Hoe kunnen boeren en burgers haar overheid op deze manier vertrouwen?

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Hoe kunnen boeren en burgers haar overheid op deze manier vertrouwen?

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Hoe kunnen boeren en burgers haar overheid op deze manier vertrouwen?

Gepubliceerd op: 12-08-2023

Meermaals beloofde het Rijk boeren te helpen die sinds de stikstofuitspraak van Raad van State in 2019 zonder vergunning stikstof uitstoten. Een deel blijkt daar nu toch niet voor in aanmerking te komen, zo blijkt uit een artikel in het NRC op basis van interne stukken van het ministerie van Landbouw, die vorige week zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet open overheid (Woo). Hoe kunnen boeren en burgers haar overheid op deze manier vertrouwen vragen Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt zich af. Aan de demissionair minister voor Natuur en Stikstof.


Betreft: Vragen van de leden Van der Plas (BBB) en Omtzigt (Omtzigt) aan de minister voor stikstof en natuur over tenminste 259 PAS melders die niet gelegaliseerd worden?

Geachte demissionair minister Van der Wal,

Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande vragen met betrekking tot het bericht in het NRC dat aangeeft dat het Rijk 259 boerenbedrijven zonder vergunning toch niet zou gaan helpen. 

 1. Klopt het dat tenminste 259 boeren die geen vergunning hebben om stikstof uit te stoten geen hulp krijgen van het Rijk? 
 2. En zo ja, wie heeft dat besluit genomen en wanneer en is dit besluit ook aan de Tweede Kamer meegedeeld en zo ja op welke datum?
 3. Volgens het ministerie geeft de tot nu toe gecontroleerde groep bedrijven „geen goed beeld” van het werkelijke aantal bedrijven dat uiteindelijk niet in aanmerking zal komen voor hulp van het Rijk. Kun u aangeven wanneer dat beeld wel eindelijk helder kan zijn en welke oorzaken aan deze onduidelijkheid ten grondslag liggen?
 4. Bestaat er een lijst van boeren(bedrijven) die niet in aanmerking komen voor PAS-legalisatie? Weten boeren dat ze daarop staan en worden zij daarover geïnformeerd?
 5. Kunt u aangeven hoeveel van de 259 bedrijven (of meer als het er meer zijn) niet gelegaliseerd worden omdat zij bewuste een foute PAS-melding gedaan hebben/ Kunt u ook aangeven wat zij verzwegen en/of onjuist ingediend zouden hebben?
 6. Hoe gaat het ministerie van Landbouw om met de situatie van de ‘PAS-melders’ die sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 illegaal stikstof uitstoten?
 7. Welke stappen worden er ondernomen om te zorgen dat alle boerenbedrijven in de nabije toekomst over de juiste vergunningen beschikken zoals eerder door het kabinet en de demissionair minister is toegezegd en welke actie met voorrang uitgevoerd zou worden?
 8. Is de demissionair minister er van overtuigd dat zij en het ministerie wel in staat zijn om de belofte van het kabinet aan de boeren na te komen? En waaruit put zij dat vertrouwen ook na het genoemde NRC artikel en de WOO stukken tot zich genomen te hebben?
 9. Hoe rechtvaardigt de demissionair minister de beslissing om de genoemde boeren geen hulp te bieden, gezien de eerdere vrijstelling die deze boeren tussen 2015 en 2019 kregen?
 10. Wat zijn de specifieke criteria waaraan boeren moeten voldoen om te legaliseren, en waarom voldoet 40% van de onderzochte boeren hier niet aan?
 11. Zijn er stappen ondernomen richting boeren die (bewust of per ongeluk) foute informatie hebben aangeleverd, en zo ja welke en door wie en wat is hiervan de status, het aantal boeren en het resultaat?
 12. Hoe beoordeelt het ministerie de situatie waarin stikstofruimte van gestopte boeren bijna niet wordt vergeven aan bedrijven zonder vergunning?
 13. Hoe gaat het ministerie om met de onduidelijkheid bij provincies over welke veehouders de juiste stikstofvergunning hebben?
 14. In interne stukken van het ministerie van Landbouw, die vorige week zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet open overheid (Woo), schrijft een ambtenaar van het ministerie van Landbouw in een memo dat het „heel lastig” te bepalen is „wie te goeder trouw handelde”. Hoe stelt u vast of iemand ter goeder trouw handelde en op welke manier krijgen boeren de gelegenheid hun visie in te dienen en hun kant van de zaak toe te lichten?
 15. Vindt de demissionair minister dat ze de Kamer de afgelopen 2,5 jaar juist en volledig heeft geïnformeerd over de voortgang van de PAS-melders? Zo ja, waar baseert ze dit op? Zo nee, waarom is de Kamer niet juist en volledig geïnformeerd? En welke conclusie trekt de demissionair minister hier dan uit? 
 16. Hoe komt het dat deze informatie nu pas uit een aanvulling op een WOO-verzoek naar boven komt en niet in een van de vele debatten en brieven over PAS-melders stond? 
 17. Wilt u deze vragen een voor een en ook de deelvragen volledig beantwoorden?
 18. Wilt u de vragen voor het einde van het reces beantwoorden, doch uiterlijk 24 uur voor het commissiedebat Natuur op 7 september 2023.
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jul 17 2024

BBB Utrecht: Afschieten van probleemwolf is enige oplossing

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van het schokkende incident van gisteren, 16 juli 2024, waarbij een kind ...

jul 16 2024

BBB-delegatie start in het Europees Parlement

De delegatie van BBB is vandaag officieel gestart in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 6 ...

jul 13 2024

BBB Zeeland: Guus Baert geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering 5 juli j.l. is Guus Baert officieel geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Guus ...