Verkiezingsprogramma Waterschap Brabantse Delta

De BBB staat voor een waterschap, waar het gezond verstand gebruikt wordt en dat er voor iedereen is. 

Voor boer, burger, natuur en onderneming. Al eeuwen kennen wij de waterschappen. Destijds opgericht door boeren die hun omgeving veiliger wilden maken en landerijen (vanuit hun gebiedskennis en ervaring) wilden beschermen tegen water. Over het ontstaan van Waterschap Brabantse Delta is van alles te vinden via https://www.brabantsedelta.nl/geschiedenis-brabantse-delta

Wij nemen de kerntaken van waterschappen serieus. We staan positief tegenover gezonde ambities. Echter voor extra taken zullen er extra gelden van de rijksoverheid moeten komen.

Ons verkiezingsprogramma is identiek opgebouwd als de landelijke en provinciale BBB programma’s, langs de 8 gezonde pijlers.

Gezonde Maatschappij

We zetten in op preventie, om vervuiling van het water tegen te gaan. Wat er niet in komt, hoeft er niet uit. De gezondheid van een wijk is af te lezen aan het geloosde rioolwater met daarin o.a. drugs- en medicijnresten.

Zuiveringen kunnen energie en warmte opleveren, grondstoffen produceren en dragen bij aan de circulaire economie. Om alle afvalwaterzuiveringen energieneutraal te maken, kiezen wij voor een realistisch tijdspad.

In onze delta is er veel ruimte voor diverse soorten waterrecreatie. Vaarsnelheden en lozingen beïnvloeden de bodem en de waterplanten. Olie, blikjes en flesjes drijven ongewenst op en in het water. Vervuiling voorkomen is een taak van ons allemaal. Scheiding en verwerking van afval en resten (olie- en chemicaliën houdend, ontlasting) van boord dient aangemoedigd en lozingen daarvan op het oppervlaktewater dient ontmoedigd te worden. Er zal handhaving nodig zijn en blijven.

We beëindigen de vrijstelling voor de bedrijven van de belasting op leidingwater. Eerlijk beprijzen van drinkwater draagt bij aan bewust watergebruik. We willen watergedrag aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden door drinkwater eerlijk te beprijzen. Het drinkwaterverbruik bepaalt de hoogte van de zuiveringsheffing.  De Waterschapswet biedt die ruimte.

Er is inmiddels een verdringingsreeks vastgesteld om in droge periodes het beregenen met oppervlaktewater te reguleren. BBB is er voor om ook zo’n verdringingsreeks t.b.v. het grondwatergebruik (door wie dan ook) vast te stellen.

Vanwege het veranderende klimaat zal ook binnen de bebouwde kom ruimte voor wateropslag nodig zijn. Gemeenten kunnen met de vergunningverlening voor gebouwen een voorwaarde opnemen om het ontvangen regenwater (ondergronds) op te slaan. Dat kan vervolgens voor het watergeven van planten of autowassen gebruikt worden.

We zijn voor het aanleggen van wadi’s (=Water Afvoer Drainage en Infiltratie). Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond.

 

Gezonde Burgers

Het verbeteren en versterken van dijken bij zee, langs rivieren, kanalen en andere waterwegen en het versterken daarvan is nodig om ons (en onze dijken) te beschermen tegen hoogwater en toekomstige zeespiegelstijging en bodemdaling.

Dat betekent dat goed in de gaten moet worden gehouden hoe en waar bodemdaling ontstaat. Ook betekent stijging van de zeespiegel een noodzakelijke versterking van dijken en andere waterkeringen.

Ondernemers die bij waterkeringen en op de stranden hun bedrijf uitoefenen, moeten dat wel kunnen blijven doen. Belangrijk is ook dat waterschappen bij ruimtelijke ontwikkeling (wonen, bedrijfsterreinen enz.) mee gaan praten vanuit de sturende rol van het water. Niet alles kan meer overal!

Het versterken en aanleggen van dijken en kades vindt plaats op een innovatieve en kostenefficiënte manier, waarbij bewoners mee kunnen spreken over hun omgeving en de inrichting daarvan.

Ook mag er ruimte zijn voor bankjes voor het uitzicht, vissteigers en recreatieve elementen. De belastingbetaler mag meegenieten van het werk.

De kerntaak is veilige dijken. We zijn alert op plaagsoorten die voor onaanvaardbare schade, kosten of overlast zorgen bij de uitvoering van waterbeheer taken. Oevers en dijken kunnen worden ondergraven wat de oever- en dijkstabiliteit aantast.

(PFAS) Lozingen of lozingen met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS-lijst van het RIVM) moeten we niet willen en per direct stoppen. Chemische verontreinigingen zijn moeilijk te zuiveren. Wat er niet in komt, hoeft er niet uitgehaald te worden

Daar waar het kan worden natuurvriendelijke oevers aangelegd om de Kader Richtlijn Water (KRW) doelen te behalen in regionale wateren. Wij zijn voor haalbare KRW-resultaten in 2027. De huidige KRW-doelen zijn in 2027 niet haalbaar.

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is een belangrijk instrument voor het realiseren van de (internationale) natuurdoelen. Dit ondersteunt het beheer van natuurgebieden en verbindt de natuurgebieden met elkaar. Er zijn vele soorten die hun leefgebied in het agrarisch gebied hebben. De agrarische sector helpt mede om de leefgebieden voor deze soorten in stand gehouden.

 

Gezonde economie

Het waterschap werkt samen met de omgeving en maakt gebruik van de kennis in het werkgebied, bij inwoners, agrariërs en anderen.

Het waterschap richt zich op de kerntaken die in de waterwet staan:

  • De zorg voor het watersysteem, dus dijken langs kanalen en rivieren op orde.
  • De zorg voor het zuiveren van afvalwater
  • Wateroverlast voorkomen.

Bij de keuze voor andere taken, dienen deze een verband te hebben met de waterwet taken, zoals zorgen voor het beschikken over voldoende zoet water voor de voedselproductie.  Voor extra taken zal er extra gelden van die eisende overheid moeten komen.

De werkzaamheden dienen te gebeuren tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten, met een belasting die recht doet aan de gebruikers, met respect voor alle ingezetenen en een duurzame inzet van mensen en middelen. Waarbij praktische oplossingen voorop staan.

Zuiveringen worden grondstoffabrieken, geschikt voor het verwijderen van medicijnresten, hormonen, microplastics enz. De terugwinning van energie, warmte, fosfaat, cellulose en struviet is circulair. Innovatief en efficiënt met geld omgaan is belangrijk.

De invoering van de Omgevingswet (2024), Omgevingsvisie en Omgevingsplan heeft gevolgen voor de waterschappen. Dat geeft extra taken voor de gebiedsontwikkeling en het daarmee te bepalen beleid.  Afhankelijk van wat de toekomstige rol en werkwijze zal worden, transformeren we op termijn naar een “Omgevingsschap”.

Bij gelijke geschiktheid van de materialen heeft de duurzame versie de voorkeur. Bij inkoop en aanbesteding heeft de gunning aan regionale en plaatselijke bedrijven de voorkeur.

We hanteren het principe dat de vervuiler betaalt. We willen watergedrag aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden door drinkwater eerlijk te beprijzen. Het drinkwaterverbruik bepaalt de hoogte van de zuiveringsheffing.  De Waterschapswet biedt de ruimte om de zuiveringsheffing vast te stellen afhankelijk van het watergebruik.

 

Gezonde educatie

Onbekend maakt onbemind.

Het Waterschap presenteert zich bij elke gelegenheid of onderwerp, elk jaar bij de open dagen van onderwijsinstellingen in de regio en biedt actief stages en traineeships aan bij technische opleidingen.

Het waterschap is en blijft een uitdagende werkgever en vertelt daarover. Het is een erkend leerbedrijf, waardoor we voldoende en goede medewerkers aan ons weten te binden.

Waterschappen hebben een lange historie. Deze historie is vastgelegd in het landschap en is als watermonument te zien in oude gemalen, sluizen, oude waterschapskantoren en poldermolens.

Door de vele fusies zijn er, naast deze in het landschap zichtbare werken, ook vele kunstwerken, schilderijen en gebruiksvoorwerpen overgebleven. Wat BBB betreft is het Watererfgoed van iedereen en dient ook goed zichtbaar te zijn en waar mogelijk te bezoeken. Dit Watererfgoed vertelt het verhaal van het verleden van de waterschappen en kunnen een goede brug vormen naar het verhaal van toen naar nu en de toekomst.

Het waterschap is verantwoordelijk voor onderhoud van het Watererfgoed en zeker daar waar het makkelijk bereikbaar watermonumenten/watererfgoed betreft, ook voor het openstellen ervan voor publiek en het voorzien van informatieborden. De collectie overig watererfgoed, kan in het waterschapskantoor in wisselende tentoonstellingen worden getoond. Watererfgoed past prima in een onderwijsprogramma dat aan scholen aangeboden wordt.

De oude waterschapsgebouwen, kunnen voor bezichtigingsdoeleinden gebruikt worden, maar tevens voor herbestemming door derden die er een goede functie aan geven, waardoor het object weer kan stralen in een nieuw gebruik, dat past bij de historie van het gebouw en de omgeving.  Overdracht naar een aparte juridische entiteit (stichting) die verantwoordelijk is voor dit Watererfgoed is wat BBB betreft een prima optie.

Er zijn poldermolens, oude gemalen en sluizen die nog operationeel kunnen zijn en deze worden door de waterschappen of stichtingen onderhouden. Velen daarvan zijn nog in (zeer) goede staat. Het zou voor BBB dan ook een goede zaak zijn als de waterschappen bij extreme omstandigheden gebruik kunnen maken van de maalkracht of buffering van deze objecten. Uiteraard alleen als het nodig is.

Grijs wordt ingeruild voor groen. Burgers en bedrijven worden via informatiecampagnes gestimuleerd om tuinen en bedrijventerreinen te vergroenen zodat er meer water opgenomen wordt in de grond en niet op een overlast gevende manier wegspoelt.

 

Gezonde boeren – platteland

Gezond water in sloten en kanalen is van groot belang voor de agrarische gebruikers, recreanten, de natuur en het grondwater.

Met gezond water zorg je ervoor dat er gezond voedsel zonder vreemde stoffen verbouwd kan worden en dieren en gewassen gezond blijven, de recreant zonder zorgen kan recreëren en de biodiversiteit op orde is, zodat er voldoende gezonde dieren en planten in het water zijn en er op een verantwoorde manier gevist kan worden door de beroeps- en sportvisser.

Bermen, dijken en groenstroken in beheer van het waterschap worden op een natuurlijke wijze beheerd. Er wordt gemaaid als dat strikt noodzakelijk is voor de veiligheid en om overlast van bijvoorbeeld giftige planten te voorkomen.

Agrariërs worden financieel ondersteund voor het aanleggen van bloemrijke akkerranden. Zo wordt de bijenpopulatie beschermd, is bestuiving van gewassen gewaarborgd en wordt de aanwezigheid van natuurlijke gewasbescherming gestimuleerd.

Het waterschap meet, samen met de agrariërs en anderen, met grote regelmaat de kwaliteit van het water.

De Kaderrichtlijn water is een EU regel waarbij door Nederland zelf de lat onrealistisch hoog is gelegd. België en Duitsland hanteren veel minder strenge normen. Water dat uit die landen ons land instroomt wordt door die landen aan Brussel als “goed” gerapporteerd en zodra het Nederland binnenstroomt als “slecht” gerapporteerd. Dat is vreemd en onnodig.

Het waterschap onderzoekt welke invloed de waterbodem en omgeving heeft op de waterkwaliteit. Daarmee kan gericht gewerkt worden aan de verbetering, of kan aangetoond en bewezen worden dat er binnen de natuurlijke omgeving geen verdere verbetering mogelijk is.

Er dient voldoende zoet water te zijn om te voorzien in de jaarrond behoefte van de agrariër, de natuur, de recreant, de dorpeling en de stedeling.

Voldoende zoet water draagt ook bij aan een goede grondwaterstand. Met peilgestuurde drainage is er meer wateropslag mogelijk, op perceel niveau en ook lokaal.

Er dient gewerkt te worden aan opvang van water in de periode van veel neerslag, op een dusdanige manier dat dit in tijden van krapte weer beschikbaar komt. Voor dieren, gewassen en ook voor verkoeling in de versteende stad.

Voldoende zoet water draagt bij aan een goede grondwaterstand. Zout (kwel)water vernietigt het bodemleven, onder zowel de landbouwgronden als ook de natuurterreinen.

Er is aandacht voor het beschikbaar houden van gewasbeschermingsmiddelen in de gereedschapskist van de ondernemer. Met onderbuikgevoelens kunnen we niets (zie Glyfosaat discussie). We vertrouwen dan ook op de kennis en kunde van gerenommeerde instituten, zoals het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). We volgen het landelijke beleid en willen geen versnippering in lokale regelgeving.

 

Gezonde dieren

Gezond water in sloten en kanalen is van groot belang voor de agrarische gebruikers, de recreanten, de natuur en het grondwater. Daarmee zorg je ervoor dat er gezond voedsel verbouwd kan worden, zonder vreemde stoffen. Dat dieren en gewassen gezond blijven, de recreant zonder zorgen kan recreëren en de biodiversiteit op orde is, aangezien er voldoende gezonde dieren en planten in het water zijn.

De belastingbetaler hoort mee te kunnen genieten van het werk. Vissteigers en recreatieve elementen horen daarbij. Het gebruik van lood in de hengelsport brengt echter gezondheids- en milieurisico’s met zich mee. We staan in deze achter de Green Deal Sportvisserij Loodvrij.

Plaagsoorten zoals bijvoorbeeld muskusratten of bevers die overlast veroorzaken in dijken, zullen we actief bestrijden. De kerntaak van een waterschap is immers: veilige dijken. We zijn alert op plaagsoorten die voor onaanvaardbare schade, kosten of overlast zorgen bij de uitvoering van waterbeheertaken. Oevers en dijken kunnen worden ondergraven, wat dan weer de oever- en dijkstabiliteit aantast.

 

Gezonde planten

Het huidige mooie cultuurlandschap op het platteland wordt behouden, als basis voor de teelt van veilig lokaal voedsel.

In de bebouwde ruimte komt er meer aandacht voor planten als temperatuurregelaar, producent van zuurstof en voedsel en als vestigingsplaats voor vogels, dieren, insecten en andere planten.

Gras komt in plaats van tuintegels en oases in plaats van kale winkelpleinen. Er komen meer planten, tuinen en stiltebossen in de openbare gebouwen.

Ons waterschap stimuleert de bewustwording van de burgers betreffende de invloed die zij zelf hebben om bij te dragen aan een goed klimaat. Grijs wordt ingeruild voor groen. Burgers worden via informatiecampagnes gestimuleerd om tuinen te “vergroenen”.

Plaagsoorten of exoten, zoals bijvoorbeeld de akkerdistel, bereklauw, jakobskruiskruid, Japanse duizendknoop of waterpest, bestrijden we. Jacobskruiskruid is giftig voor de meeste zoogdieren. Met hooi of eerder gemaaid en ingekuild gras, kunnen dieren het giftige Jacobskruiskruid binnenkrijgen, doordat de verbrokkelde bladeren niet worden opgemerkt. Zowel de opname van een grote hoeveelheid in één keer, als de opname van kleine hoeveelheden over langere tijd, kunnen leiden tot beschadiging van de lever en andere ziekteverschijnselen.

Huisdieren zoals honden kunnen erg ziek worden van een contact met de bereklauw wat kan leiden tot de dood.

Het maaien van bermen, sloten, watergangen en dijken is belangrijk. De bermen vanwege de verkeersveiligheid. Voorkomen dat sloten en watergangen dichtgroeien en er wateroverlast ontstaat. Bij droogte kan er juist voldoende zoet water worden aangevoerd.

Op dijken is het belangrijk dat de grasmat sterk is. Tegelijk zijn sloten en dijken het leefgebied van flora en fauna en willen we de biodiversiteit bevorderen.

 

Gezonde bodem

BBB wil water vasthouden, om in tijden van tekorten, voldoende voorraad te hebben voor de voedselproductie.

We voeden de bodem naar behoefte. Daarmee zorgen we ervoor dat de planten niet ondervoed zijn en de bodem niet uitgeput raakt. Een gezonde bodem houdt ook meer water vast.

De beschikbaarheid en het behoud van zoet water heeft voor BBB grote prioriteit. Dit water is essentieel voor alles wat leeft; al onze ondernemers, voor de agrarische sector, voor mens, plant en dier. Zoet water is tevens essentieel voor de voedselzekerheid en ook belangrijk als koelvloeistof, wat met zout water onmogelijk is.

Zout (kwel)water vernietigt het bodemleven van zowel de landbouwgronden als de natuurterreinen.

Initiatieven om fosfaat uit (menselijke) ontlasting te genereren worden bevorderd. Immers de fosfaatvoorraad is eindig dus circulariteit is steeds belangrijker.

West-Brabant ligt aan de rivierendelta. Er komt dus volop zoet water langs. Zoet water bufferen in tijden van overvloed om in tijden van schaarste te kunnen gebruiken, is hierbij van belang. We spreken af wie het gebufferde water dan kan gebruiken, onder welke voorwaarden en voor welke doelen. Voedselvoorziening heeft de eerste prioriteit.

We voeren een praktisch uitvoerbaar beregeningsbeleid in. Beregenen wordt maatwerk en niet kalender afhankelijk. Bij het beregeningsbeleid staat het vakmanschap, de kennis en de ervaring van de voedselproducent voorop.

De Brabantse Waterschappen blijven zelfstandig en maken autonoom hun keuzes. Daar waar mogelijk werken ze samen, zoals bij de slibverwerking.

Drinkwater in Noord-Brabant is van topkwaliteit, maar wordt voor slechts 7% als écht drinkwater gebruikt. Water met een mindere kwaliteit, wordt ook opgepompt uit de bodem en is meer voor recycling geschikt. Dit water kan dus gebruikt worden om bijvoorbeeld de wc door te spoelen. BBB streeft naar een verantwoord (drink)watergebruik.

Grondwateronttrekkingen ten behoeve van de bereiding en teelt van voedsel hebben volgens BBB voorrang op grondwateronttrekkingen voor productie van andere middelen. We zorgen voor bescherming van de bodemlagen, zodat de zoetwaterlagen intact blijven. Wij streven ernaar dat productiebedrijven zelfvoorzienend zijn in het gebruik van koelwater voor hun processen.

BBB streeft ernaar om alle grondwateronttrekkingen bij de waterschappen onder te brengen. Dat kan in samenhang met het oppervlaktewaterbeheer beoordeeld worden.  De provinciale vergunning- en heffingsbevoegdheid wordt aan de waterschappen toebedeeld. Oppervlaktewater en grondwater zijn niet te scheiden.

 

De Kernwaarden van BBB zijn leidend:

  1. NOABERSCHAP

We geven om elkaar en werken respectvol samen.

Er voor elkaar zijn is vanzelfsprekend.

  1. GULDEN REGEL

Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Wat u niet wil wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol.

Iedereen is gelijk. Transparant, helder en open.

  1. AUTHENTIEK

Blijf jezelf, doe gewoon, wees positief (het glas is halfvol). Humorvol.

Geen arrogantie, geen spatjes.

  1. PROFESSIONEEL

Kijk vooruit, naar de lange(re) termijn. Goede stijl & houding.

Stel het algemeen belang boven het persoonlijk belang

 

 

 

 

bbb_logo_2022