebben agrariërs onevenredig bijgedragen.

Kwijtschelding is soms een noodzakelijke regeling, die ervoor zorgt dat de mensen die geen belasting kunnen bijdragen, zich niet in de schulden hoeven te steken. Bij inkoop- en aanbesteding wordt de gunning aan regionale en plaatselijke bedrijven verbeterd en is BBB is tegen het privatiseren van de watervoorziening. 

Een Europese richtlijn om publieke voorzieningen als drinkwater mogelijk te privatiseren vinden wij niet wenselijk. Ons kraanwater behoort tot het beste van de wereld, is betaalbaar en waterbedrijven hebben mede door waterschappen een cruciale rol in leveringszekerheid van water.

Waterschappen moeten eraan werken dat hun organisatie logisch blijft nadenken. De organisatie moet op tijd aangeven, dat er door een tekort aan personeel niet alles gedaan kan worden.

Het is van belang dat de organisatie bereikbaar is, bij calamiteiten, ook in het weekenden en in de nacht, zodat er snel en slagvaardig gereageerd kan worden op meldingen van overlast etc.

Het waterschap is op werkdagen goed bereikbaar en verplicht zich ertoe om de vragen van inwoners, agrariërs en bedrijven adequaat te beantwoorden.

Door zoveel mogelijk te richten op de wettelijke taken, zullen er over het algemeen geen extra mensen extra ingezet te hoeven te worden, daarom is het verstandig om te sturen op een jaarlijks budget voor personeel. Dan kan de organisatie zelf kiezen hoeveel mensen ze voor dat bedrag willen inzetten.

Het inhuren van dure inleenkrachten dient telkens afgewogen te worden en voorzien van een maximum budgetmaximumbudget en termijn. Wat kost het en hoe lang duurt het.

Het waterschap dient zich telkens af te vragen: “Kunnen wij dit zelf of kunnen wij hier iemand voor opleiden?”

AGV is in combinatie met Waternet een uitdagende werkgever en vertelt daarover.

Het Waterschap presenteert zich elk jaar bij de open dagen van onderwijsinstellingen in de regio en biedt actief stages en traineeships aan bij technische opleidingen.

De Rijksoverheid bedenkt nieuwe taken voor het waterschap waarvoor geen geld afgestaan wordt. Dat betekent dat de waterschappen ook bereid moeten zijn om nee te zeggen tegen nieuwe functies zonder dat daar geld voor meekomt.

Waterschappen hebben veel kennis over toepassingen die overal in de wereld van pas komen, vooral landen die te lijden hebben onder de gevolgen van wateroverlast, droogte en gevolgen van de verandering van het klimaat. Het waterschap blijft die kennis delen

De huidige waterschappen zijn organisaties veel kennis van water en veel informatie over alles dat met water te maken heeft. ICT gaat een steeds grotere rol spelen om die kennis en informatie optimaal te benutten. In dat kader is het van belang dat de data waar ze over beschikken inzichtelijk zijn voor iedere stakeholder.

Dat betekent dat de sites voorzien worden van informatie die eenvoudig te vergelijken en te downloaden is. De door het waterschap verzamelde data komen op veel vlakken van pas en kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld veiligheid op de wegen, stromingen bij sluizen en gemalen, deze data kunnen de basis zijn voor toekomstige besluiten.

 

EDUCATIEF

Het waterschap vertelt het verhaal van toekomst, heden en verleden, zo veel en vaak mogelijk, in de omgeving, in bijeenkomsten dicht bij de mensen en door het hele werkgebied.

Voor alle niveaus van scholen zorgt het waterschap dat er scholingsprogramma’s beschikbaar zijn en dat medewerkers over hun werk vertellen in scholen en andere plaatsen. 

Daarnaast zorgen zij voor werkbezoeken van deze scholen naar waterzuiveringen, gemalen, dijken en bijzondere gebieden. Watererfgoed past prima in een onderwijsprogramma dat aan scholen aangeboden wordt. ProDemos heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen een gastles met interactief spel ontwikkeld over het waterschap. BBB juicht initiatieven toe die de kennis over water en waterbeheer te bundelen. Een Wateruniversiteit past in die filosofie, maar ook de opleiding tot Watermolenaar

 

AGV op de weg

Niet alle waterschappen zijn wegbeheerder, maar als deze er zijn dan dienen deze schoon, heel en veilig te zijn. Dat betekent dat onderhoud tijdig gebeurt tegen de maatschappelijk laagst mogelijke kosten. Wegbermen in het beheer van het waterschap worden op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt alleen dan gemaaid waar het strikt noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. We zaaien wegbermen in met bloemrijke inheemse mengsels. Dit om de insecten en bijenpopulatie te beschermen.

Bij voorkeur worden wegen overgedragen aan Gemeenten of Provincies.

Veel wegen die in eigendom van waterschappen zijn, zijn wegen buiten de bebouwde kom. Het waterschap heft hier belasting over aan de bedrijven in die gebieden, omdat zij ervan profiteren. Dit zijn over het algemeen agrarische bedrijven, zij betalen dus een extra heffing.

Wegen buiten de bebouwde worden door bijna iedereen gebruikt, het is dus eigenlijk vreemd dat deze groep hier apart voor wordt belast. Als het eigendom van de wegen naar de gemeente of provincie gaat, betaalt iedereen mee aan het wegenonderhoud en vervalt de heffing van het waterschap bij de agrariër. 

 

Ons Erfgoed

Waterschappen hebben een lange historie. Deze historie is vastgelegd in het landschap en is als watermonument te zien, zoals oude gemalen, sluizen, oude waterschapskantoren en poldermolens.   

Door de vele fusies, zijn er naast deze, in het landschap zichtbare werken, ook vele kunstwerken, hensbekers, schilderijen en gebruiksvoorwerpen overgebleven. BBB wil dit in 2025 vieren met het 500 jarig bestaan van het waterschap AGV.

Wat BBB betreft is het Watererfgoed van iedereen en dient ook goed zichtbaar te zijn en waar mogelijk te bezoeken. Deze vertellen samen het verhaal van het verleden van de waterschappen en kunnen een goed brug vormen naar het verhaal van toen naar nu en de toekomst.

Het waterschap is verantwoordelijk voor onderhoud en zeker daar waar het makkelijk bereikbaar watermonumenten/watererfgoed betreft door deze open te stellen voor publiek en te voorzien van informatieborden. De collectie overig watererfgoed, kan in het Waterschapskantoor in wisselende tentoonstellingen worden getoond. 

De oude waterschap gebouwen, kunnen naast een bezichtiging gebruikt worden door anderen die er een goede functie aan geven, waardoor het object weer kan stralen in een nieuw gebruik, dat past bij de historie van het gebouw en de omgeving.  

Overdracht naar een aparte juridische entiteit (stichting) die verantwoordelijk is voor dit Watererfgoed is wat BBB betreft een prima optie.

De poldermolens en gemalen: veel poldermolens en oude gemalen werken nog en worden door de waterschappen of stichtingen onderhouden. Velen zijn zoals dat heet maalvaardig, het zou mooi zijn als de waterschappen bij extreme omstandigheden gebruik kunnen maken van de maalkracht van deze objecten. Uiteraard alleen als dit nodig is. Ook kan het waterschap als er activiteiten worden georganiseerd overwegen dit ook molens te laten plaatsvinden als de exploitatie dat toelaat.

Een bijzondere plaatst kan er zijn voor de molenaar. Dit zijn meestal vrijwilligers, maar zijn spelen een belangrijke rol bij het onderhouden en behouden van de molens.  AGV kan in samenwerking met andere overheden een structurele vergoeding geven voor het maalvaardig houden van de molens en voor de inzet hiervan tijdens bijzondere weersomstandigheden. 

 

 

bbb_logo_2022