Kandidaten PS 2023 Friesland

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op 15 maart 2023. Ook BBB Friesland gaat meedoen. Hiernaast stelt lijsttrekker Abel Kooistra zich voor en vindt u de definitieve kandidatenlijst.

1 Abel Kooistra Wartiens
2 Auke Talsma Dronrijp
3 Dieuwke Bakker Menaldum
4 Harm Wiegersma Rinsumageest
5 Jan Porsius Haskerdijken
6 Robert Lenes Rottum
7 Froukje de Jong-Krap St.-Anneparochie
8 Freerk Abma Gorredijk
9 Ursela Lolkema Ouwe-Nijega
10 Jan Andries Hummel St.-Annaparochie
11 Hessel Visser Wijckel
12 Natalie Nauta Tersoal
13 Carin Stam Oudehaske
14 Cor Keuning Heerenveen
15 Debora Zijlstra Jelsum
16 Oene Marinus Bakkeveen
17 Alice van Gosliga Schettens
18 Gerben de Boer Tirns
19 Adrie Hobert Warten
20 Jacob Porsius Haskerdijken
21 Uitzen de Vries Readtsjerk
22 Femke Wiersma Holwerd