Programma BoerBurgerBeweging gepresenteerd!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Programma BoerBurgerBeweging gepresenteerd!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Programma BoerBurgerBeweging gepresenteerd!

Gepubliceerd op: 16-10-2019

 

BEKIJK HET MEEST ACTUELE PROGRAMMA VOOR BOER, BURGER EN JONGEREN

 

Het media- en politieke landschap is de laatste 15 jaar enorm veranderd. De vraag rijst hoe effectief de traditionele manier van belangenbehartiging nog is. Natuurlijk hebben alle organisaties hun verdiensten en functies, nu en in de toekomst. Sterker nog, we hebben al deze initiatieven en mensen keihard nodig. BoerBurgerBeweging wil het verschil maken op het politieke podium; in de Tweede Kamer; daar waar de finale beslissingen worden genomen. BoerBurgerBeweging zorgt ervoor dat boeren, tuinders en vissers ook na 1 oktober worden gehoord.

Boeren en tuinders hebben een positief imago bij de stille meerderheid van de Nederlandse bevolking. Dit bleek 1 oktober jl. tijdens de Boerendemonstratie op het Malieveld in Den Haag. 95 procent van de Nederlanders steunde dit protest en ook vandaag, bij de nieuwe boerenprotesten is er veel steun van de burger voor de boer. De BoerBurgerBeweging geeft deze mensen als politieke partij eindelijk een stem. Een stem die, uitgebracht kan worden bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

Als politiek platform is BoerBurgerBeweging verzekerd van aandacht en middelen. Bovenal kan BoerBurgerBeweging direct invloed uitoefenen op wet- en regelgeving.

Het programma van BoerBurgerBeweging omvat 8 pijlers, 8 agendapunten.

Centraal in ons programma staat een eerlijk verhaal over voedselproductie in Nederland. Eerlijk voedsel kort gezegd. Uitgangspunt is het bestaansrecht van de Nederlandse voedselmakers. Want als we zo doorgaan, dan komt de dag dat de laatste boer hier het licht uit doet. En wat hebben we dan als alternatief? Niet alleen zal voedsel worden geïmporteerd uit landen waarvan we niet weten hoe het voedsel is geproduceerd en wat er allemaal in zit. Daarnaast zal het verdwijnen van de boeren uit ons landschap grote gevolgen hebben. Voor de economie, voor de werkgelegenheid, voor het landschap, voor de natuur, voor de bodem, voor de sociale cohesie en leefbaarheid op het platteland. Dat wil niemand. Dus de tijd was nooit rijper om nú in Den Haag het verschil te gaan maken. Voor boer én burger.

Eerlijk voedsel resulteert kortom in een gezonde bodem, gezonde planten, gezonde dieren, gezonde boeren, gezonde burgers, een gezonde economie, gezond onderwijs en een gezonde maatschappij.

 

 1. Gezonde bodem

Eerlijk voedsel begint met een gezonde bodem. Boeren en tuinders weten als geen ander dat ze rentmeester zijn van de grond. Een gezonde bodem en een rijk bodemleven is essentieel voor de boer. Het is immers zijn inkomen en hij wil dat de consument veilig en gezond kan eten. Daarnaast wil de boer die bodem doorgeven aan de volgende generatie. Gezonde grond betekent gezonde producten. Voor een goede balans is het wenselijk om door middel van bemesting de conditie op peil te houden. Uit kringloopoogpunt geschiedt deze bemesting bij voorkeur in de vorm van dierlijke mest en zonodig met gerichte inzet van kunstmest. Van roofbouw op de grond is hierbij geenszins sprake. Door akkerranden in te zetten voor bloemen wordt de bijenpopulatie beschermd, is bestuiving van de gewassen geborgd en wordt de aanwezigheid en ontwikkeling van natuurlijke bestrijders gestimuleerd en gefaciliteerd.

BoerBurgerBeweging zal zich inzetten voor een gezond mestbeleid en zal de maatschappij duidelijk maken dat Mest niet ‘vies’ is, maar essentieel voor de voedselproductie en het bodemleven. De veehouderij speelt hierin een cruciale rol. Want: Geen dier geen gier. Geen boer, geen voer.

 

 2. Gezonde planten

Gewassen kunnen groeien dankzij mest. Maar gewassen dienen ook beschermd te worden. Ziektes en plagen zijn een risico voor de oogst. Gewasbeschermingsmiddelen worden onterecht ‘landbouwgif’ genoemd. Hiermee wordt gesuggereerd dat de boeren de burgers vergiftigen, de grond doodmaken en insecten vernietigen.

BoerBurgerBeweging zal zich inzetten voor een goed Gewasbeschermingsmiddelen-beleid en zal ervoor zorgen dat het gif-frame wordt bijgesteld. Nergens ter wereld gaan boeren zo zorgvuldig om met GBM als in Nederland. Waar ik, als burger, zonder vergunning en kennis mijn moestuin mag bespuiten met middelen die ik niet ken, mag een boer helemaal niet spuiten als hij geen licentie heeft, e en geen cursussen heeft gevolgd. Laat staan dat hij de doses mag gebruiken, die ik in mijn tuin wel eens heb gebruikt….

Realiseer je: Noordwest Europa heeft sinds de komst van GBM nooit meer een hongersnood gehad. De burger heeft elke dag goed, veilig, betaalbaar en altijd beschikbaar voedsel op tafel. Door burgers op de juiste manier te informeren over het belang van GBM, zal het draagvlak toenemen. Uiteraard zetten boeren en tuinders daar waar mogelijk middelen met natuurlijke oorsprong en natuurlijke bestrijders in, in plaats van synthetische.

 

 3. Gezonde dieren

Eerlijk voedsel komt voort van gezonde dieren. Minder dieren is niet per se een beter leven. En meer dieren is niet per se een slechter leven. Nieuwe stalsystemen geven meer ruimte aan koeien, varkens en kippen dan ooit tevoren. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen koeien in de winterperiode vast stonden aan kettingen en varkens en kippen in donkere, kleine hokken, met weinig ventilatie werden gehuisvest. Sinds 2009 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij met 60 procent afgenomen, de ammoniak- en fijnstofuitstoot zijn sinds 30 jaar geleden met tientallen procenten gedaald. De varkenshouderij bijvoorbeeld reduceerde de ammoniakuitstoot sinds 1990 met 80 procent en fijnstof met 38 procent. Geen enkele sector behaalde zo’n hoge reductie. Gezonde dieren zijn vanzelfsprekend de basis voor veehouders om een inkomen te genereren; veehouders doen er dus alles aan om hun dieren zo gezond mogelijk te houden. Gezonde dieren, betekent gezonde boeren, een gezond inkomen en gezonde burgers.

BBB zal zich inzetten om meer waardering te krijgen voor de inspanningen van de boer en zal zich sterk maken voor een goed verdienmodel voor bovenwettelijke inspanningen. Wij zijn niet tegen nieuwe wet- en regelgeving, maar wel als de boer voor alle kosten moet opdraaien. Wij weten zeker dat burgers best bereid zijn meer te betalen voor hun voedsel. Er wordt nu te gemakkelijk gezegd dat er geen dubbeltje bovenop de prijs kan. Niemand heeft het nog geprobeerd. Wij zullen dit wel doen.

De tijd van Boer Betaal Alles is wat ons betreft voorbij. BoerBurgerBeweging zal zich actief inzetten om de inkoopmacht van de retailers te doorbreken en daarmee een gezonde bedrijfsvoering voor boeren en tuinders mogelijk te maken. In Duitsland kennen ze het Initiatieve Tierwohl. Supermarkten betalen daar mee aan de extra maatregelen die boeren nemen voor dierwelzijn en diergezondheid. Hoezo kan dat niet in Nederland? Wij nemen dit initiatief.

 

 4. Gezonde boeren

Nederlandse boeren en tuinders behoren tot de beste van de wereld. De waardering hiervoor staat echter onder druk door de repeterende negatieve framing. De mediakanalen worden structureel gevoed door organisaties die de veehouderij uit Nederland willen verdrijven en zich hierbij bedienen van verdraaide feiten en misleidende (veelal uit het buitenland afkomstige) beelden. Het gevolg is dat Nederlandse boeren en tuinders zich miskend voelen, waarmee het plezier en de lust om verder te ondernemen en te investeren onder druk staat.

Er is sprake van veel verborgen leed op het platteland, wat spijtig genoeg ook tot uitdrukking komt in het relatief hoge percentage zelfdodingen onder boeren en tuinders. Een van de eerste dingen die wij zullen doen, als we in de Tweede Kamer zitten, is een wetsvoorstel Recht op Landbouw indienen.
Een wet Recht op Landbouw moet het bestaansrecht van de agrarische sector waarborgen in Nederland. “Zo’n wet kan bijvoorbeeld voorkomen dat mensen en organisaties, die geen directe belangen hebben bij uitbreiding of modernisering van wettelijk toegestane boerenbedrijven, jarenlange procedures gaan voeren tegen boeren, alleen maar omdat ze de veehouderijsector willen weghebben

Het indienen van een Wet Recht op Landbouw is ook bedoeld om de legitimiteit van agrarische belangen te versterken en de rechten van boeren te verdedigen. Tevens biedt zo’n wet, in de ogen van BBB, ruimere mogelijkheden om dierenextremisten aan te pakken, die zich schuldig maken aan stalinbraken, stalbezettingen, intimidatie, bedreiging van boeren of andere buitenwettelijke acties. In de wet moeten ook nieuwe strafbare feiten worden opgenomen, zoals ‘aanzetten tot’ of ‘oorzaak van’ stalbezettingen, dierenbevrijdingen of intimidatie van veehouders. Ook wil BBB materiële schade en dierenbevrijdingen strafbaar stellen. “In Australië en Amerika bestaan al soortgelijke wetten. Nederland zal wat ons betreft het eerste land in Europa zijn die zo’n wet ook krijgt.

 

 5. Gezonde burgers

Gezond en gevarieerd voedsel heeft de afgelopen decennia bijgedragen aan een sterk toegenomen gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen in Nederland. Voldoende voedsel is vanzelfsprekend geworden. Burgers weten vaak niet meer waar hun voedsel vandaan komt en hoe de Nederlandse landbouw werkt.

Burgers maken zelf hun keuze over de mate waarin zij dierlijk of plantaardig eten, zonder door deugers te worden bestookt.
Voor in Nederland geproduceerd voedsel gelden strenge regels. Regels op het gebied van voedselveiligheid en regels over dierenwelzijn en milieu. Voor geïmporteerd voedsel moeten dezelfde eisen gelden als voor in Nederland geproduceerd voedsel, anders mag die niet verkocht worden aan de consument.

We gaan in Nederland dus niet consumeren, wat we zelf hier niet mogen produceren. Internationale handelsverdragen die ruimte bieden aan producten die niet aan de Nederlandse kwaliteitsstandaard voldoen, zijn niet welkom in Nederland. BBB is niet tegen handel, maar een gelijk speelveld is de minimale eis.

 

 6. Gezonde economie

In 2018 is voor een bedrag van € 90,3 miljard geëxporteerd aan landbouwgoederen. Nederland is daarmee de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Een indrukwekkende prestatie, maar geen doel op zich. Het is het logische gevolg van de internationale waardering voor Nederlandse agrarische producten, die zich kenmerken door kwaliteit, zekerheid, homogeniteit en duurzaamheid.

Dagelijks dragen in Nederland pakweg 500.000 mensen hier hun steentje aan bij. Dit zijn, naast de 50.000 boeren, tuinders en vissers, zo’n 450.000 mensen in de periferie. Mensen die werkzaam zijn in de toeleverende en verwerkende industrie, transportsector en dienstverlening. Stimulering van de consumptie van streekproducten past prima in de kringlooplandbouwgedachte, maar biedt voor slechts een klein percentage boeren en tuinders voldoende inkomen. De consument in de winkel blijft de baas. De echte verandering moet uit de mainstream voedselproductie komen en daar is ook de meeste winst te behalen.
Jonge agrarische ondernemers en bedrijfsopvolgers moeten geholpen worden, qua begeleiding en financiële steun.

 

 7. Gezond onderwijs

Tegenwoordig krijgen kinderen niet de juiste of helemaal geen informatie over de landbouw. Schoolboeken bevatten verkeerde en/of suggestieve informatie over de land- en tuinbouw.

Daar gaat de BoerBurgerBeweging verandering in brengen! Wij zullen ervoor zorgen dat foute of suggestieve informatie uit de schoolboeken verdwijnen en dat oud lesmateriaal, waarin bijvoorbeeld nog gesproken wordt over legbatterijen en kistkalveren niet meer op scholen mogen worden uitgedeeld. Daarnaast zullen wij ons inzetten voor verplicht voedselonderwijs, waarvan boerderij-educatie een wezenlijk onderdeel is. Kinderen moeten al vroeg in aanraking komen met de herkomst van hun voedsel. Daardoor zullen zij voedsel als volwassene meer waarderen en mogelijk bereid zijn om er meer voor te betalen.

Kennis over voedsel en land- en tuinbouw zal kinderen ook stimuleren om te kiezen voor een opleiding in de agrarische sector, waarmee het bestaansrecht van de sector wordt gewaarborgd. (Voedselverspilling!)Verder zullen wij ons inzetten voor overheidscampagnes voor Nederlandse voedselproducten en zullen wij overheid en bedrijfsleven vragen om in bedrijfsrestaurants, ziekenhuizen en foodservice te kiezen voor NL producten en dit ook uit te dragen naar hun afnemers: de consumenten.

 

 8. Gezonde maatschappij

Eerlijk voedsel vormt dé verbinding voor een gezonde maatschappij en kent een eindeloze hoeveelheid raakvlakken en verbindingen. Door telkens eerlijk voedsel als uitgangspunt te nemen wordt automatisch een gezonde maatschappij gecreëerd.

Voorbeelden:

– voorlichting: het is schrikbarend hoeveel onzin er via de media dagelijks over de agrarisch sector en over voedsel tot ons komt. NPO en NOS doen hier volop aan mee. De invloed van de groene lobby is overduidelijk en onevenredig groot. BoerBurgerBeweging brengt de balans terug in de berichtgeving en zal een waarheidsgetrouw beeld geven.

– wetenschap: besluitvorming dient op de juiste informatie, op feiten gebaseerd te zijn. BoerBurgerBeweging huldigt hierbij het uitgangspunt: meten is weten. Dus geen politieke besluitvorming op basis van modellen en aannames met grote afwijkingspercentages, maar op basis van harde feiten. Er wordt enorm geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek; als tegenprestatie moeten wetenschappers hun rol in de maatschappelijke discussie herpakken. Misleiding of ‘cherry picking’ uit onderzoek moet strafbaar worden gesteld. Een Wet recht op landbouw, biedt die mogelijkheid.

– energie: zonne-energie op daken en in bebouwd gebied is prima, maar wend hier geen vruchtbare agrarische gronden voor aan. Eerst bedrijfsdaken, dan kijken waar nog meer mogelijk is. Het is niet te verkopen aan landen waar honger heerst, dat wij vruchtbare grond afpakken voor zonne-energie. Nog even los van het verlies aan biodiversiteit.

– infrastructuur: eerlijk voedsel dient voor iedereen beschikbaar te zijn. Gegeven de grote inbreng van de land- en tuinbouw in de Nederlandse economie is een goede infrastructuur essentieel. Een goede infrastructuur vermindert de hoeveelheid voedsel die weggegooid moet worden door bederf.

– ontwikkelingssamenwerking: eerlijk voedsel moet voor iedereen bereikbaar zijn. De Nederlandse land- en tuinbouw is niet alleen toonaangevend als producent, maar levert eveneens wereldwijd kennis en expertise om lokaal eerlijke voedselproductie mogelijk te maken. De aarde is in staat voldoende voedsel te bieden voor een immer stijgende wereldpopulatie. Dit kan alleen door wereldwijd kennis over de productie van eerlijk voedsel te stimuleren. Voldoende eerlijk voedsel voorkomt kindersterfte, honger, grote migratiebewegingen, oorlogen en disbalans.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 24 2024

Abel Kooistra beoogd opvolger van gedeputeerde Femke Wiersma

BBB Fryslân draagt Abel Kooistra voor als nieuw lid van het college van de Gedeputeerde Staten van Fryslân. ...

jun 24 2024

BBB moties aangenomen voor beter en veiliger passend en speciaal onderwijs

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag vier moties van BBB-Kamerlid Claudia van Zanten aangenomen die voor beter, en ...

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...